SFS 1996:1340 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 1996:1340 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1996_1340 Lag om ändring i lagen (1991_586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2470

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta;

SFS 1996:1340
Utkom från trycket
den 18 december 1996

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 7 och 21 §§ lagen (1991:586)

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.

5 §2 Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning el-

ler uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten eller svensk kommun, i den
mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-

bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del be-

loppet överstiger uppburen folkpension och pensionstillskott som uppburits

enligt 2 § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller, för den som uppburit
folkpension i form av förtidspension, till den del beloppet överstiger uppbu-
ren folkpension och 52 procent av pensionstillskott som uppburits enligt
2 a § sistnämnda lag, eller, om folkpension enligt bestämmelserna i 17 kap.
2 § lagen om allmän försäkring samordnats med yrkesskadelivränta eller
annan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del beloppet överstiger
den pension som skulle ha utgått om sådan samordning inte skett, och för
annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller

svensk kommun;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för-
säkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av
ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige
enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension

eller förmån, om förmån utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst
och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller la-

gen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersätt-
ning till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till
någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänst-
göring eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskade-
skydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:370) om arbets-

löshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371)
om kontant arbetsmarknadsstöd;

10. korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349);

1

Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66.

2

Senaste lydelse 1994:1982.

background image

11. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad in-

komst av tjänst;

12. återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om social-

avgifter, egenavgifter som fallit bort, i den mån avdrag har medgetts för
avgifterna samt avgifter som avses i 46 § 2 mom. första stycket 3 kommu-
nalskattelagen (1928:370) och som satts ned genom ändrad debitering i den
mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till nä-
ringsverksamhet;

13. sjöinkomst som avses i punkt 1 av anvisningarna till 49 § kommu-

nalskattelagen.

Som inkomst enligt första stycket 1-3 anses också förskott på sådan in-

komst. Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den en-
ligt lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott.
Däremot räknas inte barnpension eller vårdbidrag som folkpension.

Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag anses utövad här i

riket även om tjänsteinnehavaren i och för sin tjänst måste göra tillfälliga
besök utomlands eller under längre tid uppehålla sig där under kringresande
(t. ex. handelsresande).

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

är skattepliktig inkomst enligt kommunalskattelagen.

7 § Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst.

Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst
beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 13.

�retal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

21 §3 I fråga om särskild inkomstskatt gäller i tillämpliga delar vad som
sägs om överflyttning av beslutsbehörighet i 2 a §, om anstånd med inbe-
talning av skatt i 49 och 51 §§, om dröjsmålsavgift i 58 §, om indrivning i
59 §, om ansvar för skatt som påförts en avliden eller ett dödsbo i 61 §, om

central tillsyn m.m. i 72 §, om rätt att ta del av preliminär självdeklaration
m.m. i 73 §, om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt, m.m. i 77,
77 a, 77 c, 78 och 78 b §§, om vite i 83 §, om omprövning m.m. i 84-94 §§,
om beslut om särskilda debiteringsåtgärder i 95 § samt om överklagande
m.m. i 96-103 §§ uppbördslagen (1953:272). Beslut om anstånd som avses
i 49 § den lagen meddelas av beskattningsmyndigheten enligt denna lag.
Beslut om anstånd skall skyndsamt meddelas den skattskyldige utan kost-

nad för denne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas på inkomster

som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Roland Gustafsson

(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1996:678.

2471

SFS 1996:1340

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.