SFS 1991:606

910606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:606 Lag

uikom från lo'cket

Otti dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien;

den I4juni 1991

Utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatte­

flykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och

Belgien undertecknade den 5 februari 1991 skall gälla som lag här i lande t.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

940

' 1'rop. 1990/91: 173. SkU36. rskr. 290.

¬

background image

2 § Avtalets beskattningsregier skall tillämpas endast i den mån dessa

SFS 1991:606

medför i nskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle

föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvär var inkomst som enligt

bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 3 eller artikel 19
punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Belg ien skall sådan inkomst

inte tas med vid taxeringen i Sverige. Taxeras personen i fråga till statlig
inkomstskatt for annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst

skall dock föl jande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som
skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats
endast i Sverig e. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade
skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten

beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den
förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. F örfarandet skall användas

endast om d etta leder till högre skatt.

4 § Bestämmelserna i punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 53 §

kommunalskattelagen (1928:370) gäller inte i fråga om delägare i sådan
utländsk juridisk person som avses i b i angivna stycke och som är
hemmahörande i Belgien. För delägares inkomst i sådan i Be lgien hem ma­
hörande utländsk juridisk person medges inte avdrag enligt 6 § 1 mom. d

lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

5 § Utan hinder av bestämmelserna i artikel 23 punkt 2 a i avt alet skall

utdelning frän bolag med hemvist i Belgi en till bolag med hemvist i Sverige
undantas från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit
undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen varit

svenska bolag. Sådan skattebefrielse medges dock endast om

a) den vinst av vilken utdelningen betalas har, i Belgien eller någon

annanstans, underkastats en beskattning som är jämförlig med den in­

komstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten hade förvärvats av

svenskt bolag, eller

b) utdelningen, utöver sådan som avses i a, utgörs av inkomst som hade

varit skattebefriad i Sv erige om den hade förvärvats direkt av bolaget med
hemvist i Sve rige.

941

¬

background image

SFS 1991:606

Avtal mellan Konungariket Sverige och
Konungariket Belgien för att undvika

dubbelbeskattning ocb förhindra skatte­

flykt beträffande skatter på inkom st ocb

på förmögenhet

Konungariket Sveriges regering och

Konungariket Belgiens regering, som önskar

ingå ett nytt a vta! för att undvika dubbelbe­

skattning och förhindra skatteflykt beträffan­

de skatter på inkomst och förmögenhet, har

kommit överens om följande bestämmelser:

Bilaga

Convention entre le Royaume de Belgique
et le Royaume de Suéde tendant a éviter

les doubles impositions et å prévenir
révasion fiscale en matiére dMmpöts sur
le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Royaume de Bel­

gique

et

le Gouvernement du Royaume de Suéde,

desireux de conciure une nouvelle Conven­

tion tendant å éviter les doubles impositions

et å prévenir Tévasion fiscale en matiére

d'impots sur le revenu et s ur la fortune, sont

convenus des dispositions suivantes:

Kapitel I

Avtalets tillämpningsområde
Artikel 1

Personer på vilk a avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på p ersoner som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

Chapitre I. — Champ d'application de la

Convention

Artide ler

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux

personnes qui sont des résidents d'un Etat

contractant ou des deux Etats contractants.

Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in­

komst och på förmögenhet som påförs för en

avtalsslutande stats, dess politiska underav­

delningars eller lokala myndigheters räkning,

oberoende av det sätt på vilket skatterna tas

ut.

2. Med s katter på inkomst och på förmö­

genhet förstås alla skatter som utgår på in­

komst eller förmögenhet i dess helhet eller på

delar av inkomst eller förmögenhet, däri in­

begripna skatter på vinst på grund av överlå­

telse av lös eller fast egendom samt skatter på

värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är:

a) I Belgien :

1) skatten på fysiska personer;

2) skatten på bolag;

3) skatten på juridi ska personer;

4) skatten på personer med hemvist ut­

omlands;

Artide 2
Impöts visés

§ ler. La présente Convention s'applique

aux impöts sur le revenu et sur la fortune

pergus pour le compte d'un Etat contractant,

de ses subdivisions politiques ou de ses col-

lectivités locales, quel que soit le systéme de

perception.

§ 2. Sont considérés comme impöts sur le

revenu et sur la fortune les impöts per^us sur

le revenu total, sur la fortune totale, ou sur

des éléments du revenu ou de la fortune, y

compris les impöts sur les gains provenant de

Taliénation de biens mobiliers ou immobili-

ers, ainsi que les impöts sur les plus-values.

§ 3. Les impöts actuels auxquels s'applique

la Convention sont:

a) en ce qui conceme la Belgique:

1° rimpöt des personnes physiques;

2° rimpöt des sociétés;

3° 1'impöt des personnes morales;

4° rim pöt des non-résidents;

942

¬

background image

SFS 1991:606

5) den särskilda avgiften som likställs

med skatten på fysiska personer,

däri inbegripna de förskottsvis uttagna

skatterna, tilläggsbeloppen till de angivna

skatterna och de förskottsvis uttagna skatter­

na lik som tilläggsskatterna till skatten på fy­

siska personer

(i det följande benämnda "belgisk skatt");

b) 1 Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömans­

skatten och kupongskatten däri inbegrip­

na:

2) bevillningsavgiften för vissa offentliga

föreställningar;

3) kommunalskatten;

4) fastighetsskatten;

5) den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet påförs vid

sidan av eller i stället för de för närvarande

utgående skat terna. De behöriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna skall med­

dela varandra de väsentliga ändringar som

vidtagits i respektive skattelagstiftning.

5° la cotisation spéciale assimilée å Tim-

pöt des personnes physiques,

y compris les précomptes, les déc imes et

centimes additionnels auxdits impöts et pré­

comptes ainsi que les taxes additionnelles å

rimpöt des personnes physiques;

(ci-aprés dénommés "Pimpöt beige");

b) en ce qui concerne la Suéde:

1 ® rimpöt d'Etat sur le revenu (den s tat­

liga inkomstskatten), y compris Timpöt sur

les salaires des gens de mer (sjömansskat­

ten) et rimpöt sur les dividendes d'actions

(kupongskatten);

2° la taxe sur les revenus des artistes et

sportifs (bevillningsavgiften för vissa of­

fentliga föreställningar);

3° rimpöt communal sur le revenu

(kommunalskatten);

4° rimpöt sur la propriété immobiliére

(fastighetsskatten);

5° rimpöt d'Etat sur la fortune (den stat­

liga förmögenhetsskatten);

(ci-aprés dénommés "rimpöt suédois").

§ 4. La Convention s'applique aussi aux

impöts de nature identique ou analogue qui

seraient établis apres la date de signature de

la Convention et qui s'ajouteraient aux im­

pöts actuels ou qui les remplaceraient. Les

autorités compétentes des Etats contractants

se communiquent les modifications impor-

tantes apportées å leurs législations fiscales

respectives.

Kapitel II

Definitioner
Artikel 3

Allmänna definilioner

I. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat. har vid til lämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) 1) "Belgien" åsyftar Konungariket Bel­

gien och innefattar, när uttr>'cket används i

geografisk betydelse, Belgiens te rritorium,

Belgiens territorialvatten och andra havs­

områden över vilka Belgien, i Överens­

stämmelse med folkrättens allmänna reg­

ler, utövar s uveräna rättigheter eller juris­

diktion;

Chapitre IL — Definitions

Artide 3

Definitions générales

§ ler. Au sens de la présente Convention, å

moins que le contexte n'exige une interpréta-

tion différente;

a) P le terme "Belgique" désigne le Ro-

yaume de Belgique; employé dans un sens

géographique, il désigne le territoire natio­

nal, la mer territoriale ainsi que les autres

zones maritimes sur lesquelles, conformé-

ment au droit international, la Belgique

exerce des droits de souveraineté ou de

juridiction;

943

¬

background image

SFS 1991:606

2) "Sverige" åsyftar Konungariket Sve­

rige och innefattar, när uttrycket används i

geografisk betydelse, Sveriges territorium,

Sveriges t erritorialvatten och andra havs­

områden över vilka Sverige, i överens­

stämmelse med folkrättens allmänna reg­

ler, utövar suveräna rättigheter eller juris­

diktion;

b) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Belgien eller

Sverige allteftersom sammanhanget kräver;

c) "person" inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen i den stat dä r han

har hemvist behandlas såsom juridisk per­

son;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och

"foretag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar foretag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat, respektive

foretag som bedrivs av person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten;

O "intern ationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

foretag som har sin verkliga ledning i en av­

talsslutande stat utom då skeppet eller luft­

fartyget används uteslutande mellan platser i

den andra avtalsslutande staten;

g) "behörig myndighet" åsyftar:

1) 1 Belgien, generaldirektören för direk­

ta skatter, och

2) i Sverig e, finansministern, dennes be-

fullmäktigadc ombud eller den myndighet

ål vilken uppdras att vara behörig myndig­

het vid tillämpningen av avtalet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avta­

let anses, såvida inte sammanhanget föranle­

der annat, varje uttryck som inte definierats i

avtalet ha den betydelse som uttrycket har

enligt den statens lagstiftning i fråga om såda­

na skatter på vilka avtalet tillä mpas.

T le terme "Suéde" désigne le Ro-

yaume de Suéde; empioyé dans un sens

géographique, il désigne le territoi re natio­

nal, la mer territoriale ainsi que les autres

zones maritimes sur lesquelles, conformé-

ment au droit international, la Suéde exer-

ce des droits de souveraineté ou de juridic-

tion;

b) les expressions "un Etat contractant" et

"I'autre Etat contractant" désignent, suivant

le contexte, la Belgique o u la Suéde;

c) le terme "personne" comprend les per-

sonnes physiques, les sociétés et tous autres

groupements de personnes;

d) le terme "société" désigne toute person­

ne morale ou toute entité qui est considérée

comme une personne morale aux fins döm-

position dans I'Etat dont elle est un résident;

e) les expressions "entreprise d'un Etat

contractant" et "entreprise de I'autre Etat

contractant" désignent respectivement une

entreprise exploitée par un résident d'un Etat

contractant et une entreprise exploitée par un

résident de I'autre Etat contractant;

O 1'expression "trafic international" désig­

ne tout transport elfectué par un navire ou un

aéronef exploité par une entreprise dont le

siége de direction effective est situé dans un

Etat contractant, sauf lorsque le navire ou

1'aéronef n'est exploité qu'entre des points

situés dans I'autre Etat contractant;

g) I'expression "autorité compétente" dé­

signe:

1" en ce qui concerne la Belgique, le Di-

recteur général des contributions directes,

et

2° en ce qui concerne la Suéde, le Minist­

re des Finances, son représentant dument

autorisé ou Tautorité désignée comme

Fautorité compétente au sens de la

Convention.

§ 2. Pour I'applicalion de la Convention

par un Etat contractant, toute expression qui

n'y est pas définie a le sens que lui attribue le

droit de cet Etat concernant les impots aux-

quels s'applique la Conve ntion, å moins que

le c ontexte n'exige une interprétation diffé-

rente.

944

¬

background image

•V„.

SFS 1991:606

Artikel 4
Hemvist

1. Vid tillä mpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat" person som enligt lagstiftningen i

denna stat är skattskyldig där på grund

av hemvist, b osättning, plats for företagsled­

ning eller annan liknande omständighet. Ut­

trycket inbegriper emellertid inte person som

är skattskyldig i denna stat endast för in­

komst från källa i denn a stat eller för förmö­

genhet beläg en där.

Detta uttryck åsyftar emellertid även be­

träffande Sverige, handelsbolag som har sin

verkliga ledning där, men endast i den ut­

sträckning bolagets inkomst eller dess förmö­

genhet beskattas i Sverige, antingen hos bola­

get eller hos dess delägare, som om person

med hemvist i Sverige uppburit inkomsten

eller innehaft förmögenheten.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­
jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till

hans förfogande. Om han har en sådan bo­

stad i båda staterna, anses han ha hemvist i

den stat med vilken hans personliga och eko­

nomiska förbindelser är starkast (centrum för

levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller

om han inte i någondera staten har en bostad

som stadigvarande står till hans förfogande,

anses han ha hemvist i den stat där han sta­

digvarande vistas:

c) om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han in te vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i d e

avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

Artide 4
Resident

§ ler. Au sens de la présente Convention,

I'expression "résident d'un Etat contractant"

désigne toute personne qui, en vertu de la

législation de cet E tat, est assujettie å fimpöt

dans cet E tat, en raison de son domicile, de

sa résidence, de son siége de direction ou de

tout autre critére de nature analogue mais

elle ne comprend pas les personnes qui ne
sont assujetties å fimpöt dans cet Etat que

pour les revenus de sources situées dans cet

Etat ou pour la fortune qui y est située.

Toutefois, cette expression désigne égale-

ment, en ce qui conceme la Suéde, les soci-

étés de personnes ayant leur siége de direc­

tion dans cet Etat, mais uniquement dans la

mesure ou les revenus qu'elles recueillent ou

la fortune qu'elles possédent soni assujettis å

fimpöt en Suéde comme les revenus ou la

fortune d'un résident, soit dans leur chef, soit

dans le chef de leurs associés.

