SFS 1993:1708 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. / SFS 1993:1708 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.
SFS 1993_1708 Lag om ändring i lagen (1990_676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1708
Utkom från trycket
den 18 januari 1994

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m. m.;

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1990:676) om skatt på

ränta på skogskontomedel m. m. skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU 11, rskr. 1993/94:119.

4345

background image

SFS 1993:1708

8 §2 Banken skall betala skatten till Skattemyndigheten i Kopparbergs
län inom den tid som anges i 6 §. Betalning skall göras genom insättning på
särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller
gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har
ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till ban-
ken.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Peder André
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1993:776.

4346

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.