SFS 1992:649

920649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:649

om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på

u,kom från trycket

skogskontomedel m. m.;

den 23 juni 1992

uträrdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs att 9 § lagen (1990:676) om skatt på

ränta på skogskontomedel m. m. skall ha följande, lydelse.

9 § Har skatt inte betalats in inom den tid som anges i 6 § tas en

dröjsmålsavgift ut. Dröjsmålsavgiften tas ut enligt 58 § 2-5 mom. upp­
bördslagen (1953: 272). Riksskatteverket får medge befrielse helt eller del­
vis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda

skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre foreskrifter gäller

dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning fore ikraftträ­
dandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Peder André

(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:93. SkU19, rskr. 269.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.