§ 2. Lorsque, seion les dispositions du pa-

ragraphe ler, une personne physique est un

résident des deux Etats contractants, sa situa­

tion est réglée de la maniére suiv ante:

a) cette personne est considérée comme un

résident de fEtal oii elle dispose d'un foyer

d'habitation permanent; si elle dispose d'un

foyer d'habitation permanent das les deux

Etats, elle est con sidérée comme un résident

de fEtat avec lequel ses liens personnels et

économiques sont les plus étroits (centre des
intéréts vitaux);

b) si fEtat oil cette personne a le centre de

ses intéréts vitaux ne peut pas étre déterminé,

ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation

permanent dans aucun des Etats, elle est con­

sidérée comme un résident de fEtat ou elle

séjourne de fagon habituelle;

c) si cette personne séjourne de fa^on habi­

tuelle dans les deux Etats ou si elle ne séjour­

ne de fa(;on habituell e dans aucun d'eux, elle

est considérée comme un résident de fEtat

dont elle possédc la natio nalité;

d) si cette personne posséde la nationalité

des deux Etats ou si elle ne posséde la na tio­

nalité d'aucun d'eux. les autorités compéten-
tes des Etats contractants tranchent la ques­

tion d'un commun accord.

945

¬

background image

SFS 1991:606

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

I annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen

i fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

§ 3. Lorsque, selon les dispositions du pa-

ragraphe ler, une personne autre qu'une per-

sonne physique est un résident des deux Eta ts

contractants, elle est considérée comme un

résident de PEtat ou son siége de direction

effective est situé.

Artikel 5
Fast driftställe

1. Vid tillämpninge n av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats for affärsverksamhet, från vilken ett fö­

retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad: och

O gruva, olje- eller gaskälla, stenbrot t eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats for byggnads-, anläggnings- eller

installationsverksamhet utgör fast driftställe

endast om verksamheten pågår mer än tolv

månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift­

ställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan­

de för lagring, utställning eller utlämnande av

företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för lagring, utställning eller

utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för bearbetning eller föräd­

ling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av va­

ror eller inhämtande av upplysningar för fö­
retaget;

e) innehavet av stadigvarande plats for af­

färsverksamhet uteslutande fÖr att fÖr företa­

get bedriva annan verksamhet av förbe redan­

de eller biträdande art;

Artide 5

Etablissement stable

§ ler. Au sens de la présente Convention,

fexpression "établissement stable" désigne

une installation fixe d'affaires par 1'intermé-

diaire de laquelle une entreprise exerce tout

ou pa rtie de son activité.

§ 2. L'expression "établissement stable"

comprend notamment:

a) un siége de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

O une mine, un puits de pétrole ou de gaz,

une carriére ou tout autre lieu d'extraction ou

d'exploitation de ressources naturelles.

§ 3. Un chantier de construction ou de

montage ne constitue un établissement stable

que si sa durée dépasse douze mois.

§ 4. Nonobstant les dispositions précéden-

tes du présent article, on considere qu'il n'y a

pas "établissement stable" si:

a) il est fait usage d'installat ions aux seules

fins de stockage, d'exposition ou de livraison

de marchandises appartenant å fentreprise;

b) des marchandises appartenant å Tent-

reprise sont entreposées aux seules fins de

stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant å Tent-

reprise sont entreposées aux seules fins de

transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utili-

sée aux seules fins d'acheter des marchandi­

ses ou de réunir des informations, pour Tent-

reprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée

aux seules fins d'exercer, pour fentreprise,

toute autre activité de caractére préparatoire

ou auxiliaire;

946

¬

background image

SFS 1991:606

O innehavet av stadigvarande plats for af-

fa'rsverksamhet uteslutande för att kombine­

ra verksamheter som anges i p unkterna a) -

e), under förutsättning att hela den verksam­

het som bedri vs från den stadigvarande plat­

sen för affärsverksamhet på grun d av denna

kombination ä r av förberedande eller biträ­

dande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoen­

de representant på vilken punkt 6 tillä mpas,

är verksam för ett företag sam t i en avtalsslu­

tande stat har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets namn,

anses detta företag — utan hinder av bestäm­

melserna i p unkterna I och 2 ~ ha fast drift ­

ställe i de nna stat i fråga om varje verksam­

het som den na person bedriver för företaget.

Detta gäller dock inte, om den verksamhet

som denna person bedriver är begränsad till

sådan som anges i punkt 4 och som - om

den bedrevs från en stadigvarande plats för

affärsverksamhet — inte skulle göra denna

stadigvarande plats för affärsverksamhet till

fast driftställe enligt bestämmelserna i nämn­

da punkt.

6. Företag anses in te ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver affärsverksamhet i denna

stat genom förmedling av mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid

bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Utan h inder av bestämmelserna i punk t

6 anses försäkringsbolag i en avtalsslutande

stat ha fast driftställe i den andra avtalsslu­

tande s taten, om bolaget uppbär premier i

denna andra stat eller försäkrar där belägna

risker genom förmedling av en oberoende
representant som har och regelmässigt an­

vänder fullmakt att sluta avtal i företagets

namn.

8. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

O une installation fixe d'affaires est utilisée

aux seules fins de fexercice cumulé d'activi-

tés mentionnées aux alinéas a) å e), å condi­

tion que factivité d'ensemble de I'installa-

tion fixe d'affaires résultant de ce cumul gar­

de un ca ractére préparatoire ou auxiliaire.

§ 5. Nonobstant fes disposit ions des para-

graphes ler et 2, lorsqu'une personne — aut­

re qu'un agent jouissant d'un statut indépen-

dant auquel s'applique le paragraphe 6 — agit

pour le compte d'une entreprise et dispose

dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle

y exerce habituellement lui permettant de

conclure des contrats au nom de 1'entreprise,

cette entreprise est c onsidérée comme ayant

un établissement stable dans cet Etat pour

toutes les activités que cette personne exerce

pour I'entreprise, å moins que les activités de

cette personne ne soient limitées å celles qui

sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si

elles étaient exercées par fintermédiaire

d'une installation fixe d'affaires, ne permet-

traient pas de considérer cette installation

comme un établissement stable selon les dis­

positions de ce paragraphe.

§ 6. Une entreprise n'est pas considérée

comme ayant un établissement stable dans

un Etat contractant du seul fait qu'elle y exer­

ce son a ctivité par fentremise d'un courtier,

d'un commissionnaire général ou de tout aut­

re agent jouissant d'un statut indépendant, å

condition que ces personnes agissent dans le

cadre ordinaire de leur activité.

§ 7. Nonobstant les dispositions du para­

graphe 6, une entreprise d'assurances d'un

Etat contractant est considérée comme ayant

un établissement stable dans I'autre Etat

contractant si elle pergoit des primes dans cet

autre Etat ou assure des risques qui y sont

situés, par fentremise d'un agent jouissant

d'un statut indépendant et disposant de pou­

voirs qu'il exerce habituellement lui permet­

tant de conclure des contrats au nom de fent-

reprise.

§ 8. Le fait qu'une société qui est un rési-

dent d'un Etat contractant contröle ou est

contrölée par une société qui est un résident

de fautre Etat contractant ou qui y exerce

947

¬

background image

SFS 1991:606

som bedriver affärsverksamhet i denna an dra

stat (antingen från fast driftstäl le eller på an ­

nat sätt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fast d riftställe fÖr det and­

ra.

son activité (que ce soit par Tintermédiaire

d'un établissement stable ou non) ne suffit

pas, en lui-méme, å faire de fun e quelconque

de ces sociétés un établissement stable de

fautre.

Kapitel III

Beskattning av inkomst
Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk och

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutan­

de staten, får beskattas i denna a ndra stat.

2. Uttrycket 'Tast egendom" har den bety­

delse som uttr>'cket har enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­

hör till fast egendom, levande och döda in­

ventarier i lantbruk och skogsbruk, byggna­

der, rättigheter på vilka bestämmelserna i

privaträtten om fast egendom tillämpas,

nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till

föränderliga eller fasta ersättningar fÖr nytt ­

jandet av eller rätten att nyttja mineralfyn­

dighet, källa eller annan naturtillgång. Skepp,

båtar och luftfartyg anses inte vara fast egen­

dom.

3. Bestämmelserna i punkt I tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan an­

vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 3

tillämpas även på inkomst av fast egendom

som tillhör företag och på inkomst av fast

egendom som används vid självständig yr­

kesutövning.

Chapitre III. — Imposition des revenus

Artide 6

Revenus immobillers

§ ler. Les revenus qu'un résident d'un Etat

contractant tire de biens immobiliers (y

compris les revenus des exploitations agrico-

les ou forestiéres) situés dans fautre Etat

contractant, sont imposables dans cet autre

Etat.

§ 2. L'expression "biens immobiliers" a le

sens que lui attribue le droit de 1'Etat contrac­

tant oil les biens considérés sont situés. L'ex­

pression comprend en tous cas les acces soi-

res, le cheptel mort ou vif des exploitations

agricoles et forestiéres, les immeubles båtis,

les droits auxquels s'appliquent les disposi­

tions du droit privé concernant la propriété

fonciére, fusufruit des biens immobiliers et

les droits å d es paiements variables ou fixes

pour fexploitation ou la concession de fex-

ploitation de gisements minéraux, sources et

autres ressources naturelles; les navires, bat­

eaux et aéronefs ne sont pas considérés com-

me des biens immobiliers.

§ 3. Les dispositions du paragraphe ler

s'appliquent aux revenus provenant de fex-

ploitation ou de la jouisssance directes, de la

location ou de faf fermage, ainsi que de toute

autre forme d'exploitation de biens immobi­

liers.

§ 4. Les dispositions des paragraphes leret

3 s'appliquent également aux revenus prove­

nant des biens immobiliers d'une entreprise

ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers

servant å fexercice d'une profession indé-

pendante.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en-

Article 7

Benefices des entreprises

§ l er. Les bénéfices d'une entreprise d'un

Etat contractant ne sont imposables que dans

948

¬

background image

SFS 1991:606

dast i denna stat, såvida inte företaget bedri­

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten

från där beläget fast dr iftställe. Om foretaget

bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får före­

tagets inkomst beskattas i den andra staten,

men endast så stor del av den som är hänfor-

lig till det fasta drif tstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten från där beläget fast driftställe, hänförs,

om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder

annat, i vardera avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha förvärvat om

det varit ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av sa mma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­

ständigt avslu tat affärer med det foretag till

vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag for utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder

inbegripna utgifter för företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes.

4. a) Saknas ordnad bokföring eller annat

bevisunderlag för att bestämma beloppet av

den inkomst för ett foretag i en avtalsslutan­

de stat som är hänförlig till företagets fasta

driftställe i den andra staten, får skatten i

denna andra stat bestämmas att utgå på ett

enligt den statens lagstiftning skönsmässigt

bestämt inkomstbelopp, varvid skall beaktas

den normala inkomsten för likn ande företag i

samma stat som bedriver verksamhet av

samma eller liknande slag under samma eller

liknande villkor. I fråga om försäkringsföre­

tag får den skönsmässigt beräknade inkoms­

ten bestämmas med utgångspunkt från de

bruttopremier som företaget erhållit genom

det fasta driftstället.

b) i den mån inkomst hänförlig till fast

driftställe i en avtalsslutande stat brukat be­

stämmas på grundval av en fördelning av

företagets hela inkomst på de olika delarna

avförelaget, hindrar bestämmelserna i punkt

2 inte att i denna avtalss lutande stat den skat-

cet Etat, å moins que I'entreprise n'exerce

son activité dans fautre Etat contractant par

1'intermédiaire d'un établissement stable qui

y est situé. Si I'en treprise exerce son activité

d'une telle fagon, les bénéfices de I'entreprise
sont imposables dans I'autre Etat mais uni-

quement dans la mesure ou ils sont imputab-

les å cet établissement stable.

§ 2. Sous réserve des dispositions du para-

graphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat

contractant exerce son activité dans I'autre

Etat contractant par 1'intermédiaire d'un

établissement stable qui y est situé, il est im-

puté, dans chaque Etat contractant, ä cet

établissement stable les bénéfices qu'il aurait

pu réaliser s'il avait constitué une entreprise

distincte exergant des activités identiques ou

analogues dans des conditions identiques ou

analogues et agissant en toute indépendance.

§ 3. Pour déterminer les bénéfices d'un

établissement stable, sont admises en déduc-

tion les dépenses exposées aux fins poursui vi­

es par cet établissement stable, y compris les

dépenses de direction et les frais généraux

d'administration ainsi exposés, soit dans I'E-

tat ou est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.

