SFS 1992:1196

921196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1196 Lag

Utkom från trycket

oni dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ocb Mexiko;

den 18 december 1992

Utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal for att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatte­

flykt beträfifande skatter på inkomst som Sverige och Mexiko underteckna­
de den 21 september 1992 skall, tillsammans med det protokoll som är
fogat till avtal et och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.
Avtalet är avfattat på spanska och engelska. Båda texterna har samma
giltighet. Den engelska texten framgår av bilaga till denna lag. Den spanska
texten skall kungöras genom publicering i Sveriges internationella överens­
kommelser (SÖ).

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt

avtalet beskattas endast i Mexiko skall sådan inkomst inte tas med vid

taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

ANNE WIBBLE
(Finansdepartementet)

2836

' Prop. 1992/93:45, bet. 1992/ 93: SkU4, rskr. 1992/93:80,

¬

background image

SFS 1992:1196

CONVENTION BETWEEN THE

KINGDOM OF SWEDEN AND THE UNITED

MEXICAN STATES FOR THE

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND

THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Kingdom of Sweden and the United

Mexican States, desiring to conclude a Con­
vention for the Avoidance of Double Taxation
and the Prevention of Fiscal Evasion with re­
spect to Taxes on Income, have agreed as fol­
lows:

Bilaga

(Översättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET

SVERIGE OCH MEXIKOS FÖRENTA

STATER FÖR ATT UNDVIKA

DUBBELBESKATTNING OCH

FÖRHINDRA SKATTEFLYKT

BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Konungariket Sverige och Mexikos Förenta

Stater, som önskar ingå ett avtal för att und­
vika dubbelbeskattning och förhin dra skatte­

flykt beträffande skatter på inkomst, har kom­

mit överens om följande:

Artide 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting

States.

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av­
talsslutande staterna.

Artide 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Convention shall
apply are:

(a) In Mexico:

(i) the income tax; and
(ii) the assets tax;
(hereinafter referred to as "Mexican
tax");

(b) in Sweden:

(i) the State income tax (den statliga in­

komstskatten), including the sailors'
tax (sjömansskatten) and the cou­
pon tax (kupongskatten);

(ii) the special income tax on non-resi­

dents (särskild inkomstskatt för

utomlands bosatta);

(iii) the special income tax on non-resi­

dent entertainers and artistes

(särskild inkomstskatt för utom­
lands bosatta artister m.fl.); and

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är

a) i Mexiko:

1) inkomstskatten, och

2) minimiskatten på bolagstillgångar

(the assets tax);

(i det följande benämnda "mexi­
kansk skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten
däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta artister m.fl,, och

2837

¬

background image

SFS 1992:1196

(iv) the communal income tax (den

kommunala inkomstskatten);

(hereinafter referred to as "Swedish
tax").

(2) The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph (I). The com­

petent authorities of the Contracting States

shall notify each other of any substantial
changes which have been made in their re­
spective taxation laws.

4) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda "svensk

skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av sa mma
eller i huvudsa k likartat slag, som efter under­
tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av

eller i stället för d e skatter som anges i punkt
1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna skall meddela varandra de vä­

sentliga ändringar som vidtagits i respektive
skattelagstiftning.

Artide 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention, unless
the context otherwise requires:

(a) the term "Mexico" means the United

Mexican States; when used in a geo­

graphical sense, it includes the territory
of the United Mexican States; as well as

the integrated parts of the Federation;
the islands, including the reefs and cays in
the adjacent waters; the islands of Guad­

alupe and Revillagigedo; the continental

shelf and the seabed and sub-soil of the
islands, cays and reefs; the waters of the

territorial seas to the extent and limits es­
tablished by international law and the in­
land waters; and the air space of the
national territory to the extent and condi­
tions established by the international law;

(b) the term "Sweden" means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geograph­
ical sense, includes the national territory,
the territorial sea of Sweden as well as

other maritime areas over which Sweden
in accordance with international law ex­

ercises sovereign rights or jurisdiction;

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,
har vid tillämpningen av de tta avtal följande

uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Mexiko" åsyftar Mexikos Förenta Sta­

ter; och innefattar när uttrycket används
i geografisk betydelse, Mexikos Förenta

Staters territorium likväl som de integre­

rade delarna av federationen; öarna inne­

fattande reven och bankarna i de till
öarna angränsande vattenområdena;
öarna Guadalupe och Revillagigedo,

kontinentalsockeln och havsbotten samt

öarnas, bankarnas och revens underlag;

territorialvattnets utsträckning i överens­

stämmelse med folkrätten samt inre vat­

ten; och luftrummet över det nationella

territoriet i den utsträckning och på det

sätt som följer av folkrätten;

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar när uttrycket används i
geografisk betydelse, Sveriges territo­

rium, Sveriges territorialvatten och andra
havsområden över vilka Sverige, i över­
ensstämmelse med folkrätten, utövar su­
veräna rättigheter eller jurisdiktion;

2838

¬

background image

SFS 1992:1196

(c) the terms "a Contracting State" and "the

other Contracting State" mean Mexico or

Sweden, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual,

a company and any other body of per­
sons;

(e) the term "company" means any body cor­

porate or any entity which is treated as a
body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Con­

tracting State" mean respectively an en­
terprise carried on by a resident of a Con­
tracting State and an enterprise carried

on by a resident of the other Contracting

State;

(g) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft oper­
ated by an e nterprise which has its place
of effective management in a Contracting

State, except when th e ship or aircraft is

operated solely between places in the
other Contracting State;

(h) the term "nationals" means:

(i) all individuals possessing the nation­

ality of a Contracting S tate;

(ii) all legal persons, partnerships and

associations deriving their status as

such from the laws in force in a Con­

tracting State;

(i) the term "competent authority" means:

(i)

in Mexico, the Ministry of Finance

and Public Credit; and

(ii) in Sweden, the Minister of Finance,

his authorized representative or the
authority which is designated as a

competent authority for the pur­

poses of this Conven tion.

