SFS 1959:565

590565.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

14:34

1959 . Nr 565

Nr 565

KUNGL. MAJ:TS F� RORDNING

angående ändrad lydelse av 4 § 1 mom. och 7 § förordningen den 26 juli

1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt;

given Stockholms slott den 18 december 1969.

Kungl. Maj:t har, med riksdagen^ funnit gott förordna, att 4 § 1 mom.

och 7 § förordningen den 26 juli 1947 om statlig inkomstskatt^ skola erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angives.

4 §.

1 inom. Från sammanlagda beloppet av den skattskyldiges inkomster från

olika förvärvskällor får, med iakttagande av föreskriften i 22 §, avdrag ske

för

underskott, som uppkommit vid beräkning av skattskyldigs inkomst från

annan förvärvskälla än fastighet och rörelse i utlandet, dock att avdrag icke

får göras för underskott i den mån hänsyn därtill tagits vid beräkning av

sjömansskatt, samt att avdrag för realisationsförlust får göras endast från

'

realisationsvinst eller lotterivinst;

slutlig skatt eller fastighetsskatt, som här i riket påförts skattskyldig på

grund av taxering under året näst före det taxeringsår, varom fråga är, eller

sådan här i riket påförd tillkommande skatt, varå skattskyldig under först­

nämnda år erhållit debetsedel, allt till den del skatten skall erläggas till

kommun eller annan kommunal samfäliighet eller avser sådan tilläggspen- itlrJ

sionsavgift, som påförts den skattskyldige under året näst före taxerings­

året och för vilken avdrag icke åtnjutes enligt nästföljande stycke.

Skattskyldig, som varit här i riket bosatt under hela eller någon del av

beskattningsåret, äger jämväl åtnjuta avdrag för periodiskt understöd eller

därmed jämförlig periodisk utbetalning samt för folkpensionsavgifter och

tilläggspensionsavgifter ävensom för avgifter för pensionsförsäkring och

för annan personförsäkring, allt i den omfattning som i 46 § 2 mom. kom­

munalskattelagen sägs.

Har sådan

� överlåtande föreningen.

7 §.

Frän skattskyldighet �

ävensom hushållningssällskap;

för all inkomst;

e) akademier samt Nobelstiftelsen, så ock allmänna undervisningsverk,

sådana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högsko­

lor i vilka de studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara med­

lemmar, sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, järnkontoret, så länge

kontorets vinstmedel användas till allmänt nyttiga ändamål och kontoret icke

lämnar utdelning åt sina delägare, aktiebolaget tipstjänst, svenska penning­

lotteriet aktiebolag, allmänna pensionsfonden, pensionsstiftelser, Mlmänna

sjukkassor, understödsföreningar, med undantag för dem, vilka enligt sina

stadgar äga meddela annan kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapi­

talunderstöd å högst 500 kronor för medlem, jämlikt lagen om aktiebolags

pensions- och andra personalstiftelser bildade stiftelser för arbetslöshetsun­

derstöd, sjukhjälp eller hjälp vid olycksfall, sådana ömsesidiga försäkrings­

bolag för försäkring av egendom, å vilka lagen om försäkringsrörelse icke

1 Prop. 1959: 175; L-U 50; Rslcr 354.

- Senaste lydelse av 4 § 1 mom., se 1958: 297 och av 7 §, se 1959: 35.

Hs:

¬

background image

1959 . Nr 565 och 566

1435

ger tillämpning eller vilkas verksamhetsområden falla utanför Stocldiolm

omfatta allenast visst län eller del av län, ävensom sådana ömsesidiga

^försäkringsbolag, som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring:

för all inkomst;

f) kyrkor, andra

hänförlig verksamhet.

Aktiebolag och

bolagens verksamhet.

Om aktierna

� lös egendom.

Riksskattenämnden må,

^ icke föras.

Att personer,

samma paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1960.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kimgl. sigill

bekräfta låtit.

' Stockholms slott den 18 december 1959.

GUSTAFADOLF

(L. S.)

(Fijiansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.