SFS 1998:248 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

SFS 1998_248 Lag om ändring i lagen (1990_676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

522

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

2

Senaste lydelse av

4 § 1996:958
6§ 1996:958
7 § 1996:958
8 § 1996:958
9 § 1997:539

11 § 1996:958.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Johan Svanberg

(Finansdepartementet)

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 4, 6-9 och 11 §§ lagen

(1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.2 orden "Skattemyn-
digheten i Dalarnas län" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i Gävle".

SFS 1998:248
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.;

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.