SFS 2011:1278 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

111278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:661) om av-

kastningsskatt på pensionsmedel

dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 2, 9, 10 a och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2008:136) om änd-

ring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 a–3 d §§, samt när-

mast före 3 a och 3 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

2

Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från

fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver
med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast
driftställe i Sverige,

3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe
i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att insti-
tutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

4. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under

rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästel-
se m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

5. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
6. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionsförsäkring som är med-

delad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller
försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § inkomst-
skattelagen (1999:1229),

7. obegränsat skattskyldiga som under beskattningsåret innehaft en kapi-

talförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast
driftställe i Sverige,

8. obegränsat skattskyldiga som innehar ett avtal om tjänstepension med

ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från
fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en
pensionsförsäkring,

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse 2011:74.

SFS 2011:1278

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1278

9. obegränsat skattskyldiga som under beskattningsåret innehaft ett avtal

om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet
som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet
är jämförbart med en kapitalförsäkring,

10. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med

ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett
fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att
tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen
om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 7 inte innehas av

någon som är obegränsat skattskyldig, ska den som har panträtt i försäkring-
en anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 6 och 7 omfattar inte försäkring som en-

bart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och
som inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänste-
pension.

Kapitalunderlag

3 a §

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapital-

underlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av be-
skattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För
skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänste-
pensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 3 medräknas dock endast så-
dana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna
försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt första stycket ska det bortses från

den del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförlig till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisa-
tioner,

3. är hänförlig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass

1, 2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäkrings-
rörelselagen (2010:2043).

Andra stycket gäller också i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal

som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 4 utgörs

av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomst-
beskattningen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs

av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till
pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är
hänförlig till kontot.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 och 7

utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som
anges där. Detta värde beräknas enligt sjunde och åttonde styckena.

background image

3

SFS 2011:1278

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräk-

ningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen
andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast

den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tid-
punkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för
årlig värdestegring beräknad enligt 3 d § första och fjärde styckena. Denna
begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare ef-
ter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodel-
ning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse
mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 8–10 ut-

görs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hänför-
liga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av andra stycket 1 ska tillgångar som svarar mot konsoli-

deringsfond enligt 11 kap. 19 §, 12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäk-
ringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till den
del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till försäk-
ringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

3 b §

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1, 2, 7 och 9 ska även

värdet av de sammanlagda premier som har betalats under beskattningsåret
till kapitalförsäkring eller till sådant avtal om tjänstepension som är jämför-
bart med kapitalförsäkring ingå i kapitalunderlaget. Vid beräkning av detta
värde ska premier som har betalats under den andra halvan av beskattnings-
året beräknas till halva värdet.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt första stycket ska det, för skatt-

skyldig som avses i 2 § första stycket 1 och 2, bortses från premiebetalningar
som

1. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisa-
tioner,

2. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

3. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass

1, 2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäkringsrörel-
selagen (2010:2043).

3 c §

Vid överlåtelse under beskattningsåret av en kapitalförsäkring eller

ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en kapitalförsäkring som
avses i 2 § första stycket 7 och 9 ska kapitalunderlaget som beräknas enligt
3 a och 3 b §§ fördelas mellan överlåtare och förvärvare enligt andra och
tredje styckena.

Den överlåtare som vid beskattningsårets ingång innehade en kapitalför-

säkring eller ett avtal om tjänstepension ska ta med det värde som avses i
3 a § sjätte–nionde styckena i kapitalunderlaget.

Överlåtare och förvärvare ska i kapitalunderlaget ta med premiebetal-

ningar enligt 3 b § som görs till försäkringen respektive avtalet om tjänste-
pension under den tid då överlåtare respektive förvärvare innehaft försäk-
ringen respektive avtalet om tjänstepension.

background image

4

SFS 2011:1278

Skatteunderlag

3 d §

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med

den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången
av beskattningsåret, om inte annat anges i andra eller tredje stycket. För
skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte den del av ka-
pitalunderlaget som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag enligt an-
dra eller tredje stycket.

Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget enligt

3 a §, som är hänförligt till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§,
multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret
närmast före beskattningsåret.

Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om

tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

9 §

3

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § första

och fjärde styckena om inte annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde
styckena.

Skatten uppgår till 30 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § andra–fjär-

de styckena som avser kapitalförsäkring eller sådant tjänstepensionsavtal
som är jämförbart med kapitalförsäkring.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänste-

pension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomstskat-
telagen (1999:1229).

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skatte-

satsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om

1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap.

33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket helt
upplöses under beskattningsåret,

2. det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt

58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller
7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 §

tredje stycket inkomstskattelagen.

Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag som är

skattskyldigt enligt denna lag till ett annat sådant företag eller sker fusion
mellan sådana företag inträder det övertagande företaget i det överlåtande
företagets skattemässiga situation.

Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkrings-

företag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det,
ska det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den
del av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då
jämkas i motsvarande mån. Detsamma gäller också vid överlåtelse genom
fusion.

För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatte-

underlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock
jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

3 Senaste lydelse 2011:74.

background image

5

SFS 2011:1278

10 a §

4

Skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 och 7 har rätt till

nedsättning av skatten på försäkring med belopp som motsvarar den utländ-
ska skatt eller den skatt enligt kupongskattelagen (1970:624) som är hänför-
lig till försäkringen och som försäkringsgivaren eller den skattskyldige har
betalat. Nedsättning för utländsk skatt medges bara om rätt till avräkning en-
ligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt saknas. Med utländsk
skatt avses dels sådan skatt som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag, dels punkt-
skatt och förmögenhetsskatt. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad
får räknas av senare år mot skatt enligt denna lag vilken avser samma försäk-
ring.

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av

begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förutsättning-
ar för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga de upp-
gifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får ned-
sättning ske med skäligt belopp.

12 §

5

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämp-

ningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för
skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6–10 ska dock alltid vara kalen-
deråret.

2.

6 Livförsäkringsavtal som avses i 9 § tredje stycket i dess äldre lydelse

och vilka ingåtts senast den 1 februari 2007, ska även efter ikraftträdandet av
denna lag likställas med pensionsförsäkring vid tillämpning av 3 b–3 d samt
9 §§.

Om en premie betalas efter den 1 februari 2007 ska dock ett särskilt skat-

teunderlag beräknas för den del av försäkringens värde som är hänförligt till
premiebetalningen om,

a) premien beror på att avtalet ändrats på ett sätt som medför ökad premie-

förpliktelse totalt sett eller att premiebetalningen tidigareläggs, eller

b) en större premie betalas än den som lägst ska betalas för betalnings-

perioden enligt avtalet.

Första stycket gäller inte vid beräkning och beskattning av ett sådant sär-

skilt skatteunderlag som avses i andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången

vid 2013 års taxering.

2. I fråga om skattskyldiga som avses i 2 § 1 och 2 gäller äldre bestäm-

melser för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:74.

5 Senaste lydelse 2011:74.

6 Lag 2008:136.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.