SFS 1985:307

850307.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:307

Utkom från trycket

den 6 juni 1985

om ändring i kommunalskattelagen (1928:370);

utfardad den 30 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen

(1928:370)

dels att 35 § 3 mom., 53 § 1 mom., punkterna 2 b och 4 av anvisningarna

till 36 § samt punkterna 4 och 4 a av anvisningarna till 41 § skall ha nedan

angivna lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna till lagen (1984: 1060) om äiidring i

kommunalskattelagen skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i anvisn ingarna till 35 § skall införas en ny p unkt, 9, av nedan

angivna lydelse.

35 § i mom} Realisationsvinst på grund av avyttring av aktie, andel i

aktiefond, delbevis eller teckningsrätt till aktie eller andel i ekonomisk

förening eller i handelsbolag eller annan rättighet som är jämförlig med här

avsedd andelsrätt eller aktie är i sin helhet skattepliktig, om den skattskyl­

dige innehaft ege ndomen mindre än två år. Detsamma gäller realisations­

vinst vid avyttring av konvertibelt skuldebrev, optionsrätt eller företrädes­
rätt till teckning av konvertibelt skuldebrev eller skuldebrev förenat med
optionsrätt. Med o ptionsrätt avses rätt till n yteckning eller köp av aktie
som blivit utfäst i förening med sk uldebrev. För vissa aktier och andelar

tillämpas bestämmelserna i 3 a mom.

Avyttrar skattskyldig egendom som avses i dett a moment och som den

skattskyldige innehaft två år eller mera, är 40 proc ent av vinsten skatte­

pliktig. Från sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt

detta stycke under ett beskattningsår, minskat med avdragsgill del av
förlust vid avyttring samm a år av egendom som avses i detta stycke, äger

skattskyldig åtnjuta avdrag med 3000 kronor. Harden skattskyldige under

beskattningsåret varit gift och levt tillsammans med sin make, får sådant

avdrag åtnjutas för dem båda gemensamt med 3000 kro nor. I intet fall får
dock skattskyldig åtnjuta avdrag med högre belopp än som svarar mot

sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt detta stycke
minskat med avdragsgill del av förlust som nyss nämnts.

Kan tillämpning av föregående stycke antas hindra strukturrationalise­

ring som är önskvärd från allmän synpunkt, kan regeringen eller myndig­
het som regeringen bestämmer medge befrielse därifrån helt eller delvis,

om företag som berörs av strukturrationaliseringen gör framställning om
detta senast den dag avyttringen sker.

Har egendom som avses i detta moment avyttrats genom sådan tvångs­

försäljning som anges i 2 § första stycket 1) lage n (1978:970) om uppskov

med beskattning av realisationsvinst, är - oavsett tidpunkten för förvärvet
- endast 40 procent av vinsten skattepliktig.

Bestämmelsen i 2 mom. tredje stycket äger motsvarande tillämpning på

egendom som avse s i detta moment.

828

' Prop. 1984/85: 193, SkU 62. rskr 353,
^ Senaste lydelse 1984: 1060.

¬

background image

-⬢ Har fastighet överlåtits på aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk

SFS 1985:307

' iföfening genom fång på vilket lagfart sökts efter den 8 november 1967 av

liågon som har ett bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen,

" beräknas s kattepliktig realisationsvinst vid hans avyttring av aktie eller

andel i bolaget eller föreningen som om avyttringen avsett mot aktien eller
andelen svarande andel av fastigheten. Vad nu sagts får inte föranleda att
skattepliktig realisationsvinst beräknas lägre eller att avdragsgill realisa­

tionsförlust beräknas högre än enligt reglerna i detta moment. Bestämmel­

serna i de tta stycke gäller endast om sådan fastighet utgör bolagets eller
föreningens väsentliga tillgång. De gäller d ock inte vid a vyttring av aktie i
sådant bostad saktiebolag eller andel i sådan bostadsförening som avses i

punkt 2 femte stycket av anvisningarna till 38 §, om avyttringen avser
endast rätt till viss e ller vissa men ej alla bostadslägenheter i fastighe ten.
Lika med lagfartsansökan anses annan ansökan hos myndighet om viss
åtgärd med åberopande av fångeshandlingen. Om vinsten vid försäljning
av aktie eller andel på grund av bestämmelserna i de tta stycke beräknas
enligt de regler, som gäller för beräkning av vinst vid avyttring av fastighet,

skall avyttringen anses ha avsett den mot aktien eller andelen svarande
andelen av fastigheten. Motsvarande gäller vid av yttring av konvertibelt
skuldebrev som utgivits eller optionsrätt som utfästs av aktiebolag som nu
sagts. Har aktiebolaget utgivit konvertibla skuldebrev eller uifäst options­

rätter skall aktiens, skuldebrevets eller optionsrättens andel av fastigheten

anses motsvara aktiens, skuldebrevets eller optionsrättens andel av sum­

man av dels alla aktier i bolaget, dels alla a ktier till vilka de konvertibla

skuldebreven kan utbytas och dels alla aktier vilka kan nytecknas med
stöd av optionsrätterna.