§ 4. a) A défaut de comptabilité réguliére

ou d'autres éléments probants permettant de

déterminer le montant des bénéfices d'une

entreprise d'un Etat contractant, qui est im­

putable å son établi ssement stable situé dans

I'autre Etat contractant, fimpöt peut notam-

ment étre établi dans cet autre Etat sur un

montant forfaitaire de bénéfices déterminé

conformément å sa propre législation, comp-

te tenu des bénéfices normaux d'entreprises

analogues du méme Etat se livrant å la méme

activité ou å des activités analogues dans des

conditions identiques ou analogues. Lorsqu-

'il s'agit d'une entreprise d'assurances, ce

montant forfaitaire peut étre fixé en fonction

des primes brutes reijues par I'entreprise å

rintervention dudit établissement stable.

b) S'il est d'usage, dans un Etat contrac­

tant, de déterminer les bénéfices im putables

å un établissement stable sur la base d'une

répartition des bénéfices totaux de I'entrepri­

se entre ses diverses parties, aucune disposi­

tion du paragraphe 2 n'empeche cet Etat

949

¬

background image

SFS 1991:606

tepliktiga inkomsten bestäms genom sådant

förfarande. Den fördelningsmetod som an­

vänds skall dock vara sådan att resultatet

Överensstämmer med principerna i denna ar­

tikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps

genom det fasta driftställets försorg för fore­

taget.

6. Vid tillämpningen av föregående punk­

ter bestäms inkomst som är hänforlig till det

fasta driftstället genom samma förfarande år

från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl

föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av

detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa

artiklar inte av reglerna i forevarande art ikel.

contractant de déterminer les bénéfices im-

posables selon la répartition en usage; la mé -

thode de répartition adoptée doit cependant

étre telle que le résultat obtenu soit conforme

aux principes contenus dans le présent artic­

le.

§ 5. Aucun bénéflce n'est imputé å un étab-

lissement stable du fait qu'il a simplement

acheté des marchandises pour Tentreprise.

§ 6. Aux flns des paragraphes précédents,

les bénéfices å imputer å Tétablissement stab-

le sont déterminés chaque année selon la

méme méthode, å moins qu'il n'existe des

motifs vaiables et suffisants de procéder aut-

rement.

§ 7. Lorsque les bénéfices comprennent des

éléments de revenu traités séparément dans

d'autres artides de la présente Convention,

les dispositions de ces artides ne sont pas

affectées par les dispositions du présent artic­

le.

Artikel 8
Sjöfari och luftfan

1. Inkomst genom användningen av skepp

eller luftfartyg i internationell trafik beskat­

tas endast i den avtalsslutande stat där före­

taget har sin verkliga ledning.

2. Om företag, som bedriver sjöfart, har sin

verkliga ledning ombord på ett skepp, anses

ledningen belägen i den avtalsslutande stat

där skeppet har sin hemmahamn eller, om

någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslu­

tande stat där skeppets redare har hemvist.

3. Bestämmelserna i punkt I tillämpas

även på inkomst som förvärvas genom delta­

gande i en pool, ett gemensamt foretag eller

en internationell driftsorganisation.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas beträffande inkomst som förvärvas

av det danska, norska och svenska luftfarts-

konsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) endast i f råga om den del av inkomsten

som motsvarar den andel i konsortiet som

innehas av AB Aerotransport (ABA), den

Artide 8

Navigation maritime et aérienne

§ ler. Les bénéfices pro venant de fexploi-

tation, en trafic international, de navires ou

d'aéronefs ne sont imposables que dans I'Etat

contractant ou le siége de direction effective

de I'entreprise est situé.

§ 2. Si le siége de direction effective d'une

entreprise de navigation maritime est å bord

d'un navire, ce siége est considéré comme

situé dans 1'Etat contractant ou se trouve le

port d'attache de ce navire ou, å défaut de

port d'attache, dans I'Etat contractant dont

fexploitant du navire est un résident.

§3. Les dispositions du paragraphe ler

s'appliquent aussi aux bénéfices provenant

de la participation å un pool, une exploita­

tion en commun ou un organisme internatio­

nal d'exploitation.

§ 4. En ce qui concerne les bénéfices réali-

sés par le consortium danois, norvégien et

suédois de transport aérien, connu sous le

nom de "Scandinavian Airlines System

(SAS)", les di spositions des paragraphes ler

et 3 ne s'appliquent qu'å la partic des béné fi­

ces qui se rapporte å la participation détenue

950

¬

background image

SFS 1991:606

svenske delägaren
System (SAS).

i Scandinavian Airlines

Artikel 9

Förelag med intressegemenskap

I fa ll då

a) ett foretag i en av talsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak­

ningen av ett foretag i den andra avtalsslutan­

de staten eller äger del i detta foretags kapital,

eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller övervakningen av så­

väl ett företag i en avtalsslu tande stat som ett

företag i de n andra avtalsslutande staten eller

äger del i båda dessa företags kap ital, iakttas
följande.

Om mellan foretagen i fråga om handels­

förbindelser eller finansiella förbindelser av­

talas eller föreskrivs villkor, som avviker från

dem som skulle ha avtalats mellan av varand­

ra oberoende företag, får all inkomst, som

ulan sådana villkor skulle ha t illkommit det

ena företaget men som på grund av villkoren

i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas

i detta företags inkomst och b eskattas i över­

ensstämmelse därmed.

dans ledit consortium par "AB Aerotransport

(ABA)", partenaire suédois de "Scandinavi­

an Airlines System (SAS)".

Artide 9

Entreprises associées

Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant par-

ticipe directement ou indirectement å la di­

rection, au contröle ou au financement d'une

entreprise de fautre Etat contractant, ou que

b) les mémes personnes participent directe­

ment ou indirectement å la direction, au

contröle ou au financement d'une entreprise

d'un Etat contractant et d'une entreprise de

fautre Etat contractant,

et que, dans fun et fautre cas, les deux

entreprises sont, dans leurs relations com-

merciales ou financiéres, liées par des condi­

tions convenues ou imposées, qui different de

celles qui seraient convenues entre des ent­

reprises indépendantes, les bénéfices qui,

sans ces conditions, auraient été réalisés par

fune des entreprises mais n'ont pu fétre en

fait å cause de ces conditions, peuvent étre

indus dans les bénéfices de cette entreprise et

imposés en conséquence.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i

den andra avtals slutande staten får beskattas

i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i d enna stat, men om den som

har rätt till utdelningen har hemvist i den

andra avtalsslutande staten får skatten inte

överstiga:

a) 5 procent av u tdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett

bolag som direkt behärskar minst 25 procent

av det utbetalande bolagets kapital;

Artide 10

Dividendes

§ ler. Les dividendes payés par une société

qui est un résident d'un Etat contractant å un

résident de fautre Etat contractant sont im-

posables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi

imposables dans fEtat contractant dont la

société qui paie les dividendes est un rési­

dent, et selon la législation de cet Eta t, mais

si le bénéficiaire effectif des dividendes est un

résident de fautre Etat contractant, fimpöt

ainsi établi ne peut excéder:

a) 5 pour cent du montant brut des divi­

dendes si le bénéficiaire effectif est une soci­

été qui détient directement au moins 25 pour

cent du capital de la société qui paie les divi­

dendes;

951

¬

background image

SFS 1991:606

N-_

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

Punkt a i föregående stycke tillämpas inte

om den som har rätt till utdelningen är ett

handelsbolag som har sin verkliga ledning i

Sverige.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "u tdelning" forstås i den­

na artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller

andra liknande bevis med rätt till andel i

vinst, gruvaktier, stiftarandelar eller andra

rättigheter, som inte är fordringar, med rätt

till andel i vinst, samt inkomst av andra an­

delar i bolag, som enligt lagstiftningen i den

stat där det utdelande bolaget har hemvist

vid beskattningen behandlas på samma sätt

som inkomst av aktier. Uttrycket omfattar

jämväl inkomst — även när denna betalas i

form av ränta — som beskattas som avkast­

ning av kapital tillskjutet av delägarna i bo­

lag, som inte är aktiebolag, med hemvist i

Belgien.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som ha r rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i d en andra avtalsslutan­

de staten, där bolaget som betalar utdelning­

en har hemvist, från där beläget fast driftstäl­

le eller utövar självständig yrkesverksamhet i

denna andra stat från där belägen stadigva­

rande anordning, samt den andel på grund av

vilken utdelningen betalas äger verkligt sam­

band med det fasta driftst ället eller den sta­

digvarande anordningen. I sådant fall tilläm­

pas bestämmelserna i artikel 7 respektive ar­

tikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutan­

de stat förvärvar inkomst från den andra av­

talsslutande staten, får denna andra stat inte

beskatta utdelning som bolaget betalar, utom

i den mån utdelningen betalas till person med

hemvist i denna andra stat eller i den mån

den andel på grund av vilken utdelningen

betalas äger verkligt samband med fast drif t­

ställe eller stadigvarande anordning i d enna

andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke

utdelade vinst, även om utdelningen eller

den icke utdelade vinsten helt eller delvis

b) 15 pour cent du montant brut des divi-

dendes, dans tous les autres cas.

Le sous-paragraphe a) de Talinea précédent

ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire ef-

fectif des dividendes est une société de per-

sonnes ayant son siége de direction en Suéde.

Le présent paragraphe n'affecte pas rimpo­

sition de la société au titre des bénéfices qui

servent au paiement des dividendes.

§ 3. Le t erme "dividendes" employé dans

le présent artide désigne les revenus prove-

nant d'actions, actions ou bons de jouissance,

parts de mine, parts de fondateur ou autres

parts bénéficiaires å Texception des créances,

ainsi que les r evenus d'autres parts sociales

soumis au méme régime fiscal que les rev e­

nus d'actions par la législation de I'Etat dont

la société distributrice est un résident. Ce

terme désigne également les revenus —

méme attribués sous la forme d'intéréts —

imposables au titre de revenus de capitaux

investis par les associés dans les sociétés aut­

res que les sociétés par actions qui sent des

résidents de la Belgique.

§ 4. Les dispositions des paragraphes leret

2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire

effectif des dividendes, résident d'un Etat

contractant, exerce dans I'autre Etat contrac-

tant dont la société qui paie les dividendes est

un résident, soit une activité industrielle ou

commerciale par Tintermédiaire d'un établis-

sement stable qui y est situé, soit une profes­

sion indépendante au moyen d'une base fixe

qui y est située, et que la participation gén-

ératrice des dividendes s'y rattache effective-

ment. Dans ce cas, les dispositions de I'article

7 ou de Particle 14, suivant les cas, sont appli-

cables.

§ 5. Lorsqu'une société qui est un résident

d'un Etat contractant tire des bénéfices ou

des revenus de I'autre Etat contractant, cet

autre Etat ne peut percevoir aucun impot sur

les dividendes payés par la société, sauf dans

la mesure ou ces dividendes sont payés å un

résident de cet autre Etat ou dans la mesure

ou la participation génératrice des dividen­

des se rattache effectivement å un établisse -

ment stable ou å une base fixe situés dans cet

autre Etat, ni prélever aucun impöt, au titre

de rimposition des bénéfices non distribués,

952

¬

background image

SFS 1991:606

utgörs av inkomst som uppkommit i denna

andra stat.

sur les bénéfices non distribués de !a société,

méme si les dividendes payés ou les bénéfices

non distribués consistent en tout ou en par tie

en bénéfices ou revenus provenant de cet aut­

re Etat.

Artikel 11
Ränta

1. Rä nta, som härrör från en av talsslutan­

de stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna an dra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men

om den som har rätt till räntan har hemvist i

den andra avtalsslutande staten får skatten

inte överstiga 10 procent av räntans brutto­

belopp.

3. Med avvikelse från bestämmelserna i

punkterna I och 2 beskattas ränta endast i

den avtalss lutande stat där den som har rätt

till räntan har hemvist i fråga om:

a) ränta på kommersiella fordringar ~ däri

inbegripna sådana som representeras av väx­

lar - som uppkommit genom att foretag le­

vererat varor eller produkter eller tillhanda­
hållit tjänster på kredit;

b) ränta på lån av v aije slag som medgivits

av bankforetag och som inte kommit till ut­

tryck i innehavarpa pper;

c) ränta på penninginsättningar som inte

har kommit till uttryck i innehavarpapper

och som gjorts i bankforetag, allmänna kre­

ditinstitut däri inbegripna.

4. Med uttrycket "ränta" forstås i denna

artikel inkomst av vaije slags fordran, anting­

en den säkerställts genom inteckning i fast

egendom eller in te och a ntingen den medför

rätt till andel i g äldenärens vinst eller inte.

Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­

papper, som utfärdats av staten, och inkomst

av obligationer eller debentures, däri inbe­

gripna agiobelopp och vinste r som hänför sig

till sådana värdepapper, obligationer eller de­

bentures. Emellertid omfattar uttrycket "rän-

Article 11

Intéréts

§ ler. Les intéréts provenant d'un Etat

contractant et payés ä un résident de 1'autre

Etat contractant sont imposables dans cet

autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces intéréts sont aussi impo­

sables dans f Etat contractant d'oii ils provi -

ennent et selon la législation de cet Etat, mais

si le bénéficiaire effectif des intéréts est un

résident de fautre Etat contractant, fimpöt

ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du

montant brut des intéréts.

