SFS 1993:776 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

SFS 1993_776 Lag om ändring i lagen (1990_676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:776
Utkom från trycket
den 23 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m. m.;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1990:676) om skatt på

ränta på skogskontomedel m. m. skall ha följande lydelse.

8 § Banken skall betala skatten till Skattemyndigheten i Kopparbergs län

inom den tid som anges i 6 §. Betalning skall göras genom insättning på
särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller
gireringshandlingar kommit in till en postanstalt eller, om staten har ingått
avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank eller ett giroinsti-
tut, till banken eller giroinstitutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Peder André
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1992/93:150 (bil. 6), bet. 1992/93: FiU30, rskr. 1992/93:447.

1730

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.