SFS 1990:676

900676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:676 Lag

Utkom från trycket

oin skatt på fäiita på skogskontomedcl m. m.;

"

den 26 juni 1990

utfärdad den 14 juni 1990.

'

••rlö

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs följande.

1 § Skatt enligt d enna lag betalas till staten för ränta på

^

1. skogskonto och skogsskadekonto enligt skogskontolagen (1 954:142),

2. upphovsmannakonto enligt lagen (1979:611) om upphovsmanna- -

konto.

- .N':i:

2 § Skattskyldig är innehavaren av sådant konto som anges i 1 § .

3 § Skatt tas ut med 15 procent av den ränta som gottskrivs kontot.

:;

Skattebeloppet skall av rundas till nä rmast lägre hela krontal-

Skatt tas dock inte ut på ränta som avser tid efter det att kontomedel -i'i.i:

skall tas upp till beskattning enligt skogskontolagen eller lagen om upp­

hovsmannakonto.

Skatt tas inte heller ut om den gottskrivna räntan understiger 100 c-,,

kronor.

4 § Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av riksskatteverket.

-

5 § Vid varje tillfälle då ränta gottskrivs ett konto enligt 3 § skall banken

för kontohavarcns räkning innehålla skatt på ränt an.

6 § Banken skall före utgången av månaden efter den månad då ränte-
gottskrivning skett på blankett som fastställs av riksskatteverket - eller

'296

' Prop. 1989/90: I 10. SkU.tO. rskr. 3-S6.

¬

background image

^^' • eHe r särskilt medgivande på annat lämpligt sätt — til l verket lämna upp-

SFS 1990:676

gifter om kontohavare, kontoslag. kontobehållning, gottskriven ränta och
innehållen skatt.

; 7 § Har banken underlåtit att innehålla skatt är banken betalningsskyl­

dig för belopp som skulle ha innehållits. Riksskatteverket får meddela

. beslut om sådan betalningsskyldighet senast femte året efter det år då

beloppet skulle ha innehållits.

8 § Banken skall betala skatten till riksskatteverket inom den tid som
anges i 6 §. Betalning skall göras genom insättning på särskilt postgirokon­
to. Inbetalning anses h a skett den dag inbetalningskort eller försändelse,
som innehåller gireringskort, inkommit till postanstalt. Inbetalning av
skatt sker kostnadsfritt.

"• 9 § Har skatt inte betalats in inom den tid som anges i 6 § tas en

restavgift ut. Restavgiften är sex ö re för varje hel krona av den skatt som

inte har betalats, dock minst 50 kronor. Vid beräkning av restavgiften skall

avrundning ske till närmast högre hela krontal.

Utöver restavgift tas tilläggsavgift ut. Tilläggsavgiften tas ut för varje

ij,; påbörjad tidrymd av sex månader, första gången dock för den tidrymd

som börjar två månader efter utgången av den månad då betalning skulle
ha skett, till dess betalning sker eller förordnande om indrivning meddelas.
Tilläggsavgift beräknas för varje tidrymd som nu nämnts till fyra öre för

varje hel krona. I

övrigt tillämpas i fråga om tilläggsavgift bestämmelserna

i denna lag om restavgift. När särskilda omständigheter föranleder det får
riksskatteverket befria från restavgift och tilläggsavgift.

. .. . 10 § Betalas inte skatten i rätt tid och ordning skall den drivas in.

Bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272) om indrivning gäller i till­

lämpliga delar för skatt enligt denna lag.

•" 11 § Har skatt innehållits och betalats in med för högt belopp skall

återbetalning till den skattskyldige ske med vad som betalats för mycket.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos riksskatteverket

före utgången av femte året efter det år då skatt inbetalades enligt 8 §.

' 12 § För kontroll beträffande skatten kan riksskatteverket meddela be­

slut o m skatterevision hos banken. Därvid gäller i tillämpliga delar be-

- ' stämmelserna i taxeringslagen (1990: 324) om taxeringsrevision.

13 § Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos kam-

'• marrätten av den skattskyldige, banken eller det allmänna ombudet enligt

kupongskattelagen (1970:624). Beslut om skatterevision enligt 12 § får

dock inte överklagas.

Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då

klaganden fick del av riksskatteverkets beslut.

1297

¬

background image

SFS 1990:676

Denna lag träder i kraft den I januari 1991 och tillämpas pä räntor sonu

belöper på tid efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTRÖM

ERIKÅSBRINK

(Finansdepartementet)

.'JlfCI

-T, t

• • L.'LW

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.