Lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1992:1193
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:862
Övrigt: Bilagan inte med här.
Länk: Länk till register

SFS nr:

1992:1193
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1992-12-10
Ändrad: t.o.m. SFS

2023:862
Övrig text: Bilagan inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning som Sverige och Tyskland undertecknade den 14 juli 1992 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och utgör en del av detta, i den lydelse som detta har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 18 januari 2023, gälla som lag här i landet.

Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga till denna lag. Lag (2023:645).

2 §   Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Lag (2023:645).

3 §   Har upphävts genom lag (2023:645).

4 §   Har upphävts genom lag (2023:645).

5 §   Har upphävts genom lag (2011:1351).


Övergångsbestämmelser

1992:1192

Denna lag träder i kraft den 1 november 1994. (Förordning 1994:1300).

2023:645
   1. /Upphör att gälla U:2024-12-31/ Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
   1. /Träder i kraft I:2024-12-31/ Denna lag träder i kraft den 31 december 2023. Förordning (2023:862).
   2. Lagen tillämpas första gången i fråga om
      a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
      b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsperiod som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
      c) arvskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och
      d) gåvoskatt, på gåva som sker den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.
   3. Informationsutbyte enligt artikel 29 i avtalet och bistånd vid indrivning av skatter enligt artikel 30 i avtalet, på begäran som framställs den dag då lagen träder i kraft eller senare, oavsett vilken beskattningsperiod som frågan eller beskattningsanspråket hänför sig till.
   4. De upphävda artiklarna 24-28 i avtalet gäller dock fortfarande i fråga om
      a) arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider före den 1 januari det kalenderår som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft, och
      b) gåvoskatt, på gåva som sker före den 1 januari det kalenderår som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft.
   5. De upphävda 3 och 4 §§ gäller dock fortfarande om skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har inträtt före utgången av 2004.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.