SFS 2004:1141 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 2004:1141 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
041141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 och 16 §§ lagen (1991:591) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. skall ha följande ly-
delse.

8 §

2 Från skatteplikt enligt denna lag undantas

1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i

Sverige,

3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av

materiella eller immateriella tillgångar,

4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i

dubbelbeskattningsavtal,

5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och

logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader
härför,

6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om

det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod upp-
går till högst 0,03 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
avrundat till närmaste hundratal kronor,

7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt mot-

svarar en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen
(1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte hade förelegat för in-
komsterna om arrangören hade varit en sådan förening.

Vid tillämpning av första stycket 3 skall ersättning från ljudradio eller te-

levision anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den
del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket.

16 § Om en inkomst på grund av bestämmelsen i 8 § 4 eller 7 inte är skat-
tepliktig är utbetalaren respektive arrangören ändå skyldig att lämna re-
dovisning.

1 Prop. 2004/05:19, bet. 2004/05:SkU9, rskr. 2004/05:74.

2 Senaste lydelse 1999:166.

SFS 2004:1141

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

2

SFS 2004:1141

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på inkomster

som uppbärs efter utgången av år 2004.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.