SFS 1991:1510

911510.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1510

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

utkom från trycket

Barbados;

den l O december 1991

Utfärdad den 28 november 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

beträflfande skatter på ink omst som Sverige och Barbados undertecknade

den 1 juli 1991 skall gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

' Prop. 1991/92:11, SkU2, rskr. 4.

^^^9

¬

background image

SFS 1991:1510

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa

medför inslcränloiing av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle

föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förv ärvar inkomst som enligt

bestämmelserna i artikel 20 i avtalet beskattas endast i Barbados skall

sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige. Taxeras personen i

fråga till statlig inkomstskatt fÖr annan inkomst som är att hänföra till

förvärvsinkomst skall dock följande iakttas. Först uträloias den statliga

inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsin­

komst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den

sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på

vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt

ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall

användas endast om detta leder till högre skatt.

Convention between S weden and Barba­
dos for the Avoidance of Double Taxation
and the Prevention of Fiscal Evasion with
respect to Taxes on Income

Sweden and Barbados, desiring to con­

clude a Convention for the Avoidance of

Double Taxation and the Prevention of Fis­

cal Evasion with respect to Taxes on Income,

have agreed as follows:

Bilaga

(Översättning)

Avtal mellan Sverige och Barbados for att
undvika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande skatter på in­
komst

Sverige och Barbados, som önskar ingå ett

avtal för att undvika dubbelbeskattning och

förhindra skatteflykt beträffande skatter på

inkomst, har kommit överens om följande:

Artide 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con­

tracting States.

Artikel 1
Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

Artide 2
Taxes covered

(1) The taxes to which this Convention

shall apply are:

(a) In Sweden:

(i) the State income tax (den statliga in­

komstskatten), including the sailors' tax (sjö­

mansskatten) and the coupon tax (kupong­

skatten);

Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas

ar

a) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömans­

skatten och kupongskatten däri inbegripna.

2830

¬

background image

SFS 1991:1510

(ii) the tax on the undistributed prof its of

companies (ersättningsskatten) and the tax

on distribution in connection with reduction

of share capital or the winding up of a com­

pany (utskiftningsskatten);

(iii) the tax on public entertainers (bevill­

ningsavgiften för vissa offentliga föreställ­

ningar);

(iv) the communal income tax (den kom­

munala inkomstskatten); and

(v) the profit sharing tax (vinstdelnings­

skatten)

(hereinafter referred to as "Swedish tax");

(b) In Barbados:

(1) the income tax (including premium in­

come tax);

(ii) the corporation tax (including tax on

branch profits); and

(iii) the petroleum winning operations tax

(hereinafter referred to as "Barbados

Tax").

(2) The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of the

Convention in addition to, or in place of, the

taxes referred to in paragr aph (I). The com­

petent authoritie s of the Contracting States

shall notify each other of any substantive

changes whi ch have been made in their re­

spective taxation laws.

2) ersättningsskatten och utskiftningsskat­

ten,

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga

föreställningar,

4) den kommunala inkomstskatten, och

5) vinstdelningsskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt");

b) i Barbados:

1) inkomstskatten (däri inbegripet in­

komstskatt på försäkringspremier),

2) bolagsskatten (däri inbegripet skatt på

filialinkomster), och

3) petroleumutvinningsskatten

(i det följande benämnda "skatt som utta-

gits i Barbados").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet påförs vid

sidan av eller i stället för de skatter som anges

i punkt 1. De behö riga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna skall meddela varan­

dra de väsentliga ändringar som vidtagits i

respektive skattelagstiftning.

Artide 3
General definitions

(I) For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

(a) the term "Sweden" means the King­

dom of S weden and, when use d in a geo gra­

phical sense, includes the nation al territory,

the territorial sea of Sweden as well as other

maritime areas over which Sweden in accord­

ance with interna tional law ex ercises sover­

eign rights or jurisdiction;

(b) the term "Barbados" means the island

of Barbados and the territori al waters there­

of, including any area outside such territorial

waters which in accordance with internation­

al law and the laws of Barba dos is an area

Artikel 3
Allmänna definitioner

1) Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid till ämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geo ­

grafisk betydelse, Sveriges territorium, Sveri­

ges territorialvatten och and ra havsområden

över vilka Sverige, i övere nsstämmelse med

folkrätten, utövar suveräna rättigheter elle r

jurisdiktion,

b) "Barbados" åsyftar ön Barbados och

dess territorialvatten, innefattande vaije om­

råde utanför detta territorialvatten som i en­

lighet med follcrätten och lagstiftningen i Bar­

bados utgör ett område inom vilket Barbados

2831

•\

¬

background image

SFS 1991:1510

within which the rights of Barbados with re­

spect to the sea-bed and subsoil and their

natural resources may be exercised;

(c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean Sweden

or Barbados, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individ­

ual, a company and any other body of per­

sons;

(e) the term "company" means any body

corporate or any entity which is tre ated as a

body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing State" mean respectively an enterprise

carried on by a resident of a Contracting

State and an enterprise carried on by a resi­

dent of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated
by an enterprise of a Contracting State, ex­

cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contract­

ing State;

(h) the term "national" means;

(i) any individual who is a citizen of

a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership

and association deriving its status as

such from the laws in force in a Con­

tracting State;

(i) the term "competent authority" means;

(i) in Sweden, the Minister of Fi­

nance, his authorized representative or

the authority which is designated as a

competent authority for the purpose of

this Convention;

(ii) in Barbados, the Minister of Fi­

nance or his authorized representative.

(2) As regards the application of the Con­

vention by a Contracting State, any term not

defined therein shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning which it

has under the law of that State concerning the

taxes to which the Convention applies.

äger utöva sina rättigheter med avseende på

havsbottnen och dennas underlag samt des­

sas naturtillgångar,

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Sverige eller

Barbados, beroende på sammanhanget,

d) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning,

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas såsom

juridisk person,

f) "foretag i en avtalsslutande stat" och

"foretag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar foretag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat respektive

foretag som bedrivs av person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten,

g) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

företag i en avtalsslutande stat, utom då

skeppet eller luftfartyget används uteslutande

mellan platser i den andra avtalsslutande

staten,

h) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som är medborgare i

en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag och

annan sammanslutning som bildats en­

ligt den lagstiftning som gäller i en av­

talsslutande stat,

i) "behörig myndighet" åsyftar;

1) i Sverige, finansministern, dennes

befullmäktigade ombud eller den myn­

dighet åt vilken uppdras att vara behörig

myndighet vid tillämpningen av detta

avtal,

2) i Barbados, finansministern eller

dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar av­

talet anses, såvida inte sammanhanget föran­

leder annat, varje uttryck som inte definie­

rats i avtalet ha den betydelse som uttrycket

har enligt den statens lagstiftning i fråga om

sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

2832

i

¬

background image

SFS 1991:1510

Artide 4

Residence

(1) For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of that

State, is liable to tax therein by r eason of his

domicile, residence, place of management or

any other criterion of a similar nature, pro­

vided, however, that in the case of a partner­

ship or estate this term applies onl y to the

extent that the inco me derived by s uch part­

nership or estate is subject to tax in that State

as the income of a resident, either in its

hands or in the hands of its partners.

(2) Where by reas on of the provisions of

paragraph (1) an individual is a resident of

both Contracting States, then his s tatus shall

be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home

available to him; if he has a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State with

which his perso nal and economic relations

are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in whi ch he has his centr e

of vital interests cannot be determined, or if

he does not have a permanent home available

to him in either State, he shall be deemed to

be a resident of the State in w hich he has an

habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of which

he is a national;

(d) if he is a natio nal of both Sta tes or of

neither of them, the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­

tion by mutual agreement.

(3) Where by reaso n of the provisions of

paragraph (1) a person other than an individ­

ual is a resident of both Contra cting States,

then it shall be deemed to be a resident of the

State in which its plac e of ef fective manage­

ment is situated.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat" person som enligt lagstiftningen i

denna stat är skattskyldig där på grun d av

hemvist, bosättning, plats för företagsledning

eller annan liknande omständighet, dock att,

beträffande handelsbolag och dödsbo, endast

i den mån dess inkomst är skattepliktig i

denna stat på samm a sätt som ink omst som

förvärvas av person med hemvist där, anting­

en hos personen som sådan eller hos dess

delägare.

2. Då på grund av bestämmelserna i punlri

1 fysisk person har hemvist i båda av talsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på fö l­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till

hans förfogande; om han har en sådan bostad

i båda staterna, anses han ha hemv ist i den

stat med vilk en hans perso nliga och eko no­

miska förbindelser är starkast (centrum fÖ r

levnadsintressena).

b) Om det inte kan avgö ras i vilken stat

han har centrum fÖr sina levnadsintressen

eller om han inte i någondera staten har en

bostad som stadigvarande står till hans förfo­

gande, anses han ha hemv ist i den stat där

han stadigvarande vistas.

c) Gra han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare.

d) Om han är med borgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någo n av

dem, skall de behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna avgöra frågan genom

ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen

i fråga ha hemv ist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

2833

¬

background image

SFS 1991:1510

Artide 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention,

the term "permanent establishment" means

a fixed place of business through which the

business of an enterprise is wholly or partly
carried on.

(2) The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a warehouse in relation to a person pro­

viding storage facilities for others;

(g) a store or other sales outlet;

(h) a mine, an oil or gas well, a qua rry or

any other place of extraction of natural re­

sources;

(i) a building site or construction, assem­

bly, installation or dredging project, or a

drilling rig or ship used for the exploration or

development of natural resources within a

Contracting State, but only if such si te, pro­

ject or activity continues for a period of more

than six months, including the period of any

supervisory activity connected therewith;

and

(j) the maintenance of substantial equip­

ment or machinery, but only if such mainten­

ance continues for a period of m ore than six

months.