(2) As regards the application of the Conven­
tion by a Con tracting State, any term not de­
fined therein shall, unless t he context other­
wise requires, have the meaning which it has

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Mexiko el­
ler Sverige, beroende på sammanhanget;

d) "person" inbegriper fysisk perso n, bolag

och annan sammanslutning;

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas så­

som juridisk person ;

f) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande sta­

ten" åsyftar företag som bedrivs av per­

son med hemvist i en avtalsslutande stat

respektive företag som bedrivs av person
med hemvist i den andra avtalsslutande

staten;

g) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används

av företag som har sin verkliga ledning i

en avtalsslutande stat utom då skeppet el­

ler luftfartyget används uteslutande mel­
lan platser i den andr a avtalsslutande sta­

ten;

h) "medborgare" åsyftar:

1) alla fysiska personer som är medbor­

gare i en avtalsslutande stat,

2) alla juridiska personer, handelsbo­

lag och andra sammanslutningar
som bildats enligt den lagstiftning
som gäller i en avtalsslutande stat;

i)

"behörig myndighet" åsyftar:

1) i Mexiko, finansdepartementet "the

Ministry of Finance and Public Cre­
dit"; och

2) i Sverige, finansministern, dennes

befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tillämp­
ningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet
anses, såvida inte sammanhanget föranleder
annat, varje uttryck som inte definierats i avta­
let ha d en betydelse som uttrycket har enligt

2839

¬

background image

SFS 1992:1196

under the law of that State concerning the

taxes to which the Convention applies .

den statens lagstiftning i fråga om sådana skat­
ter på vilka avtalet tillämpas.

Artide 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention, the
term "resident of a Con tracting State" means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domi­
cile, residence, place of management or any
other criterion of a similar nature, provided,

however, that this term does not include any
person who is liable to tax in that State in re­

spect only of income from sources in that
State.

(2) Where by reason o f the provisions of para­

graph (1) an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be de­

termined as follows:

(a) He shall be deemed to be a resident of the

State in which he has a perman ent home

available to him; if he has a permanent
home available to him in both St ates, he

shall be deemed to be a resident of the
State with which his personal and
economic relations are closer (c entre of
vital interests);

(b) if the St ate in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if
he has not a permanent home available to
him in either State, he shall be deemed to
be a resident of the Sta te in which he has

an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed

to be a resident of the State of which he is

a national;

(d) if he is not a national of either State, or if

he according to the domestic laws of

Sweden, is considered to be a national of
both States, the competent authorities of

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut­

trycket "person med hemvist i en avtalsslu­
tande stat" person som enligt lagstiftningen i

denna stat är skattskyldig där på grund av

hemvist, bosättning, plats för företagsledning

eller annan liknande omständighet. Därvid

iakttas emellertid att uttrycket inte inbegriper

person som är skattskyldig i denna stat endast

för inkomst från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande
sätt:

a) Han anses ha hemvist i den st at där han

har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande. Om han har en sådan
bostad i båda staterna, anses han ha hem­
vist i den stat med vilken hans person liga
och ekonomiska förbindelser är starkast

(centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilke n stat han

har centrum för sina levnadsintressen el­

ler om han inte i någondera staten har en

bostad som stadigvarande står till hans

förfogande, anses han ha hemvist i den
stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigva­
rande i någon av dem, anses han ha h em­
vist i den stat där han är medborgare;

d) om han inte är medborgare i någon stat,

eller om han enligt svensk lag skall be­

traktas som medborgare i båda staterna,

avgör de behöriga myndigheterna i de av-

2840

¬

background image

SFS 1992:1196

the Contracting States shall settle the

question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of para­
graph (1) a person other than an individual is
a res ident of both Contracting States, then it
shall be deemed to be a resident of the State
in which its place of effective management is

situated.

talsslutande staterna frågan genom ömse­
sidig överenskommelse.

3. Då på gru nd av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen i

fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

Artide 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention, the
term "permanent establishment" means a
fixed place of business through which the busi­
ness of an enterprise is wholly or partly carried
on.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut­

trycket "fast driftställe" en stadigvarande plats

för affärsverksamhet, från vilken e tt företags

verksamhet helt eller delvis bedrivs.

(2) The term "permanent establishment" in­

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar sär-

cludes especially:

skilt:

(a) a place of man agement;

a) plats för företagsledning.

(b) a branch;

b) filial.

(c) an office;

c) kontor,

(d) a factory;

d) fabrik.

(e) a workshop; and

e) verkstad, och

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

other place of extraction of natural re-

annan plats för utvinning av naturtill-

sources.

(3) The term "permanent establishment" like­
wise encompasses a building site, a construc­
tion, assembly or installation project or super­
visory activities in connection therewith, but

only where such site, project or activities con­

tinue for a period of more than six months.

(4) Notwithstanding the preceding provisions
of this Article, the term "permanent establish­
ment" shall be deemed not to include;

(a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or

merchandise belonging to the enterprise;

gangar.

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar även

byggnads-, anläggnings-, monterings- eller in­

stallationsverksamhet eller tillsynsverksamhet

i ansl utning därtill, men endast om verksam­
heten pågår under en tidrymd som överstiger

sex månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel anses uttrycket "fast driftställe"
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring, utställning eller utläm­
nande av företaget tillhöriga varor,

2841

¬

background image

SFS 1992:1196

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise

solely for the purpose of storage, display

or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods o r

merchandise belonging to the enterprise

solely for the purpose of processing by

another enterprise;

(d) the maintenance of a fbc ed place o f busi­

ness solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting in­
formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of advertising,
for the supply of information, for

scientific research, for preparations relat­

ing to the placement of loans, or for sim­
ilar activities, which have a preparatory
or auxiliary character, for the enterprise;

(f) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for any combination of ac tivi­
ties mentioned in sub-paragraphs (a) to

(e), provided that the overall activity of
the fixed place of business resulting from
this combination is of a preparatory or
auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of para­
graphs (1) and (2), where a person - other than
an agent of an independent status to whom

paragraph (7) applies - is acting on behalf of

an enterprise and has, and habitually exer­
cises, in a Contracting State an authority to
conclude contracts in the name of the enter­

prise, that enterprise shall be deemed to have
a permanent establishment in that State in re­

spect of any activities which that person under­

takes for the enterprise, unless the activities of

such person are limited to those mentioned in

paragraph (4) which, if exercised through a
fixed place of business, would not make this

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för lagring, utställning

eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för bearbetning eller
förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av
varor eller inhämtande av upplysningar
för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att ombe­
sörja reklam, meddela upplysningar, be­
driva vetenskaplig forskning, vidta förbe­
redelser för placering av lån eller bedriva

annan liknande verksamhet som är av

förberedande eller biträdande art för
företaget,

f) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att

kombinera verksamheter som anges i
punkterna a—e, under förutsättning att
hela verksamheten som bedrivs från den

stadigvarande platsen för affärsverksam­

het på grund av denna kombination är av

förberedande eller biträdande art.

