SFS 1971:921

710921.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370);

given Stockholms slott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 53 § 1 mom. kommunalskattelagen

(1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

53 § i mom.2 Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt

ej annat föreskrivas i denna lag eller i särskilda bestämmelser, medde­

lade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§

sägs:

a) fysisk person:

för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort för­

värvats; samt

för ti d, under vilken han ej varit här i riket bosatt:

för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits;
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av

anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av

annan anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits
härifrån och förvärvats genom verksamhet här i riket;

för pension enligt lagen om allmän försäkring eller på grund av an­

ställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket för­

värvad inkomst av tjänst;

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt

för belopp vilket motsvarar restituerad, avkortad eller avskriven till-

läggspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift eller allmän arbetsgivaravgift

och med vilket avdrag enligt 46 § 2 mom. åtnjutits vid tidi gare års taxe­
ringar;

b) staten:

för inkomst av jordbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med

tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter; samt

för inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkrings­

rörelse eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och an­

läggningar eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att

tillgodose statens egna behov;

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållnings­

sällskap med stadgar som fastställts av Konungen eller myndighet som

Konungen bestämmer:

för inkomst av fastighet och av rörelse;
d) akademier, Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds

Minnesfond, så ock allmänna undervisningsverk, sådana sammanslut-

SFS 1971:921

Utkom från trycket

den 20 dec. 1971

1 Prop. 1971:162, SkU 70, rskr 290.

2 S enaste lydelse 1970: 915.

2169

¬

background image

SFS 1971:921

2170

ningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de stu­
derande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar samt

samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra

uppgifter som enligt n ämnda stadgar ankomma på sammanslutningarna,

sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, skeppsfartens sekundärlåne-
kassa, norrlandsfonden, malmfonden för forsknings- och utvecklings­

arbete, järnkontoret, så länge kontorets vinstmedel användas till allmänt
nyttiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare,
aktiebolaget tipstjänst, svenska penninglotteriet aktiebolag, allmänna
pensionsfonden, allmänna sjukförsäkringsfonden, pensionsstiftelser som
avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m. m., allmänna för­
säkringskassor, und erstödsföreningar, som icke bedriva till livförsäkring
hänförlig verksamhet, personalstiftelser som avses i lagen om tryggande
av pensionsutfästelse m. m. med ändamål uteslutande att lämna under­
stöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall, stiftelser som bildats en­

ligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med
ändamål att utgiva avgångsersättning till friställd arbetstagare ävensom

sådana ömsesidiga försäkringsbolag, som avses i lagen om yrkesskade­
försäkring:

för inkomst av fastighet;
e) kyrkor, andra trossamfund än svenska kyrkan därest de utöva

kyrklig v erksamhet, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives

i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvud­

sakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet

stärka rikets försvar eller att, utan begränsning till viss familj, vissa
familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn
eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning

eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig

forskning, ävensom sådana föreningar vilka, utan att i sin verksamhet

tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verka för
ändamål av den i frå ga-om stiftelser här angivna art:

för inkomst av fastighet och av rörelse;
f) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författ­

ning ä ro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samfund,

stiftelser, understödsföreningar, som bedriva till livförsäkring hänförlig

verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer,
därunder inbegripna ägare av för gemensamt behov avsatta så kallade
besparingsskogar, häradsallmänningar och andra likartade samfällighe-
ter, som förvaltas självständigt för delägarnas gemensamma räkning,
samtliga i den mån de ej inbegripas under punkterna d) och e):

för all inkomst, som här i riket eller å utländsk ort förvärvats;
g) utländska bolag:
för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits; samt
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till såd an fastighet eller rörelse.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan för­

klara, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål att

främja nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid
tillämpning av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller för­
ening, som ovan i första stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när

¬

background image

omständigheterna det föranleda, av riksskatteverket återk allas. �ver be-

SFS 1971: 921

slut, som riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke
föras.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med­

delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De

nya bestämmelserna tillämpas även på sådan stiftelse med ändamål att
utgiva avgångsersättning till friställd arbetstagare som bildats före la­
gens ikraftträdande.

Har stiftelse för avgångsersättning till friställd arbetstagare år 1971

taxerats för inkomst eller förmögenhet enligt äldre bestämmelser, får
stiftelsen anföra besvär över taxeringen i särskild ordning. I sådant fall
får besvär anföras även av taxeringsintendent till den skattskyldiges för­

mån. I fråga om besvär som avses här gäller 100, 101, 103 och 104 §§
taxeringsförordningen (1956: 623) i tillämpliga delar.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

G. E. S TR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.