(3) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent

establishment" shall be deemed not to in­

clude:

(a) the use of facilities solely for the pur­

pose of storage or display of goods or mer­

chandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of processing by an other

enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing

Artikel 5

Fast drifiställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats for affärsverksamhet, från vilken ett

företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) lagerbyggnad, i fråga om person som

tillhandahåller andra personer lagerut­

rymme,

g) affar eller annat försäljningsställe,

h) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar,

i) plats för byggnads-, anläggnings-, mon­

terings-, installations- eller muddringsverk-

samhet, borrplattform eller skepp som an­

vänds för utforskning eller utveckling av na­

turtillgångar i en avtalsslutande stat, men en­

dast om verksamheten pågår under en tid­

rymd av mer än sex månader, däri inbegripet

tid för därmed sammanhängande överva­

kande verksamhet, och

j) innehavet av avsevärd maskinell eller

annan utrustning men endast om utrustning­

en innehas under en tidrymd av mer än sex

månader.

3. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel anses uttrycket "fast

driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring eller utställning av företaget

tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för lagring eller utställ­

ning,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för bearbetning eller för­

ädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av

2834

¬

background image

. ij v'•

SFS 1991:1510

goods or merchandise or of collecting infor­

mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of carrying on,

for the enterprise, any other activity of a pre­

paratory or auxiliary character.

(4) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1) and (2), where a person, other

than an agent of an independent status to

whom paragraph (5) applies, is acting in a

Contracting State, on behalf of an enterprise

of the other Contracting State, that enterprise

shall be de emed to have a permanent estab­

lishment in the first-mentioned Contracting

State in resp ect of any activitie s which that

person undertakes for the enterprise, if such a

person:

(a) has and habitually exercises in that

State an authority to conclude contracts in

the name of the enterprise, unless the activi­

ties of such person are limited to those men­

tioned in paragraph (3) which, if exercised

through a fixed place of business, would not

make this fixed place of business a perma­

nent establishment under the provisions of

that paragraph; or

(b) has no such authority, but habitually

maintains in the first-mentioned State a

stock of goods or merchandise from which he

regularly delive rs goods or merchandise on

behalf of the enterprise, if the transactions

between the agent and the enterprise were

not made under arm's-length conditions.

(5) An enterpris e shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Con­

tracting State merely because it carries on

business in that State thr ough a broker, g en­

eral commission agent or any other agen t of

an independent status, provided that such

persons are acting in the ordinary course o f

their business. However, when the activities

of such an agent are devoted wholly or almost

wholly on behalf of that enterprise, he wil l

not be considered an agent of an independent

status within the meanin g of this paragra ph

but in such cases the provisions of paragraph

(4) shall apply.

(6) The fact that a company which is a

resident of a Co ntracting State controls or is

controlled by a c ompany which is a reside nt

varor eller inhämtande av upplysningar for

företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande for att for företa­

get bedriva annan verlcsamhet av förbere­

dande eller biträdande art.

4. Om en person, som inte är sådan obero­

ende representant på villcen pun kt 5 tilläm ­

pas, är verksam i en avtalsslutande stat for ett

företag i den andra avtalsslutande staten,

anses detta företag — utan hinder av bestäm­

melserna i punkterna 1 och 2 — ha fast drift­

ställe i den förstnämnda avtalsslutande sta­

ten beträlTande vaije verksamhet som denna

person bedriver for foretaget om

a) han har och i denna stat regelmässigt

använder fullmakt att sluta avtal i for etagets

namn samt verksamheten inte är begränsad

till sådan som anges i punkt 3 och som - om

den bedrev s från en stadigvarande plats for

affärsverksamhet — inte skulle göra denna

stadigvarande plats for aff ärsverksamhet till

fast driftställe enligt bestämmelserna i

nämnda punkt, eller

b) han inte har såd an fullmakt men regel­

mässigt i den förstnämnda staten innehar

varulager från vilket han for foretagets rält-

ning regelbundet levererar varor, om transak­

tionerna mellan representanten och foretaget

inte skedde på samma villkor som gäller vid

transaktioner mellan fristående foretag.

5. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver affär sverksamhet i denna

stat genom formedling av mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende representant,

under forutsättning att sådan person därvid

bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

När sådan representant bedriver sin verk­

samhet uteslutande eller nästan uteslutande

for foretaget i fråga, anses han emellertid inte

såsom sådan oberoende representant som

avses i denna punkt. I sådant fall tillämpa s

bestämmelserna i punkt 4.

6. Den omstä ndigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bola g med hemvis t i

2835

¬

background image

o fv-' 'S

SFS 1991:1510

of the other Contracting State, or which car­

ries on business in t hat other State (whether

through a permanent establishment or other­

wise) shall not of itself constitute either com­

pany a permanent establishment of the other.

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra

stat (antingen från fast driftställe eller på an­

nat sätt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fast drif tställe för det an­

dra.

Artide 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­

cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law

of the Contracting State in which the proper­

ty in question is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment

used in agriculture and forestry, rights to

which the provisions of general law respect­

ing landed property apply, buildings, usu­

fruct of immovable property and rights to

variable or fixed payments as consideration

for the working of, or the right to work, min­

eral deposits, sources and other natural re­

sources.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

apply to income derived ftom the direct use,

letting, or use in any other form of immov­

able property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(3) shall also apply to the income from im­

movable property of an enterprise and to in­

come from immovable property used for the

performance of independent personal ser­

vices.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­

hör till fast egendom, levande och döda in­

ventarier i lantbruk och skogsbruk, rättighe­

ter på vilkaK bestämmelserna i privaträtten

om fast egendom tillämpas, byggnader, nytt­

janderätt till fast egendom samt rätt till för­

änderliga eller fasta ersättningar för nyttjan­

det av eller rätten att nyttja mineralföre­

komst, källa eller annan naturtillgång.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan an­

vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst av fast egendom

som tillhör företag och på inkomst av fast

egendom som används vid självständig yr­

kesutövning.

Artide 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on business

in the other Contracting State through a per­

manent establishment situated therein. If the

enterprise carries on business as aforesaid,

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­

dast i denna stat, såvida inte företaget be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande stat­

en från där beläget fast driftställe. Om företa­

get bedriver rörelse på nyss angivet sätt , får

2836

.'fS-J-'

¬

background image

SFS 1991:1510

the profits of the enterprise may be taxed in

the other State but only so much of them as is

attributable to that permanent establish­

ment.

(2) Notwithstanding the provisions of

para^aph (1), where an enterprise of a Con­

tracting State which has a permane nt estab­

lishment in the other Contra cting State car­

ries on business activities in that other S tate

otherwise than through the permanent estab­

lishment, of the same o r similar kind as the

business activiti es carried on by the perma ­

nent establishment, then the profits of such

activities ma y be attributable to the perma­

nent establishment unless the enterprise

shows that such activities could not have

been reasonably undertaken by the perma­

nent establishment.

(3) Subject to the provisions of paragraph

(4), where an enterprise of a Contracting

State carries on business in the other Con­

tracting State through a permanent establish­

ment situated therein, there shall in each

Contracting State be attributed to that per­

manent establishment the profits which it

might be exp ected to make if it were a dis­

tinct and separate enterprise engaged in the

same or similar activities under the same or

similar conditions and dealing wh olly inde­

pendently with the enterprise of which it is a

permanent establishment.

(4) In determining the prof its of a perma ­

nent establishment, there shall be allowed as

a deduction the expenses which are incurred

for the purposes of the perman ent establish­

ment, including executive and general ad­

ministrative expenses so incurred, whether in

the State in which the permanent estab lish­

ment is situated or elsewhere.

(5) No profits shall be attributed to a per­

manent establishment by rea son of the mere

purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

(6) Insofar as it has bee n customary in a

Contracting State to determine the profits to

be attributed to a permanent establishment

on the basis of an apportionment of the total

profits of the enterprise to its variou s parts,

nothing in paragraph (3) shall preclu de that

företagets inkomst beskattas i den andra sta­

ten, men endast så stor del därav som är

hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en a vtalsslutande stat, vil­

ket har fast drift ställe i den andra avt alsslu­

tande staten, bedriver rör else i denna andr a

stat på annat sätt än genom det fasta driftstäl­

let och verksamheten är av samm a eller lik­

nande slag som den som bedrivs från det

fasta driftstället, får inkomsten av sådan

verksamhet - utan hinder av bestämmel­

serna i punkt 1 - hänföras till det fasta drift­

stället, såvida inte företaget visar, att verk­

samheten inte skäligen kunde ha bedrivits

från det fasta driftstället.

3. Om företag i e n avtalss lutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande stat­

en från där beläget fast driftställe, hänförs,

om inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder

annat, i varde ra avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha förvärvat, om

det varit ett fristående företag, som b edrivit

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknand e villkor och själv­

ständigt avslutat affärer med det före tag till

vilket driftstället hör.

4. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder

inbegripna utgifter för företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgi fterna

uppkommit i den stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes.

5. Inkom st hänförs inte till fa st driftställe

endast av den anledningen att varor inkö ps

genom det fas ta driftställets försorg för före­

taget.

6. I den mån inkomst hänförlig till fast

driftställe brukat i en avtalss lutande stat be­

stämmas på grundval av en fördelning av

företagets hela inkom st på de olika dela rna

av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt

3 inte att i denna avtalsslutande stat den skat-

2837

¬

background image

SFS 1991:1510

Contracting State from determining the prof­

its to be so taxed by such an apportionment

as may be customary; the method of appor­

tionment adopted shall, however, be such

that the result shall be in accordance with the

principles laid down in this Article.

(7) If t he information available to the as­

sessment authority concerned is inadequate

to determine the profits to be attributed to

the permanent establishment, such profits

may be determined by the excercise of discre­

tion or the making of an estimate by that

assessment authority, provided that such dis­

cretion shall be excercised or such estimate

shall be made in accordance with the princi­

ples stated in this Article.

(8) For the purposes of the preceding para­

graphs, the profits to be attributed to the

permanent establishment shall be deter­

mined by the same method year by year,

unless there is a good and sufficient reason to

the contrary.

(9) Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti­

cles of this Convention, then the provisions

of those Articles shall not be affected by the

provisions of this Article.

tepliktiga inkomsten bestäms genom såd ant

förfarande. Den fördelningsmetod som an­

vänds skall dock vara sådan att resultatet

överensstämmer med principerna i denna ar­

tikel.

