SFS 2011:1252 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. / SFS 2011:1252 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
111252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

2

dels att 3 a, 6, 12 och 14�21 §§ samt 23 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 a, 6, 12, 14, 19, 20, 21 och 23 §§ ska ut-

gå,

dels att 2 och 10 §§ samt rubriken närmast före 10 § ska ha följande ly-

delse.

2 §

3

Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229)

har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat
anges eller framgår av sammanhanget.

Förfarandet

10 §

4

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfa-

randelagen (2011:1244).

Beslut enligt 5 a § tredje stycket får omprövas och överklagas enligt de

bestämmelser som gäller för omprövning och överklagande av beslut om
slutlig skatt i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomster

som uppbärs efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Senaste lydelse av
3 a § 2000:53

17 a § 2000:53

12 § 1997:498

19 § 1997:498

14 § 1997:498

20 § 2009:1061

16 § 2004:1141

21 § 2009:807

17 § 2000:53

23 § 2003:658.

3 Senaste lydelse 1999:1272.

4 Senaste lydelse 2003:658.

SFS 2011:1252

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.