SFS 1991:1848

911848.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1848 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring 1 lagen (1991:687) om särskild löneskatt på

den 30 december 1991 pensionskostnader;

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 1 och 3 § § lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

1 § Den som utföst en tjänstepension skall till staten betala särskild

löneskatt med 21,85 procent på kos tnaden för pensionsutfästelsen, beräk­
nad enligt 2 §.

I fråg a om handelsbolag och dödsbon som vid inkomsttaxeringen be­

handlas som handelsbolag är dock delägarna skattskyldiga.

3 § En enskild perso n eller ett dödsbo som medges avdrag för avgift för

pensionsförsäkring enligt punkt 21 av anv isningarna till 23 § kommunal-

3382

' Prop. 1991/92:60, SkUIO, rskr. 97.

w

¬

background image

skattelagen (1928:370) skall för det beskattningsåret till staten betala

SFS 1991:1848

särskild löneskatt med 21,85 procenfpå avgiften.

Denna lag träder i k raft den 1 januar i 1992. �ldre bestämmelser tilläm­

pas dock för beskattningsår som påbörja ts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Anders Lindgren

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.