7. Om den information som är tillgänglig

för vederbörande skattemyndighet är otill-

räcldig för att bestämma den inkomst som

skall hänföras till ett fast^driftställe, får sådan

inkomst bestämmas genom skön eller upp­

skattning av skattemyndigheten, förutsatt att

sådan skön eller uppskattning sker i Överens­

stämmelse med de principer som föreskrivits

i denna artikel.

8. Vid tillämpningen av föregående

punkter bestäms inkomst som är hänförlig

till det fasta driftstället genom samma förfa­

rande år från år, såvida inte goda och tillräck­

liga skäl föranleder annat.

9. Ingår i inkomst av rörelse inkomster

som behandlas särskilt i andra artiklar av

detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa

artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artide 8
Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft

in international traffic shall be taxed only in

that State.

(2) With respect to profits derived by the

air transport consortium Scandinavian Air­

lines System (SAS) the provisions of para­

graph (I) shall apply only to such part of the

profits as corresponds to the participation

held in that consortium by AB Aerotransport

(ABA), the Swedish partner of Scandinavan

Airlines System (SAS).

(3) The provisions of paragraph (1) shall

also apply to profits from the participation in

a pool, a joint business or an international

operating agency.

Artikel 8
Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom an vändningen av

skepp eller luftfartyg i internationell trafik

beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas be­

träffande inkomst som förvärvas av luftfarts­

konsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) endast i fråga om den del av inkomsten

som motsvarar den andel i konsortiet som

innehas av AB Aerotransport (ABA), den

svenske delägaren i Scandinavian Airlines

System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

även på inkomst som förvärvas genom delta­

gande i en pool, ett gemensamt företag eller

en internationell driftsorganisation.

2838

¬

background image

SFS 1991:1510

Artide 9

Associated enterprises

(1) Where;
(a) an enterprise of a Contracting State par-

tidpates directly or indirectly in the manage­

ment, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of an enterprise of a Contracting State

and an enterprise of the other Contracting

State,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their

commercial or financial relations which dif­

fer from those which would be made between

independent enterprises, then any profits

which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by

reason of those conditions, have not so ac­

crued, may be included in the profits of that

enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State —

and taxes accordingly — profits on which an
enterprise of the other Contracting State has

been charged to tax in that other State and

the profits so included are profits which

would have accrued to the enterprise of the

first-mentioned State if the conditions made

between t he two enterprises had been those

which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the

amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment, due

regard shall be had t o the other provisions of
this Convention and the competent authori­

ties of the Contracting States shall if neces­

sary consult each other.

Artikel 9
Företag med intressegemenskap

I. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol­

len av ett företag i den andra avtalsslutande

staten eller äger del i detta företags kapital,

eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett

företag i en avtalsslutande stat som ett före­

tag i den andra avtalsslutande staten eller

äger del i båda dessa företags kapital,

iakttas följande.
Om mellan företagen i fråga om handels­

förbindelser eller finansiella förbindelser av­

talas eller föreskrivs villkor, som avviker från

dem som skulle ha avtalats mellan av varan ­

dra oberoende företag, får all inkomst, som

utan sådana villkor skulle ha tillkommit det

ena företaget men som på grund av villkoren

i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas

i detta företags inkomst och beskattas i över­

ensstämmelse därmed.

2.1 fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna stat,

även inräknas i inkomsten för ett företag i

den andra avtalsslutande staten och beskattas

i överensstämmelse därmed i denna andra

stat samt den sålunda inräknade inkomsten
är sådan som skulle ha tillkommit företaget i

den förstnämnda staten om de villkor som

avtalats mellan företagen hade varit sådana

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende företag, skall den andra staten

genomföra vederbörlig justering av det skat­

tebelopp som påförts för inkomsten i den na

stat. Vid sådan justering iakttas övriga be­

stämmelser i detta avtal och de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna

överlägger vid behov med varandra.

Artide 10
Dividends

(1) Dividends paid by a company which is

a resident of a Contracting State to a resident

of t he other Contracting State may be taxed

in that other State.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra stat.

2839

¬

background image

SFS 1991:1510

/i4 \

(2) However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident

and according to the laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the

dividends the tax so charged shall not exceed;

(a) 5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a com­

pany (other than a partnership) which holds

directly at least 10 per cent of the capital of

the company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of

which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, not being

debt-claims and participating in profits, as

well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat­

ment as income from shares by th e laws of

the State of which the company making the

distribution is a resident.

(4) Notwithstanding the provisions of

paragraph (I), dividends paid by a company

which is a resident of Barbados to a company

which is a resident of Sweden shall be exempt

from Swedish tax to the extent that the divi­

dends would have been exempt under Swed­

ish law if both companie s had been Swedish

companies. This exemption shall not apply

unless:

(a) the profits out of which the dividends

are paid have been subjected to the normal

corporate tax in Barbados or an income tax

comparable thereto, whether in Barbados or

elsewhere, or

(b) the dividends paid by the company

which is a resident of Barbados consist whol­

ly or almost wholly of dividen ds which that

company has received, in the year or pre­

vious years, in respect of shares held by it in a

company which is a resident of a th ird State

and which would have been exempt from

Swedish tax if the shares in respect of which

they are paid had been held directly by th e

company which is a resident of Sweden.

2. Utdelningen fär emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i denna stat, men om motta­

garen har rätt till utdelningen får skatten inte

överstiga

a) 5 procent av utdelningens bruttobe­

lopp, om den som har rätt till utdelningen ä r

ett bolag (med undantag for handelsbolag)

som direkt innehar minst 10 procent av det

utbetalande bolagets kapital,

b) 15 procent av utdelningens bruttobe­

lopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning for vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, som inte är

fordringar, med rätt till andel i vinst, samt

inkomst av andra andelar i bolag, som enl igt

lagstiftningen i den stat där det utdelande

bolaget har hemvist vid beskattningen be­

handlas på samma sätt som inkomst av ak­

tier.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 är utdelning från bolag med hemvist i Bar­

bados till bolag med hemvist i Sverige undan­

tagen från svensk ska tt i den mån utdelning­

en skulle ha varit undantagen från beskatt­

ning enligt svensk lagstiftning, om båda bola­
gen hade varit svenska. Sådan skattebefrielse

medges dock endast om

a) den vinst av vilken utdelningen betalas

underkastats den normala bolagsskatten i

Barbados eller en därmed jämförlig in­

komstskatt, antingen i Barbados eller någon

annanstans, eller

b) den utdelning som betalas av bolaget

med hemvist i Barbados uteslutande eller

nästan uteslutande utgörs av utdelning vilken

detta bolag under ifrågavarande år eller tidi­

gare år mottagit på aktier eller andelar, som

bolaget innehar i bolag med hemvist i en

tredje stat, och vilken utdelning skulle ha

varit undantagen från svensk skatt om de

aktier eller andelar på vilka utdelningen beta­

las hade innehafts direkt av bolaget med

hemvist i Sverige.

2840

A

¬

background image

SFS 1991:1510

(5) The provisions of paragrap hs (1) and

(2) shall not apply if the be neficial owner of

the dividends, being a resident of a Contract­

ing State, carries on business in the other

Contracting State of which the company pay­

ing the dividends is a resident, through a

permanent establishment situated therein, or

performs in that other State independent per­

sonal services from a fixed base situated

therein, and the holding in resp ect of w hich

the dividends are paid is effectively connect­

ed with such permanent establishment or

fixed base. In such case the provisions of

Article 7 or Article 15, as the case may be,

shall apply.

(6) A Contrac ting State may not impose

any tax on dividends paid by a company

which is not a resident of that State, except

insofar as:

(a) the dividends are paid to a resident of

that State;

(b) the dividends are attributable to a per­

manent establishment or fixed base situated

in that State.

Nor shall the company's undistributed

profits be subject to tax in that State even if

the dividends paid or the undistributed prof­

its consist wholly or partly of profits or in­

come arising in that State.

(7) Where a company, which is a resid ent

of a Contracting State having a permanent

establishment in the other Contracting State,

derives profits or income from that perma­

nent establishment, any remit tances of such

profits or income by the permanent establish­

ment to the company which is a resident of

the first-mentioned Contracting State may,

notwithstanding any othe r provisions of the

Convention, be taxed in acc ordance with the

law of the other Contrac ting State, but the

rate of tax imposed on suc h remittance shall

not exceed 5 per cent, provided that such tax

shall not apply to the extent the profits or

income remitted have been reinvested in that

other Contracting State.

5. Bestämmelserna i punkterna I och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtals slutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten, där bolaget som betala r utdel­

ningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­

samhet i denna andra stat från där belägen

stadigvarande anordning, samt den andel på

grund av vilken utdelningen betalas äger

verldigt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. I så­

dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7

respektive artikel 15.

6. En avta lsslutande stat får inte ta ut nå ­

gon skatt på utdelning som betalas av ett

bolag som inte har hemvist i denna stat,

utom såvitt avser

a) utdelning som betalas till en person

med hemvist i denna stat,

b) utdelning som är hänförlig till ett fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

denna stat.

Bolagets icke utdelade vinst får inte h eller

bli föremål for beskattning i denna stat, även

om utdelningen eller den icke utdelade vins­

ten helt eller delvis utgö rs av inkomst som

uppkommit i den na stat.

7. Om bolag med hemv ist i en avtalsslu­

tande stat har fast driftställe i den andra av­

talsslutande staten och förvärvar inkomst

från det fasta driftstället, får överföring av

sådan inkomst från det fhst a driftstället till

bolaget med hemv ist i den förs tnämnda av­

talsslutande staten - utan hind er av Ö vriga

bestämmelser i detta avtal - beskattas enligt

lagstiftningen i den andra avtalsslutande stat­

en, men sk atten på s ådan överföring får inte

överstiga 5 procent. Såda n skatt skall dock

inte utgå i den mån den överförda inkomsten

har återinvester ats i denna andra avta lsslu­

tande stat.

2841

¬

background image

SFS 1991:1510

Artide 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in th at other State.

(2) However, such interest may also be

taxed in the Contracting State in which it

arises and according to the laws of that State,

but if the recipient is the beneficial owner of

the interest the tax so charged shall not ex­

ceed 5 per cent of the gross amou nt of the

interest.

