SFS 2007:766 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 2007:766 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
070766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.;

utfärdad den 1 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatt artister m.fl. ska ha följande lydelse.

3 §

2 I denna lag avses med

bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,
hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands

och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller
har fast driftställe här,

artistisk verksamhet: personligt framträdande inför publik eller vid ljud-

eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande,

artist: den som utövar artistisk verksamhet,
idrottslig verksamhet: personligt framträdande inför publik direkt eller

genom ljud- eller bildupptagningar,

idrottsman: den som utövar idrottslig verksamhet,
artistföretag: fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot

ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,

arrangör: fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med artis-

tisk eller idrottslig verksamhet,

svenskt fartyg: sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i

5 § första stycket 12 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3.

2 Senaste lydelse 1999:1272.

SFS 2007:766

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.