SFS 2011:1347 Lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

111347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1510) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Barbados;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:1510) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados ska ha följande
lydelse.

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-

stämmelserna i artikel 20 i avtalet beskattas endast i Barbados ska följande
iakttas. Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst
som är att hänföra till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomst-
skatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst be-
skattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda ut-
räknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skat-
ten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den
förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas en-
dast om detta leder till högre skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1347

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.