SFS 1991:586

910586.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:586 Lag

Utkom från tr\ckct

OHi sär skild inkoHistskatt för utomlands bosatta;

den 14juni 1991

utfärdad den 30 maj 199 i.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämm elserna

1 denna lag.

2 § Beteckningar som används i kommunalskattelagen (1928:370),
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och uppbördslagen (1953:272)

har samma betydelse i denna lag, om inte annat anges eller framgår av

sammanhanget. I denna lag avses med bosatt utomlamls: om fy sisk person

892

' Prop. 1990/91: 107. Sk U34, rskr. 312.

¬

background image

att denne inte är bosatt här i riket eller stadigva rande vistas här, samt med

SFS 1991:586

hemmahörande i nilandei: om fysisk person att d enne är bosatt utomlands

och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte

heller har fast drifts tälle här.

Skattskyldighet
3 § Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och

uppbär enligt de nna lag skattepliktig inkomst.

Sådana personer som avses i 69 § kommun alskattelagen (1928:370) är

inte skattskyldiga enligt denn a lag.

Betalningsskyldighet

4 § Ansvarig för betalningen av särskild inkomstskatt är den som enligt

9 § har att göra skatteavdrag. �r denne hemmahörande i utlandet svarar
den skattskyldige själv för betalningen.

Betalningsskyldigheten för den som har att betala annans skatt får

efterges av beskattningsmyndigheten, om särskilda skäl föreligger.

Skattepliktig inkomst
5 § Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning

eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ­

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun, i den
mån inkomsten förv ärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt
aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten

utövats;

4. pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del

beloppet överstiger uppburen folkpension och pensionstillskott som upp­
burits enligt 2 § lagen (1969:2 05) om pensionstillskott eller, för den som
uppburit folkpension i form av förtidspension, till den del beloppet över­

stiger uppburen folkpension och 52 procent av pensionstillskott som upp­

burits enligt 2 a § sistnämnda lag, eller, om folkpension enligt bestämmel­

serna i 17 kap. 2 § lagen om a llmän försäkring samordnats med yrkesska­
delivränta eller annan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del

beloppet överstiger den pension som skulle ha utgått om sådan samord­
ning inte skett, och för annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

5. pension på grund av anst ällning eller uppdrag hos svenska staten eller

svensk kommun;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för­

säkringsrörelse;

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension

eller förmån, om förmånen utgår från Sverige på grund av förutvarande

tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövat s här;

893

¬

background image

SFS 1991:586

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen

(1976:380) om arbetsskadeforsäkring och lagen (1989:225) om ersättning

till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring

eller i fa ll som avses i lag en (1977:265) om statligt personskadeskydd eller

lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

9. dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:370)

om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen

(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

10. korttidsstudiestöd enligt sludiestödslagen (1973:349);
11. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tj änst;

12. återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om sociala v­

gifter. restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter i den mån av­
drag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 46 § 2 mom.
forsla stycket 3 kommunalskattelagen (1928:370) och som satts ned ge­

nom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och

dessa inte hänför sig till näringsverksamhet.

Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den enligt

lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott. Där­
emot räknas inte barnpension eller vårdbidrag som folkpension.

Verksamhet på grund av anstä llning i svenskt foretag anses utövad här i

riket även om tjänsteinnehavaren i och for sin tjänst måste göra tillfälliga
besök utomlands eller under längre tid uppehålla sig där under kringresan­

de (t. ex. handelsresande).

Skattepliktig inkomst enligt denna lag ä r dock endast sådan inkomst

som är skattepliktig inkomst enligt kommunalskattelagen.

6 § Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person

for:

1. avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan

anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kom­

mun, om

a) mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller

tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-

dersperiod, och

b) ersättningen b etalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket

eller på dennes vägnar, samt ⬢

c) ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i

riket;

2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sve rige betalats av arbetsgi­

vare för kostnad

a) för resa till respektive från Sverige v id anställningens början respekti­

ve slut och

b) för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;

3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant

i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk

juridisk person uppburit i samband med förrättning i Sverige och som

betalats av bolaget eller d en juridiska personen för kostnad

894

a) för resa till respektive från förrättningen och

¬

background image

b) för logi i sam band med rdr rättningen;

SFS 1991:586

4. sådan inkomst för vilken avgift enligt lage n (1908:128 s. 1) om bevill­

ningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter skall bet alas eller be­

träffande vilken befrielse från sådan avgift skall medges enligt särskilt

stadgande i samma lag eller for sådan inkomst for vilken skatt enligt lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt for utomlands bosatta artister m.fl.
skall betalas;

5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på

grund av anställning eller uppdrag hos svenska s taten, om mottagaren är

medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utla ndsmyndighet

eller utomla nds för fältprojekt for bilateral biståndsverksamhet (lokalan­

ställd);

6. inkomst som är undantagen från beskattning på gru nd av överens­

kommelse eller beslut som avses i 72 § kommunalskattelagen (1928; 370).