§ 3. Par dérogation aux dispositions des

paragraphes ler et 2, les intéréts ne sont im­

posables que dans I'Etat contractant dont le

bénéficiaire effectif est un résident lorsqu'il

s'agit:

a) d'intéréts de créances commerciales — y

compris celles qui sont représentées par des

effets de commerce — résultant du paiement

å terme de fourniture de marchandises, pro-

duits ou services par des entreprises;

b) d'intéréts de préts de n'importe quelle

nature non représentés par des titres au por-

teur et consentis par des entreprises banc-

aires;

c) d'intéréts de dépots de sommes d'argent

non représentés par des titres au porteur et

effectués dans des entreprises bancaires, y

compris les établissements publics de crédit.

§ 4. Le terme "intéréts" employé dans le

présent artide désigne les revenus des c réan­

ces de toute nature, assorties ou non de ga-

ranties hypothécaires ou d'une clause de par­

ticipation aux bénéfices du débiteur, et no-

tamment les revenus des fonds publics et des

obligations d'emprunts, y compris les primes

et lots attachés å ces tit res; cependant, le te r­

me "intéréts" ne comprend pas, au sens du

présent artide, les pénalisations pour paie­

ment tardif ni les intéréts traités comme des

953

¬

background image

SFS 1991:606

ta" i denna artikel inte straffavgift på grund

av sen betalning eller ränta som enligt artikel

10 punkt 3 andra meningen behandlas som

utdelning.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas inte, om den som har rätt till rän­

tan har hemvist i en avtalsslutande stat och

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten, från vilken räntan härrör, från där

beläget fast driftställe eller utövar självstän­

dig yrkesverksamhet i denna andra stat från

där belägen stadigvarande anordning, samt

den fordran for vilken räntan betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. I så­

dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7

respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet el­

ler person med hemvist i denna stat. Om

emellertid den person som betalar räntan,

antingen han har hemvist i en avtalsslut ande

stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

samband med vilken den skuld uppkommit

på vilken räntan betalas, och räntan belastar

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen, anses räntan härröra från den

stat där det fasta driftstället eller den stadig­

varande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeioppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det

belopp som skulle ha avtalats mellan utbe ta­

laren och den som har rätt till räntan om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall får överskju­

tande belopp beskattas enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat varifrån räntan här­

rör.

dividendes en vertu de Particle 10, para­

graphs 3, deuxiéme phrase.

§ 5. Les dispositions des paragraphes ler, 2

et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéf ici-

aire effectif des intéréts, résident d'un Etat

contractant, exerce dans Pautre Etat contrac-

tant d'ou proviennent les intéréts, soit une

activité industrielle ou commerciale par Pin-

termédiaire d'un établissement stable qui y

est situé, soit une profession indépendante au

moyen d'une base fixe qui y est située, et que

la créance génératrice des intéréts s'y rattache

effectivement. Dans ce cas, les dispositions

de Particle 7 ou de Particle 14, suivant les cas,

sont applicables.

§ 6. Les intéréts sont considérés comme

provenant d'un Etat contractant lorsque le

débiteur est cet Etat lui-méme, une subdivi­

sion politique, une collectivité locale ou un

résident de cet Et at. Toutefois, lorsque le dé­

biteur des intéréts, qu'il soit ou non un rési­

dent d'un Etat contractant, a dans un Etat

contractant un établissement stable, ou une

base fi.xe, pour lequel la dette donnant lieu au

paiement des intéréts a été contractée et qui

supporte la charge de ces intéréts, ceux-ci

sont considérés comme provenant de PEtat

ou Pétablissement stable, ou la base fixe, est

situé.

§ 7. Lo rsque, en raison de relations spéci-

ales existant entre le dé biteur et le bénéfici-

aire effectif ou que Pun et 1'autre entretien-

nent avec de tierces personnes, le montant

des intéréts, compte tenu de la créance pour

laquelle ils sont payés, excéde celui dont

seraient convenus le d ébiteur et le bénéfi ci-

aire effectif en Pabsence de pareilles rela­

tions, les dispositions du présent artide ne

s'appliquent qu'a ce dernier montant. Dans

ce cas, la partie excédentaire des intéréts res­

te imposable, conformément å sa législa tion,

dans PEtat co ntractant d'oii proviennent les

intéréts.

Artikel 12

Royalty

I. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

954

Artide 12

Redevances

§ ler. Les redevances provenant d'un Etat

contractant et payées å un résident de Pautre

¬

background image

SFS 1991:606

hemvist i den andra avtalsslutande staten,

beskattas endast i denn a andra stat, om per­

sonen i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som mottas så­

som ersättning för nyttjandet av eller för rät­

ten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konst­

närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegri­

pet biograffilm och film eller inspelning för

radio-eller televisionssändning, patent, varu­

märke, mönster eller modell, ritning, hemligt

recept eller hemlig tillverkningsmetod eller

för upplysning om erfarenhetsrön av indu­

striell, kommersiell eller vetenskaplig n atur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

inte. om den som har rätt till royaltyn har

hemvist i en avtal sslutande stat och bed river

rörelse i d en andra avtalsslutande staten, från

vilken royaltyn härrör, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­

samhet i denna andra stat från där belägen

stadigvarande anordning, samt den rättighet

eller egendom i fråga om vilken royaltyn be­

talas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord­

ningen. 1 sådant fall ti llämpas bestämmelser­

na i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Royalty anses härröra från en avtalss lu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet el­

ler person med hemvist i denna s tat. Om den

person som betalar royaltyn, antingen han

har hemvist i en avtalsslu tande stat eller inte,

i en avtalsslutande stat har fast driftställe

eller stadigvarande anordning för vars räk­

ning det avtal som föranleder betalningen har

slutits och royaltyn belastar det fasta drift­

stället eller den stadigvarande anordningen,

anses dock royaltyn härr öra från den stat där

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royaltybeloppet, med hänsyn till det

nyttjande, den rätt eller den upplysning för

vilken ro yaltyn betalas, överstiger det belopp

som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och

Etat contractant ne sont imposables que dans

cet autre Etat, si ce résident en est le bénéfici-

aire effectif.

§ 2. Le terme "redevances" employé dans

le présent artide désigne les rémunérations

de toute nature payées pour I'usage ou la

concession de I'usage d'un droit d'auteur sur

une oeuvre littéraire, artistique ou scienti-

fique, y compris les films cinématographiqu-

es et les films ou les enregistrements con^us

pour la radio et la télévision, d'un brevet,

d'une marque de fabrique ou de commerce,

d'un dessin ou d'un modele, d'un plan, d'une

formule ou d'un procédé secrets, ainsi que

pour des informations ayant trait å une expé-

rience acquise dans le domaine industriel,

commercial ou scientifique.

§ 3. Les dispositions du paragraphe ler ne

s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effec­

tif des redevances, résident d'un Etat con­

tractant, exerce dans I'autre Etat contractant

d'ou proviennenl les redevances, soit une ac-

tivité industrielie ou commerciale par I'inter-

médiaire d'un établissement stable qui y est

situé, soit une profession indépendante au

moyen d'une base fixe qui y est située, et que

le droit ou le bien générateur des redevances

s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les

dispositions de Particle 7 ou de Particle 14,

suivant les cas, sont applicables.

§ 4. Les redevances sont considérées com-

me provenant d'un Etat contractant lorsque

le débiteur est cet Etat lui-méme, une sub­

division politique, une collectivité locale ou

un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le

débiteur des redevances, qu'il soit ou non un

résident d'un Etat contractant, a dans un Etat

contractant un établissement stable, ou une

base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu

au paiement des redevances a été conclu et

qui supporte la charge de ces redevances, cel-

les-ci sont considérées comme provenant de

PEtat ou Pétablissement stable, ou la base

fixe, est situé.

§ 5. Lorsque, en raison de relations spéci-

ales existant entre le débiteur et le bénéfici­

aire effectif ou que Pun et Pautre entretien-

ncnt avec de tierces personnes, le montant

des redevances, compte tenu de la prest ation

pour laquelle elles sont payées, cxcéde celui

dont seraient convenus le débiteur et le béné-

955

¬

background image

SFS 1991:606

den som har rätt till roya lLyn om sådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­

melserna i denna artikel endast på sistnämn­

da belopp. I sådant fall får överskjutande be­

lopp beskattas enligt lagstiftningen i den av­

talsslutande stat varifrån royaltyn härrö r.

ficiaire effectif en Tabsence de pareilles rela­

tions, les dispositions du présent artide ne

s'appliquent qu'å ce dernier montant. Dans

ce cas, la partie excédentaire des redevances

reste imposable, conformément å sa législa-

tion, dans PEtat contractant d'ou provien-

nent les redevances.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av sådan fast egendom som avses

i artikel 6 och som är belägen i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i donna

andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångar­

na i fast driftställe, vilket ett foretag i en

avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu­

tande staten, eller av lös egendom hänfÖrlig

till stadigvarande anordning för att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller vinst på

grund av överlåtelse av sådant fast d riftställe

(för sig eller tillsammans med hela foretaget)

eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp

eller luftfartyg som används i internationell

trafik eller lös egendom som ä r hänförlig till

användningen av sådana skepp eller luftfar­

tyg beskattas endast i den avtalsslu tande stat

där företaget har sin verkliga ledning. Be­

stämmelserna i denna punkt tillämpas beträf­

fande vinst som förvärvas av konsortiet

Scandinavian Airlines System (SAS) endast i

fråga om den del av vinsten som motsvarar

den andel i konsortiet vilken innehas av AB

Aerolransport (ABA), den svenske delägaren

i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2

och 3 beskattas endast i den avtalsslutandc

stat där överiåtaren har hemvist.

5. Ulan hinder av bestämmelserna i punkt

4 får vinst, som fysisk person med hemvist i

Artide 13

Gains en capital

§ ler. Les gains qu'un résident d'un Etat

contractant tire de Paliénation de biens im-

mobiliers visés å Particle 6 et situés dans

Pautre Etat contractant, sont imposables

dans cel autre Etat.

§ 2. Les gains provenant de Paliénation de

biens mobiliers qui font partie de Pactif d'un

établissement stable qu'une entreprise d'un

Etat contractant a dans Pautre Etat contrac­

tant, ou de biens mobiliers qui appartiennent

å une base fixe dont un résident d'un Etat

contractant dispose dans Pautre Etat contrac­

tant pour Pexercice d'une profession indé-

pendante, y compris de tels gains provenant

de Paliénation de cet établissement stable

(seul ou avec Pensemble de Pentreprise) ou

de celte base fixe, sont imposables dans cet

autre Etat.

§ 3. Les gains provenant de Paliénation de

navires ou aéronefs exploités en trafic inter­

national ou de biens mobiliers affectés å Pex-

ploitation de ces navires ou aéronefs ne sont

imposables que dans PEtat contractant ou le

siége de direction effective de Pentreprise est

situé. Cette disposition ne s'applique, en ce

qui concerne les gains susvisés réalisés par le

consortium "Scandinavian Airlines System

(SAS)", qu'å la partie de ceux-ci qui se rap-

porte å la participation détenue dans ce con­

sortium par "AB Aerotransport (ABA)", par-

lenaire suédois de "Scandinavian Airlines

System (SAS)".

§ 4. Les gains provenant de Paliénation de

tous biens autres que ceux visé s aux paragr a-

phes ler, 2 et 3 ne sont imposables que dans

PEtat con tractant dont le cédant est un resi ­

dent.

§ 5. Nonobstant les disp ositions du para-

graphc 4, les gains qu'une personne physique

956

¬

background image

SFS 1991:606

en avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av aktier i ett bolag med hemvist i

den andra avtalsslutande staten, beskattas i

denna andra stat om den fysiska personen är

medborgare i denna andra stat och har haft

hemvist där vid något tillfälle under en fem­

årsperiod omedelbart före dagen för aktie­

överlåtelsen. Denna bestämmelse tillämpas

även på sådan vinst på grund av överlåtelse

av andra rättigheter i sådant bolag som enligt

lagstiftningen i den avtalsslutande stat där

bolaget har hemvist vid beskattningen be­

handlas på samma sätt som vinst på grund av

överlåtelse av aktier.

qui est un résident d'un Etat contractant, tire

de ]'aliénation d'actions d'une société qui est

un résident de fautre Etat contractant sont

imposables dans cet autre Etat, si ce tte per-

sonne physique est un national dudit autre

Etat et en a été un résident å un moment

quelconque au cours d'une période de cinq

années précédant immédiatement la date de

faliénation des actions. Cette disposition

s'applique aussi aux gains provenant de fali­

énation d'autres parts bénéficiaires dans une

telle société et qui sont soumis au méme régi-

me fiscal que les gains provenant de faliéna­

tion d'actions par la législation de 1'Etat con­

tractant dont la société est un résident.

Artikel 14

Sjä I vs tänd i g yrkesutö vn i ng

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självständig verksam­

het, beskattas endast i denna stat om han in te

i de n and ra avtalsslutande staten har stadig­

varande anordning, som regelmässigt står till

hans förfogande för att utöva verksamheten.

