SFS 2004:433 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. / SFS 2004:433 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
040433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5�8 och 12 §§ lagen (1990:676)

om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. skall ha följande lydelse.

5 § Vid varje tillfälle då ränta gottskrivs ett konto enligt 3 § skall kredit-
institutet för kontohavarens räkning innehålla skatt på räntan.

6 §

2 Kreditinstitutet skall före utgången av månaden efter den månad då

räntegottskrivning skett på blankett som fastställs av Skatteverket � eller
efter särskilt medgivande på annat lämpligt sätt � till Skatteverket lämna
uppgifter om kontohavare, kontoslag, kontobehållning, gottskriven ränta och
innehållen skatt.

7 §

3 Har kreditinstitutet underlåtit att innehålla skatt är det betalningsskyl-

digt för belopp som skulle ha innehållits. Skatteverket får meddela beslut om
sådan betalningsskyldighet senast femte året efter det år då beloppet skulle
ha innehållits.

8 §

4 Kreditinstitutet skall betala skatten till Skatteverket inom den tid som

anges i 6 §. Betalning skall göras genom insättning på särskilt konto. In-
betalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar
kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmed-
ling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.

12 §

5 För kontroll beträffande skatten kan Skatteverket meddela beslut om

skatterevision hos kreditinstitutet. Därvid gäller i tillämpliga delar bestäm-
melserna i taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Senaste lydelse 2003:656.

3 Senaste lydelse 2003:656.

4 Senaste lydelse 2003:656.

5 Senaste lydelse 2003:656.

SFS 2004:433

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:433

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.