SFS 2011:1341 Lag om ändring i lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

111341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:606) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Belgien;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:606) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien ska ha följande lydelse.

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-

stämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 3 eller artikel 19 punkterna
1 och 2 i avtalet beskattas endast i Belgien ska följande iakttas. Beskattas
personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra
till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha
påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i
Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten
utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med
den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som
ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till
högre skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1341

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.