SFS 2011:1279 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

111279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 10 §§ lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

3 §

2

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena,

multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret när-
mast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till
helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapitalunderla-

get av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattnings-
året efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig
som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut
som avses i 2 § första stycket 3 medräknas dock endast sådana tillgångar och
skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen el-
ler tjänstepensionsverksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket ska bortses från den

del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder

som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisatio-
ner,

3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som

grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass

1, 2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043).

Bestämmelserna i tredje stycket ska också gälla i tjänstepensionsverksam-

het i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 4 utgörs

av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana
pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomst-
beskattningen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs

av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2011:74.

SFS 2011:1279

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1279

pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är
hänförlig till kontot.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 utgörs

av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges där.
Detta värde beräknas enligt åttonde och nionde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräk-

ningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen
andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast

den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tid-
punkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för
årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning gäller
dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år
1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, såvitt
gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgi-
vare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 och

8 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hän-
förliga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 ska tillgångar som svarar mot konsoli-

deringsfond enligt 11 kap. 19 §, 12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäkrings-
rörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till den del
fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till försäkringsta-
garna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

10 §

3

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avkastningsskatt finns i

skatteförfarandelagen (2011:1244).

Avkastningsskatt som ska tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § för-

sta stycket 5 ska för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionsspar-
institut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensions-
sparande. Vid tillämpningen av skatteförfarandelagen ska vad som sägs om
skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet res-
pektive pensionssparinstitutets beskattningsår. Pensionssparinstitutet ska
vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första

stycket 5 överklaga beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt be-
stämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pen-

sionssparinstitut ska beloppet tillsammans med räntan enligt 65 kap. 16 §
skatteförfarandelagen tillgodoföras kontot. Har kontot avslutats ska institutet
ombesörja att beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto till vilket
de tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har överförts. Finns
inte sådant konto ska institutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för
utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Den nya lydelsen av 10 § andra och tredje styckena tillämpas på avkast-

ningsskatt som avser beskattningsår och redovisningsperioder som börjar ef-

3 Senaste lydelse 2011:74.

background image

3

SFS 2011:1279

ter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen tillämpas även på förlängda räken-
skapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår
som både påbörjas och avslutas under 2012.

3. För ränta som tillgodoräknas enligt skattebetalningslagen (1997:483)

gäller 10 § fjärde stycket i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.