Skattesats
7 § Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig in­

komst.

�retal som u ppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Beskattningsmyndighet m.m.

8 § Beslut om särskild inkomstskatt meddelas av beskattningsmyndighe­

ten. Beskattningsmyndighet är skattemyndigheten i Stockholms län, utom
i fa ll som sägs i andra stycket.

Beskattningsmyndighet för skattskyldig som vistas tillfälligt här i riket

och uppbär inkomst av arbete som utförs här är skattemyndigheten i det
län där den som betalar ut ersättn ingen är registrerad som arbetsgivare. �r

utbetalaren inte registrerad men bosatt här är skattemyndigheten i det län

där han är bosatt beskattningsmyndighet.

Skatteavdrag m.m.

9 § Den som betalar ut kontant belopp eller annat vederlag, som för

mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag, skall göra skatte­

avdrag för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt. Detta gäller

inte, om utbetalaren är hemmahörande i utlan det.

�&tnjuter mottagaren jämte kontant belopp andra skattepliktiga förmå­

ner, skall sk atteavdraget för dessa beräknas med tillämpning av 8 § upp­
bördslagen (1953:272).

Om det kontanta beloppet inte är så stort att föreskrivet avdrag kan

göras, är utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden, som om
skatteavdrag gjorts.

Har den som har att vidkännas skatteavdrag för särskild inkomstskatt

enligt denna lag att betala kvarstående skatt, som har debiterats året f�re
det år skatteavdraget skall göras, är utbetalaren skyldig att vid utbetalning­
en göra avdrag också för den kvarstående skatten, om han har erhållit

beslut av skattemyndigheten om detta. Betalningen av den kvarstående

skatten skall ske i enlighet med vad som sägs i 39 § 1 mom. and ra stycket

895

¬

background image

>

SFS 1991:586

tredje och fjärde meningarna uppbördslagen och i övri gt enligt punkterna
3 och 4 av anvisninga rna til) 39 § uppbördslagen i tillämpliga delar .

10 § Den som skall vidkännas avdrag för särskild inkomstskatt skall

omedelbart efter det han erhållit beslutet från skattemyndigheten överläm­

na detta till den som har att göra avdraget.

Fullgörs inte skyldigheten enligt första stycket och är inte förhållandena

sådana som sägs i 40 § 3 mom. uppbördslagen (1953:272), skall avdrag
såsom för preliminär skatt och i förekommande fall kvarstående skatt

göras i enlighet med vad som sägs i 40 § 1 mom. a ndra �fjärde styckena
och 2 mom. samma lag. 1 övrigt gäller vad som sägs i tredje � femte samt
sjunde styckena av anvisningarna till 40 § uppbördslagen.

11 § Om det belopp som betalas ut int e är så stort att skatteavdrag kan

göras för både särskild inkomstskatt och den kvarstående skatt som belö­

per på utbetalningstillfället skall det belopp som kan innehållas i första
hand anses avse den särskilda inkomstskatten. 1 övrigt gäller 42 § upp­
bördslagen (1953:272) i tillämpliga delar .

12 § I frå ga om skyldighet att lämna uppgift till den skattskyldige om det

belopp som innehållits genom skatteavdrag gäller vad som i fråga om

arbetsgivare sägs i 43 § 1 mom. första stycket första meningen uppbörds­

lagen (1953:272).

13 § Beskattningsmyndigheten skall övervaka att den som är ansvarig
för betalningen av särskild inkomstskatt enligt denna lag behöri gen fullgör
sina skyldigheter.

Beskattningsmyndigheten skall på begäran lämna besked i frågor, som

angår skyldigheten att verkställa skatteavdrag, beräknandet av sådant
avdrag eller tillämpningen i övrigt av bestämmelserna i 9 - 12 §§.

14 § Utför någon, som har hemvist i en främmande stat med vilken
Sverige har ingått överenskommelse för undvikande av att skatt tas ut i

mer än en av staterna (s. k. uppbördsöverenskommelse), arbete här i riket,

får beskattningsmyndigheten enligt de närm are föreskrifter som meddelas
av regeringen eller den myndighet som regeringen be stämmer besluta att

skatteavdrag enligt denna lag får underlåtas, om avdrag för skatt på grund

av arbetet görs i den främmande staten.

Har skattemyndigheten meddelat ett beslut enligt första stycket, får

myndigheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen

eller den myndighet som regeringen bes tämmer besluta att skatt, som på
grund av arbetet har innehållits dessförinnan enligt denna lag, skall överfö­

ras till den främmande staten for att där gottskrivas den skattskyldige. I

övrigt gäller i tilläm pliga delar vad som sägs i 69 a § andra-femte stycke­

na uppbördslagen (1953:272).

