SFS 1993:466 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 1993:466 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.
SFS 1993_466 Lag om ändring i lagen (1991_591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1108

Lag

om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m. fl.;

SFS 1993:466

Utkom från trycket

den 11 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om

särskild inkomstskatt for utomlands bosatta artister m. fl.2

dels att i 23 § ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Skattemyn-

digheten i Kopparbergs län⬝,

dels att 10, 11,21 och 22 §§ skall ha följande lydelse.

10 § Skattemyndigheten i Kopparbergs län är beskattningsmyndighet

enligt denna lag.

11 § Riksskatteverket leder och har det övergripande ansvaret för skatte-

förvaltningens verksamhet enligt denna lag.

21 § Den skattskyldige, den som är redovisningsskyldig enligt 14 § och
Riksskatteverket får överklaga beslut av beskattningsmyndigheten enligt
denna lag hos länsrätten.

22 § Vid överklagande gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 6 kap.
taxeringslagen (1990:324). Med taxeringsår avses därvid det år under
vilket ersättningen har betalats ut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1

Prop. 1992/93: 196, bet. 1992/93: SkU28, rskr. 1992/93:336.

2

Senaste lydelse av 23 § 1992: 650.

background image

Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före

ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den
skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatte-
verket. �verklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall
dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

SFS 1993:466

1109

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.