SFS 1970:633

700633.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 633

utkom från trycket den 9 dec. 1970

Nr 633

Lag

om ändring i kommimalskatlelagen (1928: 370);

given Stockholms slott den 20 november 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 46 § 3 mom. och 48 § 2 mom. kommunalskattelagen

(1928:370) skall ha nedan angivna lydelse.

46 §.

3 mom.2 Ha makar med hemmavarande barn under 16 år båda haft A-

inkomst enligt 9§ 3 mom. förordningen (1947:576) om statlig inkomst­

skatt, må den make som haft den lägsta inkomsten av sådant slag åtnjuta

förvärvsavdrag. Ha makarna haft lika stora A-inkomster, åtnjutes avdraget

av den yngsta maken. Avdraget är i fråga om inkomst av rörelse 25 pro­

cent av nettointäkten av rörelsen och i fråga om inkomst av tjänst 25 pro­

cent av inkomsten, i båda fallen dock högst 2 000 lu-onor. I fråga om in­

komst av jordbruksfastighet är avdraget 1 000 kronor. Vid jämförelsen a\

makarnas inkomster skall hänsyn tagas även till under beskattningsåret

uppburen kontant inkomst ombord enligt förordningen (1958:295) om

sjömansskatt.

Har gift

högst 1 000 kronor.

Avdrag enligt första

under beskattningsåret.

Har skattskyldig

2 000 lu*onor.

Avdrag enligt detta moment må

fall: 1 000 kronor.

Avdrag enligt detta moment skall

sagda kommun.

48 §.

2 mom.2 Skattskyldig fysisk

nedan sägs.

Grundavdraget är

30 000 kronor.

Har skattskyldig under beskattningsåret uppburit lön eller annan gott-

görelse som utgör beskattningsbar inkomst enligt förordningen (1958: 295)

om sjömansskatt skall grundavdraget beräknas med hänsyn till summan

av den skattskyldiges taxerade inkomst enligt andra stycket och den be­

skattningsbara inkomsten enligt nämnda förordning. Det sålunda beräk­

nade grundavdraget skall minskas med en tolftedel för varje period om

trettio dagar, för vilken den skattskyldige uppburit beskattningsbar inkomst

som förut nämnts.

' Prop. 1970: 98, BcU 57, rskr 362.

⬢ Senaste lydelse 1970:162.

\

¬

background image

1708

1970 ⬢ Nr 633

Det belopp

tiotal kronor.

Denna lag träder i lo-aft den 1 januari 1971. �ldre bestämmelser gäller

vid 1971 och tidigare års taxering samt vid eftertaxering för år 1971 eller

tidigare år.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

hela-äfta låtit.

Stockholms slott den 20 november 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

Nr 633,

arli.Stockholinl970.Kungl,Boktryckeriet,P.A.Norstcdt&Siincr

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.