SFS 2011:1280 Lag om ändring i lagen (2011:1279) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

111280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1279) om ändring i lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i stället för dess lydelse enligt lagen
(2011:1279) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

3 §

För skattskyldiga som avses i 2 § ska ett kapitalunderlag beräknas. Ka-

pitalunderlaget ligger till grund för skatteunderlaget som avkastningsskatten
beräknas på. Bestämmelser om kapitalunderlag finns i 3 a–3 c §§ samt om
skatteunderlag i 3 d §.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

SFS 2011:1280

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.