SFS 1996:1341 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 1996:1341 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.
SFS 1996_1341 Lag om ändring i lagen (1991_591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m. fl.;

SFS 1996:1341
Utkom från trycket
den 18 december 1996

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 23 §§ lagen (1991:591) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl. skall ha följande
lydelse.

3 § I denna lag avses med

bosatt utomlands: om fysisk person att denne inte är bosatt här i riket el-

ler stadigvarande vistas här,

hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utom-

lands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte
heller har fast driftställe här,

artistisk verksamhet: personligt framträdande inför publik eller vid ljud-

eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande,

artist: den som utövar artistisk verksamhet,
idrottslig verksamhet: personligt framträdande inför publik direkt eller

genom ljud- eller bildupptagningar,

idrottsman: den som utövar idrottslig verksamhet,
artistföretag: fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot

ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,

arrangör: fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med ar-

tistisk eller idrottslig verksamhet,

svenskt fartyg: sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i

punkt 2 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen (1928:370).

23 §2 I fråga om särskild inkomstskatt gäller i tillämpliga delar vad som
sägs om anstånd med inbetalning av skatt i 49 och 51 §§, om uppbörd i
52 §, om dröjsmålsavgift i 58 §, om indrivning i 59 §, om ansvar för skatt

som påförts en avliden eller ett dödsbo i 61 §, om rätt att taga del av
prelimär självdeklaration m.m. i 73 §, om arbetsgivares ansvarighet för
arbetstagares skatt, m.m. i 77, 77 a, 77 c, 78 och 78 b §§, om vite i 83 §, om
omprövning m.m. i 84-94 §§, om beslut om särskilda debiteringsåtgärder i
95 § samt om överklagande m.m. i 97, 99, 101 och 103 §§ uppbördslagen
(1953:272). Vad som där sägs om arbetsgivare skall då gälla den som är

redovisningsskyldig enligt 14 § denna lag och vad som där sägs om
skattemyndighet skall gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län. Med upp-
bördsdeklaration avses enligt denna lag redovisning enligt 14 §. Beslut om
anstånd skall skyndsamt meddelas den skattskyldige utan kostnad för
denne.

I 3 § lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst en-

ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring finns bestämmelser om skyl-
dighet för arbetsgivare att lämna särskild kontrolluppgift för beräkning av
pensionsgrundande inkomst.

2472

1

Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66.

2

Senaste lydelse 1996:960.

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas på inkomster

som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

SFS 1996:1341

2473

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.