SFS 1994:1982 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 1994:1982 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1994_1982 Lag om ändring i lagen (1991_586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6834

SFS 1994:1982
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 15 och 17 §§ lagen (1991:586)

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.

5 §2 Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning

eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

1

Prop 1994/95:61 och 1994/95:92, bet. 1994/95:SoU8 och 1994/95: SkU12, rskr.

1994/95:156.

2

Senaste lydelse 1994:827. �ndringen innebär bl. a. att första stycket 13 upphävs.

background image

SFS 1994:1982

6835

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun, i den
mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt
aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten
utövats;

4. pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del

beloppet överstiger uppburen folkpension och pensionstillskott som upp-
burits enligt 2 § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller, för den som
uppburit folkpension i form av förtidspension, till den del beloppet över-
stiger uppburen folkpension och 52 procent av pensionstillskott som upp-
burits enligt 2 a § sistnämnda lag, eller, om folkpension enligt bestämmel-

serna i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring samordnats med yrkesska-
delivränta eller annan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del
beloppet överstiger den pension som skulle ha utgått om sådan samord-
ning inte skett, och för annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller

svensk kommun;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för-
säkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av
ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sveri-
ge enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension

eller förmån, om förmånen utgår från Sverige på grund av förutvarande
tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning
till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring
eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller
lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:370) om arbets-

löshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371)
om kontant arbetsmarknadsstöd;

10. korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349);
11. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tjänst;

12. återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialav-

gifter, egenavgifter som fallit bort, i den mån avdrag har medgetts för
avgifterna samt avgifter som avses i 46 § 2 mom. första stycket 3 kommu-
nalskattelagen (1928:370) och som satts ned genom ändrad debitering i
den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till
näringsverksamhet;

Som inkomst enligt första stycket 1 - 3 anses också förskott på sådan

inkomst. Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den
enligt lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott.
Däremot räknas inte barnpension eller vårdbidrag som folkpension.

Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag anses utövad här i

riket även om tjänsteinnehavaren i och för sin tjänst måste göra tillfälliga

background image

SFS 1994:1982

besök utomlands eller under längre tid uppehålla sig där under kringresan-
de (t. ex. handelsresande).

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst

som är skattepliktig inkomst enligt kommunalskattelagen.

15 § Särskild inkomstskatt, som innehållits genom skatteavdrag, skall

betalas senast den 10 i den uppbördsmånad som infaller närmast efter
utgången av den månad, då skatteavdraget gjordes. I uppbördsmånaden

januari får betalning i stället ske senast den 15. Om inbetalningen och

uppgifter i samband därmed, om anstånd med betalningen samt om skyl-
dighet att avge uppbördsdeklaration och påföljder av att skyldigheten
underlåts gäller 5 2 - 5 4 §§ uppbördslagen (1953:272) i tillämpliga delar.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får dock besluta om
avvikelser från bestämmelserna om inbetalningssätt och om uppbördsde-
klarationens innehåll.

Om redovisning av innehållen kvarskatt gäller 55 § 2 mom. uppbörds-

lagen.

17 § Skatt, som skall betalas av den skattskyldige själv, skall erläggas och

redovisas senast den 10 i månaden efter den månad då inkomsten upp-
bars. I uppbördsmånaden januari får betalning och redovisning i stället ske
senast den 15. Om inbetalningssättet och redovisningen meddelas särskil-
da föreskrifter av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. �ldre föreskrifter i 5 § första stycket 13 gäller fortfarande i fråga om

bidrag enligt den upphävda lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag som
betalas ut efter ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter i 15 och 17 §§ tillämpas till utgången av januari

1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

6836

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.