Om ha n har sådan stadigvarande anordning,

får inkomsten beskattas i denna andra stat

men endast så stor del av den som är hänför-

1ig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst­

närlig verksamhet, uppfostrings- och under­

visningsverksamhet samt sådan självständig

verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,

arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artide 14

Professions indépendantes

§ ler. Les revenus qu'un résident d'un Etat

contractant tire d'une profession libérale ou

d'autres activités de caractére indépendant

ne sont imposables que dans cet Etat, å

moins que ce résident ne dispose de fagon

habituelle dans fautre Etat contractant d'une

base fixe pour fexercice de ses activités. S'il

dispose d'une telle base fixe, les revenus sont

imposables dans fautre Etat mais unique-

ment dans la mesure ou ils sont imputables å

cette base fixe.

§ 2. L'expression "profession libérale"

comprend notamment les activités indépen­

dantes d'ordre scientifique, littéraire, artis-

tique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les

activités indépendantes des médecins, avo-

cats, ingénieurs, architectes, dentistes et

comptables.

Artikel 15

Enskild tjänst

I. Om inte bestä mmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder anna t, beskattas lön och

annan liknande ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande stal uppbär på

grund av anställning, endast i denna stat, så­

vida inte arbetet u tförs i den andra avtalsslu­

tande staten. Om arbetet utförs i denna andra

stat, får er sättning som uppbärs för arbetet

beskattas där.

Artide 15

Professions dépen dan tes

§ ler. Sous réserve des dispositions des ar­

tides 16, 18 et 19, lessalaires, traitements et

autres rémunérations similaires qu'un rési­

dent d'un Etat contractant regoit au litre d'un

emploi salarié ne sont imposables que dans

cet Eta t, å moins que femploi ne soit exercé

dans fautre Etat contractant. Si femploi y est

cxcrcé, les rémunérations regues å ce litre

sont imposables dans cet autre Etat.

957

¬

background image

SFS 1991:606

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för

arbete som utförs i den andra avialsslutande

staten, endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidr>'md eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under en tolvm åna-

dersperiod, och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag

av arbetsgivare som inte har hemvist i denna
andra stat, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denna artikel får ersättning för arbete,

som utför s ombord på skepp eller luftfartyg i

internationell trafik, beskattas i den avtals-

slutande stat där företaget har sin verkliga

ledning. Om person med hemvist i en avtals­

slutande stat uppbär inkomst av arbete, vil­

ket utförs ombord på e tt luftfartyg som an­

vänds i internationell trafik av konsortiet

Scandinavian Airlines System (SAS), beskat­

tas inkomsten endast i denna st at.

§ 2. Nonobstant les d ispositions du para-

graphe ler, les rémunérations qu'un résident

d'un Etat contractant re^oit au titre d'un

emploi salarié exercé dans fautre Etat con­

tractant ne sont imposables que dans le pre­

mier Etat si;

a) le bénéficiaire séjourne dans fautre Etat

pendant une période ou des périodes n'excé-

dant pas au total 183 j ours dans les limites

d'une période quelconque de douze mois, et

b) les rémunérations sont payées par un

employeur ou pour le compte d'un employ-

eur qui n'est pas un résident de fautre Etat,

et

c) ia charge des rémunérations n'est pas

supportée par un établissement stable ou une

base fixe que femployeur a dans fautre Etat.

§ 3. Nonobstant les dispositions précéden-

tes du présent artide, les rémunérations revu­

es au titre d'un emploi salarié exercé å bord

d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic

international sont imposables dans fEtat

contractant ou le siége de direction effective

de fentreprise est situé. Lorsqu'un résident

d'un Etat contractant re^oit des rémunéra­

tions au titre d'un emploi exercé å bord d'un

aéronef exploité en trafic international par le

consortium "Scandinavian Airlines System

(SAS)", ces rému nérations ne sont imposab­

les que dans cet Etat.

Artikel 16
Styrelsean'ode

1. Styrelsearvode och annan liknande er­

sättning, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat uppbär i egenskap av bolags­

man, medlem i styrelse eller annat liknande

organ i bola g med hemvist i den andra avta ls­

slutande staten, får beskattas i den na andra

stat.

1 fall då fråga är om ett bolag med hemvist i

Belgien tillämpas dessa bestämmelser även

på ersättning som uppbärs på grund av ut­

övandet av funktioner som enligt belgi sk lag­

stiftning anses motsvara de funktioner som

utövas av person som avses i nämnda be­

stämmelser.

2. Ersättning, som en person som avses i

punkt I erhåller från ett bolag på grund av

Artide 16

Tantiemes

§ ler. Les tantiemes, jetons de présence et

autres rétributions similaires qu'un résident

d'un Etat contractant reijoit en sa qualité de

gérant ou de membre du conseil d'administ-

ration ou de surveillance ou d'un organe ana­

logue d'une société qui est un résident de

fautre Etat contractant sont imposables dans

cet autre Etat.

Dans le cas d'une société qui est un rési­

dent de la Belgique, ces dispositions s'app-

liquent aussi aux rétributions re?ues en rai-

son de fexercice de fonctions qui, en vertu de

la législation beige, sont traitées comme des

fonctions analogues å celles exercées par une

personne visée auxdites dispositions.

§ 2. Les rémunérations qu'une personne vi­

sée au paragraphe ler re^oit de la société en

958

¬

background image

SFS 1991:606

daglig verksamhet av företagsiedande eller

teknisk natur, beskattas enligt bestämmelser­

na i artikel 15 punkt I.

raison de I'exercice d'une activité journaliére

de direction ou de caractére technique sent

imposables conformément aux dispositions

de Tarticle 15, paragraphe ler.

Artikel 17
Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik­

larna 14 o ch 15 får inkom st, som person med

hemvist i en avtalss lutande stat förvärvar ge­

nom sin personliga verksamhet i den andra

avtalsslutande staten i egenskap av ar tist, så­

som teater- eller filmskådespelare, radio- el­

ler televisionsartist eller musiker, eller av

idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i

denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmel­

serna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den

avtalsslutande sta t där artisten eller idrotts­

mannen ut övar verksamheten.

Artide 17

Artistes et sportifs

§ l er. Nonobstant les d ispositions des ar­

tides 14 et 15, les revenus qu'un résident

d'un Etat contractant tire de ses activités per-

sonnelles exercées dans Tautre Etat contrac­

tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un

artiste de théätre, de cinéma, de la radio ou

de la télévision, ou qu'un musicien, ou en

tant que sportif, sont imposables dans cet

autre Etat.

§ 2. Lorsque les revenus d'activiiés qu'un

artiste du spectacle ou un sportif exerce per-

sonnellement et en cette qualité sont attribu-

és non pas å Tartiste ou au sportif lui-méme

mais å une autre personne, ces revenus sont

imposables, nonobstant les d ispositions des

artides 7, 14 et 15, dans I'Etat contractant ou

les activités de I'artiste ou du sportif sont

exercées.

Artikel 18
Pension

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19

punkt 2 föran leder annat, beskattas pension

och liknande ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på

grund av tidigare arbetsanställning samt liv­

ränta som betalas till en sådan person , endast

i denna stat.

2. Pensioner och andr a utbetalningar, oav­

sett om de är periodiska eller inte, som beta­

las enligt socialforsäkringslagstiftningen i en

avtalsslutande stat får beskattas i d enna stat.

3. Med uttrycket "livränta" förstås ett

fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på

fastställda tidpunkter under en persons livs­

tid eller under annan fastställd eller fastställ­

bar tidsperiod och som utgår på grund av

förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar

som ersättning för däremot fullt svarande

vederlag i penningar eller penninga rs värde.

Artide 18
Pensions

§ l er. Sous réserve des dispositions de Par­

ticle 19, para graphe 2, les pensions et autres

rémunérations similaires payées å un rési­

dent d'un Etat contractant au titre d'un emp-

loi antérieur, ainsi que les rentes payées å un

tel ré sident, ne sont imposables que dans cet

Etat.

§ 2. Les pensions et autres allocations, pé-

riodiques ou non, payées en exécution de la

législation sociale d'un Etat contractant sont

imposables dans cet Etat.

§ 3. Le te rme "rente" désigne une somme

fixe, payable périodiquement å des dates dé-

terminées la vie durant ou pendant un laps de

temps déterminé ou déterminable en vertu

d'un engagement d'effectuer des versements

en échange d'une pleine et adéquate contre-

valeur en argent ou en son é quivalent.

959

¬

background image

SFS 1991:606

Artikel 19
Od'enili}^ tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen­

sion). som betalas av en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförs i denna stats , dess politiska

underavdelningars eller lokala myndigheters

tjänst, beskattas endast i denna s tat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten, om

arbetet utförs i denna stat och personen i

fråga har hemvist i denna st at och:

1) är medborgare i denna stat; eller

2) inte fick hemvist i denn a stat uteslu­

tande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförts i denna stats, dess poli­

tiska underavdelningars eller lokala myndig­

heters tjänst, beskattas endast i d enna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten, om

personen i fråg a har hemvist och är medbor­

gare i denna st at.

3. Bestämmelserna i art iklarna 15, 16 och

18 tillämpas pä ersä ttning och pension som

betalas på grund av arbete som utf örts i sam­

band med rörelse som bedrivs av en avtals­

slutande stat, dess politiska underavdelning­

ar eller lokala myndigheter.

Artide 19
Fonctions publiqnes

§ ler. a) Les rémunérations, autres que les

pensions, payées par un Etat c onlractant ou

Tune de ses subdivisions politiques ou collec-

tivités locales å une personne physique, au

titre de services rendus å cet Etat ou å cette

subdivision ou collectivité, ne sont imposa-

bles que dans cet Etat.

b)Toutefois, ces rémunérations ne sont im-

posables que dans Tautre Etat contractant si

les services sont rendus dans cet Etat et si la

personne physique est un résident de cet Etat

qui:

I" posséde la nation alité de cet Etat, ou

1- n'est pas devenu un résident de cet

Etat å seule fin de rendre les services.

§ 2. a) Les pensions payées par un Etat

contractant ou I'une de ses subdivisions poli­

tiques ou collectivités locales, soit directe-

ment soit par prélévement sur des fonds

qu'ils ont constitués, å une personne phy­

sique, au titre de services rendus å cet Etat ou

å cette subdivision ou collectivité, ne sont

imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposa­

bles que dans Tautre Etat contractant si la

personne physique est un résident de cet Etat

et en posséde la nationalité.

§ 3. Les dispositions des artides 15, 16 et

18 s'appliquent aux rémunérations et pen­

sions payées au tit re de services rendus dans

le cadre d'une activité industrielle ou com-

merciale exercée par un Etat contractant ou

Tune de ses subdivisions politiques ou collec­

tivités locales.

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu­

tande stat hade hemvist i den andra avtals­

slutande staten och som vistas i den först­

nämnda staten uteslutande för sin undervis­

ning eller utbildning, beskattas inte i d enna

stat för belopp som han erhåller för sitt uppe­

hälle, sin undervisning eller utbildning, un­

der förutsättning att beloppen härrör från

källa utanför denna stat.

Artide 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire

qui est, ou qui était immédiatement avant de

se rendre dans un Etat contractant, un rési­

dent de 1'autre Etat contractant et qui séjour-

ne dans le premier Etat å seule fin d'y pour-

suivre ses études ou sa formation, rccoit pour

couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de

formation ne sont pas imposables dans cet

Etat, å condition qu'elles proviennent de

sources situées en dehors de cet Etat.

960

¬

background image

v

SFS 1991:606

Artikel 21
Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregående artikla r av detta avtal

beskattas endast i denna stat, oavsett var­

ifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag for inkomst av

fast egendom som avses i artik el 6 punkt 2,

om mottagaren av inkomsten har hemvist i

en avtals slutande stat och bedriver rörelse i

den andra avtalsslutande staten från där belä­

get fast driftställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i denna andra stat från där

belägen stadigvarande anordning, samt den

rättighet eller egendom på grund av vilken

inkomsten betalas äger verkligt samband

med det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen. I sådant fall tillämpas

bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel
14.

Artide 21

A litres reven US

§ ler. Les éléments du revenu d'un rési-

dent d'un Etat contractant, d'ou qu'ils provi-

ennent, qui ne sont pas traités dans les artic­

les précédents de la présente Convention ne

sont imposables que dans cet Etat.

§ 2. Les dispositi ons du paragraphe ler ne

s'appliquent pas aux revenus autres que les

revenus provenant de biens immobiliers tels

qu'ils sont déflnis å Particle 6, para graphe 2,

lorsque le bénéficiaire de tels revenus, rési-

dent d'un Etat contractant, exerce dans Paut-

re Etat contractant, soit uneactivité industri-

elle ou commerciale par Pintermédiaire d'un

établissement stable qui y est s itué, soit une

profession indépendante au moyen d'une

base fixe qui y est située, et que le droit ou le

bien générateur des revenus s'y rattache ef-

fectivemcnt. Dans ce cas, les dispositions de

Particle 7 ou de Particle 14, suivant les cas,

sont applicables.

