SFS 2009:1062 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2009:1062 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
091062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta

dels att rubriken närmast efter 18 § ska utgå,
dels att 4, 6 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 20 § ska sättas närmast efter 18 §,
dels det i lagen närmast efter rubriken �&terbetalning av skatt ska införas

en ny paragraf, 19 §, av följande lydelse.

4 §

2

Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skatt-

skyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett be-
skattningsår.

6 §

3

Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person för:

1. avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan an-

ställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller
svenskt landsting, om

a) mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tidrym-

der, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperi-
od, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket el-

ler på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i ri-

ket;

2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgi-

vare för kostnad

a) för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive

slut och

b) för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;
3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i

styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk
juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bola-
get eller den juridiska personen för kostnad

1 Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23.

2 Senaste lydelse 2004:1140.

3 Senaste lydelse 2004:1140.

SFS 2009:1062

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1062

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

a) för resa till respektive från förrättningen och
b) för logi i samband med förrättningen;
4. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild in-

komstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan inkomst
som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskattelagen
(1999:1229);

5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på

grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är
medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet
eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalan-
ställd);

6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i

dubbelbeskattningsavtal.

19 §

4

Om särskild inkomstskatt har betalats in i strid med bestämmelserna

i denna lag, har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som betalats
in för mycket.

Detta gäller dock inte inbetald särskild inkomstskatt som kan komma att

behövas för betalning av skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) och
som

1. har beslutats men ännu inte ska ha betalats, eller
2. inte har beslutats men med fog kan antas komma att beslutas.

20 §

5

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos beskattnings-

myndigheten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då in-
komsten uppbars. Tillsammans med ansökan ska det lämnas ett intyg eller
någon annan utredning om att särskild inkomstskatt betalats in för sökanden.

Vid återbetalning gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 8 och

9 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

Om det följer av avtal för undvikande av dubbelbeskattning att Sverige

som källstat ska medge avräkning för den skatt som betalats i den andra av-
talsslutande staten av skattskyldig med hemvist där för inkomst som är skat-
tepliktig enligt denna lag, har den skattskyldige rätt till återbetalning av ett
belopp motsvarande den skatt som erlagts i denna andra stat på inkomsten.
Detta belopp får dock inte överstiga den särskilda inkomstskatten på inkom-
sten i fråga. Tillsammans med ansökan om sådan återbetalning av skatt ska
det lämnas ett intyg eller någon annan utredning om den särskilda inkomst-
skatt respektive den utländska skatt som betalats på inkomsten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på inkomster

som uppbärs efter utgången av år 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

4 Tidigare 19 § upphävd genom 1997:496.

5 Senaste lydelse 2004:1140.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.