SFS 2014:284 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 2014:284 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
140284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader;

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader ska ha följande lydelse.

4 §

2

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Med beskatt-
ningsår för staten, landstingskommuner, kommuner och kommunalförbund
avses dock i denna lag kalenderår. Med beskattningsår för svenska handels-
bolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar avses i denna lag
räkenskapsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014 och tillämpas första gången på be-

skattningsår som börjar efter den 31 maj 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233.

2 Senaste lydelse 1999:1273.

SFS 2014:284

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.