SFS 1991:591

910591.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:591

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister

utkom från trycket

JU.fl.*

den 14 j uni 1991

utfärdad den 6 jun i 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestä mmelserna

1 denna lag.

2 § Beteckningar som används i kommunalskattelagen (1928:370),
lagen (1947 :576) om statlig inkomstskatt och uppbördslagen (1953:272)

har samma betydelse i denna lag, om inte annat anges eller framgår av

sammanhanget.

3 § I denna lag avses med

bosatt utomlands: om fysisk person att denne inte är bosatt här i riket

eller stadigvarande vistas här,

hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utom­

lands och om juridisk person a tt denne inte är registrerad här i riket och
inte heller har fast driftstä lle har,

artistisk verksamhet: personligt framträdande inför publik eller vid Ijud-

eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande,

artist: den som utövar artistisk verksamhet,

idrottslig verksamhet: personligt framträdande inför publik direkt eller

genom ljud- eller bilduppt agningar,

idrottsman: den som utövar idrottslig verksamhet,
ariistJ�retag: fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot

ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,

arrangör: fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med

artistisk eller idrottslig verks amhet,

svenskt fartyg: sådant svenskt handelsfartyg som avses i 1 § lagen

(1958:295) om sjömansskatt eller sådant utländskt handelsfartyg som
avses i punkt 1 av anvisningarn a till nämnda paragraf.

Skattskyldighet

4 § Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och
juridiska personer som är hemmahörande i utlandet och som uppbä r enligt
denna lag skattepliktig inkomst.

5 § Skattskyldighet föreligger inte för en artist eller idrottsman, om han

uppbär inkomsten från e tt artistföretag som är hemmahörande i u tlandet.

Sådana personer som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) är

inte skattskyldiga enligt denna lag.

'Prop. 1990/91:159. SkU3.1. rskr. 321.

903

¬

background image

SFS 1991:591

Betalningsskyldighet

6 § Ansvarig for betalning av särskild inkomstskatt är den som är re­

dovisningsskyldig enligt 14 §.

Betalningsskyldigheten for den som har att betala annans skatt får

efterges av beskattningsmyndigheten, om särskilda skäl föreligger .

Skattepliktig inkomst

7 § Skattepliktig inkomst for artist, idrottsman eller artistfbretag är kon­

tant ersättning eller annat vederlag som u ppbärs från Sverige for artistisk

eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sve rige eller på svenskt farty g.

Skattepliktig inkomst for arrangör är de inkomster i form av biljettintäk­

ter, reklamintäkter eller andra intäkter av en tillställning i Sveri ge eller på

svenskt fartyg som arrangören uppbär.

8 § Från skatteplikt enligt denna lag undantas

1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,

2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i

Sverige,

3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av

materiella eller imateriella tillgångar,

4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av överens­

kommelse eller beslut som avses i 72 § kommunalskattelagen (1928:370),

5. vederlag for nöd vändig resa eller tra nsport samt förmån av kost och

logi i samband med in komsternas förvärvande eller för styrkta kostnader

härför,

6. ersättning i anna n form än kontanter och därmed likställt vederlag,

om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperi­
od uppgår till högst 0,03 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Vid tillämpning av första stycket 3 skall ers ättning från ljudradio eller

television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till
den del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

Skattesats
9 § Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent av den skattepliktiga

inkomsten.

�retal som upp kommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Beskattningsmyndighet m.m.

10 § Riksskatteverket är beskattningsmyndighet enligt denna lag.

11 § Hos beskattningsmyndigheten skall det finnas ett allmänt ombud
som för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål enligt denna

lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser det

allmänna ombudet och ersättare för denne.

904

¬

background image

v

Skatteavdrag m. m,

SFS 1991:591

12 § Den som betalar ut ersättning till artist, idrottsman eller artistföre-

tag, som för m ottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag, skall

göra skatteavdrag för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt.

�&tnjuter mottagaren jämte kontant belopp andra skattepliktiga förmå­

ner, skall skatteavdraget för dessa b eräknas med tillämpning av 8 § upp­
bördslagen (1953:272).

Om den kontanta ersättningen inte är så stor att föreskrivet avdrag kan

göras, är utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden, så som om
skatteavdrag gjorts.

Har den som har att vidkännas skatteavdrag för särskild inkomstskatt

enligt denna lag att betala kvarstående skatt, som har debiterats året före

det år skatteavdraget skall göras, är utbetalaren skyldig att vid utbetalning­
en göra avdrag också för den kvarstående skatten, om han erhållit beslut
av skattemyndigheten om detta. Betalningen av den kvarstående skatten
skall ske i enlighet med vad som sägs i 39 § 1 mom . andra stycket tredje
och fjärde meningarna uppbördslagen och i övrigt enlig t puntkerna 3 och 4
av anvisningarna till 39 § uppbördslagen i tillämpliga delar.

13 § Om det belopp som betalas ut inte är så stort att skatteavdrag kan
göras för både särskild inkomstskatt och den kvarstående skatt som belö­

per på utbetalningstillfället skall det belopp som kan innehållas i första
hand anses avse den särskilda inkomstskatten.

Uppbörd av skatt

14 § Särskild inkomstskatt enligt denna lag skall redovisas och inbe talas

till beskattningsmyndigheten av den som har att göra skatteavdrag enligt

12 § senast den 18 i mån aden efter den då den skattepliktiga ersättningen
har betalats ut till artisten, idrottsmannen eller artistföretaget och av

arrangör, senast den 18 i månaden efter den då tillställningen ägt rum.