Avyttrar skattskyldig aktie i a ktiebolag och finns vid avy ttringen obe­

skattade vinstmedel i bolaget till följd av att större delen av dess tillgångar
före avyttringen av aktien överlåtits på den skattskyldige eller annan, skall

\ som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyldige erhåller

för aktien. Vid bedömande av frågan om överlåtelse av större delen av

⬢ bolagets tillgångar ägt rum skall även beaktas tillgång i bolaget som inom

två år efter avyttringen av aktien, direkt eller genom förmedling av annan,
överlåts på den skattskyldige eller honom närstående person eller på

aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening, vari den skattskyldige

eller honom närstående person har ett bestämmande inflytande. Har över­
låtelse av tillgång i bolaget äg t rum efter utgången av det beskattningsår då

= skattskyldighet för realisationsvinst vid avyttringen av aktie i bolaget

uppkom, skall realisationsvinst enligt detta stycke tas till be skattning på

samma sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattningsår. Vad nu sagts

,, äger motsv arande tillämpning vid avyttring dels av konvertibelt skulde-

\ brev som utgivit s eller optionsrätt som utfästs av sådant aktiebolag som

avses i första meningen av detta stycke, dels av andel i handelsbolag eller

'ekonomisk förening. Riksskatteverket får medge undantag från detta styc-

, ke, om det kan antas att avyttringen skett i annat syfte än att erhålla

; obe hörig förmån vid beskattningen. Mot beslut av verket i sådan fråga får

italan inte föras.

Avyttrar skattskyldig aktie i ett ak tiebolag, vari aktierna till huvudsaklig

⬢del ägs eller på därmed jämförligt sätt innehas - direkt eller genom

"rmedling av ju ridisk person - av en fysisk person eller ett fåtal fysiska

829

¬

background image

SFS 1985:307

personer (fåmansbolag), till ett annat fåmansbolag, vari aktie - direkt eller

genom förmedling av annan � ägs eller inom två år efter avyttringen vid

något tillfälle kommer att ägas av den skattskyldige eller honom när­

stående person, skall som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den
skattskyldige erhåller för aktien. Lika med akti einnehav i det bolag, som

förvärvat aktien, anses den skattskyldiges aktieinnehav i ett annat fåmans­

bolag, som inom två år efter avyttringen förvärvar större delen av tillgång­

arna i något av fåmansbolagen. Har överlåtelse av aktie i det förvärvande

bolaget eller i bolag, som förvärvat större delen av tillgångarna i något av

fåmansbolagen, ägt rum efter utgången av det beskattningsår då skattskyl­
dighet för realisationsvinst enligt detta stycke uppkom får realisationsvins­

ten tas till beskattning på samma sätt som vid eftertaxering för nämnda

beskattningsår. Vad nu föreskrivits i fråga om av yttring av aktie i fåmans­

bolag äger beträffande sådant bolag motsvarande tillämpning i fråga om

avyttring dels av konvertibelt skuldebrev eller optionsrätt, dels av teck­

ningsrätt till aktie, dels av företrädesrätt till teckning av konvertibelt

skuldebrev eller skuldebrev förenat med optionsrätt och dels av annan

rättighet jämförlig med akti e. Bestämmelserna i detta stycke äger motsva­
rande tillämpning också i fråga om handelsbolag eller ekonomisk förening

och avyttring av andel i sådant bolag eller sådan förening. Sker avyttringen
av or ganisatoriska eller marknadstekniska skäl eller föreligger andra syn­

nerliga skäl, kan regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer,
för särskilt fall medge undan tag från tillämpning av detta stycke.

Som närstående person räknas i detta moment föräldrar, far- eller mor­

föräldrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons

make eller avkomling samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av
nämnda pe rsoner är delägare. Med avkomling a vses jämväl styvbarn och

fosterbarn.

