SFS 2009:806 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

090806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 13 och 14 §§ lagen (1990:676)

om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

2 ordet ”länsrätten” i olika böj-

ningsformer ska bytas ut mot ”förvaltningsrätten” i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
13 § 2003:656
14 § 2003:656.

SFS 2009:806

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.