5. Om en person - som inte är sådan obe­

roende representant på vilken punkt 7 til läm­
pas - är verksam i en avtalsslutande stat för ett

företag samt i en avtalsslutande stat har och

där regelmässigt använder fullmakt att sluta

avtal i företagets namn, anses detta företag -
utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1
och 2 - ha fast driftställe i denna stat beträf­

fande varje verksamhet som denna person be­

driver för företaget. Detta gäller dock inte om
den verksamhet som denna person bedriver är
begränsad till sådan som anges i punkt 4 och

som - om den bedrevs från en stadigvarande

plats för affärsverksamhet - inte skulle göra

2842

¬

background image

SFS 1992:1196

fixed place of business a pe rmanent establish­

ment under the provisions of that paragraph.

(6) Notwithstanding the preceding provisions

of this A rticle, an insurance enterprise which
is a resident of a Contracting State shall, ex­
cept in regard to re-insurance, be deemed to

have a permanent establishment in the other
Contracting State if it collects premiums in the

territory of that other State or insures risks

situated therein through a representative who

is employed or carries on business in that other

State, other than an agent of an independent

status to whom paragraph (7) applies.

(7) An enterprise of a Contracting State shall
not be deemed to have a permanent establish­
ment in the other Contracting State merely be­

cause it carries on business in that other State

through a broker, general commission agent or

any other agent of an independent status, pro­

vided that such persons are acting in the ordin­

ary course of their business. However, when

the activities of such an agent are devoted
wholly or almost wholly on behalf of that en­

terprise, he will not be considered an agent of

an in dependent status within the meaning of
this paragraph.

(8) The fact that a company which is a resident
of a Contracting State controls or is controlled
by a company which is a resident of the o ther
Contracting State, or which carries on business

in that other State (whether through a per­

manent establishment or otherwise), shall not

of itse lf constitute either company a perman­

ent establishment of the other.

denna stadigvarande plats för affärsverksam­

het till fast driftställe enligt bestämmelserna i
nämnda punkt.

6. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel anses försäkringsföretag i en av­

talsslutande stat, utom vad gäller återförsäk­
ring, ha fast driftställe i den andra avtalsslu­
tande staten, om det uppbär premier från

denna andra stats territorium eller försäkrar

där belägna risker genom en anställd represen­

tant eller en representant som bedriver rörelse
i d enna andra stat och som inte är en sådan

oberoende representant på vilken punkt 7 till-
lämpas.

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha

fast driftställe i den andra avtalsslutande sta­

ten endast på den grund att företaget bedriver

affärsverksamhet i denna stat genom förmed­
ling av mäklare, kommissionär eller annan

oberoende representant, under förutsättning

att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga
affärsverksamhet. När sådan representant be­

driver sin verksamhet uteslutande eller nästan

uteslutande för företagets räkning, anses han

emellertid inte såsom sådan oberoende repre­

sentant som avses i den na punkt.

8. Den omständigheten att ett bolag med hem­

vist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller
kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denn a andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat

sätt), medför inte i och för sig att någotdera

bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artide 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Contract­
ing State from immovable property (including
income from agriculture or forestry) situated

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller

2843

¬

background image

SFS 1992:1196

in the other Contracting State may be taxed in
that other State.

(2) The term "immovable property" shall have
the meaning which it has under the law of the
Contracting State in which the property in

question is situated. The term shall in any case

include property accessory to immovable

property, livestock and equipment used in a g­
riculture and forestry, rights to which the pro­

visions of general law respecting landed prop­
erty apply, buildings, usufruct of immovable

property and rights to variable or fixed pay­
ments as consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits, sources
and other naturalTesources; ships, boats and
aircraft shall not be regarded as immovable

property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply
to income derived from the direct use, letting,
or use in any oth er form of immovable prop­
erty.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3)

shall also apply to the income from immovable

property of an enterprise and to income from

immovable property used for the performance
of independent personal services.

skogsbruk) belägen i den andra avtalssluta nde
staten, får beskattas i denna andra s tat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den betydelse

som uttrycket har enligt lagstiftningen i den

avtalsslutande stat där egendomen är belägen.

Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till

fast egendom, levande och d öda inventarier i
lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka

bestämmelserna i privaträtten om fast egen­

dom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till

fast egendom samt rätt till föränderliga eller
fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten

att nyttja mineralförekomst, källa eller ann an

naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg an ­

ses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punk t 1 tillämpas på in ­

komst som förvärvas genom omedelbart bru­
kande, genom uthyrning eller annan använd­

ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punk terna 1 och 3 tilläm­

pas även på inkomst av fast egend om som till­
hör företag och på inkomst av fast egend om

som används vid självständig yrke sutövning.