Kapitel IV

Beskattning av förmögenhet

Artikel 22

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast

egendom som avses i artikel 6, vilken en per­

son med hemvist i en avtalsslutande stat in­

nehar och vilken är belägen i den andra av­

talsslutande staten, får beskattas i denna and­

ra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom,

som utgör del av rörelsetillgångarna i fast

driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu tan­

de stat har i den andra avtalsslutande staten,

eller av lös egendom hänforlig till stadigva­

rande anordning för att utöva självständig

yrkesverksamhet, som person med hemvist i

en avtalsslutande stat har i den an dra avtals­

slutande staten, får beskattas i den na andra

stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och

luftfartyg, som används i internationell tra­

fik, samt av lös egen dom, som är hänforlig

till användningen av sådana skepp och luft­

fartyg, beskattas endast i den avtalsslutande

stat där företaget har sin verkliga ledning.

31-SFS 199!

Chapitre 1'V. — Imposition de la fortune

Artide 22

Fortune

§ l er. La fortune constituée par des biens

immobiliers visés ä Particle 6, que posséde

un resident d'un Etat contractant et qui sont

situés dans Pautre Etat contractant, est impo-

sable dans cet autre Etat.

§ 2. La fortune constituée par des biens

mobiliers qui font partie de Pactif d'un étab­

lissement stable qu'une entreprise d'un Etat

contractant a dans Pautre Etat contractant,

ou par des biens mobiliers qui appartiennent

å une base fixe dont un résident d'un Etat

contractant dispose dans Pautre Etat contrac­

tant pour Pexercice d'une profession indé­

pendante, est imposable dans cet autre Etat.

§ 3. La fortune constituée par des navires

et des aéronefs exploités en tr afic internatio­

nal ainsi que par des biens mobiliers affectés

å leur exploitation n'est imposable que dans

PEtat con tractant oii le siége de direction ef­

fective de Pentreprise est situé.

961

¬

background image

SFS 1991:606

V

4. Förmögenhet bestående av aktier i bo lag

med hemvist i en avt alsslutande stat som in­

nehas av en fysisk person som anses ha

hemvist i d enna stat enligt dess lagstiftning

får beskattas i d enna stat om värdet av för­

mögenheten. beräknad enligt skattelagstift­

ningen i denna sta t, överstiger 400000 svens­

ka kronor eller motvärdet i belg iska franc och

om det totala värdet av denna persons förmö­

genhet, som utgörs av dessa tillgångar och

övriga förmögenhetstillgångar,

överstiger

800000 svenska kronor eller motvärdet i bel­

giska franc. Uttrycket "aktier" innefattar

andra andelar med rätt till del i vinst i et t

sådant företag vid tillämpn ing av denna arti­

kel.

5. Alla and ra slag av förmögenhet som en

person med hemvist i en avtalsslutande stat

innehar beskattas endast i denna stat.

Kapitel V

Metoder för att undanröja dubbelbeskattning
Artikel 23

1. I Belg ien un dviks dubbelbeskattning på

följande sätt:

a) Om person med hemvist i Belgien

förvärvar inkomst eller innehar förmögen­

het, som enligt bestämmelserna i detta avtal

— med undantag för bestämmelserna i a rti­

kel 10 punkt 2, artikel 11 punk terna 2 och 7

samt artikel 12 punkt 5 — får beskattas i

Sverige, skall Belgien undanta sådan inkomst

eller förmögenhet från beskattning. Belgien

får dock vid bestämmandet av beloppet av

skatten på denna persons återstående in­

komst eller förmögenhet tillämpa den skatte­

sats som skulle ha tillämpats om inkomsten

eller förmögenheten i fråga inte undantagits

från be skattning.

b) Om person med hemvist i Belgien

förvärvar inkomst som ingår i denna persons

totala inkomst som beskattas i Belgien och

som utgörs av utdelning som beskattas enligt

artikel 10 punkt 2 och som inte undantagits

från belgisk skatt enligt c) nedan, ränta som

beskattas enligt artikel I 1 punkterna 2 och 7

eller royalty som beskattas enligt artikel 12

punkt 5, skall Belgi en, på de villkor o ch i den

§ 4. La fortune constituée par des actions

d'une société qui est un resident d'un Etat

contractant possédées par une personne phy­

sique considérée comme un résident de cet

Etat en vertu de la législation de celui-ci, est

imposable dans cet E tat, lorsque la valeur de

cette fortune, déterminée conformément å la

législation fiscale dudit Etat, excéde 400.000

couronnes suédoises ou la contre-valeur en

francs beiges et que le total formé par cette

fortune et les autres éléments de la fortune de

cette personne physique excéde 800.000 cou­

ronnes suédoises ou la contre-valeur en

francs beiges. Pour I'application du présent

paragraphe, le terme "actions" comprend les

autres parts bénéficiaires dans une telle soci­

été.

§ 5. Tous les a utres éléments de la fortune

d'un résident d'un Etat contractant ne sont

imposables que dans cet Etat.

Chapltre V, — Mét hodes pour éliminer les

doubles impositions

Artide 23

§ ler. En ce qui concerne la Belgique, la

double imposition est évitée de la maniére

suivante:

a) Lorsqu'un résident de la Belgiqu e re^oit

des revenus ou posséde des éléments de for­

tune qui sont imposables en Suéde conformé­

ment aux dispositions de la présente Conven­

tion, å Pexception de celles des artides 10,

paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12,

paragraphe 5, la Belgiq ue exempte de Timpot

ces revenus ou ces éléments de fortune, mais

elle peut, pour calculer le montant de ses

impöts sur le reste du revenu ou de la fortune

de ce résident, appliquer le méme taux que si

les revenus ou les éléments de fortune en

question n'avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu'un résident de la Belg ique reQoit

des éléments de revenu qui sont compris

dans son revenu global .soumis ä fim pöt bei­

ge et qui consistent en dividendes imposables

conformément å Particle 10, paragraphe 2, et

non exemptés d'impot beige en vertu du c) ci-

aprés, en intéréts imposables conformément

å Particle 11, paragraphes 2 ou 7, ou en rc-

devanccs imposables conformément å Parlic-

962

¬

background image

v.

SFS 1991:606

omfattning som följer av belgisk lagstiftning,

från den belgiska skatten på sådan inkomst

avräkna en enligt denna lagstiftning scha­

blonmässigt be räknad andel av den utländs­

ka skatten.

c) Om ett bolag med hemvist i Belgien äger

aktier eller andelar i ett aktiebolag med

hemvist i Sverige, skall utde lning, som beta­

las från sistnämnda bolag till bolaget med

hemvist i Belgien och som får beskattas i

Sverige enligt artikel 10 punkt 2, vara undan­

tagen från bolagsskatten i Belgien på de vill­

kor och med de begränsningar som föreskrivs

i b elgisk lagstiftning.

d) 1 fall då enligt belgisk lagstiftning ett

företag som bedrivs av en person med

hemvist i Belgien vid beskattningen där er­

hållit ett faktiskt avdrag från intäkterna för

förlust som uppkommit i fast driftställe i Sve­

rige, skall sådant undantagande från beskatt­

ning som föreskrivs i punkt a inte medges i

Belgien beträffande vinst som uppkommit

under andra beskattningsperioder och som är

hänförlig till det fasta d riftstället, i den mån

vinsten u ndantagits från skatt även i Sverig e

på grund av avräkni ng mot nämnda förlust.

2. I Sverige u ndviks dubbelbeskattning på

följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt artiklarna 6 —

21 får beskattas i Belgien, ska ll Sverige, såvi­

da inte bestämmelserna i c eller d nedan för­

anleder annat, med beaktande av bestämmel­

serna i svensk lagstiftning — såsom den kan

komma att ändras från tid till annan utan att

den allmänna princip som anges här ändras

— från denna persons svenska inkomstskatt

avräkna ett belopp motsvarande den in­

komstskatt som betalat s i Belgien.

b) Om person med hemvist i Sverige inne­

har förmögenhet som enligt artikel 22 får be­

skattas i Belgien, skall Sverige, såvida inte

bestämmelserna i c nedan föranleder annat,

från skatten på denna förmögenhet avräkna

ett belopp motsvarande den skatt som erlagts

i Belgien för denna förmögenhet. Avräk-

ningsbeloppet skall emellertid inte överstiga

den del av den svenska skatten, beräknad

utan sådan avräkning, som belöper på den

förmögenhet som får beskattas i Belgien.

le 12, paragraphe 5, la quotité forfaitaire

d'impot étranger prévue par la législation bei­

ge est imputée, dans les conditions et au taux

prévus par cette législation, sur I'impot beige

afférent auxdits revenus.

c) Lorsqu'une société qui est un résident de

la Belgique a la propriété d'actions ou parts

d'une société par actions qui est un résident

de la Suéde, les dividendes qui lui sont payés

par cette derniére société et qui sont impo-

sables en Suéde conformément å I'article 10,

paragraphe 2, son t exemptés de fimpöt des

sociétés en Belgique dans les conditions et

limites prévues par la législation beige.

d) Lorsque, conformément å la législation

beige, des pertes subies par une entreprise

exploitée par un résident de la Belgique dans

un établissement stable situé en Suéde ont été

effectivement déduites des bénéfices de cette

entreprise pour son imposition en Belgique,

Texemption prévue au a) ne s'applique pas en

Belgique aux bénéfices d'autres périodes im-

posables qui sont imputables å cet établisse­

ment, dans la mesure ou ces bénéfices ont

aussi été exemptés d'impot en Suéde en rai-

son de leur compensation avec lesdites per­

tes.

§ 2. En ce qui conceme la Suéde, la double

imposition est évitée de la maniére suivante:

a) Sous réserve des dispositions des c) et d)

ci-aprés, lorsqu'un résident de la Suéde regoit

des revenus qui, conformément aux artides 6

å 21, sont imposables en Belgique, la Suéde

deduit, sous réserve des dispositions prévues

par la législation suédoise (et de toute modifi­

cation ultérieure de cette législation qui n'en

affecterait pas le principe général), de Pimpöt

qu'elle per^oit sur les revenus de ce résident,

un montant égal å I'impot sur le revenu payé

en Belgique.

b) Sous réserve des dispositions du c) ci-

aprés, lorsqu'un résident de la Suéde posséde

de la fortune qui, conformément å Particle

22, est imposable en Belgique, la Suéde ac-

corde sur Pimpöt dont elle frappe cette for­

tune un crédit d'impot d'un montant égal å

Pimpöt sur cette fortune payé en Belgique. Ce

crédit ne peut toutefois excéder la fraction de

Pimpöt suédois, calculé avant la déduction

du crédit, correspondant å la fortune impo­

sable en Belgique.

963

¬

background image

SFS 1991:606

c) Om en person med hemvist i Sverige

uppbär inkomst eller innehar förmögenhet

som enligt artikel 8, artikel 13 punkt 3. arti­

kel 19 punkterna i och 2 eller artikel 22

punkt 3 beskattas endast i Belig en, skall såvi­

da inte bestämmelserna i punkt e föranleder

annat, Sverige undanta inkomsten eller för­

mögenheten från s katt.

d) Om ett bolag med hemvist i Sver ige äger

aktier eller andelar i ett bolag med hemvist i

Belgien, skall utdelning, som betalas från sist­

nämnda bolag till bolaget med hemvist i Sve­

rige och som får beskattas i Belgien enligt

artikel 10 punkt 2, vara undantagen från bo­

lagsskatten i Sverige på de villkor och med de

begränsningar som föreskrivs i svensk lag­

stiftning.

e) 1 fall då en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst eller vinst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelse i det ta

avtal är undantagen från svensk skatt, får

Sverige, vid faststä llandet av skattesatsen för

svensk progressiv skatt på in komst, vinst el­

ler förmögenhet som in te är undantagen från

svensk skatt , beakta den inkomst, vinst eller

förmögenhet som är undantagen från svensk

skatt.

c) Lorsqu'un résident de la Suéde rcQoit

des revenus ou posséde de la fortune qui,

conformément aux artides 8, 13, paragraphe

3, 19, paragraphes I et 2, ou 22, paragraphe

3, ne sont imposables qu'en Belgique, la

Suéde exempte de Timpöt ces revenus ou cet-

te fortune, sous réserve des dispositions du

e).

d) Lorsqu'une société qui est un résident

de la Suéde a la propriété d'actions ou parts

d'une société qui est un résident de la Bel­

gique, les divid endes qui lui sont payés par

cette derniére société et qui sont imposables

en Belgique conformément å Tarticle 10, pa­

ragraphe 2, sont exemptés d'impot en Suéde

dans les conditions et limites prévues par la

législation suédoise.

e) Lorsqu'un résident de la Suéde rcQoit

des revenus ou des gains ou posséde de la

fortune qui, conformément å une disposition

quelconque de la Convention, sont exemptés

de rimpöt suédois, la Suéde peut néanmoins,

pour déterminer le taux progressif de I'impot

suédois sur les revenus, les gains ou la fortune

non exemptés, tenir compte des revenus, des

gains ou de la fortune exemptés.

Kapitel VI

Särskilda bestämmelser

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som ä r av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och där­

med sam manhängande krav som medborga­

re i d enna andra stat undersamma förhållan­

den är eller kan bli underk astad. Utan hinder

av bestämmelserna i artikel I tillämpas den­

na bestämmelse även på person som inte har

hemvist i en avtalsslulande stat eller i båda

avtalsslutandc staterna.