(3) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1) and (2), interest derived by

(a) a Contracting State or an instrumental­

ity thereof (including the Central Bank of

Barbados, the Barbados Dev elopment Bank,

the Central Bank of Sweden, the Swedish

National Debt Ofiice, the Swedish Export

Credit Board, the Swedish Export Credit Inc.

and such other institutions of either Con­

tracting State as the competent authorities

may agree, pursuant to Article 26); or

(b) a resident of a Contracting State with

respect to debt obligations guaranteed or in­

sured by that Contracting State or an instru­

mentality thereof, including any institutions

mentioned in sub-paragraph (a) above

shall be exempt from tax by the other Con­

tracting State.

(4) The term "interest" as used in this Ar­

ticle means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortgage

and whether or not carrying a right to partici­

pate in the debtor's profits, and in particular,

income from government securities and in­

come from bonds or debentures, including

premiums and prizes attaching to such secu­

rities, bonds or debentures. Penalty charges

for late payment shall not be regarded as

interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2)

and (3) shall not apply if the beneficial owner

of the interest, being a resident of a Contract­

ing State, carries on business in the other

Contracting State in which the interest arises.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men

om mottagaren har rätt till räntan får skatten

inte överstiga 5 procent av räntans bruttobe­

lopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk­

terna 1 och 2 skall ränta , som betalas till

a) en avtalsslutande stat eller något av dess

organ, däri inbegripet "the Central Bank of

Barbados", "the Barbados Development

Bank", Sveriges Riksbank, Riksgäldskon­

toret, Exportkreditnämnden och AB Svensk

Exportkredit samt sådana andra institutioner

i endera avtalsslutande staten som de behöri­

ga myndigheterna kan komma överens om

enligt artikel 26, eller

b) person med hemvist i en avtalsslutande

stat på grund av skuld garanterad eller for-

säkrad av denna avtalsslutande stat eller nå­

got av dess organ, däri inbegripet de institu­

tioner som nämnts i a) ovan,

vara undantagen från skatt i den andra av­

talsslutande staten.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av vaije slags fordran, anting­

en den säkerställts genom inteckning i fast

egendom eller in te och antingen den medför

rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte.

Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­

papper, som utfärdats av staten, och inkomst

av obligationer eller debentures, däri inbegri­

pet agiobelopp och vinster som hänför sig till

sådana värdepapper, obligationer eller de­

bentures. Straffavgift på grund av sen betal­

ning anses inte som ränta vid tillämpningen

av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas inte, om den som h ar rätt till rän­

tan har hemvist i en avtalsslutande stat och

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten, från vilken räntan härrör, från där

2842

¬

background image

SFS 1991:1510

through a permane nt establishment situated

therein, or performs in that other State inde­

pendent perso nal services from a fixed base

situated therein, and the debt-claim in re­

spect of which the interest is paid is effective­

ly connected with:

(a) such perm anent establishment or fixed

base, or

(b) business activities referred to under

paragraph (2) of Article 7.

In such case the provisions of Article 7 or

Article 15, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State

itself, a local auth ority or a resident of that

State. Where, however, the person paying the

interest, whether he is a resident of a Con­

tracting State or not, has in a Contracting

State a permanent establishment or fixed

base in connection with whi ch the inde bted­

ness on which the interest is paid was in­

curred, and such interest is borne by such

permanent establishment or fixed base, then

such inte rest shall be de emed to arise in the

State in whi ch the permane nt establishment

or fixed base is situated.

(7) Where by reas on of a spe cial relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest, hav­

ing reg ard to the debt- claim for whic h it is

paid, exceeds the amount which would hav e

been agreed upon by the payer and the bene­

ficial owner in the absence of such relati on­

ship. the provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount. In such

case, the exce ss part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resid ent of the other Contract­

ing State may be taxed in tha t other State.

(2) However, such royalties may also be

taxed in the Co ntracting State in w hich they

beläget fast driftställe eller utövar självstän­

dig yrkesverksamhet i denna andra stat från

där belägen stadigvarande anor dning, samt

den fordran för vilken räntan betalas äger

verkligt samband med

a) det fasta drifts tället eller d en stadigva­

rande anordningen, eller

b) affärsverksamhet som avs es i artik el 7

punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 15.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

lokal mynd ighet eller pers on med hem vist i

denna stat. Om emell ertid den pers on som

betalar räntan, antingen han har hemvist i en

avtalsslutande stat eller inte, i en avt alsslu­

tande stat har fast driftställe eller stadigva­

rande anordning i samba nd med vil ken den

skuld uppkommit på vilken räntan betalas,

och räntan bel astar det fasta driftstället eller

den stadigvarande anordningen, anses räntan

härröra från den stat där det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utb etalaren och den so m har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till d en ford­

ran för vilken räntan betal as, överstiger det

belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till räntan om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas

överskjutande belopp en ligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avta lsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslu tande stat från vilk en den här-

2843

¬

background image

SFS 1991:1510

arise and according to the laws of that State,

but if the recipient is the beneficial owner of

the royalties the tax so charged shall not ex ­

ceed 5 per cent of the gro ss amount of the

royalties.

(3) The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received

as a consideration for the use of, or the right

to use, any cop yright of liter ary, artistic or

scientific work including cinematograph

films and films or tapes fo r radio or televi­

sion broadcasting, any patent, trademark, de­

sign or model, plan, sec ret form ula or pro­

cess, or for information concerning industri­

al, commercial or scientific experience.

(4) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1) and (2), copyri^t royalties in

respect of th e use of, or the right to use any

literary, artistic or scientific work (including

royalties in respect of cinematographic films

and films or tapes for radio or television

broadcasting) arising in a Contracting State

and paid to a re sident of the other Contract­

ing State shall be exempt from tax in the first-

mentioned State.

(5) The prov isions of paragraphs (1), (2)

and (4) shall not apply if the beneficial owner

of the royalties, bei ng a resident of a Con­

tracting State, carries on business in the other

Contracting State in which the royalties arise,

through a perm anent establishment situated

therein, or performs in t hat other State inde­

pendent personal services from a fixe d base

situated therein, and the right or property in

respect of w hich the ro yalties are paid is ef­

fectively connected with:

(a) such a permanent establishment or

fixed base; or

(b) business activities referred to under

paragraph (2) of Article 7.

In such case the provisions of Article 7 or

Article 15, as the case may be, shall apply.

(6) Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State

itself, a loc al auth ority or a resident of that

State. Where, however, the person paying the

royalties, whether he is a res ident of a Co n­

tracting Sta te or not, has in a Contracting

State a permanent establishment or fixed

rör, enlig t lagstiftningen i denna stat, men

om mottagaren har rätt till royaltyn, får skat­

ten inte överstiga 5 procent av royaltyns brut­

tobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i d enna

artikel vaije sla gs bet alning som mottas så­

som ersättning för nyttjandet av eller för rät­

ten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konst­

närligt ell er vetenskapligt verk, häri inbegri­

pet biograffilm och film eller band för radio-

eller televisionssändning, patent, varumärke,

mönster eller modell, ritning, hemligt recept

eller hemlig tillverkningsmetod eller för upp­

lysning om erfarenhetsrön av industriell,

kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punk­

terna 1 och 2 skall rpyalty för upphovsrätt för

nyttjandet av elle r för rätten att nyttja li tte­

rärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (in­

begripet royalty för biograffilm samt film och

band för användning i radio eller television),

som härrör från en avtalsslutande stat och

som betalas till person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten, vara undantagen

från beskattning i den förstnämnda staten.

5. Bestämmelserna i punkte rna 1, 2 o ch 4

tillämpas inte, om den som har rätt till royal­

tyn har he mvist i en avtals slutande stat och

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten, från vilk en roya ltyn härrör, fr ån där

beläget fast drift ställe eller utöv ar självstän­

dig yrkesutövning i denna andra stat från där

belägen stadigv arande anordning, samt den

rättighet eller egendom i fråga om vilken

royaltyn betalas äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället eller den sta digva­

rande anordningen, eller

b) affärsverksamhet som av ses i arti kel 7

punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 15.

6. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om ut betalaren är staten själv, lo­

kal myndighet eller person med hemvist i

denna stat. Om eme llertid den person som

betalar royaltyn, antingen han ha r hemvist i

en avtal sslutande stat elle r inte, i en avtals­

slutande stat har fast driftställe eller stadigva-

2844

¬

background image

SFS 1991:1510

base in connection with which the liability to

pay the royalties was incurred, and such roy­

alties are borne by such permanent establish­

ment or fixed base, then such roy alties shall

be deemed to arise in the St ate in which the

permanent establishment or fixed base is

situated.

(7) Where, by r eason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information

for which they are paid, exceeds the amount

which w ould have been ag reed upon by the

payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this

Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In suc h case, the exce ss part of the

payments shall remain taxabl e according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of this

Convention.

rande anordning i sam band varmed skyldig­

heten att betala royaltyn uppkommit, och

royaltyn belastar det fasta driftstället eller

den stadigvarande anordningen, anses royal­

tyn härröra från den s tat där det fast a drift­

stället eller den stadigv arande anordningen

finns.

7. Då på grund av särskilda förbin delser

mellan utbetalaren och den som ha r rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royal tybeloppet, med hänsyn till det

nyttjande, den rätt eller den upplysning för

vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp

som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och

den som har rätt till ro yaltyn om sådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­

melserna i denna artikel endast på sist­

nämnda belopp. I sådant fall beskattas

överskjutande belopp enl igt lags tiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artide 13
Management charges

(1) Management charges paid by a resi­

dent of a Contracting State to an enterprise of

the other Contracting State may be ta xed in

that other State.

(2) However, such management charges

may also be taxed in the Contracting State in

which the person paying the management

charges is a resident and according to the

laws of that St ate, but if the recipient is the

beneficial owner of the charges the tax so

charged shall not exce ed 5 per cent of the

gross amount of the charges.

(3) The term "management charges" as

used in this Artic le mean s payments of any

kind to any person, other than to an em­

ployee of the person makin g the payments,

for, or in respect of, the provision of industri­

al or com mercial advice, or mana gement or

technical services, or similar services or fa­

cilities, but it does not incl ude payments for

professional services mentioned in Article

15.