Artide 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Contract­
ing State shall be taxable only in that State un­

less the enterprise carries on or has carried on
business in the other Contracting State

through a permanent establishment situated

therein. If the enterp rise carries on or has car­

ried on busines s as aforesaid, the profits of the

enterprise may be taxed in the other State but
only so much of them as is attributable to that

permanent establishment. If an enterprise
which is a resident of a Contracting State has a

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtals­

slutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver eller

har bedrivit rörelse i den andra avtalsslutande

staten från där beläget fast driftställe. Om
företaget bedriver eller har bedrivit rörelse på

nyss angivet sätt, får företagets inkomst be­

skattas i den andra staten, men endast så sto r
del därav som är hänförlig till det fasta drift­
stället. Om ett företag med hemvist i en avtals­
slutande stat har fast driftställe i den andra av-

2844

¬

background image

SFS 1992:1196

permanent establishment in the other Con­
tracting State and alienates property to per­

sons in that other State that is identical or sim­

ilar to property alienated through that per­
manent establishment, the profits from such
alienations shall be attributed to that perman­
ent establishment unless the enterprise shows

that such sales could not have been under­
taken by the permanent establishment in the
ordinary course of its activities.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3),
where an enterprise of a Contracting State car­
ries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State

be attributed to that permanent establishment
the profits which it might be expected to make

if it were a distinct and separate enterprise en­
gaged in the same or similar activities und er
the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the enterprise of
which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a per­
manent establishment, there shall be allowed
as deductions expenses which are incurred for
the purposes of the business of the permanent

establishment, including executive and gen­
eral administrative expenses so incurred,
whether in the State in which the permanent
establishment is s ituated or elsewhere. How­
ever, no such deduction shall be allowed in re­
spect of amounts, if any, paid (otherwis e than

towards reimbursement of actual expenses) by
the permanent establishment to the head of­

fice of the enterprise or any of its other offices,

by way of royalties, fees or other similar pay­
ments in return for the use of patents or other
rights, or by way of commission, for specific

services performed or for management, or, ex­
cept in the case of a banking enterprise, by way
of in terest on moneys lent to the permanent
establishment.

talsslutande staten och överlåter egendom, vil­

ken är identisk eller likartad med egendom

som överlåtits genom det fasta driftstället, till

personer i den andra staten, skall vinsten från

sådan överlåtelse hänföras till detta fasta drift­
ställe om inte företaget visar att sådan avytt­

ring inte hade kunnat företas av det fasta drift­

stället inom ramen för dess sedvanliga affärs­

verksamhet.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe, hänförs, om inte

bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta

driftstället den inkomst som det kan antas att

driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett

fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller

liknande villkor och självständigt avslutat affä­

rer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in­

komst medges avdrag för utgifter som upp­
kommit för det fasta driftstället, härunder in­
begripna utgifter för företagets ledning och all­
männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp­
kommit i de n stat där det fasta driftstället är

beläget eller annorstädes. Inget sådant avdrag
medges emellertid vad avser belopp (om inte

beloppen utgör ersättning för faktiska kostna­

der) som kan ha betalats av det fasta driftstäl­
let till fö retagets huvudkontor eller något av
dess andra kontor, i form av royalties, avgifter

eller andra liknande ersättningar för använ­
dandet av patent eller andra rättigheter, eller
ersättning för särskilda tjänster eller för före­

tagsledning, eller, utom vad avser bankföre­
tag, i form av ränta på kapital som utlånats till

det fasta driftstället.

2845

¬

background image

SFS 1992:1196

(4) Insofar as it has been customary in a Con­
tracting State to determine the profits to be at­
tributed to a permanent establishment on the

basis of an apportionment of the total profits

of the enterprise to its various parts, nothing in
paragraph (2) shall preclude that Contracting

State from determining the profits to be taxed

by such an appo rtionment as may be custom­
ary; the method of apportionment adopted

shall, however, be such that the result shall be

in accordance with the principles contained in
this Article.

(5) No profits shalj be attributed to a perman­
ent establishment by reason of the mere pur­

chase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the preceding para­
graphs, the profits to be attributed to the per­
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is

good and sufficient reason to th e contrary.

(7) Where profits include items of income
which a re dealt with separately in ot her Art­
icles of this Convention, then the provisions of

those Articles shall not be affected by the pro­
visions of this Article .

4. I den mån inkomst hänförlig till fast drift­
ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm­

mas på grundval av en fördelning av företagets
hela inkomst på de olika delarna av företaget,
hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i

denna avtalsslutande stat den skattepliktiga
inkomsten bestäms genom sådant förfarande.

Den fördelningsmetod som används skall dock

vara sådan att resultatet överensstämmer med

principerna i denna art ikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en­

dast av den anledningen att varor inköps ge ­
nom det fasta driftställets försorg för företa­
get.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föran­
leder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som
behandlas särskilt i andra artiklar av detta av­

tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte

av reglerna i förevarande artikel.

Artide 8

Shipping and air transport

(1) Profits from the operation of ships or air­

craft in international traffic shall be taxable
only in the Contracting State in which the

place of effective management of the enter­
prise is situated.

(2) The profits referred to in paragraph (1) do
not include profits derived from the provision

of accomodation or the transportation by any
other means of transport than the operation of
ships and aircrafts in international traffic.

Artikel 8
Sjöfart och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp e l­

ler luftfartyg i internationell trafik beskattas

endast i den avtalsslutande stat där företaget

har sin verkliga ledning.

2. Inkomst enligt punkt 1 omfattar inte in­

komst förvärvad genom tillhandahållande av

logi eller transport genom andra transportme­
del än användningen av skepp eller luftfartyg!
internationell trafik.

2846

¬

background image

SFS 1992:1196

(3) With respect to profits derived by the air
transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS) the provisions of parag raph (1)
shall apply only to such part of t he profits as

corresponds to the participation held in that
consortium by AB Ae rotransport (ABA), the

Swedish partner of Scandinavian Airlines Sys­

tem (SAS).

(4) If the place of effective management of a

shipping enterprise is aboard a ship, then it

shall be deemed to be situated in the Contract­

ing State in which the home harbour of the

ship is s ituated, or, if there is no such home

harbour, in the Contracting State of which the

operator of the ship is a resident.

(5) The provisions of par agraph (1) shall also
apply to profits from the participation in a
pool, a joint business or an international oper­
ating agency.

3. Bestämmelserna i p unkt 1 tillämpas beträf­
fande inkomst som förvärvas av luftfartskon­
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS)

endast i fråga om den del av inko msten som

motsvarar den andel i konsor tiet som innehas

av AB Aerotransport (ABA), den svenske

delägaren i Scandinavian Airlines System

(SAS).

4. Om företag som bedriver sjöfart har sin

verkliga ledning ombord på ett skepp, anses

ledningen belägen i den avtalsslutande stat där
skeppet har sin hemmahamn eller, om någon

sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande
stat där skeppets redare har hemvist.

5. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på
inkomst som förvärvas genom deltagande i en

pool, ett gemensamt företag eller en interna­
tionell driftsorganisation.

Artide 9

Associated enterprises

(1) Where:

(a) an enterprise of a Contracting State parti­

cipates directly or indirectly in the man­
agement. control or capital of an enter­

prise of the o ther Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or

capital of an enterprise of a Contracting

State and an enterprise of the other Con­

tracting State,

and in eit her case conditions are made or im­
posed between the two enterprises in their

commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in­
dependent enterprises, then any profits which

would, but for those conditions, have accrued

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kon­

trollen av e tt företag i den andra avtals­

slutande staten eller äger del i detta före­

tags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del­

tar i ledningen eller kontrollen av såväl

ett företag i en avtalsslutande stat som ett

företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i båda dessa företags kapi­

tal, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför­
bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe­

roende företag, får all inkom st, som utan så­

dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-

2847

¬

background image

SFS 1992:1196

to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and

taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the
profits of an enterprise of that State - and
taxes accordingly - profits on which an ent er­

prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the

profits so included are profits which would
have accrued to the enterprise of the first-
mentioned State if the conditions made be­

tween the two enterprises had been those
which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State, if it
agrees with the inclusion, shall make an appro­
priate adjustment to the amount of the tax
charged therein on those profits. In determin­
ing such a djustment, due regard shall be had

to the other provisions of this Convention and
the competent authorities of the Contracting
States shall if necess ary consult each other.

(3) The provisions of paragraph (2) shall not
apply in case of fraud , willful default or gross

negligence.

taget men som på grund av villkoren i fråga

inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm­
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat inräknar i i n­
komsten för ett företag i denna stat, och i över­

ensstämmelse därmed beskattar, inkomst som
ett företag i den andra avtalsslutande staten
beskattats för i denna andra stat samt den så­
lunda inräknade inkomsten är sådan som

skulle ha tillkommit företaget i den först­

nämnda staten om de villkor som avtalats mel­
lan företagen hade varit sådana som skulle ha
avtalats mellan av varandra oberoende före­
tag, skall denna andra stat, om den godkänner
att inkomsten inräknats på angivet sätt, ge­
nomföra vederbörlig justering av det skattebe­
lopp som påförts för inkomsten i denna stat.
Vid sådan justering iakttas övriga bestämmel­

ser i detta avtal och de behöriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna överlägger
vid behov med varand ra.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte vid
fall av bedrägeri, uppsåtlig försummelse eller
grov vårdslöshet.

Artide 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

(2) However, such dividends may also be taxed
in the Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident and accord­
ing to the laws of that State, but if the recipient
is the beneficial owner of the dividends the tax

so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the divi­

dends if the beneficial owner is a

Artikel 10
Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av ­

talsslutande stat till person med hem vist i d en
andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat där bolaget som betalar

utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen

i denna stat, men om mottagaren har rätt till

utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett

2848

¬

background image

SFS 1992:1196

(b)

company (other than a partnership but a

limited partnership "la sociedad de re-

sponsabilidad limitada") which holds dir­

ectly at least 10 per cent of the voting

power of the company paying th e divi­

dends;
15 per cent of the gross amount of the di­

vidends in all other cases.

ic:S'

This paragraph shall not affect the taxation of

the company in respect of the profits o ut of
which the dividends are pa id.

(3) Notwithstanding the provisions of para­
graph (2) such dividends shall be taxable only
in the Contracting State of which the benefi­
cial owner is a resident if the beneficial owner
is a company (other than a partnership but a

limited partnership "la sociedad de responsa-
bilidad limitada") which holds directly at least
25 per cent of the voting power of the company

paying the dividends and at least 50 per cent of
the voting power of the company, which is the
beneficial own er of the dividends, is held by
residents of that C ontracting State.

(4) The term "dividends" as used in this Ar­
ticle means income from shares, "jouissan-
ce" shares or "jouissance" rights, mining sha­
res, founders' shares or other rights, not
being debt-claims, participating in profits, as

well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat­
ment as income from shares by the laws of

the State of which the company making the

distribution is a re sident.

(5) The provisions of paragr aphs (1), (2) and
(3) shall not apply if the beneficial owner of
the dividends, being a resident of a Contract­
ing State, carries on or has carried on business

in the other Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident,

through a permanent establishment situated

therein, or performs or has performed in that

b)

bolag (med undantag för handelsbolag,
undantaget inbegriper inte bolag med be­
gränsat ansvar för delägarna "la sociedad
de responsabilidad limitada") som direkt
innehar minst 10 procent av det utbeta­
lande bolagets sammanlagda röstvärde,
15 procent av utdelningens bruttobelopp
i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning
för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Sådan utdelning skall - utan hinder av be­
stämmelserna i punkt 2 - beskattas endast i
den avtalsslutande stat där den som har rätt till

utdelningen har hemvist om denne är ett bolag

(med undantag för handelsbolag, undantaget
inbegriper inte bolag med begränsat ansvar för
delägarna "la sociedad de responsabilidad li­
mitada") som innehar direkt minst 25 procent
av det utbetalande bolagets sammanlagda

röstvärde och om minst 50 procent av det sam­
manlagda röstvärdet i bolaget som har rätt till
utdelningen innehas av personer med hemvist

i denna avtalsslutande stat.

4. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna
artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller

andra liknande bevis med rätt till andel i viast,
gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättighe­

ter, som inte är fordringar, med rätt till andel i

vinst, samt inkomst av an dra andelar i bolag
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut­

delande bolaget har hemvist vid beskattningen

behandlas på samma sätt som inkomst av ak­
tier.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 till -

lämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver eller har bedrivit rörelse i den andra

avtalsslutande staten, där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe eller utövar eller har utövat själv­
ständig yrkesverksamhet i denna andra stat

2849

90-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:1196

other State independent personal services

from a fixed base situated therein, and the

holding in respect of which the dividends are

paid is effectively connected with such per­

manent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

(6) Where a company which is a resident of a
Contracting State derives profits or income

from the other Contracting State, that other

State may not impose any tax on the dividends

paid by the company, except insofar as such di­
vidends are paid to a resident of that other

State or insofar as the holding in respect of

which the dividends are paid is effectively con­
nected with a permanent establishment or a

fixed base situated in that other State, nor sub­

ject the company's undistributed profits to a

tax on the company's undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed

profits consist wholly or partly of profits or in­
come arising in s uch other State.

från där belägen stadigvarande anordning,

samt den andel på grund av vilken utdelningen

betalas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord­

ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar inkomst från den andra avtals­
slutande staten, får denna andra stat inte be­
skatta utdelning som bolaget betalar, utom i

den mån utdelningen betalas till person me d
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller

stadigvarande anordning i denna andra stat,

och ej heller beskatta bolagets icke utdelad e

vinst, även om utdelningen eller den icke utde­
lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst

som uppkommit i denna andra s tat.