53 § / mom? Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej
annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på
grund av överens kommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§ sägs:

a) fysisk person:

för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som förvärvats inom eller utom riket; samt

för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt:

för inkomst av här belägen f astighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits;
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av anställ­

ning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan

anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits härifrån

och förvärvats genom verksamhet här i riket;

för pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del

beloppet överstiger 7500 kronor och för annan ersättning enligt nämnda
lag;

för pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten

eller svensk kommun;

830

^ Senaste lydelse 1984; 1060.

¬

background image

lör belopp, som utgå r på grund av ann an pensionsförsäkring än tjänste-

SFS 1985:307

'pénsionsförsäkring, om förs äkringen meddelats i här i riket bedriven för-

Sälcringsrörelse;

för ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller

lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1956:293) om ersätt­

ning åt smi ttbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till
någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänst­

göring eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskade­

skydd eller lagen (1977:26 7) om krigsskadeersättning till sjömän;

för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:370)

om arbetslöshets försäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen (1973:349);
för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tjänst;

för återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialav­

gifter samt - i den mån avd rag har medgetts för avgifterna - restituerade,
avkortade eller avskrivna egenavgifter;

för vinst vid ic ke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till såd an fastighet eller rörelse och av egendom som
avses i 35 § 3 a m om. och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del
av ett hus här i riket; samt

för vinst vid icke yrkesmässig avyttring dels av aktier och andelar i

sådana svenska företag som avses i pun kt 4 a av anvisningarna till 41 §,

dels av konvertibla skuldebrev som utgivits av svenska aktiebolag och dels
av sådana av svenska aktiebolag utfästa optionsrätter som avses i 35 § 3

mom. första stycket, om överlåtaren vid något tillfälle under de tio kalen­

derår som närmast föregått det år då avyttringen skedde haft sitt egentliga
bo och hemvist här i riket eller stadigvarande vistats här;

b) d ödsbo:

för all inkomst som förvärvats inom eller utom riket.

Anvisningar

till 35 §

9. Skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisationsförlust

skall inte anses uppkomma, när ett konvertibelt skuldebrev byts ut mot en
aktie eller en optionsrätt utnyttjas för nyteckning eller köp av en aktie.

Har en aktieägare med företrädesrätt på grund av aktieinnehavet förvär­

vat ett konvertibelt skuldebrev eller en optionsrätt till nyte ckning, anses
skuldebrevet eller optionsrätten anskaffad vid tidpunk ten för förvärvet av
de aktier på vilka företrädesrätten grundats. Har annan skattskyldig med

företrädesrätt förvärvat ett konvertibelt skuldebrev eller en optionsrätt,
anses skuldebrevet eller optionsrätten anskaffad vid tidpunkten för förvär­
vet av företrädesrätten.

En aktie, som förvärvats genom utbyte av ett konvertibelt skuldebrev

efter utgången av juni 1985 eller genom nyteckning eller köp med stöd av
en options rätt, anses anskaffad vid den tidpunkt då skuldebrevet eller
optionsrätten förvärvats eller, i fall som avs es i andra stycket, skall anses

831

anskaffad.

¬

background image

SFS 1985:307

Har utbyte av ett konvertibelt skuldebrev skett före utgången av juni

1985, anses aktien förvärvad i och med utbytet.

Om e tt skuldebrev förenat med en optionsrätt förvärvats genom teck­

ning anses skuldebrevet anskaffat vid tidpunkten för teckningen, oavsett

om denna skett med stöd av en företrädesrätt eller ej.

till 36 §

2 b.'' Avyttras aktie eller andel i aktiefond och har aktien eller andelen

innehafts två år eller mera (äldre aktie eller andel), gäller bestämmelserna i

andra och tredje styckena.

Som anskaffningskostnad för äldre aktie eller andel anses i regel den

genomsnittliga anskaffningskostnaden för samtliga äldre aktier eller ande­
lar av samma slag som den avyttrade, beräknat med hänsyn till faktiska
anskaffningskostnader och inträffade förändringar beträffande innehavet.

Anskaffningskostnad för äldre aktie, som är noterad på börs eller före­

mål för liknande notering, och för äldre andel i aktiefond får bestämmas till

ett belopp som mo tsvarar 25 procent av vad den sk attskyldige erhåller för

aktien eller andelen efter avdrag för kostnad för avyttringen. Kan den
skattskyldige göra sannolikt att en beräkning enligt andra stycket leder till
ett högre belopp, skall dock detta högre belopp anses som anskaffnings­

kostnad.

Avyttras delbevis eller teckningsrätt till äldre aktie, som a vses i tredje

stycket, tillämpas bestämmelserna i det stycket. Därvid avser andra me­

ningen den del av anskaffningskostnaden för aktien, beräknad enligt andra

stycket, som belöper på delbeviset eller teckningsrätten.