Artikel 13
Ersättning för företagsledning

1. Ersättning för företagsledning, som beta­

las av person med hemvist i en avtalsslutande

stat till företag i den andra avtalsslutande

staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Ersättningen får emellertid beskattas

även i den avtalss lutande stat där den som

erlägger ersättningen har hem vist, enligt lag­

stiftningen i denna stat, men om m ottagaren

har rätt till ersättningen får skatten inte över­

stiga 5 procent av ersättningens bruttobe­

lopp.

3. Med uttryck et "ersättning för företags­

ledning" förstås i denna artikel ersättning av

vaije slag till person, som inte är anställd av

den som erlägger ersättningen, för eller på

grund av tillhandahållandet av rådgivning på

det industriella eller kommersiella området

eller av tjänster av företagsledande eller tek­

nisk natur eller av likn ande tjänster eller bi­

stånd. Uttrycket inbegriper dock inte ersätt­

ning för sådan sjä lvständig yrkesverksamhet

som anges i artikel 15.

2845

¬

background image

SFS 1991:1510

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(2) shall not apply if the enterprise to which

the management charges are paid, being an

enterprise of a C ontracting State, carries on

business in the other Contracting State from

which the management charges are paid,

through a permanent establishment situated

therein and the services for which th e man­

agement charges are paid are effectively con­

nected with:

(a) such a permanent establishment, or

(b) business activities referred to under

paragraph (2) of Article 7.

In such cases the provisions of Article 7

shall apply.

(5) Where by reason of a special relation­

ship between the payer and the recipient, or

between both of them and some other per­

son, the amount of the management charges,

having regard to the services for which they

are paid, exceeds the amount which would

have been agreed upon by the payer and the

recipient in the absence of su ch relationship,

the provisions of this Article shall apply only

to the last-mentioned amount. In such case,

the excess part of th e payments shall remain

taxable according to the laws of each Con­

tracting State, due regard being had to the

other provisions of this Convention.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om det företag till vilket er­

sättningen för företagsledning betalas har

hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver

rörelse i den andra avtalsslutande staten, från

vilken ersättninge n betalas, från där beläget

fast driftställe samt de tjänster för vilka er­

sättningen betalas äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället, eller

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7

punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7.

5. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och mottagaren eller mel­

lan dem båda och annan person ersättningen

för företagsledning, med hänsyn till de tjäns­

ter för vilka ersättningen betalas, överstiger

det belopp, som skulle ha avtalats mellan

utbetalaren och mottagaren om sådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­

melserna i denna artikel endast på sist­

nämnda belopp. I sådant fall får överskju­

tande del beskattas enligt lagstiftningen i var­

dera avtalsslutande staten med iakttagande

av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artide 14

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of immov­

able property referred to in Article 6 and

situated in the other Contracting State may

be taxed in tha t other State.

(2) Gains from th e alienation of movable

property forming part of the business proper­

ty of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable prop­

erty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­

ing independent personal services, including

such gains from the alien ation of such a per­

manent establishment (alone or with the

Artikel 14

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av sådan fast egendom som avses

i artikel 6 och som är belägen i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna

andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgång-

ama i fa st driftställe, vilket et t företag i en

avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu­

tande staten, eller av lös egendom hänförlig

till stadigvarande anordning för att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller vinst på

grund av överlåtelse av sådant fast driftställe

2846

/

'•'I

¬

background image

SFS 1991:1510

whole enterprise) or of su ch fixed base, may

be taxed in that other State.

(3) Gains derived by a resid ent of a Con­

tracting State from the alienation of ships or

aircraft operated in international traffic or

movable property pertaining to the operation

of such ships or aircraft, shall be taxable only

in that State.

With respect to gains derived by the air

transport consor tium Scandi navian Airlines

System (SAS), the provisions of this para­

graph shall apply only to such portion of the

gains as corresponds to the participation held

in that consortium by AB Aerotransport

(ABA), the Swedish partner of Scandinavian

Airlines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of shares in

a company which is a resident of a Contract­

ing State may be taxed in that State.

(5) Gains from the alienation of any prop­

erty other than that referred to in paragraphs

(I) to (4), shall be taxable only in the Con­

tracting State of which the alienator is a resi­

dent.

(for sig eller tillsammans med hela företaget)

eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst som företag i en avtalsslutande

stat förvärvar på grund av överlåtelse av

skepp eller luftfartyg som används i interna­

tionell trafik elle r lös ege ndom som är hän-

förlig till användningen av sådana skepp eller

luftfartyg beskattas endast i denna stat.

Beträffande vinst som förvärvas av luft­

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) tillämpas bestämmelserna i denna

punkt endast i fråga om den del av vinsten

som motsvarar den andel i konsortiet vilken

innehas av AB Aerotransport (ABA), den

svenske delägaren i Scandinavian Airlines

System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av andelar

i ett bolag som har hemvist i en avtalsslu­

tande stat får beskattas i denna stat.

5. Vinst på grun d av öve rlåtelse av an nan

egendom än sådan som avses i punkterna 1 -

4 beskattas endast i den avtalsslutande stat

där överlåtaren har hemvist.

Artide 15

Independent personal services

(1) Income derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of profe ssional ser­

vices or other activities of an independent

character shall be taxable only in that State

except in the fol lowing circumstances, when

such income may al so be taxed in the other

Contracting State:

(a) if he has a fixed base regu larly avail­

able to him in the other Contracting State for

the purpo se of performing his activities; in

that case, only so mu ch of the income as is

attributable to that fixe d base may be taxe d

in that other Contracting State; or

(b) if his stay in the other Contracting

State is for a perio d or periods exceeding in

the aggregate 90 days in the fiscal year of that

other State; in that case o nly so much of the

income as is de rived from his activi ties per­

formed in that other State may be taxed in

that other State.

Artikel 15

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som p erson med he mvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självs tändig verks am­

het, beskattas endast i denna stat utom i föl­

jande fall då inkomsten också får beskattas i

den andra avtalsslutande staten;

a) om han i den andra avtalsslutande stat­

en har stadigvarande anordning, som reg el­

mässigt står till hans förfogande för att utöva

verksamheten; i sådant fall får endast så stor

del av inkomsten beskattas i denna andra

avtalsslutande stat som är hänförlig till denna

stadigvarande anordning; eller

b) om han vistas i den andra avtalsslu­

tande staten under tidrymd eller tidrym der

som samman lagt överst iger 90 daga r under

beskattningsåret i den andra staten ; i sådan t

fall får endast så stor del av inkom sten be­

skattas i denna andra stat som är hänförlig

till verksamheten som utövas där.

2847

¬

background image

SFS 1991:1510

(2) The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific, liter­

ary, artistic, educational or teaching activi­

ties as well a s the independent activities of

physicians, surgeons, lawyers, engineers, ar­

chitects, dentists and accountants.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst­

närlig verksamhet, uppfostrings- och under­

visningsverksamhet samt sådan självständig

verksamhet som läkare, kirurg, advokat, in­

genjör, arkitekt, tandläkare och revisor ut­

övar.

Artide 16

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Artides

17, 19, 20 and 21 salaries, wages and other

similar remuneration derived by a resident of

a Contracting State in respect of an employ­

ment shall be taxable only in that State unless

the employment is exercised in the other

Contracting State. If the employment is so

exercised, such remuneration as is derived

therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of

paragraph (1), remuneration derived by a

resident of a C ontracting State in respect of

an employment exercised in the other Con­

tracting State shall be taxable only in the

first-mentioned State if;

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in

the aggregate 183 days in any period of

twelve months; and

(b) the remuneration is paid by, or on be­

half of, an employer who is not a resident of

the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base which

the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in international traf­

fic by an enterprise of a Contracting State

may be taxed in that State. Where a resident

of Sweden derives remuneration in respect of

an employment exercised aboard an aircraft

operated in international traffic by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS), such remuneration shall be

taxable only in Sweden.

Artikel 16

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17,

19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas lön

och annan liknande ersättning som person

med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär

på grund av anställning endast i denna stat,

såvida inte arbetet utförs i den andra avtals­

slutande staten. Om arbetet utförs i denna

andra stat, får ersättning som uppbärs fÖr

arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas ersättning, som person med hem­

vist i en avtalsslutande stat uppbär fÖr arbete

som utförs i den andra avtalsslutande staten,

endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-

dersperiod, och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag

av arbetsgivare som inte har hemvist i den

andra staten, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel får ersättning för ar­

bete, som utförs ombord på skepp eller luft­

fartyg som används i internation ell trafik av

ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i

denna stat. Om person med hemvist i Sverige

uppbär inkomst av arbete, vilket utförs om­

bord på ett luftfartyg som används i interna­

tionell trafik av luftfartskonsortiet Scandina­

vian Airlines System (SAS), beskattas in­

komsten endast i Sverige.

2848

¬

background image

SFS 1991:1510

Artide 17

Directors' fees a nd remuneration of top l evel

managerial officials

(1) Directors' fees and other similar pay­

ments derived by a resident of a Contracting

State in his capacity as a member of the

board of directors of a company which is a

resident of the other Contrac ting State may

be taxed in that other State.

(2) Salaries, wages and other similar remu­

neration derived by a resident of a Contract­

ing State in his capacity as an official in a top-

level managerial position of a company

which is a resid ent of the other Contractin g

State may be taxed in that other State.

Artikel 17

Styrelsearvode och ersättning till tjänstemän i

högre företagsledande ställning

1. Styrelsearvode och annan liknande er­

sättning, som person med hemv ist i en av­

talsslutande stat uppbär i ege nskap av me d­

lem i styrelse i bolag med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna

andra stat.

2. Lön och liknande ersättning, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i

egenskap av tjänsteman i högre foretagsle-

dande ställni ng i bolag med hemvist i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat.

Artide 18
Entertainers and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of Ar­

ticles 15 and 16, income derived by a resident

of a Contracting State as an entertainer, such

as a theat re, motion picture, radio or telev i­

sion artiste, or a musician, or as a sportsman,

from his personal activities as such exercised

in the other Contracting State, may be taxed

in that other State.