I de fall en betalningsmottagare är företrädare för en gr upp av artister

eller idrottsmän utan att vara ett artistföretag lämnas uppgift om inkoms­

tens och skattens fördelning på medlemmar i gruppen.

Redovisning enligt denna paragraf skall lämnas på heder och sa mvete

samt skrivas på blankett enligt fastställt fo rmulär.

Om redovisning av innehållen kvarskatt gäller 55 § 2 mom. uppbörds­

lagen (1953:272).

15 § Av redovisning enligt 14 § skall för artist, idrottsman och artistföre­

tag framgå

1. utbetalarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
2. namn, adress och hemvistland för den artist, idrottsman eller det

artistföretag som redovisningen gäller,

3. tid och plats för den verksamhet för vilken ersättning har utgått samt

verksamhetens art,

4. tidpunkt för utbetalning av ersättning och
5. skatteavdraget.

Av redovisning enligt 14 § skall för arrangör framgå

I. arrangörens namn, adress och hemvistland,

905

¬

background image

SFS 1991:591

2. tid och plats för de tillställningar som redovisningen avser och

3. skatten.

16 § Om en inkomst på grund av bestämmelsen i 8 § 4 inte är skatteplik­
tig är utbetalaren ändå skyldig att lämna redovisning.

17 § Den som betalar ut ersättning skall vid varje utbetalningstillfälle

lämna mottagaren kvitto som utvisar skattepliktig inkomst och att skatte­

avdrag gjorts. Om det utbetalda beloppet avser flera personer lämnas

kvitto till var och en.

18 § Beskattningsmyndigheten skall övervaka att den som är redovis­

ningsskyldig enligt 14 § behörigen fullgör sina skyldigheter.

Beskattningsmyndigheten skall på begäran lämna besked i frågor, som

angår skyldigheten att verkställa skatteavdrag, beräknandet av sådant
avdrag eller tillämpning i övrigt av bestämmelserna i 12 -16 §§.

Skönstaxering

19 § Har den som är skyldig att lämna redovisning enligt 14 § underlåtit
att fullgöra denna skyldighet och har underlåtenheten medfört att skatt

inte betalats eller betalats med for lågt belopp eller foreligger annars

grundad anledning att anta att skatt inte betalats eller betalats med for lågt

belopp, skall beskattningsmyndigheten besluta om den skatt som skall

betalas. Därvid får underlaget for beskattningsbeslutet bestämmas efter

skälig grund.

Beskattningsmyndighetens beslut skall meddelas fbre utgången av det

sjätte året efter det kalenderår under vilket det uppbördsår, då skatten

rätteligen skulle ha redovisats , har gått ut.

�&terbetalning av skatt

20 § Har särskild inkomstskatt inbetalats i strid med bestämmelserna i

denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som inbetalats
for mycket.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos beskattningsmyn­

digheten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkoms­

ten uppbars. Vid ansökningshandlingen skall fo gas intyg eller annan utred­
ning om att särskild inkomstskatt inbetalats for sökanden.

På vad som å terbetalas enligt första stycket utgår ränta enligt vad som

foreskrivs i 69 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272). I övrigt gäller i

tillämpliga delar vad som sägs i 68 § 6 mom. uppbördslagen.

överklaganden m.m.

21 § Den skattskyldige, den som är redovisningsskyldig enligt 14 § och

det allmänna ombudet får överklaga beslut av beskaltningsmyndigheten
enligt denna lag hos kammarrätten.

906

¬

background image

v

/

22 § Vid överklagande gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 8 kap.

SFS 1991:591

lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Med beskatt­
ningsår avses därvid det år under vilket ersättningen har betalats ut.

�vrigt
23 § 1 fråga om särskild inkomstskatt gäller i tillämpliga delar vad som
sägs om anstånd med inbetalning av skatt i 49 och 51 §§, om uppbörd i

52 §, om förseningsavgift i 54 § 2 och 3 mom., om indrivning m. m. i 57 a-
59 och 61�64 §§, om avkortning och avskrivning av skatt i 65 � 67 §§, om

rätt att taga del av pre liminär självdeklaration m. m. i 73 §, om arbetsgiva­
res ansva righet för arbetstagares skatt m.m. i 77, 77 a och 78 §§, om

straffbestämmelser m.m. i 79, 80, 81 och 83 §§, om omprövning m.m. i
84-94 §§, om beslut om särskilda debiteringsåtgärder i 95 § samt om
överklagande m.m. i 97, 99 och 103 §§ uppbördslagen (1953:272). Vad

som där sägs om arbetsgivare skall då gälla den som är redovisningsskyldig
enligt 14 § denna lag och vad som dä r sägs om skattemyndighet skall gälla

riksskatteverket. Med uppbördsdeklaration avses enligt denna lag redovis­
ning enligt 14 §. Beslut om anstånd skall skyndsamt meddelas den skatt­

skyldige utan kostnad för denne.

24 § Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får äga rum for skatt som
tas ut enligt denna lag.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1993.

Genom lagen up phävs lagen (190 8:128 s. 1) om bevillningsavgifter for

särskilda förmåner och rättigheter samt kungörelsen (1913:380) om rätt

for den som är bosatt i utla ndet att giva eller medverka i offentl ig föreställ­

ning m. m. i Sverige. Beträffande verksamhet som anordnas av en arrangör

under en sammanhängande tidsperiod och avser tid både före och efter
lagens ikraftträdande skall � om den skattskyldige så yrkar � äldre

bestämmelser äga tillämpning för verksamheten under hela perioden.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

ERIK�&SBRINK
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.