SFS 1996:166 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 1996:166 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 1996_166 Lag om ändring i lagen (1991_591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:166

Utkom från trycket
den 26 mars 1996

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl.;

utfärdad den 14 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. skall ha följande lydelse.

8 § Från skatteplikt enligt denna lag undantas

1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,

2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i

Sverige,

3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av

materiella eller immateriella tillgångar,

4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse

i dubbelbeskattningsavtal,

5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och

logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader
härför,

6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om

det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod
uppgår till högst 0,03 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Vid tillämpning av första stycket 3 skall ersättning från ljudradio eller

television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till
den del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som

uppbärs efter utgången av 1995.

1

Prop. 1995/96:121, bet. 1995/96:SkU24, rskr. 1995/96:171.

272

background image

SFS 1996:166

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

273

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.