SFS 2011:1250 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

111250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt

på ränta på skogskontomedel m.m.

2

dels att 15 § ska upphöra att gälla,
dels att 4, 12, 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

4 §

3

Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Skatteverket.

I ärenden och mål om skatt enligt denna lag gäller bestämmelserna om er-

sättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap.
2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

12 §

4

För kontroll beträffande skatten får Skatteverket meddela beslut om

revision hos kreditinstitutet.

Vid revisionen gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen

(2011:1244) om

1. revision i 41 kap.,
2. vitesföreläggande i 44 kap.,
3. bevissäkring i 45 kap., 68 kap. 1 och 3 §§ samt 69 kap. 2–12 och 18 §§,

samt

4. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och

68 kap. 1 och 3 §§.

13 §

5

Skatteverkets beslut enligt denna lag får hos förvaltningsrätten över-

klagas av den skattskyldige, av banken och av det allmänna ombudet hos
Skatteverket. Beslut om revision enligt 12 § får dock inte överklagas.

Ett överklagande av den skattskyldige eller banken skall ha kommit in

inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ett över-
klagande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader
från den dag då beslutet meddelades.

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Senaste lydelse av 15 § 2003:541.

3 Senaste lydelse 2003:656.

4 Senaste lydelse 2004:433.

5 Senaste lydelse 2009:806.

SFS 2011:1250

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1250

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

14 §

6

Bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om

överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut gäller för mål
enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas på ränta som gottskrivs efter utgången av 2011.
3. Den nya bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas på kostnader i

ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2009:806.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.