(2) Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or a

sportsman in his capacity as such accrues not

to the entertainer or sportsman himself but to

another person, that income may, notwith­

standing the provisions of Articles 7, 15 and

16, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or sportsman

are exercised.

(3) Where personal activities of an enter­

tainer or a sportsman referred to in para­

graph (1) are provided in a Contracting State

by an enterprise of the other Contracting

State, the profits derived by that enterprise

for pro viding those activities may, notwith­

standing the provisions of Article 7 or Article

15, be taxed in the Contracting State in which

such activities are exercised.

Artikel 18

Inkomst som förv ärvas av underhållningsar­

tister och sportutövare

1. Utan hind er av bestämmelserna i ar tik­

larna 15 och 16 får inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

genom sin personliga verksamhet i den andra

avtalsslutande staten i egenskap av under­

hållningsartist, såsom teater- eller filmskåde­

spelare, radio- eller televisionsartist eller mu­

siker, eller av sportutövare, beskattas i denna

andra stat.

2. I fa ll då inko mst genom personlig verk­

samhet, som underhållningsartist eller sport­

utövare utövar i denna egenskap, inte till­

faller underhållningsartisten eller sportutöva­

ren själv utan annan person, får denna in­

komst, utan hinder av bestäm melserna i ar-

tiklama 7, 15 o ch 16 , beska ttas i d en avtals­

slutande stat där underhållningsartisten eller

sportutövaren utövar verksamheten.

3. I fall då personlig verksamhet som ut­

övas av sådan underhållningsartist eller

sportutövare som av ses i punkt 1 tillhand a­

hålls i en avtalsslutande stat av ett företag i

den andra avtalsslutande staten, får — utan

hinder av bestämmelserna i artikel 7 eller

artikel 15 - inkomst, som sådant företag

förvärvar genom att tillhandahålla sådan

verksamhet, beskattas i den avtalsslutande

stat där verksamheten utövas.

90-SFS 1991

2849

¬

background image

SFS 1991:1510

' i; 5

-

(4) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1), (2) and (3), income derived in

respect of activities referred to in paragraph

(1) shall be exempt from tax in the Contract­

ing State in which the activities are exercised,
if

(a) the visit of the entertainer or sports­

man to that State is substantially supported

by public funds of the other Contracting

State or a statutory body or local aut hority
thereof;

(b) the income is derived by a non-profit

organisation, no part of the income of which

was payable to, or was otherwise available

for, the personal benefit of any proprietor,

member or shareholder thereof; or

(c) the income of the entertainer or sports­

man is derived in respect of services pro­

vided to an organisation referred to in sub­

paragraph (b).

4. Utan hinder av bestämmelserna i punk­

terna 1, 2 och 3 skall inkomst som förvärvas

genom verksamhet som avses i punkt 1 u n-

dantas från beskattning i den avtalsslutande

stat där denna verksamhet utövas om

a) besöket a v underhållningsartisten eller

sportutövaren i denna stat till avsevärd del

finansieras genom allmänna medel från den

andra avtalsslutande staten, något av dess

organ eller lokal myndighet,

b) inkomsten förvärvas av en organisation

vars verksamhet bedrivs utan vinstsyfte och

vars inkomst inte till någon del betalas till

innehavare, medlemmar eller någon av or­

ganisationens andelsägare eller kan användas

för dessas personliga syften, eller

c) inkomsten förvärvas av underhållnings-

artisten eller sportutövaren på grund av

tjänster utförda åt sådan organisation som

avses i b).

Artide 19

Pensions

Subject to the provisions of paragraph (2)

of Artide 20, pensions derived from sources

within a Contracting State may be taxed in

that State.

Artikel 19

Pension

Om inte bestämmelserna i artikel 20 punkt

2 föranleder annat, får pension som härrör

från en avtalsslutande stat beskattas i denna

stat.

Artide 20

Government service

(1) (a) Remuneration, other than a pen­

sion, paid by a Contracting State or a local

authority thereof to an individual in respect

of services rendered to that State or authority

shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if

the services are rendered in that other State

and the individual is a resident of that State

who:

(i) is a national of that State; or

Oi) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the ser­

vices.

Artikel 20

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen­

sion), som betalas av en avtalsslutande stat

eller dess lokala myndigheter till fysisk per­

son på grund av arbete som utförs i denna

stats eller dess lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten, om

arbetet utförs i denna andra stat och per­

sonen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu­

tande för att utföra arbetet.

2850

't'

¬

background image

SFS 1991:1510

(2) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a local

authority thereof to an individu al in respect

of services rendered to that State or authority

shall be taxable only in that State.

(3) The provisions of Art icles 16, 17 and

19 shall apply to remuneration and pensions

in respect of services rendered in eonneetion

with a business earned on by a Contracting

State or a local authority thereof.

2. Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat

eller dess lo kala myndigheter till fy sisk pe r­

son på grund av arbete so m utförts i den na

stats eller dess lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna stat.

3. Bestämmelserna i artik larna 16, 1 7 och

19 tilläm pas på ersätt ning och pen sion som

betalas på grund av arbete som utförts i sam­

band med rörelse som bed rivs av en avt als­

slutande stat eller dess lokala myndigheter.

Artiele21
Students and trainees

(1) Payments, whic h a student or trainee

who is or wa s immediately before visiti ng a

Contracting State a resident of the other Con­

tracting State and who is present in the first-

mentioned State solely for the purpose of his

education or training, receives for the pur­

pose of his mai ntenance, education or train­

ing shall not be taxed in that State, provided

that such payments arise from sourc es out­

side that State.

(2) In respect of grants, scholarships and

remuneration from employment not covered

by parag raph (1), a student or trainee de­

scribed in paragraph (1) shall, in addition, be

entitled during such education or training to

the same exemptions, reliefs or reductions in

respect of tax es available to residents o f the

State which he is visiting provided that the

student or trainee remains in that State for a

periqd of more than six months.

Artikel 21
Studerande och praktikanter

1. Studerande eller praktikant, som har

eller omedelbart före vistelse i en avta lsslu­

tande stat hade hemvist i den andra av tals­

slutande staten och som vistas i den först­

nämnda staten ute slutande för sin undervis-

ni ^ eller utbild ning, beskattas inte i denna

stat för belopp som han erhåller för sitt uppe­

hälle, sin undervisning eller utbildning, un­

der förutsättning att beloppen härrör från

källa utanför denna stat.

2. Beträflfande sådana anslag, stipendier

och ersättningar för arbete som inte omfattas

av punkt 1, sk all en student eller praktikant

som avses i punkt 1, des sutom var a berätti­

gad att under sådan utbildning eller praktik

erhålla samma befrielse, lindrin g eller ned­

sättning av skatter som är tillämpliga för per­

soner med hemvist i den stat som han be­

söker, förutsatt att studenten eller praktikan­

ten vistas i denna stat under en tidrymd över­

stigande sex månader.

Artide 22

Other income

Items of income of a resident of a Con­

tracting State which are not expressly men­

tioned in the foreg oing Articles of this Co n­

vention shall be taxable only in that Con­

tracting State ex cept that if such income is

derived from sou rces in the other Contract­

ing State, it may also be ta xed in that other

State.

Artikel 22

Annan inkomst

Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

uttryckligen nämnts i för egående artiklar av

detta avtal, beskattas endast i denna avtals­

slutande stat. Förvärvas sådan inkomst från

källa i den andra avtalsslutande staten får

inkomsten dock bes kattas också i denn a an­

dra stat.

2851

• 'yX

¬

background image

SFS 1991:1510

Artide 23

Elimination of double taxation

(I) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of Barbados

and in accordance with the provisions of this

Convention may be taxed in Barbados, Swe­

den shall allow - subject to the provisions of

the law of Sweden concerning credit for for­

eign tax (as it may be amended from time to

time without changing the ge neral prin ciple

hereof) — as a deduction from the tax on

such income, an amount equal to the Barba­

dos tax paid in respect of such income;

(b) where a resident of Sweden derives in­

come wh ich, in acco rdance w ith the provi­

sions of Ar ticle 20, shall be tax able only in

Barbados, Sweden may, when determining

the graduated rate o f Swedish tax, take into

account the income wh ich shall be taxab le

only in Barbados;

(c) for the purposes of sub -paragraph (a)

the term "the Barbados tax paid" shall be

deemed to include Barbados income tax and

corporation tax which would have been paid

but for the exemption or reduction of tax

granted under the following incentive provi­

sions de signed to promote economic devel­

opment:

(i) the Fiscal Incentive A ct, Cap. 71 A,

and the Hotel Aids Act, Cap. 72; and

(ii) any other provision which may subse­

quently be enacted granting an exemption or

reduction of tax which the competent author­

ities have agreed upon;

(d) for the purp oses of paragraph (4) of

Article 10 the term "the normal corporate tax

in Barbados" shall be deemed to include Bar­

bados income tax and corporation tax which

would have been paid but for the exemption

or reduction of ta x granted und er the incen­

tive provisions referred to in sub-p aragraph

(c);

(e) the provisions of sub-paragraphs (c)

and (d) shall not apply to an incentive provi-

Artikel 23
Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt­

ning undvikas på följande sätt:

a) Om pe rson med hemv ist i Sve rige för­

värvar inkomst som enligt Barbados lag­

stiftning och i enlighet med bestämmelserna i

detta avtal fär beskattas i Barbados, skall

Sverige - med beaktande av bestämmel­

serna i svensk lagstiftning beträffande av­

räkning av utländsk skatt (även i de n lydelse

de framdeles kan fl genom att ändras utan att

den allmänna princip som anges här ändras)

- från skatten på inkomsten avräkna ett be­

lopp motsvarande den skatt som erlagts i

Barbados for inkomsten.

b) Om per son med hem vist i Sverige för­

värvar inkomst, som enligt bestämmelserna i

artikel 20 beskattas endast i Barbados, får

Sverige - vid bestämmandet av svensk

progressiv skatt - beakta inkomsten som

skall beskattas endast i Barbados.