Uppbörd av skatt

15 § Särskild inkomstskatt, som innehållits genom skatteavdrag, skall

g95

betalas senast den 18 i den uppbördsmånad som infaller närmast efter

/

¬

background image

utgången av den månad, då skatteavdraget gjordes. Om inbetalningen och

SFS 1991:586

uppgifter i samband därmed, om anstånd med betalningen samt om skyl­

dighet att avge uppbördsdeklaration och påföljder av att skyldigheten

underlåts gäller 52-54 §§ uppbördslagen (1953:272) i tillämpliga delar.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får dock besluta om

avvikelser från bestämmelserna om inbetalningssätt och om uppbördsdek­

larationens innehåll.

Om redovisning av innehållen kvarskatt gäller 55 § 2 mom. uppbörds-

lagen.

16 § Den som till någon som är skattskyldig enligt d enna lag betalat ut

belopp, som är undantaget från skatteplikt enligt denna lag på grund av

överenskommelse eller beslut som avses i 72 § kommunalskattelagen

(1928:370), skall senast vid tid som sägs i 17 § tillställa beskattn ingsmyn­

digheten meddelande om detta.

17 § Skatt, som skall betalas av den skattskyldige själv, skall erläggas och

redovisas senast den 18 i månaden efter den månad då inkomsten upp­
bars. Om inbetalningssättet och redovisningen meddelas särskilda före­

skrifter av regeringen eller den myndighet regeringen bestäm mer.

Kontrolluppgift

18 § Den som har gjort skatteavdrag enligt denna lag är skyldig att

lämna kontrolluppgift. För sådan uppgift gäller bestäm melserna om kon­

trolluppgift i lag en (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter i
tillämpliga delar.

Skönstaxering
19 § Har den som är skyldig att lämna uppbördsdeklaration enligt denna

lag eller föreskrifter med stöd av lagen underlåtit att fullgöra denna skyl­

dighet och har underlåtenheten medfört att skatt inte betalats eller betalats

med för lågt belopp eller föreligger annars grundad anledning att anta att

skatt inte betalats eller betalats med för lågt belopp, skall skattemyndighe­

ten besluta om den skatt som skall betalas. Därvid får underlaget för
beskattningsbeslutet bestämmas efter skälig grund.

Beslut enligt första stycket skall meddelas av beskattningsmyndigheten

före utgången av det sjätte året efter det kalenderår under vilket det
uppbördsår, då skatten rätteligen skulle ha red ovisats, har gått ut.

�&terbetalning av skatt

20 § Har särskild inkomstskatt inbetalats i strid med bestämmelserna i
denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som inbetalats

för mycket.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos skattemyndigheten

senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten upp­

bars. Vid ansökningshandlingen skall fogas i ntyg eller annan utredning om

att särskild inkomst skatt inbetalats för sökanden.

897

29-SFS 1991

¬

background image

/

SFS 1991:586

På vad som återbetalas enligt första stycket utgår ränta enligt vad som

foreskrivs i 69 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272). I övrigt gäller i
tillämpliga delar vad som sägs i 68 § 6 mom. uppbördslagen.

Om det följer av avtal for undvikande av dubbelbeskattning att Sverige

som källstat skall medge avräkning for den skatt som betalats i den andra
avtalsslutande staten av skattskyldig med hemvist där for inkomst som är
skattepliktig enligt denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av

ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i denna andra stat på

inkomsten. Detta belopp får dock inte överstiga den särskilda inkomst­

skatten på inkomsten i fråga. Vid ansökan om sådan å terbetalning av skatt
skall fogas intyg eller annan utredning om den särskilda inkomstskatt

respektive den utländska skatt som erlagts på in komsten.

�vrigt

21 § 1 fr åga om särskild inkomstskatt gäller i tillämpliga delar vad som

sägs om an stånd med inbetalning av skatt i 49 och 51 §§, om indrivning

m.m. i 57 a -59 och 61-64 §§, om avk ortning och avskrivning av skatt i

65 � 67 §§. om central tillsyn m.m. i 7 2 §, om rätt att taga del av preliminär
självdeklaration m. m. i 73 § , om arbetsgiva res ansvarighet för arbetstaga­

res skatt, m. m. i 77 , 77 a och 78 § §, om straffbestämmelser m. m. i 79 �81

och 83 §§, om omprövning m.m. i 84 �94 §§, om beslut om särskilda
debiteringsåtgärder i 95 § samt om överklagande m.m. i 96 � 103 §§ upp­

bördslagen (1953:272). Beslut om anstånd som avses i 49 § nämnda lag

meddelas av beskattningsmyndigheten enligt denna lag. Beslut om anstånd

skall skyndsamt meddelas den skattskyldige utan kostnad för denne.

22 § Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken få r äga rum för skatt som
tas ut enligt den na lag.

Denna lag träd er i kraft de n 1 januari 1992 och tillämpas på inkomst

som upp bärs efter utgången av å r 1991.

Få regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ERIK�&SBRINK
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.