SFS 2000:51 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

000051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.;

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1990:676) om skatt på

ränta på skogskontomedel m.m. skall införas en ny paragraf, 4 a §, av föl-
jande lydelse.

4 a §

Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall till sina

belopp anges i svenska kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

SFS 2000:51

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.