c) Vid tilläm pningen av a) ovan skall ut­

trycket "skatt som er lagts i Ba rbados" anses

innefatta inkomstskatten och bolagsskatten i

Barbados som skulle ha erla gts om inte be­

frielse från eller nedsättning av skatt medgi­

vits enligt följande bestämmelser om skatte­

lättnader avsedda att främja ekon omisk ut­

veckling:

1) lagen om skattelättnader i vissa fall

(the Fiscal Incentive Act), Cap. 71 A, och la-

gen om stöd till hotellverksamhet (the Hotel

Aids Act), Cap. 72, och

2) andra bestämmelser som senare kan

komma att inforas vilka medger befrielse

från eller nedsättning av skatt, efter överens­

kommelse mellan de behöriga myndighe­

terna.

d) Vid tillämpningen av artikel 10 punkt 4

skall uttrycket "den normala bolagsskatten i

Barbados" anses innefatta inkomstskatten

och bola gsskatten i Barbados som sk ulle ha

erlagts om inte befrielse från eller nedsätt­

ning av skatt medgivits enligt de bestäm­

melser om skattelättnader som åsyftas ovan i

c).

e) Bestämmelserna ovan i c) och d) ska ll

inte tillämpas beträffande en bestämmelse

2852

^

¬

background image

• i. 'i

sion which is amended after the signature of

this Convention if the change is a substantive

one. The comp etent authorit ies of the Con­

tracting States may, however, agree that the

provisions of sub-paragraphs (c) and (d) shall

still be applicable on such a provision even

after it has been so amended;

(f) the provisions of sub-paragraphs (c)

and (d) shall apply for the first 10 years that

this Convention is effe ctive. The competent

authorities shall consult in order to deter­

mine whet her the provisions of these sub­

paragraphs shall be applicable after that peri­

od of time.

(2) In the case of Barbados, double tax­

ation shall be avoided as follows:

(a) Subject to the provisions of the laws of

Barbados regarding the allowance as a credit

against Barbados tax of tax payable in a terri­

tory outside Barbados (which shall not affect

the general principle hereof)

(i) Swedish tax payable under the laws of

Sweden and in accordance with this Conven­

tion, whether directly or by deduction, on

profits or incom e from sour ces withi n Swe­

den (excluding, in the case of a dividend, tax

payable in respect of the profits out of which

the dividend is paid) shall be allowed as a

credit against any Barbadi an tax computed

by reference to the same profits or income by

reference to whi ch the Swedish tax is com­

puted;

(ii) in the case of a dividend paid by a

company which is a resident of Sweden to a

company which is a resident of Barbados and

which con trols directly or indirec tly at least

10 per cent of the capital in the company

paying the dividend, the credit shall take into

account [in addition to any Swedish tax

creditable under sub-paragraph (a) (i)] the

Swedish tax payable by the com pany paying

the dividend in respe ct of the profits out of

which such dividend is paid.

(b) The credit, however, shall in no case

exceed that part of the tax as comp uted be­

fore the credit is given, which is appropriate

to the income which may be taxed in Sweden.

SFS 1991:1510

om skattelättnad som ändrats efter under­

tecknandet av detta avtal om ändringen utgör

en väsentlig sådan. De beh öriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna kan dock

komma överens om att bestämmelserna ovan

i c) och d) ändock skall tillämpas på en sådan

bestämmelse efter det att den ändrats på an­

givet sätt.

f) Bestämmelserna ovan i c) och d) g äller

de första tio åren under vilka detta avtal

tillämpas. De behöriga myndigheterna sk all

överlägga for att avgöra om dessa bestä m­

melser skall tillämpas efter denna tidsperiod.

2. Beträffande Barbados skall dubbelbe­

skattning undvikas på följande sätt:

a) I enlighet med bestämmelserna i Barba­

dos lagstiftning om avräkning från skatt som

uttagits i Barbados av skatt som betalas i

annat land än Barbados (vilken lagst iftning

inte skall påverka den allmänna princip som

anges här), skall

1) svensk skatt, som enligt svensk lag och i

överensstämmelse med detta avtal betalas,

antingen direkt eller genom skatteavdrag, på

inkomst som härrör från källa i Sverige (med

undantag, såvitt gäller utdelning, for skatt

som utgår på vinst av vilken utdelningen be­

talas), avräknas mot varje skatt som uttagits i

Barbados som beräknats på samma vinst

eller inkomst som den svenska skatten.

2) i fråga om utdelning från bolag med

hemvist i Sverige till bolag som har hemvist i

Barbados och som direkt eller indirekt be­

härskar minst 10 proc ent av kapitalet i det

utbetalande bolaget, vid avräk ningen med­

räknas, förutom varje svensk skatt som skall

avräknas under a) 1), den svenska skatt som

det utbetalande bolaget erlagt på vinst av vil­

ken utdelningen betalas.

b) Avräkningsbeloppet skall emellertid

inte överstiga den del av skatten som utan

sådan avräkning belöper på den inkomst som

får beskattas i Sverige.

2853

¬

background image

'i-}

SFS 1991:1510

Artide 24

Limitation of benefits

(1) A person which is a resident of a Con­

tracting State and which derives income from

sources within the other Contracting State

shall not be entitled, in that other Contract­

ing State, to the benefit of Article 6 (Income

from immovable property) to 23 (Elimina­

tion of double taxation) if:

(a) 50 per cent or less of the beneficial

interest in such person (or in the case of a

company, 50 per cent or less of the number of

shares of each class of the company's shares)

is owned, directly or indirectly, by any com­

bination of one or more individual residents

of a Contracting State; or

(b) the income of such person is used in

substantial part, directly or indirectly, to

meet liabilities (including liabilities for inter­

est or royalties) to persons who are residents

of a State other than a Contracting State,

(2) A company entitl ed to any special tax

benefit under the Exempt Insurance Act,

Cap. 308A, the Off-shore Banking Act, Cap.

325, the International Business Companies

(Exemption from Taxes) Act, Cap. 77 or any

substantially similar law enacted in Barbados

shall not be entitled to any benefits of this

Convention.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

not apply if the person deriving the income is

a company which is a resident of a Contract­

ing State in whose principal class of shares

there is a substantial and regular trading on a

recognized stock exchange.

(4) If one of the Contracting States pro­

poses to deny benefits to a resident of the

other Contracting State by reason of this Ar­

ticle, the competent authorities of the Con­

tracting States shall consult each other.

Article 25
Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting

State to any taxation or any requirement con­

nected therewith, which is other or more bur-

Artikel 24

Begränsningar av jormåner

1. En person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat som förvärvar inkomst som härrör

från den andra avtalsslutande staten skall

inte, i de nna andra avtalsslutande stat, vara

berättigad till de förmåner som anges i artik­

larna 6 (Inkomst av fast egendom)-23 (Un­

danröjande av dubbelbeskattning), om

a) 50 procent eller mindre av det verkliga

intresset i en s ådan person (eller, i fråga om

bolag, 50 procent eller mindre av antalet ak­

tier inom vaije aktieslag) ägs, direkt eller in­

direkt, av en eller flera fysiska personer med

hemvist i en av de avtalsslutande staterna,

eller

b) en sådan persons inkomst till väsentlig

del används, direkt eller indirekt, fÖr att in­

fria förpliktelser (inbegripet förpliktelser att

erlägga ränta och royalty) till personer med

hemvist i någon annan än en avtalsslutande

stat.

2. Ett bolag som är berättigat till någon

särskild s kattelättnad enligt "Exempt Insur­

ance Act", Cap. 308A, "Off-shore Banking

Act", Cap. 325, "International Business

Companies (Exemption from Taxes) Act",

Cap. 77 eller någon annan huvudsakligen lik­

artad lag i Barbados, skall inte vara berättigat

till några förmåner enligt detta avtal.

3. Bestämmelserna i pu nkt 1 skall inte till-

lämpas om den person som förvärvar in­

komsten är ett bolag med hemvist i en av­

talsslutande stat vars viktigaste aktieslag är

föremål fÖr en betydande och regelbunden

omsättning på en erkänd aktiebörs.

4. Om en av de avtalsslutande staterna

avser att vägra en person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten skattelättnader

med stöd av denna artikel, skall de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna

överlägga med varan dra.

Artikel 25

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

2854

¬

background image

SFS 1991:1510

densome than the taxation and connected re­

quirements to which nation als of that other

State in the same circ umstances are or may

be subjected.

(2) The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxat ion levied on ent erprises

of that other State ca rrying on the same ac­

tivities,

(3) Except where the provisions of para­

graph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article

11, paragraph (7) of Article 12, or paragraph

(5) of Article 13, apply, interest, royalties,

management charges and other disburse­

ments paid by an enterprise of a Contracting

State to a resident of the other Contracting

State shall, for the purpose of determining

the taxable profits of such enterprise, be de­

ductible under the same conditions as if they

had been paid to a resid ent of the first-men­

tioned State.

(4) The provisions of paragraph (2) shall

not be con strued to prevent Barbados from

applying its tax on branch profit s, and its tax

on the premium income of non-resident in­

surers or foreign insurance companies at the

rates specified under the Income Tax Act.

(5) Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or

controlled, direc tly or indirectly, by one or

more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-men­

tioned State to any taxation or any require ­

ment conn ected therew ith whi ch is other or

more burdensome than the taxation and con­

nected requirements to which other similar

enterprises of the first-mentioned State are or

may be subjected.

(6) Nothing contained in this Article shall

be co nstrued as obliging either Contrac ting

State to grant to individuals not reside nt in

that State any of the personal allowances,

reliefs and reductions for tax purposes which

are granted to individuals so resident.

mer tyngande än den beskattning och

därmed sammanhängande krav som medbor­

gare i denna andra stat under samma förhål­

landen är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtalsslu tande stat har i den an­

dra avtalsslutande staten, skall i denna andra

stat inte vara mindre förd elaktig än beskatt­

ningen av företag i denna andra stat, som

bedriver verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti­

kel 9 punkt I, artikel I I punkt 7, artikel 12

punkt 7 eller artikel 13 punkt 5 tillämpas, är

ränta, royalty, ersättning för företagsledning

och annan betalning från företag i en avtals­

slutande stat till perso n med hemvi st i den

andra avtalsslutande staten avdr agsgilla vid

bestämmandet av den beskattningsbara in­

komsten för sådant företag på samma villkor

som betalning till person med hem vist i den

förstnämnda staten.

