SFS 1993:916 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. / SFS 1993:916 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.
SFS 1993_916 Lag om ändring i lagen (1990_676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m. m.;

SFS 1993:916
Utkom från trycket
den 30 juni 1993

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (1990:676) om skatt på

ränta på skogskontomedel m. m. skall ha följande lydelse.

10 § Skatt eller dröjsmålsavgift som inte har betalats in i rätt tid skall

lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behö-
ver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993: 891) om indrivning av

statliga fordringar m. m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsök-
ningsbalken ske.

�verklagande inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjs-

målsavgift.

1

Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU27, rskr. 1992/93:448.

1949

background image

SFS 1993:916

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Peder André

(Finansdepartementet)

1950

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.