SFS 1971:407

710407.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 24 juni 1971

SFS 1971:407 Lag

om ändring i ko mmunalskattelagen (1928:370);

given S ofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott att i fråga om kommunalskattelagen (1928; 370)2

förordna,

dels att i 49 §, 50 § 2 mom., 75 § 1 mom. samt punkterna 3 c och 4 av

anvisningarna till 29 § ordet "prövningsnämnden" i olika böjningsfor­

mer skall bytas ut mot "skatterätten" i motsvarande form,

dels att 53 § 3 mom. skall ha nedan angivna lydelse.

53 § J mom.2 Avlider skattskyldig, skall för det beskattningsår, då

dödsfallet inträffade, oskift dödsbo efter honom taxeras såväl för in­
komst, vilken den avlidne haft, som för inkomst, vilken ingått till döds­

boet efter dödsfallet, och skall därvid för dödsboet tillämpas vad som en­
ligt bestämmelserna i denna lag skolat gälla för den avlidne.

Vad i föregående stycke sägs skall i förekommande fall äga mot­

svarande tillämpning beträffande garantibelopp för fastighet.

För senare beskattningsår än det, då dödsfallet inträffade, taxeras

oskiftat dödsbo, om den avlidne vid sitt frånfälle var bosatt här i riket,
som inländsk juridisk person och i annat fall som här i riket icke hem­

mahörande juridisk person.

Från och med det taxeringsår som följer närmast efter det fjärde

kalenderåret efter det kalenderår, då dödsfallet inträffade, tillämpas
dock bestämmelserna om handelsbolag på dödsbo efter den som vid sitt

frånfälle var bosatt här i riket, om för dödsboet skulle ha beräknats
högre till statlig inkomstskatt taxerad inkomst än 10 000 kronor eller
större skattepliktig förmögenhet än 100 000 kronor. Dödsbo på vilket

bestämmelserna om handelsbolag varit tillämpliga något beskattningsår
anses därefter som sådant bolag i beskattningshänseende, oavsett storle­

ken av boets inkomst eller förmögenhet. Bestämmelserna i detta stycke
tillämpas icke på fideikommissbo.

Om särskilda skäl föreligga, må riksskatteverket på ansökan förklara

att oskiftat dödsbo, som enligt föregående stycke skall behandlas såsom
handelsbolag i b eskattningshänseende, må taxeras enligt bestämmelserna
i tredje stycket. Ansökan skall för att kunna upptagas till prövning gö­
ras hos riksskatteverket senast under året efter det taxeringsår, då oskif­
tat dödsbo första gången skall behandlas som handelsbolag i beskatt­
ningshänseende. Mot beslut, som riksskatteverket meddelat i sådant
ärende, må talan icke föras.

966

' Prop. 1971: 60, SkU 3 5, rskr 22 3.

2 Senaste lydelse av

49 § 1970: 162

50 § 2 mom. 1970: 162

75 § 1 mom. 1957: 59

punkt 3 c a v anvisningarna till 29 § 1960: 64

4 " "

" 29 § 1960:64.

3 Senaste lydelse 1970: 915.

¬

background image

Denna lag träder i kraft såvitt avser 53 § 3 mom. dagen efter den då

SFS 1971: 407

lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk för­
fattningssamling och i övrigt den 1 juli 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

BERTIL L�FBERG

(L.S.)

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.