2. Uttrycket " medborgare" åsyftar:

a) fysisk person som har medborgarskap i

en avtalssluta nde stat;

b) juridisk person och an nan sammanslut-

Chapitre VI. — Dispositions spéciales

Artide 24
Non-discri m i nation

§ ler. Les nationaux d'un Etat contractant

ne sont soumis dans I'autre Etat contractant å

aucune imposition ou obligation y relative,

qui est autre ou plus lourde que celles aux-

quelles sont ou pourront étre assujettis les

nationaux de cet autre Etat qui se trouvent

dans la méme situation. La présente disposi­

tion s'applique aussi, nonobstant les disposi­

tions de rarticle ler, aux personnes qui ne

sont pas des résidents d'un Etat contractant
ou des deux Etats contractants.

§ 2. Le terme "nationaux" désigne:

a) toutes les personnes physiques qui pos-

sedcnt la nationali tc d'un Etat contractant;

b) toutes les personnes morales, sociétés de

964

¬

background image

SFS 1991:606

ning som bildats enligt den lagstiftning som

gäller i en avtalssluta nde stat.

3. Beskattningen av fast driftställe, som fö­

retag i en av talsslutande stat har i den andra

avtalsslutande staten, skall i denna andra stat

inte vara mindre fördelaktig än beskattning­

en av företag i denna andra stat, som bedri­

ver verksamhet av samma slag. Denna be­

stämmelse anses i nte medföra skyldighet för

en avtalsslutande stat att medge person med

hemvist i den a ndra avtalsslutande staten så­

dant personligt avdrag vid beskattningen el­
ler sådan skattebefrielse eller skattenedsätt-

ning på grund av civilstånd eller försörjnings­

plikt mot familj som medges person med

hemvist i den egna sta ten.

Vid tillämpningen av denna bestämmelse

skall bolag med hemvist i Belgien inte vara

underkastat förmögenhetsskatt i Sverige så

länge som sådan skatt inte tas ut av liknande

bolag med hemvist i Sveri ge.

4. Utom i de fall då b estämmelserna i arti­

kel 9, artikel 1 1 punkt 7 eller artikel 12 punkt

5 tillämpas, är ränta, royalty och annan betal­

ning från företag i en avtalsslutande stat till

person med hemvist i den andra a vtalsslutan­

de staten avdragsgilla vid bestämmandet av

den beskattningsbara inkomsten för sådant

företag på samma villkor som betalning till

person med hemvist i den förstnämnda sta­

ten. På samma sätt är skuld som företag i en

avtalsslutande stal har till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten av­

dragsgill vid bestämmandet av sådant före­
tags beskattningsbara förmögenhet på sam­

ma villkor som skuld till person med hemvist

i d en förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och där­

med sammanhängande krav som annat lik­

nande företag i den förstnämnda staten är

eller kan bli u nderkastat.

personnes et a ssociations constituées confor-

mément å la legislation en vigueur d ans un

Etat contractant.

§ 3. L'imposition d'un établissement stable

qu'une entreprise d'un Etat contractant a

dans fautre Etat contractant n'est pas établie

dans cet autre Etat d'une fagon moins favo­

rable que imposition des entreprises de cet

autre Etat qui exercent la méme activité. La

présente disposition ne peut étre interprétée

comme obligeant un Etat contractant å accor-

der aux résidents de fautre Etat contractant

les déductions personnelles, abattements et

réductions d'impot en fonction de la situa­

tion ou des charges de famille qu'il accorde å

ses propres résidents.

Par application de cette disposition, les so-

ciétés qui sont des résidents de la Belgique ne

sont pas soumises en Suéde å fimpöt sur la

fortune aussi longtemps que cet impot ne sera

pas perqru å charge des sociétés similaires qui

sont des résidents de la Suéde.

§ 4. A moins que les dispositions de fartic-

le 9, de Particle 11, parag raphe 7, ou de Par­

ticle 12, parag raphe 5, ne soient applicables,

les intéréts, redevances et autres dépenses

payés par une entreprise d'un Etat contrac­

tant å un résident de Pautre Etat contractant

sont déductibles, pour la détermination des

bénéfices imposables de cette entreprise,

dans les mémes conditions que s'ils avaient

été payés å un résident du premier Etat. De

méme, les dett es d'une entreprise d'un Etat

contractant envers un résident d e Pautre Etat

contractant sont déductibles, pour la déter­

mination de la fortune imposable de cette

entreprise, dans les mémes conditions que si

elles avaient été contractées envers un rési­

dent du premier Etat.

§ 5. Les entreprises d'un Etat contractant,

dont le capital est en totalité ou en parlie,

directement ou indirectement, détenu ou

contrölé par un ou plusieurs résidents de Pau­

tre Etat contractant, ne sont soumises dans le

premier Etat å aucune imposition ou obliga­

tion y relative, qui est autre ou plus lourde

que celles auxquelles sont ou pourront étre

assujetties les autres entreprises similaires du

premier Etat.

965

¬

background image

SFS 1991:606

6. Bestämmelserna i denna artikel skall

inte anses hindra Belgien att;

a) beskatta hela den inkomst som är hän-

förlig till fast driftställe som ett bolag med

hemvist i Sveri ge eller en personsammanslut­

ning med verklig ledning där har i Belgien

med den skattesats som föreskrivs i belgisk

lagstiftning, förutsatt att denna skattesats

inte överstiger den högsta skattesats som är

tillämplig på hela eller del av den inkomst

som förvärvas av bolag med hemvist i Bel­
gien;

b) ta ut förskottsskatten på värdepapper på

utdelning hänförlig till andel som äger verk­

ligt samband med fast driftställe eller stadig­

varande anordning som bolag med hemvist i

Sverige eller personsammanslutning med

verklig ledning där har i Belgien och som i

Belgien beskattas såsom juridisk person.

7. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

2 tillämpas bestämmelserna i förevarande ar­

tikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

§ 6. Aucune disposition du présent a rtide

ne peut étre interprétée comme empéchant la

Belgique:

a) d'imposer au taux prévu par la législa-

tion beige le montant total des bénéfices d'un

établissement stable beige d'une société qui

est un résident de la Suéde ou d'une associa­

tion ayant son siége de direction effective en

Suéde pourvu que le taux précité n'excede

pas le taux maximal applicable å fensemble

ou å une fraction des bénéfices des sociétés

qui sont des résidents de la Belgi que;

b) de prélever le précomte mobilier sur les

dividendes afférents å une participation se

rattachant effectivement å un établissement

stable ou une base fixe dont dispose en Bel­

gique une société qui est un résident de la

Suéde ou une association ayant son siége de

direction effective en Suéde et qui est impo-

sable comme une personne morale en Bel­

gique.

§ 7. Les dispositions du présent artide

s'appliquent nonobstant les dispositions de

I'article 2, aux impots de toute nature ou
dénomination.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesi dig överenskommelse

1. Om en person gör gällande att en avta ls­

slutande stat eller båda avtalsslutande stater­

na vidtagit åtgärder som för honom medför

eller kommer att medföra beskattning som

strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan

han, utan att detta påverkar hans ratt att

använda sig av de rättsmedel som finns i

dessa staters interna rättsordning, framlägga

saken för den behöriga myndigheten i den

avtalsslutande stat där han ha r hemvist eller,

om fråga är om tillämpning av artikel 24

punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är

medborgare. Saken skall framläggas inom tre

år från den tidpunkt då personen i fråga fick

vetskap om den åtgärd som givit upphov till

beskattning som strider mot bestämmelserna
i avtalet.

2. Om denna behöriga myndighet finner

invändningen grundad men in te själv kan få

till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan gen om ömsesi-

Article 25

Procedure amiable

§ ler. Lorsqu'une personne estime que les

mesures prises par un Etat contractant ou par

les deux Etats co ntractants entrainent ou en-

traineront pour elle une imposition non con-

forme aux dispositions de la présente

Convention, elle peut, indépendamment des

recours prévus par le droit interne de ces

Etats, soumettre son cas å Tautorité compé-

tente de PEtat contractant dont elle est un

résident ou, si son cas reléve de Particle 24,

paragraphe ler, å celle de PEtat contractant

dont elle posséde la nationalité. Le cas doit

étre soumis dans les trois ans qui suivent la

premiére notification de la mesure qui entrai-

ne une imposition non conforme aux disposi­
tions de la Convention.

§ 2. Cautorité compétente s'efforce, si la

requéte lui paralt fondée et si elle n'est pas

elle-méme en mesure d'y apporter une solu­

tion satisfaisante, de résoudre le cas par voie

966

¬

background image

SFS 1991:606

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande sta­

ten i syfte att undvika beskattning som s tri­
der mot avtalet.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter el­

ler tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan särskilt över lägga om

a) fördelningen av inkomst, avdrag eller

avräkning mellan ett företag i en avtalsslu­

tande stat och dess fasta drif tställe i den and­

ra avtalsslutande staten;

b) fördelningen av inkomst, avdrag eller

avräkning mellan s ådana företag med intres­

segemenskap som avses i artikel 9;

c) tolkningen av uttryck som används i av­

talet;

d) beteckningen på olika slag av inkomst

eller förmögenhet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall överlägga om de admi­

nistrativa åtgärder som är nödvändiga för att

genomföra avtalets bestämmelser, särskilt

om den utredning som personer med hemvist

i endera staten skall förete för att i den andr a

staten erhålla de skattebefrielser eller skatte-

nedsättningar som föreskrivs i detta avtal.

5, De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbindel­

se med varandra för att tillämpa avtalet.

d'accord amiable avec fautorité compétente

de fautre Etat contractant, en vue d'éviter

une imposition non conforme å la Conven­

tion.

§ 3. Les autorités compétentes des Etats

contractants s'efforcent par voie d'accord

amiable, de résoudre les difficultés ou de dis-

siper les doutes auxquels peuvent donner lieu

finterprétation ou fapplication de la

Convention.

Elles peuven t notamment se concerter au

sujet de:

a) rimputation des bénéfices, déductions

et crédits d'une entreprise d'un Etat contrac­

tant å son établissement stable situé dans

fautre Etat contractant;

b) rimputation des bénéfices, déductions

et crédits dans le cas d'entreprises associées

au sens de farticle 9;

c) finterprétation d'une expression utilisée

dans la Convention;

d) la qualification d'éléments du revenu ou

de la fortune.

§ 4. Les autorités compétentes des Etats

contractants se concertent au sujet des mesu-

res administratives nécessaires å fexécution

des dispositions de la Convention et notam­

ment au sujet des justifications å four nir par

les résiden ts de chaque Etat pour bénéficier

dans fautre Etat des exemptions ou réduc-

tions d'impots prévues å cette Convention.

§ 5. Les autorités compétentes des Etats

contractants communiquent directement en-

tre elles pour fapplication de la Convention.

Artikel 26
Utbyie av upplysningar

1. De behöriga myndi gheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa

bestämmelserna i detta avtal eller i de avtals­

slutande staternas interna lagstiftning i fråga

om skatt er som omfattas av avtalet, i den

mån beskattningen enligt denna lagstiftning

inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys­

ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys­
ningar som en avtalsslutandc stat mottagit

skall behandlas såsom hemliga på samma sätt

som upplysningar, som erhållits enligt den

interna lagstiftningen i denna stat, och får

Artide 26

Echange de renseignements

§ ler. Les autorités compétentes des Etats

contractants échangent les renseignements

nécessaires pour appliquer les dispositions de

la présente Convention ou celles de la législa-

tion interne des Etats eontractants relative

aux impöts visés p ar la Convention dans la

mesure ou fimposition qu'elle prévoit n'est

pas contraire å la Convention. L'échange de

renseignements n'est pas restreint par fartic­

le ler. Les renseignements regus par un Etat

contractant sont tenus secrets de la méme

manicre que les renseignements obtenus en

application de la législation interne de cet

967

¬

background image

SFS 1991:606

yppas endast för personer-eller myndigheter

{däri inbegripna domstolar och förvaltnings­

organ) som fastställer, uppbär eller indriver

de skatter som omfattas av avtalet eller hand­

lägger åtal eller besvär i fråga om dessa skat­

ter. Dessa personer eller myndigheter skall

använda upplysningarna endast för sådana

ändamål. De får yppa upplysningarna vid of­

fentlig rättegång eller i domstolsavgöran den.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalsslutande stat eller i den andra
avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admi­

nistrativ praxis i denna avtalsslutande stat

eller i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

Etat et ne sont communiqués qu'aux person-

nes ou autorités (y compri s les tribunaux et

organes adminislratifs) concernées par fétab-

lissement ou le recouvrem ent des impöts vi­

ses par la Convention, par les procédures ou

poursuites concernant ces impöts, ou par les

décisions sur les recours relatifs å ces impöts.

Ces personnes ou autorités n'utilisent ces

renseignements qu'å ces fins. Elles peuvent

faire état de ces renseignements au cours

d'audiences publiques de tribunaux ou dans

des jugements.