4. Bestämmelserna i punkt 2 skall inte

anses medföra hinder för Barbados att till-

lämpa sina beskattningsregler beträffande fi­

lialinkomster eller beträffande försäkringsgi­

vare som inte har hemvist i Barbados eller

utländska försäkringsbolag såvitt avser in­

komst av försäkringspremier, vilka får be­

skattas enligt de procentsatser som anges i

Inkomstskattelagen (Income Tax Act).

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande stat­

en, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och

därmed sammanhängande krav som annat

liknande företag i den förstnämnda staten är

eller kan bli underkastat.

6. Denna artikel anses inte medföra sky l­

dighet för en avtalsslutande stat att medge

fysisk person som inte har hemvist i denna

stat sådant personligt avdrag vid beskattning­

en, sådan skattebefrielse eller sådan skatte-

nedsättning, som medges fysiska personer

med hemvist i den egna staten.

2855

¬

background image

SFS 1991:1510

(7) This Artide shall apply to taxes which

are the subject of this Convention.

7. Denna artikel tillämpas på skatter som

omfattas av detta avtal.

Artide 26

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States

result or will result for him in taxation not in

accordance with th e provisions of this Con­

vention, he may, irrespective of the remedies

provided by the domestic law of those States,

present his case to the competent authority of

the Contracting State of which he is a resi­

dent or, if his case comes under paragraph (1)

of Article 25, to that of the Contracting State

of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first

notification of the action resulting in tax­

ation not in accordance with the provisions

of the Convention.

(2) The competent authority shall endea­

vour, if the objection appears to it to be justi­

fied and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent au­

thority of the other Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation which is

not in accordance with the Convention. Any

agreement reached shall be implemented not­

withstanding any time limits in the domestic

law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Convention. They may also consult

together for the elimination of double tax­

ation in cases not provided for in the Con­

vention.

(4) The competent authorities of the Con­

tracting States may com municate with each

other directly for th e purpose of reaching an

agreement in the sense of the preceding para­

graphs.

Artikel 26

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person gör gällande att en avtals­

slutande stat eller båda avtalsslutande sta­

terna vidtagit åtgärder som för honom med­

för eller kommer att medföra beskattning

som strider mot bestämmelserna i detta av­

tal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt

att använda sig av de rättsmedel som finns i

dessa staters interna rättsordning, framlägga

saken för den behöriga myndigheten i den

avtalsslutande stat där han har hemvist eller,

om fråga är om tillämpning av artikel 25

punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är

medborgare. Saken skall framläggas inom tre

år från den tidpunkt då personen i fråga fick

vetskap om den åtgärd som givit upphov till

beskattning som strider mot bestämmelserna

i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan få

till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den an dra avtalsslutande stat­

en i syfte att undvika beskattning som strider

mot avtalet. Överenskommelse som träffats

genomförs utan hinder av tidsgränser i de

avtalsslutande statemas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter

eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tollcningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte att undanröja dub­

belbeskattning i fall som inte omfattas av

avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbin­

delse med va randra i syfte att träffa överen s­

kommelse i de fall som angivits i föregående

punkter.

2856

¬

background image

SFS 1991:1510

Artide 27
Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such infor ma­

tion as is necessary for carrying out the provi­

sions of this Conven tion or of the domestic

laws of the Contracting States concerning

taxes of every kind or description, insofar as

the taxation thereunder is not contrary to the

Convention. Any infor mation received by a

Contracting State shall be treated as secret in

the same manner as information obtained

under the domestic law s of that State and

shall be disclosed only to persons or authori­

ties (including courts and administrative bo­

dies) involved in the assessment or collection

of, the enforcement or prosecution in respect

of, or the determination of appeals in relation

to, the taxes covered by the Convention.

Such persons or authorit ies shall use the in­

formation only for such purposes. They may

disclose the information in public court pro­

ceedings or in judicial decisions. The compe­

tent authorities may, through consultation,

develop appropriate conditions, methods

and techniques concerning the matters in re­

spect of which such exchanges of information

shall be made, including, where appropriate,

exchanges of information regarding tax

avoidance.

(2) In no case shall the provisions of para­

graph (1) be construed so as to impose o n a

Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

practice of that or of the other Contracting

State;

(b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the administration of that or of the

other Contracting State;

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secre t or trade pro­

cess, or information, the diclos ure of wh ich

would be contrary to public policy.

Artikel 27
Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avt als­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga for att tillämpa

bestämmelserna i detta avtal eller i de av­

talsslutande statemas interna lagstiftning i

fråga om alla slag av skatter, i den mån be­

skattningen enligt denna lagstiftning inte

strider mot avtalet. Upplysningar som en av­

talsslutande stat mottagit skall behandlas så­

som hemliga på samma sätt som upplysning­

ar, som erhållits enlig t den interna lagsti ft­

ningen i de nna stat, och får yppas endast för

personer eller myndigheter (däri inbegripet

domstolar och förvaltningsorgan) som fast­

ställer, uppbär eller indriver de skatter som

omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller

besvär i fråga om dessa skatter. Dessa per­

soner elle r myndigheter skall använda upp-

lysningama endast for sådana ändamål. De

fär yppa upplysningarna vid oflfentlig rätte­

gång eller i domstolsavgöranden. De behöri­

ga mynd ighetema får geno m över läggningar

utveckla lämpliga villkor och metoder beträf­

fande de fall där sådant informationsutbyte

skall ske, häri inbegrip et, när så är lämp ligt,

utbyte av upply sningar i fråga om skatt eun-

dandragande.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet fÖr en avtalsslutande stat

att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalsslutande stat eller i den andra

avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är till­

gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig ad­

ministrativ praxis i denna avtalsslutande stat

eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

2857

¬

background image

SFS 1991:1510

Artide 28

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law or under the provisions of spe­

cial agreements.

Artikel 28
Diplomatiska företrädare

och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk­

rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer di­

plomatiska företrädare eller konsulära tjäns­

temän.

Artide 29
Miscellaneous rules

Where under any provision of this Con­

vention income or capital gains are relieved

from Swedish tax and, under the law in force

in Barbados, an individual, in respect of the

said income or capital gains is subject to tax

by reference to t he amount thereof which is

remitted to or received in Barbados and not

by reference to the full amount thereof, then

the relief to be allowed under this Conven­

tion in Sweden shall apply only to so much of

the income or capital gains as is remitted to

or received in Barbados.

Artikel 29

Övriga bestämmelser

I fall då enligt bestämmelse i detta avtal

svensk beskattning av inkomst eller realisa­

tionsvinst lindras och en fysisk person enligt

gällande lagstiftning i Barbados beskattas for

sådan inkomst eller realisationsvinst till den

del den överförs till eller mottages i Barbados

och inte for hela dess belopp, skall den skatte­

lindring som enligt detta avtal medges i Sve­

rige avse endast den del av inkomsten eller

realisationsvinsten som överfors till eller

mottages i Barbados.

Artide 30

Entry into force

(1) The Contracting States shall notify

each other that the constitutional require­

ments for the entry into force of this Conven­

tion have been complied with.

(2) The Convention shall enter into force

thirty days after the date of the later of the

notifications referred to in paragraph (1) and

its provisions shall have effect:

(a) in respect of taxes withheld a t source,

on amounts paid or remitted to non-residents

on or after the first day of January in the

calendar year next following that in which the

Convention enters into force; and

(b) in respect of other taxes on income

derived on or after the first day of January in

the calendar year next following that in which

the Convention enters into force.

Artikel 30

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall meddela

varandra att de konstitutionella åtgärder vid­

tagits som krävs for att detta avtal skall träda

i kraft.

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter

dagen f or det sista av de meddelanden som

avses i punkt 1 och avtalets bestämmelser

tillämpas:

a) beträffande skatt som innehålls vid käl­

lan, på belopp som betalas eller överfors till

person med hemvist utomlands den 1 januari

det år som följer närmast efter det kalenderår

då avtalet träder i kraft eller senare, och

b) beträffande andra skatter på inkomst,

som förvärvas den 1 januari kalenderåret

närmast efter det då avtalet träder i kraft eller

senare.

2858

¬

background image

SFS 1991:1510

Artide 31

Termination

This Convention shall remain in force un­

til terminated by a Co ntracting State. Either

Contracting State may terminate the Con­

vention, through diplomatic channels, by

giving written notice of termination at least

six months before the end of any calendar

year after the expiration of a period of five

years from the date of its entry into force. In

such case, the Convention shall cease to have

effect:

(a) in respect of taxes withheld at source

on amounts paid or remitted to non-residents

on or aft er the first day of Januar y next fol ­

lowing the notice of termination; and

(b) in respect of other taxes on income

derived in any incom e year be ginning on or

after the first day of Janu ary next foll owing

the notice of termination.

In witn ess whereof the undersigned being

duly authorized thereto have s igned the pre­

sent Convention and have affixed thereto

their seals.

Artikel 31

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till des s det sägs

upp av en avtalsslutande stat. Envar av de

avtalsslutande staterna kan på diplomatisk

väg skriftligen uppsäga avtalet genom med­

delande härom minst sex månader före ut­

gången av något kalenderår som följer efter

en tidrymd av fem år från den dag då avtalet

trätt i kraft. I händelse av sådan uppsägning

upphör avtalet att gälla:

a) beträffande skatter som innehålls vid

källan, på belopp som betala s eller öv erförs

till person med hemvist utomlands den 1 ja­

nuari året närmast efter den skriftliga upp­

sägningen eller senare, och

b) beträffande andra skatter på inkomst,

som förvärvas under inkomstå r som börjar

den 1 januar i året närmast efter uppsägning­

en eller senare.

Till bekräf telse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta avtal och försett detsamma

med sina sigill.

Done at London this 1st day of July 1991,

in duplicate in the English language.

For Sweden

Lennart Eckerberg

For Barbados

Roy Marshall

Som skedde i London den 1 juli 1991, i två

exemplar på engelska språket.

För Sverige

Lennart Eckerberg

För Barbados

Roy Marshall

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

2859

V 1'

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.