SFS 2012:646 Lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados / SFS 2012:646 Lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
120646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1510) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Barbados;

utfärdad den 1 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1991:1510) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados och bilagan till lagen
ska ha följande lydelse.

1 §

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

beträffande skatter på inkomst som Sverige och Barbados undertecknade
den 1 juli 1991 ska, i den lydelse som detta har erhållit genom det protokoll
om ändring i avtalet som undertecknades den 3 november 2011, gälla som
lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag tillämpas beträffande
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som

börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i
kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 27 i avtalet, på begäran som fram-

ställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:169, bet. 2012/13:SkU5, rskr. 2012/13:13.

SFS 2012:646

Utkom från trycket
den 13 november 2012

background image

2

SFS 2012:646

Bilaga

(�versättning)

Convention between Sweden and
Barbados for the Avoidance of
Double Taxation and the Preven-
tion of Fiscal Evasion with respect
to Taxes on Income

Avtal mellan Sverige och Bar-
bados för att undvika dubbelbe-
skattning och förhindra skatte-
flykt beträffande skatter på in-
komst

Article 24

Artikel 24

Limitation of benefits

Begränsningar av förmåner

(1) A person which is a resident

of a Contracting State and which
derives income from sources within
the other Contracting State shall not
be entitled, in that other Contracting
State, to the benefit of Article 6
(Income from immovable property)
to 23 (Elimination of double taxa-
tion) if:

1. En person med hemvist i en

avtalsslutande stat som förvärvar
inkomst som härrör från den andra
avtalsslutande staten ska inte, i
denna andra avtalsslutande stat, vara
berättigad till de förmåner som
anges i artiklarna 6 (Inkomst av fast
egendom) � 23 (Undanröjande av
dubbelbeskattning), om

(a) 50 per cent or less of the bene-

ficial interest in such person (or in
the case of a company, 50 per cent
or less of the number of shares of
each class of the company�"s shares)
is owned, directly or indirectly, by
any combination of one or more
individual residents of a Contracting
State; or

a) 50 procent eller mindre av det

verkliga intresset i en sådan person
(eller, i fråga om bolag, 50 procent
eller mindre av antalet aktier inom
varje aktieslag) ägs, direkt eller indi-
rekt, av en eller flera fysiska perso-
ner med hemvist i en av de avtals-
slutande staterna, eller

(b) the income of such person is

used in substantial part, directly or
indirectly, to meet liabilities (inclu-
ding liabilities for interest or royalt-
ies) to persons who are residents of a
State other than a Contracting State.

b) en sådan persons inkomst till

väsentlig del används, direkt eller
indirekt, för att infria förpliktelser
(inbegripet förpliktelser att erlägga
ränta och royalty) till personer med
hemvist i någon annan än en avtals-
slutande stat.

(2) Notwithstanding any other

provisions of this Convention,
where

2. Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal, om

(a) a company that is a resident of

a Contracting State derives its
income primarily from other States

a) ett bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar sina
inkomster huvudsakligen från andra
stater

(i) from activities such as ban-

king, shipping, financing, fund
management or insurance, or

1) från aktiviteter sådana som

bank-, sjöfarts-, finans-, fondförvalt-
nings- eller försäkringsverksamhet,
eller

background image

3

SFS 2012:646

(ii) from being the headquarters,

co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or
other support to a group of compa-
nies which carry on business prima-
rily in other States; and

2) genom att vara huvudkontor,

coordination centre eller liknande
enhet som tillhandahåller adminis-
trativa eller andra tjänster till en
grupp av bolag som bedriver rörelse
huvudsakligen i andra stater, och

(b) such income would bear a sig-

nificantly lower tax under the laws
of that State than income from simi-
lar activities carried out within that
State or from being the headquar-
ters, co-ordination centre or similar
entity providing administrative ser-
vices or other support to a group of
companies which carry on business
in that State, as the case may be,

b) sådan inkomst beskattas vä-

sentligt lägre enligt lagstiftningen i
denna stat än inkomster från lik-
nande verksamhet som bedrivs inom
denna stat eller från att vara huvud-
kontor, coordination centre eller lik-
nande enhet som tillhandahåller ad-
ministrativa eller andra tjänster till
en grupp av bolag som bedriver rö-
relse i denna stat,

any provisions of this Convention

conferring an exemption or a reduc-
tion of tax shall not apply to the in-
come of such company and to the di-
vidends paid by such company.

ska de bestämmelser i detta avtal

som medger undantag från eller ned-
sättning av skatt inte tillämpas på in-
komst som sådant bolag förvärvar
och inte heller på utdelning som be-
talas av sådant bolag.

(3) Any provision of this Conven-

tion conferring an exemption or re-
duction of tax shall not apply to the
income of, or to the dividends paid
by, a company resident in a Contrac-
ting State that is entitled to special
tax benefits under:

3. Bestämmelser i detta avtal som

medger undantag från eller nedsätt-
ning av skatt ska inte tillämpas på
inkomst som förvärvas av, eller på
utdelning som betalas av, ett bolag
med hemvist i en avtalsslutande stat
som är berättigat till särskilda skat-
telättnader enligt:

(a) the Exempt Insurance Act,

Cap. 308A;

a) �SExempt Insurance Act⬝, Cap.

