SFS 1997:498 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister ni.fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 1997:498 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister ni.fl.
SFS 1997_498 Lag om ändring i lagen (1991_591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister ni.fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:498
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

899

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister ni.fl.;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

dels att 13 § skall upphöra att gälla,
dels att 2, 12, 14, 19 och 20 §§ samt rubriken närmast före 14 § skall ha

följande lydelse.

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

background image

900

SFS 1997:498

2 § Beteckningar som används i kommunalskattelagen (1928:370), lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt och skattebetalningslagen (1997:483)
har samma betydelse i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sam-
manhanget.

12 §2 Den som betalar ut ersättning till artist, idrottsman eller artistföretag,

som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag, skall göra
skatteavdrag för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt.

�&tnjuter mottagaren jämte kontant belopp andra skattepliktiga förmåner,

skall skatteavdraget för dessa beräknas med tillämpning av 8 kap. 14-17 §§
skattebetalningslagen (1997:483).

Om den kontanta ersättningen inte är så stor att föreskrivet avdrag kan gö-

ras, är utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden, så som om skat-
teavdrag gjorts.

Redovisning och betalning av skatt

14 §3 Särskild inkomstskatt enligt denna lag skall redovisas och betalas av

den som har att göra skatteavdrag enligt 12 § senast den 12 i månaden efter
den då den skattepliktiga ersättningen har betalats ut till artisten, idrottsman-
nen eller artistföretaget och av arrangör, senast den 12 i månaden efter den
då tillställningen ägt rum. I januari gäller i stället den 17. Skatten anses ha
betalats den dag då betalningen bokförts på beskattningsmyndighetens sär-
skilda konto.

I de fall en betalningsmottagare är företrädare för en grupp av artister eller

idrottsmän utan att vara ett artistföretag lämnas uppgift om inkomstens och
skattens fördelning på medlemmar i gruppen.

Redovisning enligt denna paragraf skall lämnas på heder och samvete

samt skrivas på blankett enligt fastställt formulär.

19 § Har den som är skyldig att lämna redovisning enligt 14 § underlåtit att

fullgöra denna skyldighet och har underlåtenheten medfört att skatt inte be-
talats eller betalats med för lågt belopp eller föreligger annars grundad an-
ledning att anta att skatt inte betalats eller betalats med för lågt belopp, skall
beskattningsmyndigheten besluta om den skatt som skall betalas. Därvid får
underlaget för beskattningsbeslutet bestämmas efter skälig grund.

Beskattningsmyndighetens beslut skall meddelas senast under sjätte året

efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut.

20 § Har särskild inkomstskatt inbetalats i strid med bestämmelserna i
denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som inbetalats
för mycket.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos beskattnings-

myndigheten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då in-
komsten uppbars. Vid ansökningshandlingen skall fogas intyg eller annan ut-
redning om att särskild inkomstskatt inbetalats för sökanden.

På vad som återbetalas enligt första stycket beräknas ränta enligt vad som

föreskrivs i 19 kap. 12 och 14 §§ skattebetalningslagen (1997:483). I övrigt
gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 8 och 9 §§ samma lag.

2

�ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1994:1981. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

background image

901

SFS 1997:498

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas på inkomst

som uppbärs efter utgången av år 1997.

2. �ldre föreskrifter i 12 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om in-

komster som uppbärs före 1998.

3. �ldre föreskrifter i 14 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga

om skatt som skall redovisas och inbetalas i januari 1998 eller tidigare.

4. �ldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild in-

komstskatt hänförlig till tiden före 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.