SFS 1993:464 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

SFS 1993_464 Lag om ändring i lagen (1990_676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1106

SFS 1993:464 Lag

om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m. m.;

Utkom från trycket
den 11 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt

på ränta på skogskontomedel m. m.2

dels att i 7, 9 och 11 §§ ordet ''Riksskatteverket” skall bytas ut mot

”Skattemyndigheten i Kopparbergs län”,

dels att 4, 6, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 §, av följande lydelse.

4 § Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Skattemyndigheten i

Kopparbergs län.

Riksskatteverket leder och har det övergripande ansvaret för skatteför-

valtningens verksamhet enligt denna lag.

6 § Banken skall före utgången av månaden efter den månad då ränte-
gottskrivning skett på blankett som fastställs av Riksskatteverket — eller
efter särskilt medgivande på annat lämpligt sätt — till Skattemyndigheten i

Kopparbergs län lämna uppgifter om kontohavare, kontoslag, kontobe-
hållning, gottskriven ränta och innehållen skatt.

12 § För kontroll beträffande skatten kan Skattemyndigheten eller Riks-

skatteverket meddela beslut om skatterevision hos banken. Därvid gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om tax-
eringsrevision.

1

Prop. 1992/93: 196, bet. 1992/93: SkU28. rskr. 1992/93:336.

2

Senaste lydelse av 9 § 1992:649.

background image

13 § Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos läns-

rätten av den skattskyldige, banken eller Riksskatteverket. Beslut om
skatterevision enligt 12 § får dock inte överklagas.

Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då

klaganden fick del av beslutet.

14 § Bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990: 324) om överklagan-

de av länsrättens och kammarrättens beslut och företrädare tor det allmän-
na gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag.

SFS 1993:464

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före

ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den

skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatte-
verket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall
dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Peder André
(Finansdepartementet)

1107

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.