308A,

(b) the International Financial

Services Act, Cap. 325;

b) �SInternational Financial Servi-

ces Act⬝, Cap. 325,

(c) the International Business

Companies Act, Cap. 77;

c) �SInternational Business Com-

panies Act⬝, Cap. 77,

(d) the Societies with Restricted

Liability Act, Cap. 318B, or

d) �SSocieties with Restricted Lia-

bility Act⬝, Cap. 318B, eller

(e) any law substantially similar

to the laws mentioned in (a)-(d)
enacted in Barbados.

e) någon annan lag i Barbados

som är huvudsakligen likartad de
lagar som nämns i a)-d).

(4) The provisions of paragraph

(1) shall not apply if the person deri-
ving the income is a company which
is a resident of a Contracting State in
whose principal class of shares there
is a substantial and regular trading
on a recognized stock exchange.

4. Bestämmelserna i punkt 1 ska

inte tillämpas om den person som
förvärvar inkomsten är ett bolag
med hemvist i en avtalsslutande stat
vars viktigaste aktieslag är föremål
för en betydande och regelbunden
omsättning på en erkänd aktiebörs.

background image

4

SFS 2012:646

(5) If one of the Contracting Sta-

tes proposes to deny benefits to a re-
sident of the other Contracting State
by reason of this Article, the compe-
tent authorities of the Contracting
States shall consult each other.

5. Om en av de avtalsslutande sta-

terna avser att vägra en person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten skattelättnader med stöd av
denna artikel, ska de behöriga myn-
digheterna i de avtalsslutande
staterna överlägga med varandra.

Article 27

Artikel 27

Exchange of information

Utbyte av upplysningar

(1) The competent authorities of

the Contracting States shall exch-
ange such information as is foresee-
ably relevant for carrying out the
provisions of this Convention or to
the administration or enforcement of
the domestic laws concerning taxes
of every kind and description impo-
sed on behalf of the Contracting Sta-
tes, or of their political subdivisions
or local authorities, insofar as the
taxation thereunder is not contrary
to the Convention. The exchange of
information is not restricted by Ar-
ticles 1 and 2.

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska utbyta
sådana upplysningar som kan antas
vara relevanta vid tillämpningen av
bestämmelserna i detta avtal eller
för administration eller verkställig-
het av intern lagstiftning i fråga om
skatter av varje slag och beskaffen-
het som tas ut för de avtalsslutande
staterna eller för deras politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter, om beskattningen enligt
denna lagstiftning inte strider mot
avtalet. Utbytet av upplysningar
begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

(2) Any information received un-

der paragraph (1) by a Contracting
State shall be treated as secret in the
same manner as information obtai-
ned under the domestic laws of that
State and shall be disclosed only to
persons or authorities (including
courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the deter-
mination of appeals in relation to the
taxes referred to in paragraph (1), or
the oversight of the above. Such per-
sons or authorities shall use the in-
formation only for such purposes.
They may disclose the information
in public court proceedings or in ju-
dicial decisions.

2. Upplysningar som en avtalsslu-

tande stat tagit emot enligt punkt 1
ska behandlas som hemliga på
samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndighe-
ter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer,
uppbär eller driver in de skatter som
åsyftas i punkt 1 eller handlägger
åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn
över nämnda verksamheter. Dessa
personer eller myndigheter får
använda upplysningarna bara för
sådana ändamål. De får yppa upp-
lysningarna vid offentlig rättegång
eller i domstolsavgöranden.

background image

5

SFS 2012:646

(3) In no case shall the provisions

of paragraphs (1) and (2) be con-
strued so as to impose on a Contrac-
ting State the obligation:

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 medför inte skyldighet för en
avtalsslutande stat att:

(a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that or
of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtalsslu-
tande staten,

(b) to supply information which is

not obtainable under the laws or in
the normal course of the administra-
tion of that or of the other Contrac-
ting State;

b) lämna upplysningar som inte är

tillgängliga enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

(c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or professio-
nal secret or trade process, or infor-
mation the disclosure of which
would be contrary to public policy
(ordre public).

c) lämna upplysningar som skulle

röja affärs-, industri-, handels- eller
yrkeshemlighet eller i näringsverk-
samhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar, vilkas överlämnande
skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

(4) If information is requested by

a Contracting State in accordance
with this Article, the other Contrac-
ting State shall use its information
gathering measures to obtain the
requested information, even though
that other State may not need such
information for its own tax purpo-
ses. The obligation contained in the
preceding sentence is subject to the
limitations of paragraph (3) but in
no case shall such limitations be
construed to permit a Contracting
State to decline to supply informa-
tion solely because it has no domes-
tic interest in such information.

4. Då en avtalsslutande stat begär

upplysningar enligt denna artikel
ska den andra avtalsslutande staten
använda de medel som denna stat
förfogar över för att inhämta de
begärda upplysningarna, även om
denna andra stat inte har behov av
upplysningarna för sina egna
beskattningsändamål. Förpliktelsen
i föregående mening begränsas av
bestämmelserna i punkt 3, men detta
medför inte en rätt för en avtalsslu-
tande stat att vägra att lämna upplys-
ningar uteslutande därför att denna
stat inte har något eget intresse av
sådana upplysningar.

(5) In no case shall the provisions

of paragraph (3) be construed to per-
mit a Contracting State to decline to
supply information solely because
the information is held by a bank,
other financial institution, nominee
or person acting in an agency or a
fiduciary capacity or because it rela-
tes to ownership interests in a per-
son.

5. Bestämmelserna i punkt 3 med-

för inte en rätt för en avtalsslutande
stat att vägra att lämna upplysningar
uteslutande därför att upplysning-
arna innehas av en bank, annan
finansiell institution, ombud, repre-
sentant eller förvaltare eller därför
att upplysningarna gäller äganderätt
i en person.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.