SFS 2011:1343 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 2011:1343 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
111343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt
på pensionskostnader;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader ska ha följande lydelse.

5 §

2

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av särskild löneskatt på pen-

sionskostnader finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Regeringen meddelar föreskrifter om fastställande och redovisning av sär-

skild löneskatt som staten ska betala.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 1997:540.

SFS 2011:1343

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.