§ 2. Les dispositions du paragraphe ler ne

peuvent en aucun cas étre interprétées com-

me imposant å un Etat contractant fobliga-
tion;

a) de prendre des mesures administratives

dérogeant å sa législation et å sa pratique

administrative ou å celles de I'autre Etat

contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne

pourraient étre obtenus sur la base de sa légis­

lation ou dans le cadre de sa pratique admini­

strative normale ou de celles de fautre Etat

contractant;

c) de fournir des renseignements qui révé-

leraient un secret commercial, industriel,

professionnel ou un procédé commercial ou

des renseignements dont la communication

serait contraire å fordre public.

Artikel 27

Bisiåiid med indrivning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig

att lämna varandra bistånd med delgivning

och handräckning för att driva in ska tter som

anges i artikel 2 samt alla tillägg, förhöjningar

av skatt och skattetillägg, r äntor och kostna­

der samt viten utan straffrättslig karaktär.

2. På framställning av den behöriga myn­

digheten i en avtalsslutande stat skall den

behöriga myndigheten i den andra avtalsslu-

tandc staten, i enligh et med bestämmelserna

i lagar och författningar i den sistnämnda

staten om delgivning och indrivning av såda­

na skatter, verkställa delgivning och indriv­

ning av sådana i punkt 1 angivna skattekrav

vilka är exigibla i den förstnämnda staten.

Artide 27
Assistance au recouvrement

§ ler. Les Etats contractants s'engagent å se

préter mutuellement aide et assistance aux

fins de notifier et de recouvrer les impöts

visés å Particle 2 ainsi que tous additionnels,

accroissements et suppléments dMmpöt (skat­

tetillägg), intéréts, frais et amendes sans ca-

ractére pénal.

§ 2. Sur requéte de Pautorité compétente

d'un Etat contractant, Pautorité compétente

de Pautre Etat contractant assure, suivant les

dispositions légalcs et réglementaires appli-

cables å la notification et au recouvrement

desdits impöts de cc dernier Etat, la notifica­

tion et le recouvrement des créances fiscales

visées au paragraphe ler, qui sont exigibles

dans le pre mier Etat. Ces créances ne joui s-

968

¬

background image

SFS 1991:606

Sådana skattekrav åtnjuter inte någon för­

månsrätt i den stat till vilken framställningen

görs och denna stat har inte någon skyldighet

att vidta verkställighetsåtgärder som inte är
tillåtna enligt lagar och författningar i den

stat som gjort framställ ningen.

3. F ramställning enligt punkt 2 skall vara

åtföljd av en officiell avskrift av exekutions­

handlingarna samt i förekommande fall en

officiell avskrift av lagakraftvunna admini­

strativa eller rättsliga beslut.

t. I fråga om skattekrav som ännu inte

blivit slutgiltigt fastställt kan den behöriga

myndigheten i en avtalsslutande stat, för att

säkerställa sin rätt, begära att den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande sta­

ten vidtar säkringsåtgärder enligt lagstift­

ningen i denna stat. Beträffande sådana åt­

gärder äger bestämmelserna i punkterna 1-3

motsvarande tillämpning.

5. Frågor rörande preskription av skatte­

krav regleras, utan hinder av bestämmelserna

i pu nkt 2, utes lutande av lagstiftningen i den

stat som gör framställninge n.

6. Bestämmelserna i artikel 26 punkt 1

tillämpas även på varje upplysning som vid

genomförandet av bestämmelserna i föreva­

rande artikel lämnas till den behöriga myn­

digheten i en avta lsslutande stat.

sent d'aucun privilége dans I'Etat requis et

celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des

moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés

par les dispositions legales ou réglementaires

de I'Etat requérant. •

§ 3. Les requétes visées au paragraphe 2

sont appuyées d'une copie officielle des titres

exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une

copie officielle des décisions a dministratives

ou judiciaires passées en force de chose jugée.

§ 4. En ce qui concerne les créances fiscales

qui sont susceptibles de recours, Tautorité

compétente d'un Etat contractant peut, pour

la sauvegard de ses droits, demander å 1'auto-

rité compétente de I'autre Etat contractant de

prendre les mesures conservatoires prévues

par la législation de celui-ci; les disposition s

des paragraphes ler å 3 sont applicables, mu­

tatis mutandis, å ces mesures.

§ 5. Nonobstant les dispositions du para­

graphe 2, les questions concernant le délai de

prescription des créances fiscales sont régies

exclusivement par la législation de I'Etat

requérant.

§ 6. Les dispositions de Farticle 26, para­

graphe ler, s'appliquent également å tout

renseignement porté, en exécution du présent

artide, å la connaissance de fautorité compé­

tente d'un Etat contractant.

Artikel 28

Begränsning av avtalets tillämpning

1. Bestämmelserna i avtalet berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk­

rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer per­

soner som tillhör diplomatiska beskickningar

eller konsulat.

2. Vid tillämpningen av avtalet, skall per­

son, som tillhör en avtalsslutande stats ackre­

diterade diplomatiska beskickning eller kon­

sulat i den andra avtalsslutande staten eller i

en tredje stat och som är medborgare i den

utsändande staten, anses ha hemvist i den

utsändande staten om han där är underkas­

tad samma skyldigheter beträffande skatter

på inkomst och förmögenhet som person

med he mvist där.

Artide 28

Limitation des effets de la Convention

§ ler. Les dispositions de la présente

Convention ne portent pas atteinte aux privi­

leges fiscaux dont bénéficient les membres

des missions diplomaliques et des postes con-

sulaires en vertu soit des régies générales du

droit des gens, soit des dispositions d'accords

particuliers.

§ 2. Aux fins de la Convention, les mem­

bres d'une mission diplomatique ou d'un

pöste consulaire d'un Etat contractant accré-

dités dans I'autre Etat contractant ou dans un

Etat tiers, qui ont la n ationalité de I'Etat ac-

créditant, sont réputés étrc des résidents du-

dit Etat s'ils y sont soumis aux mémes obliga­

tions en matiére d'impots sur le revenu et sur

la fortune que les résidents de cet Etat.

969

¬

background image

SFS 1991:606

3. Avtalet tillämpas inte beträffande inter­

nationella organisationer, deras organ eller

tjänstemän eller beträffande person som till­

hör en tredje stats diplomatiska beskickning

eller konsulat och som befinner sig i en av­

talsslutande stat och som inte anses ha

hemvist i någondera avtalsslutande staten i

fråga om skatter på inkomst och förmögen­
het.

§ 3. La Convention ne s'applique pas aux

organisations internationales, å leurs organes

ou å leurs fonctionnaires, ni aux personnes

qui sont membres d'une mission diploma­

tique ou d'un pöste consulaire d'un Etat tiers,

lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un

Etat contractant et ne sont pas traités com me

des résidents dans I'un ou I'autre Etat con­

tractant en matiére d'impots sur le revenu ou

sur la fortune.

Artikel 29
Oskifiade dödsbon

Då en person med hemvist i Bel gien erhål­

ler inkomst från källa i Sverige genom för­

medling av ett oskiftat dödsbo som har

hemvist i Sverige, skall befrielse från eller

nedsättning av svensk skatt tillämpas beträf­

fande inkomsten som om personen med

hemvist i Belgien hade uppburit inkomsten

direkt.

1 sådant fall skall bestämmelserna i artikel

23 punkt I a) respektive b), beroende på in­

komstslaget, tillämpas i Belgien.

Artide 29
Successions indivises

Lorsqu'un résident de la Belgique tire des

revenus de sources situées en Suéde, par I'in-

termédiaire d'une succession indivise qui est

un résident de la Suéde, les exemptions ou

réductions d'impot suédois s'appliquent å ces

revenus comme si le résident de la Belgiq ue

en était le bénéficiaire direct.

Dans ce cas, les dispositions de Particle 23,

paragraphe ler, a) ou b), suivant les cas,

s'appliquent en Belgique compte tenu de la

nature desdits revenus.

Kapitel VII

Slutbestämmelser

Artikel 30

{krafllrädande

1. Detta avtal skall ratifice ras och ratifika-

tionshandlingarna skall utväxlas i Bryssel

snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft femtonde dagen

efter den då ratifikationshandlingama utväx­

las och dess bestämmelser till ämpas:

a) beträffande skatter som innehålls vid

källan, på inkomster som blir tillgängliga för

lyftning eller förfaller till betalning den 1 ja­

nuari 1991 eller senare;

b) beträffande andra inkomstskatter, på

skatter som påförs fÖr beskattningsperioder

som slutar den 31 december 1990 eller sena­

re;

c) beträffande svensk förmögenhetsskatt,

på skatt som påförs för beskattningsåret 1992

och efterföljande beskattningsår.

Chapitre VII. — Dispositions finales

Artide 30

Entrée en vigueur

§ ler. La pré sente Convention sera ratifiée

et les instruments de ratification serent

échangés å Bruxelles aussitot que possible.

§ 2. La Convention entrera en vigueur le

quinziéme jour suivant celui de Péchange des

instruments de ratification et ses dispositions

seront applicables:

a) aux impots dus å la source sur les reve­

nus attribués ou mis en paiement å pa rtir du

lerjanvier 1991;

b) aux autres impots établis sur des revenus

de périodes imposables prenant fin å partir
du 31 décembre 1990;

c) å Pimpot suédois sur la fortune établi

pour les années d'imposition 1992 et suivan -
tes.

970

¬

background image

SFS 1991:606

3. Konvention en den 31 maj 1929 mellan

Sverige och Belgien angående förhindrande

av dubbelbeskattning av inkomster, härrö­

rande från rederirörelse, skall upphöra att

gälla oc h skall inte längre tillämpas när före­

varande avtal b örjar tillämpas.

§ 3. La Convention conclue entre la Bel-

gique et la Suéde le 31 mai 1929 en vue

d'éviter la double imposition des revenus des

entreprises de navigation maritime prendra

fin et cessera de s'appliquer å partir de Pent-

rée en vigueur de la présen te Convention.

Artikel 31

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft tills det sägs upp

av en avta lsslutande stat. Vardera avtalsslu­

tande staten kan när som helst efter utgången

av en tido'md av fem år, räknat från dagen

för ikraftträdandet, säga upp avtalet att upp­

höra att gälla vid utgången av ett kalenderår,

genom medde lande om uppsägning på diplo­

matisk väg sex m ånader i förväg. I händelse

av sådan uppsägning skall avtalet inte längre
tillämpas:

a) beträffande skatter som innehålls vid

källan, på inkom ster som blir tillgängliga för

lyftning eller förfaller till betalning den 1 ja­

nuari det kalender år som följer närmast efter

det till vars utgång avtalet sagts upp eller
senare;

b) beträffande andra inkomstskatter som

avser beskattningsperioder som slutar den 31

december det kalenderår till vars utgång av­

talet sagts upp eller senare;

c) beträffande svensk förmögenhetsskatt

som påförs för beskattningsår som följer efter

det år då avtalet sagts upp.

Artide 31
Dénonciation

La p résente Convention demeurera en vi­

gueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée

par un Etat contractant. Chacun des Etats

contractants pourra dénoncer la Convention

pour la fin de toute année civile, å tout mo­

ment apres Fexpiration d'un délai de cinq ans

å compter de la date de son entrée en vigueur,

moyennant un préavis d'au moins six mois

donné par la voie diplomatique. Dans cette

éventualité, la Convention cessera d'etre

applicable:

a) aux impöts dus å la source sur les reve­

nus attribués ou mis en paiement ä partir du

ler janvier de Tannée civile qui suit immédi-

atement celle pour la fin de laquelle la dénon­

ciation aura été notifiée;

b) aux autres impöts établis sur des revenus

de périodes imposables prenant fin å partir

du 31 décembre de Fannée civile pour la fin

de laquelle la dénon ciation aura été notifiée;

c) å rimpöt suédois sur la fortune établi

pour les années d'impMjsition suivant Tannée

de la dénonciation.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av respek­

tive regering undertecknat detta avtal och

försett detsamma med sina sigill.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, å ce

dument autorisés par leurs Gouvemements

respectifs, ont signé la présente Convention

et y ont apposé leurs sceaux.

Som skedde i Stockholm den 5 februari

1991 i två exemplar, på svenska, franska och

nederländska språken, vilka tre texter äga

lika vitsord.

FAIT å Stockholm, le 5 février 1991, en

double exemplaire, en langues fran^aise,

néerlandaise et suédoise, les tro is textes fai-

sant également foi.

971

¬

background image

SFS 1991:606

För Konungariket Sveriges rege ring:

Erik Asbrink

För Konungariket Belgiens regering:

Hugo IValsdiap

Pour le Gouvernement du Royaume de

Suéde:

Erik Asbrink

Pour le Gouvernement du Royaume de

Belgique:

Hugo Walschap

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 o ch tillämpas från de tidpunk­

ter som regeringen bestämm er i den mån inte annat följer av punkterna 2

och 3 nedan.

2. Bestämmelserna i 4 § tillämpas i fråga om beskattningsår som på­

börjas den I juli 1991 eller senare,

3. Bestämmelserna i 5 § tillämpas på utdelning som blivit tillgän glig för

lyftning efter utgången av är 1990.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ERIKÅSBRINK

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.