SFS 2000:1344 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

001344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1990:676) om skatt på

ränta på skogskontomedel m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

Skatt tas ut med 15 procent av den ränta som gottskrivs kontot. Skatte-

beloppet skall avrundas till närmast lägre hela krontal.

Skatt tas dock inte ut på ränta som avser tid efter det att kontomedel skall

tas upp till beskattning enligt 21 eller 32

kap. inkomstskattelagen

(1999:1229).

Skatt tas inte heller ut om den gottskrivna räntan understiger 100 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om ränta som gottskrivits före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108.

SFS 2000:1344

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.