Vid avyttring för senare leverans av aktie som är avsedd att förvärvas i

anslutning till leveransen (terminsaffär), skall skattepliktig realisations­

vinst anses ha uppkommit, trots att aktien förvärvas efter avyttringen.
Motsvarande gäller om avyttringen avsett lånad aktie, som skall återställas
till långivaren genom överlämnande av aktie av samma slag förvärvad i

anslutning till återställandet (blankningsaffar). Vinst eller förlust vid

blankningsaffär skall beräknas som skillnaden mellan vad som erhålls vid

avyttringen av den lånade aktien och anskaffningskostnaden för motsva­

rande aktie, som återställs till långivaren. Har aktien inte återställts till

långivaren före utgången av det år, som följer närmast efter avyttringsåret,
skall skillnaden mellan vad den skattskyldige erhållit för den avyttrade

aktien och värdet av motsvarande aktie - beräknat efter den lägsta betal­

kurs eller, om sådan saknas, den lägsta köpkurs, som noterats från avytt-
ringsdagen till utgången av sistnämnda år - anses som skattepliktig reali­

sationsvinst. Avdragsgill realisationsförlust skall därvid ej anses ha upp­

kommit. Om vid återlämnandet av ifrågavarande aktie denna anskaffats till

ett pris, som är lägre än det som beräknats vid tidigare vinstberäkning,
skall skillnaden tas upp som skattepliktig realisationsvinst det år då aktien

återställts till långivaren. Har i stället förlust uppkommit är denna att anse
som avdragsgill reali sationsförlust.

Har här i riket bosatt skattskyldig förvärvat utländsk aktie från annan

sådan skattskyldig och samtidigt förvärvat en rättighet att omplacera ak­
tien i annan utländsk aktie (switchrätt) gäller följande. Kostnad för förvär-

832

Senaste lydelse 1983: 1116.

¬

background image

Vet av denna rättighet eller ersättning i samband med avyttring av densam-

SFS 1985:307

ma skall vid be räkningen av skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill
realisationsförlust i sam band med a vyttring av den utländska aktien inte

inräknas i anskaffningskostnaden eller den erhållna likviden för aktien.

Vad i femte och sjätte styckena sägs om a ktie gäller även annan egen­

dom som avses i 35 § 3 mom.

Vid avyttring av ett konvertibelt skuldebrev eller en optionsrätt, som

innehafts två år eller mera (äldre konvertibelt skuldebrev eller äldre op­
tionsrätt), beräknas anskaffningskostnaden med motsvarande tillämpning
av andra stycket. �ven tredje stycket gäller beträffande äldre konvertibelt
skuldebrev, som är noterat på börs eller föremål för liknande notering, och

beträffande äldre optionsrätt, om rätten utfästs av bolag vars aktier vid

avyttringen av optionsrätten är noterade på börs eller föremål för liknande

notering.

En företrädesrätt till tec kning av konvertibelt skuldebrev eller skulde­

brev förenat med optionsrätt, vilken grundas på aktieinnehav i bolaget,

anses anskaffad utan kostnad.

Som anskaffningskostnad för ett skuldebrev, som utgivits förenat med

optionsrätt och som förvärvats genom teckning, upptas skuldebrevets

marknadsvärde vid förvärvet. Som anskaffningskostnad för en optionsrätt
upptas i sådant fall skillnaden mellan emissionspriset och marknadsvärdet

för det sku ldebrev med vilket optionsrätten var förenad. Har teckningen
skett med stöd av en företrädesrätt, som förvärvats genom köp eller byte,

medräknas vederlaget för företrädesrätten i anskaffningskostnaden för

optionsrätten. Bestämmelserna i detta stycke tillämpas inte, om teckning­
en skett före utgången av juni 1985.

�r ett skuldebrev förenat med flera optionsrätter skall skillnaden mellan

emissionspriset och marknadsvärdet för skuldebrevet fördelas mellan op­
tionsrätterna med ledning av d eras marknadsvärden.

4.^ Avdrag för realisationsförlust, beräknad enligt punkt 3 ovan, får, om

inte annat följer av andra eller Qärde stycket, göras från sådan realisations­
vinst eller lotterivinst som enligt punkt 5 av anvisningarna till 18 § är

hänförlig till, samma förvärvskälla som förlusten.

