SFS 1996:165 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 1996:165 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1996_165 Lag om ändring i lagen (1991_586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:165
Utkom från trycket
den 26 mars 1996

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta;

utfärdad den 14 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.

6 § Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person
för:

1. avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan

anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun,
om

a) mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tid-

rymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket

eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i

riket;

2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgi-

vare för kostnad

a) för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respekti-

ve slut och

b) för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;

3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant

i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk

juridisk person uppburit i samband med förrättning i Sverige och som beta-

lats av bolaget eller den juridiska personen för kostnad

a) för resa till respektive från förrättningen och
b) för logi i samband med förrättningen;
4. sådan inkomst för vilken avgift enligt lagen (1908:128 s. 1) om be-

villningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter skall betalas eller
beträffande vilken befrielse från sådan avgift skall medges enligt särskilt
stadgande i samma lag eller för sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister mil.

skall betalas;

5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på

grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är

1

Prop. 1995/96:121, bet. 1995/96:SkU24, rskr. 1995/96:171.

271

background image

SFS 1996:165

medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet
eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokal-
anställd);

6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse

i dubbelbeskattningsavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som

uppbärs efter utgången av 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

272

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.