Artide 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting

State may be taxed in that o ther State.

(2) However, such interest may also be taxed
in the Contracting Stat e in which it arise s and
according to the laws of th at State, but if the

recipient is the beneficial owner of the interest

the tax so charged shall, subject to the provi­

sions of paragraph (3), not exceed;

(a) 10 per cent of the gross amount of the in­

terest in the case of banks;

(b) 15 per cent of the gross amount of the in­

terest in all other cases.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande
stat och som betalas till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna an dra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i d en
avtalsslutande stat från vilken den härrör, en­
ligt lagstiftningen i denna stat , men om motta­
garen har rätt till räntan får skatten, om int e

bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat,

inte överstiga

a) 10 procent av räntans bruttobelopp be­

träffande bank,

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i alla

andra fall.

2850

¬

background image

SFS 1992:1196

(3) During a period of five years from the date
upon which the provisions of this Convention
came into effect, a tax rate of 15 per cent shall

apply instead of the rate specified in sub-para­
graph (a) of paragraph (2).

(4) Notwithstanding the provisions of para­
graph (2) interest, mentioned in paragraph (1)

shall be taxa ble only in the Contracting State

where the recipient of the interest is a resident
if one of the following requirements is ful­
filled:

(a) The recipient thereof is the government

of a Contracting State, the Central Bank
of a Contracting State or a political subdi­
vision or local authority thereof;

(b) the interest is paid by such a person men­

tioned in sub-paragraph (a);

(c) the interest is paid in respect of a loan

granted or guaranteed for a period of not

less than three years by a financial institu­

tion of a public character with the object­
ive to prom ote exports and development
if th e credit granted or guaranteed con­
tains an element of subsidy.

(5) The term "interest" as used in this Article
means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor's profits, and in particular, income
from government securities and income from

bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or
debentures, as well as income which is sub­

jected to the same taxation treatment as in­

come from money lent by the laws of that State
in which the income arises. However, the term
"interest" does not include income to which

the provisions of Article 10 apply.

3. Under en period av fem år från det datum

då bestämmelserna i det ta avtal blev tillämp­
liga skall en skattesats om 15 procent tillämpas

1 stället för den skattesats som angivits i punkt

2 a.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

skall sådan ränta som angivits i punkt 1, be­
skattas endast i den avtalsslutande stat där

mottagaren av räntan har hemvist om ett av

följande krav är uppfyllda:

a) Räntan betalas till regeringen i en avtals­

slutande stat, centralbanken i en avtals­
slutande stat, en politisk underavdelning

eller lokal myndighet i en sådan s tat;

b) räntan betalas av en sådan person som

angetts i punkt a;

c) räntan betalas med anledning av e tt lån

beviljat eller garanterat för en tid inte un­

derstigande tre år av en finansiell institu­

tion av offentligrättslig karaktär med

syfte att främja export och utveckling un­

der förutsättning att den beviljade eller
garanterade krediten innehåller ett ele­

ment av subvention.

5. Med uttrycket "ränta" förstås i denna arti­

kel inkomst av varje slags for dran, antingen

den säkerställts genom inteckning i fast egen­
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av vä rdepapper, som

utfärdats av staten, och inkomst av obligatio­
ner eller debentures, däri inbegripna agiobe-

lopp och vinster som hänför sig till sådana vär­
depapper, obligationer eller debentures, samt
inkomst som är föremål för samma beskatt­

ning som inkomst från utlåning enlig t den sta­
tens lagstiftning från vilken inkomsten här rör.
Uttrycket "ränta" innefattar dock inte inkomst
på vilken bestämmelserna i artikel 10 är till­

lämpliga.

2851

¬

background image

SFS 1992:1196

(6) The provisions of paragraphs (1) and (2)

shall not apply if the beneficial owner of the

interest, being a resident of a Contracting

State, carries or has carried on business in the
other Contracting State in which the interest
arises, through a permanent establishment
situated therein, or performs or has performed

in that other State independent personal

services from a fixed base situated therein, and

the debt-claim in respect of which the interest
is p aid is effectively connected with such per­

manent establishment or fixed base. In such

case the provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

(7) Interest shall be deemed to arise in a Con­

tracting State when the payer is that State it­

self, a political subdivision, a local authority or

a resident of that State. Where, however, the

person paying the interest, whether he is a res­
ident of a Contracting State or not, has in a

Contracting State a permanent establishment
or a fixed base in connection with which the in­

debtedness on which the interest is paid was

incurred, and such interest is borne by such

permanent establishment or fixed base, then

such interest shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment or

fixed base is situated.

(8) Where, by r eason of a special relationship
between the payer and the beneficial owner or

between both of them and some other person,

the amount of the interest, exceeds for any
reason the amount which would have been

agreed upon by the payer and the beneficial

owner in the absence of such relationship, the

provisions of this Article shall apply only to

the last-mentioned amount. In s uch case, the

excess part of the payments shall remain tax­
able according to the laws of each Contracting

State, due regard being had to the other provi­
sions of this Convention.

6. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm­

pas inte, om den som har rätt till räntan har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse eller har bedrivit rörelse i den andra

avtalsslutande staten, från vilken räntan här­

rör, från där beläget fast driftställe eller utövar

eller har utövat självständig yrkesverksamhet
i denna andra stat från där belägen stadigva­

rande anordning, samt den fordran för vilken
räntan betalas äger verkligt samband med det

fasta driftstället eller den stadigvarande an­

ordningen. I s ådant fall tillämpas bestämmel­

serna i a rtikel 7 respektive artikel 14.

