SFS 2003:656 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

030656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt

på ränta på skogskontomedel m.m.

2

dels att i 4, 6–9, 11 och 12 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot

”Skatteverket”,

dels att 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse.

13 §

3 Skatteverkets beslut enligt denna lag får hos länsrätten överklagas av

den skattskyldige, av banken och av det allmänna ombudet hos Skatteverket.
Beslut om skatterevision enligt 12 § får dock inte överklagas

Ett överklagande av den skattskyldige eller banken skall ha kommit in

inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ett över-
klagande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader
från den dag då beslutet meddelades.

14 §

4 Bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324) om överkla-

gande av länsrättens och kammarrättens beslut gäller i tillämpliga delar för
mål enligt denna lag. Bestämmelserna i 6 kap. 9 a § taxeringslagen gäller för
det allmänna ombudets överklagande av Skatteverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 13 § gäller

fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdan-
det.

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
4 § 2000:476
6 § 2000:476
7 § 2000:476
8 § 2000:476
9 § 2000:476
11 § 2000:476
12 § 2000:476.

3 Senaste lydelse 2000:476.

4 Senaste lydelse 1993:464.

SFS 2003:656

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:656

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.