SFS 1997:539 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

SFS 1997_539 Lag om ändring i lagen (1990_676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

954

SFS 1997:539
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på
ränta på skogskontomedel m.m.;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1990:676) om skatt på

ränta på skogskontomedel m.m. skall ha följande lydelse.

9 §2 Har skatt inte betalats in inom den tid som anges i 6 § tas en dröjs-
målsavgift ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Skattemyndighe-
ten i Dalarnas län får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att
betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Johan Svanberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1996:958.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.