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande
stat om utbetalaren är den staten själv, politisk

underavdelning, lokal myndighet eller person
med hemvist i d enna stat. Om emellertid den

person som betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta­

digvarande anordning i samband med vilken

den skuld uppkommit för vilken räntan beta­
las, och räntan belastar det fasta driftstället el­

ler den stadigvarande anordningen, anses rän­
tan härröra från den stat där det fasta driftstäl­
let eller den stadigvarande anordningen finns.

8. Då på grund av särskilda förbindelser mel­

lan utbetalaren och den som har rätt till räntan

eller mellan dem båda och annan person rän­

tebeloppet, av någon anledning överstiger det
belopp som skulle ha avtalats mellan utbetala­
ren och den som har rätt till räntan om sådana

förbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­

melserna i den na artikel endast på sistnämnda
belopp. I s ådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i va rdera avtalsslu­
tande staten med iakttagande av övriga be­

stämmelser i de tta avtal.

2852

¬

background image

(9) The provisions of this Article shall not be

applicable if the loan in respect of which th e

interest is paid is granted with the main object­
ive to obtain the advantages of this Articl e.

SFS 1992:1196

9. Bestämmelserna i denna artikel är inte till­
lämpliga om lånet beviljades med huvudsak­

ligt syfte att uppnå fördelarna i denna ar tikel.

iff'i

Artide 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State and
paid to a resident of the other Contracting

State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may also be taxed
in the Contracting State in which they arise
and according to th e laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the roy­

alties the tax so charged shall not exceed 10 per
cent of the gross amou nt of the royalties.

(3) The term "royalties" as used in this Article
means payments of any kind received as a con­

sideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific

work including cinem atograph films, any pa­
tent, trade mark, design or model, plan, secret

formula or process, or for the use of, or the

right to use, industrial, commercial, or

scientific equipment, or for information con­
cerning industrial, commercial or scientific ex­

perience. T he term "royalties" also includes

gains derived from the alienation of any such

right or property which are contingent on the
productivity or use th ereof.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)

shall not apply if the beneficial owner of the

royalties, being a resident of a Contracting

State, carries on or has carried on business in

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten, får beskattas

i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den
avtalsslutande stat från vilken den härrör, en­
ligt lagstiftningen i denna stat, men om motta­
garen har rätt till royaltyn, får skatten inte
överstiga 10 procent av royaltyns bruttobe­
lopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna arti­

kel varje slags betal ning som tas emot såsom

ersättning för nyttjandet av eller för rätten att

nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt el­

ler vetenskapligt verk, häri inbegripet biograf­

film, patent, varumärke, mönster eller mo­
dell, ritning, hemligt recept eller hemlig till­

verkningsmetod samt för nyttjandet av eller

för rätten att nyttja industriell, kommersiell el­

ler vetenskaplig utrustning eller för upplysning

om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell
eller vetenskaplig natur. Uttrycket "royalty"
innefattar även vinst erhållen vid överlåtelse
av en sådan rättighet eller egendom som är en

följd av använ dningen därav.

4. Bestämmelserna i pu nkterna 1 och 2 tilläm­

pas inte, om den som har rätt till royaltyn har

hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse eller har bedrivit rörelse i den andra

2853

¬

background image

SFS 1992:1196

the other Contracting State in which the royal­
ties arise, through a permanent establishment
situated therein, or performs or has performed
in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein, and
the right o r property in respect of which the

royalties are paid is effectively connected with

such permanent establishment or fixed base.

In such case the provisions of Article 7 or Ar­

ticle 14, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a
Contracting State \vhen the payer is that State

itself, a political subdivisi on, a local authority

or a resident of th at State. Where, however,

the person paying the royalties, whether he is
a resident of a Contracting State or not, has in

a Contracting State a permanent establish­

ment or a fixed base in connectio n with which

the liability to pay the royalties was incurred,

and such royalties are borne by such perman­

ent establishment or fixed base, then such roy­

alties shall be deemed to arise in the State in
which the permanent establishment or fixed

base is situated,

(6) Where by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or

between both of them and some other person,
the amount of the royalties for an y reason ex­

ceeds the amount which would have been

agreed upon by the payer and the beneficial
owner in the absence of su ch relationship, the

provisions of this Article shall apply only to
the last-mentioned amount. In such case, the

excess part of the payments shall remain tax­
able according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi­
sions of this Convention.

(7) The provisions of this Article shall not be
applicable if the right o r the property in re­

spect of which the royalty is paid is agreed

upon or assigned with the main objective to

obtain the advantages of this Article.

avtalsslutande staten, från vilken royaltyn här­

rör, från där beläget fast driftställe eller utövar

eller har utövat självständig yrkesve rksamhet

i denn a andra stat från där belägen stadigva­
rande anordning, samt den rättighet eller

egendom i fråga om vilken royaltyn betalas

äger verkligt samband med det fasta driftst äl­
let eller den stadigvarande anordningen. I så­
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7

respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är staten själv, en

politisk underavdelning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat. Om emeller­
tid den person som betalar royaltyn, antin gen
han har hemvist i en avtalsslutande stat eller

inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe
eller stadigvarande anordning i samband va r­

med skyldigheten att betala royaltyn u ppkom­

mit, och royaltyn belastar det fasta drifts tället

eller den stadigvarande anordningen, anses

royaltyn härröra från den stat där det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord­

ningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser m el­

lan utbetalaren och den som har rätt till royal­
tyn eller mellan dem båda och annan person

royaltybeloppet av någon anledning överstiger

det belopp som skulle ha avtalats mellan utbe­

talaren och den som har rätt till roya ltyn om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på sist­
nämnda belopp. I sådant fall beskattas öve r­

skjutande belopp enligt lagstiftningen i var­

dera avtalsslutande staten med iakttagande av

övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte

tillämpas om den rätt eller egendom för vilken

royaltyn utbetalas, avtalats eller bestämts med

det huvudsakliga syftet att uppnå fördelarna i

denna artikel.