Avdrag för realisationsförlust på grund av avyttring av premieobliga­

tioner, som har utf ärdats här i ri ket, får göras endast från realisationsvinst
som har uppkommit vid avyttring av sådana premieobligationer. Har de

med förlust avyttrade premieobligationerna utfärdats år 1980 eller tidigare,

får dock avdrag för förlusten göras även från realisationsvinst vid avyttring
av

a) sådan aktie i sven skt aktiebolag som vid tidp unkten för avyttringen

av aktien är inregistrerad vid Stockholms fondbörs och

b) andel i sådan svensk aktiefond som, vid ingången av det år då

andelen avyttras, till minst två tredjedelar består av vid Stockholms fond­

börs inregistrerade aktier i svenska aktiebolag.

Avdrag för r ealisationsförlust skall i första hand gör as från den realisa­

tionsvinst eller lotteri vinst som är hänförlig till samma beska ttningsår som
realisationsförlusten. Har en förlust inte kunnat utnyttjas för avdrag
nämnda besk attningsår, får avdrag för förlusten göras ett senare beskatt-

^ Senaste lydelse 198 5: 74. �ndringen innebär att Qärde stycket upphävs.

833

27-SFS 1985

¬

background image

SFS 1985:307

ningsår, dock senast sjätte beskattningsåret efter det till vilket förlusten är

hänförlig. En på detta sätt förskjuten realisationsförlust får dras av endast
mot den realisationsvinst eller lotterivinst som det senare beskattningsåret

återstår sedan avdrag har gjorts för de realisationsförluster som är hänför­
liga till det året.

tilUl §

4.^ Ifråga om annan förvärvskälla än jordbruksfastighet, annan fastighet

varav inkomsten beräknas enligt bokföringsmässiga grunder eller rörelse

gäller såsom allmän regel, att inkomst skall anses hava åtnjutits under det
år, då densamma från den skattskyldiges synpunkt är att anse såsom

verkligen förvärvad och till sitt belopp känd. Detta är framför allt förhål­

landet, då inkomsten av den skattskyldige uppburits eller blivit för honom
tillgänglig för lyftning eller, såsom i fråga om bostadsförmån och andra
förmåner in natura, då den på annat sätt kommit den skattskyldige till
godo, detta oberoende av huruvida inkomsten intjänats under året eller

tidigare. Vissa intäkter, t. ex. av tjänst, ränta å i bank eller annan penning­
inrättning innestående medel o.s.v. kunna dock hänföras till nästföre­

gående års inkomst, ehuru de icke uppburits eller varit tillgängliga för

lyftning förrän efter nämnda års utgång. Förutsättningen härför är emeller­

tid, att de intjänats under beskattningsåret och uppburits eller blivit för

lyftning tillgängliga omedelbart efter det årets utgång eller i vaije fall så

tidigt under nästföljande år, att de praktiskt taget kunna hänföras till

inkomsten under beskattningsåret. Likaledes böra vissa intäkter, t. ex.
hyror av en hyresfastighet, vilka influtit redan före beskattningsårets in­

gång, hänföras till nämnda års inkomst, därest de avse beskattningsåret
eller del därav samt influtit omedelbart före årets ingång. Särskilda regler
gäller vidare enligt punkt 4 a i fråga om intäkt på grund av icke yrkesmäs­
sig avyttring av aktier, konvertibla skuldebrev, optionsrätter och andelar i

vissa fall.

�& andra sidan skola utgifterna och omkostnaderna för inkomstförvärvet

avdragas från intäkten under det år, då de verkligen blivit av den skattskyl­
diga bestridda, även om de avse inkomst, som tidigare förvärvats eller

först under ett senare år beräknas inflyta. �ven här gäller, att en utgift,
som verkställts under året före eller efter beskattningsåret, kan vara att

praktiskt taget hänföra till utgift under beskattningsåret. Så kan exempel­

vis, om ränta å en i en hyresfastighet intecknad skuld erlagts omedelbart

efter beskattningsårets utgång, räntan vara att anse såsom utgift under

beskattningsåret, nämligen för det fall, att räntan hänför sig till beskatt­

ningsåret. Om avdrag för kostnader för reparation och underhåll av sådan

fastighet, varav intäkterna beräknas enligt 24 § 1 mom., gä lleräven punkt

8 av anvisningarna till 25 §. I fråga om avdrag för utgifter, som hänföra sig

till realisationsvinst, gälla särskilda bestämmelser (jfr anvisningarna till
36 § punkt 1).

I enlighet härmed skola fordringar för utfört arbete räknas såsom intäkt

för det år, varunder de inflyta, och utgifter, vilka icke omedelbart guldits,
avräknas från intäkterna för det år, varunder de betalas. Ränta å penning­
ar, som innestå i bank å sådan räkning, å vilken ränta gottskrives insät-

834

Senaste lydelse 1983:452.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.