SFS 2000:476 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

000476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1990:676)

2

om skatt

på ränta på skogskontomedel m.m.

dels

att i 6–9 och 11 §§ orden ”Skattemyndigheten i Gävle” skall bytas ut

mot ”Riksskatteverket”,

dels

att 4, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse.

4 §

3

Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Riksskatteverket.

12 §

4

För kontroll beträffande skatten kan Riksskatteverket meddela beslut

om skatterevision hos banken. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmel-
serna i taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

13 §

5

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrät-

ten av den skattskyldige och banken. Beslut om skatterevision enligt 12 § får
dock inte överklagas.

Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då kla-

ganden fick del av beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle

har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats,
skall Riksskatteverket föra det allmännas talan vid allmän förvaltningsdom-
stol.

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse av

6 § 1998:248.
7 § 1998:248.
8 § 1998:248.
9 § 1998:248.
11 § 1998:248.

3

Senaste lydelse 1998:248. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1993:464.

5

Senaste lydelse 1993:464.

SFS 2000:476

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1990:676)

2

om skatt

på ränta på skogskontomedel m.m.

dels

att i 6–9 och 11 §§ orden ”Skattemyndigheten i Gävle” skall bytas ut

mot ”Riksskatteverket”,

dels

att 4, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse.

4 §

3

Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Riksskatteverket.

12 §

4

För kontroll beträffande skatten kan Riksskatteverket meddela beslut

om skatterevision hos banken. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmel-
serna i taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

13 §

5

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrät-

ten av den skattskyldige och banken. Beslut om skatterevision enligt 12 § får
dock inte överklagas.

Överklagandet skall ha kommit in inom två månader från den dag då kla-

ganden fick del av beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle

har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats,
skall Riksskatteverket föra det allmännas talan vid allmän förvaltningsdom-
stol.

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse av

6 § 1998:248.
7 § 1998:248.
8 § 1998:248.
9 § 1998:248.
11 § 1998:248.

3

Senaste lydelse 1998:248. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1993:464.

5

Senaste lydelse 1993:464.

SFS 2000:476

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:476

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

background image

2

SFS 2000:476

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.