SFS 1994:1981 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 1994:1981 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.
SFS 1994_1981 Lag om ändring i lagen (1991_591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6833

SFS 1994:1981
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m. fl.;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 och 14 §§ lagen (1991:591) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl. skall ha följande
lydelse.

1

Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95: SkU 12, rskr. 1994/95:156.

216-SFS 1994

background image

SFS 1994:1981

7 § Skattepliktig inkomst för artist, idrottsman eller artistföretag är kon-
tant ersättning eller annat vederlag som uppbärs från Sverige för artistisk
eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg.
Som kontant ersättning eller annat vederlag anses också förskott på sådant
vederlag.

Skattepliktig inkomst för arrangör är de inkomster i form av biljettintäk-

ter, reklam intäkter eller andra intäkter av en tillställning i Sverige eller på
svenskt fartyg som arrangören uppbär.

14 § Särskild inkomstskatt enligt denna lag skall redovisas och inbetalas

till beskattningsmyndigheten av den som har att göra skatteavdrag enligt

12 § senast den 10 i månaden efter den då den skattepliktiga ersättningen

har betalats ut till artisten, idrottsmannen eller artistföretaget och av
arrangör, senast den 10 i månaden efter den då tillställningen ägt rum. I
uppbördsmånaden januari får redovisning och betalning i stället ske senast
den 15.

I de fall en betalningsmottagare är företrädare för en grupp av artister

eller idrottsmän utan att vara ett artistföretag lämnas uppgift om inkoms-
tens och skattens fördelning på medlemmar i gruppen.

Redovisning enligt denna paragraf skall lämnas på heder och samvete

samt skrivas på blankett enligt fastställt formulär.

Om redovisning av innehållen kvarskatt gäller 55 § 2mom. uppbörds-

lagen (1953:272).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. �ldre föreskrifter i 14 §

tillämpas dock till utgången av januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

6834

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.