2854

¬

background image

SFS 1992:1196

Artide 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Con tract­
ing Sta te from the alienation of immovable

property referred to in Article 6 and situated
in the other Contracting State, may be taxed
in that other State.

(2) Gains from the alienation of shares or

other rights in a company which assets princip­

ally, directly or indirectly, consist of immov­
able pro perty situated in a Contracting State
or rights pertaining to such immovable prop­
erty, may be taxed in that State. For the pur­

poses of this paragraph immovable property
used by a company in its indust rial, commer­
cial or agricultural activities or in the conduct
of professional services should not be taken
into account.

(3) Gains from the alienation of shares that
represent a participation of more than 25 per
cent of the stock of a company resident of a
Contracting State, may be taxed in tha t State.
However, the tax so charged shall not exceed
20 per cent of the taxable gains.

(4) Gains from alienation of movable property
forming part of the business property of a per­
manent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting

State or of movable property pertaining to a

fixed base available to a resident of a Contract­
ing State in the other Contracting State for the
purpose of performing independent personal

services, including such gains from the aliena­

tion of such a permanent establishment (alone
or with the whole enterprise) or of such fix ed

base, may be taxed in that other State.

(5) Gains from the alienation of ships or air­
craft operated in internat ional traffic or mov­
able property pertaining to the operation of

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtals­

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse

av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i den andra avtalsslutande sta­

ten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av andelar el­

ler andra rättigheter i ett bolag vars tillgångar
huvudsakligen, direkt eller indirekt, består av

fast egendom belägen i e n avtalsslutande stat

eller rättighet hänförlig till sådan fast egen­
dom, får beskattas i denna stat. Fast egendom
som används av ett bolag i dess industriella el­

ler kommersiella verksamhet eller jordbruks­
verksamhet eller vid utövandet av självständig
yrkesverksamhet skall inte beaktas vid till-
lämpningen av denna punkt.

3. Vinst på grund av överlåtelse av andelar

vilka representerar mer än 25 procent av an­
delskapitalet i ett bolag som har hemvist i en
avtalsslutande stat får beskattas i denna stat.

Den sålunda debiterade skatten skall dock inte

överstiga 20 procen t av den beskattningsbara
vinsten.

4. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen­

dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i
fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu­

tande stat har i den andra avtalsslutande sta­
ten, eller av lös egendom, hänförlig till stadig­
varande anordning för att utöva självständig

yrkesverksamhet, som person med hemvist i

en avtalsslutande stat har i den andra avtals­

slutande staten, får beskattas i denna andra
stat. Detsamma gäller vinst på grund av över­

låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller
tillsammans med hela företaget) eller av sådan

stadigvarande anordning.

5. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller

luftfartyg som används i internationell trafik

eller lös egendom som är hänförlig till använd-

2855

¬

background image

SFS 1992:1196

such ships or aircraft, shall be taxable only in
the Contracting State in which the place of ef­
fective management of the enterprise is situ­
ated. With respect to gains derived by the

Swedish, Danish and Norwegian air transport
consortium Scandinavian Airlines System

(SAS), the provisions of this paragraph shall

apply only to such portion of the gains as cor­
responds to the participation held in that con­
sortium by AB Aerotransport (ABA), the
Swedish partner of Scandinavian Airlines Sys­

tem (SAS).

(6) The provisions of Article 12 of this Con­

vention shall also apply to gains from the al­

ienation of any property or right referred to

in that Article.

(7) Gains from the alienation of any property
other than that referred to in the paragraphs

mentioned above, shall be taxable only in the

Contracting State of which the alienator is a
resident.

(8) Notwithstanding the provisions of para­

graph (7), gains from the alienation of shares
or other corporate rights of a company which

is a resident of one of the Contracting States
derived by an individu al who has been a resi­
dent of that State and who has becom e a resi­

dent of the other Contracting State, may be

taxed in the first-mentioned State if the aliena­

tion of the shares or other corporate rights oc­

cur at any time during the ten years next fol­

lowing the date on which the individual has
ceased to be a resident of the first-mentioned
State.

ningen av sådana skepp eller luftfartyg, be­

skattas endast i den avtalsslutande stat där

företaget har sin verkliga ledning. Bestämmel­

serna i denna punkt tillämpas beträffande
vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) men en­

dast i fråga om den del av vinsten som motsva­

rar den andel i konsortiet vilken innehas av
AB Aerotransport (ABA), den svenske del­
ägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

6. Bestämmelserna i artikel 12 i detta avtal till-

lämpas också på vinst på grund av överlå telse
av egendom eller rättighet som avses i den arti­

keln.

7. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i de ovan

nämnda punkterna beskattas endast i den av ­

talsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

8. I det fall då en fysisk person förvärvar vinst

på grund av överlåtelse av andelar eller and ra

rättigheter i bolag med hemvist i en av talsslu­
tande stat samt den fysiska personen har haf t

hemvist i denna stat och fått hemvist i den

andra avtalsslutande staten får, utan hinder av

bestämmelserna i punkt 7, den förstnämnda

staten beskatta vinsten om överlåtelsen av an­

delarna eller rättigheterna sker vid något till­

fälle under de tio år som följer närmast efter

det att personen upphört att ha hemvist i den
förstnämnda staten.

Artide 14

Independent personal services

(1) Income derived by an individu al who is a

resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in

Artikel 14

Självständig yrkesutövnin g

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut­

öva fritt yrke eller annan självständig verk­
samhet, beskattas endast i denna stat. Sådan

2856

¬

background image

SFS 1992:1196

that State. However, such income may also be
taxed in the o ther Contracting State if:

(a) the individual has a fixed base regularly

available to him in that other State for the

purpose of performing his activities, but
only so much there of as is attributable to
that fixed b ase, or

(b) the individual is present in that other

State for a period or periods exceeding in

the aggregate 183 days within any period
of 12 months, but only so much thereof
as is attributable to services performed in

that State.

(2) The term "professional services" includes

especially independent scientific, literary, ar­
tistic, educational or teaching activities as

well as the independent activities of physi­

cians, lawyers, engineer s, architects, dentists
and accountants.

inkomst får emellertid även beskattas i den
andra avtalsslutande staten om

a) den fysiska personen i den na andra stat

har en stadigvarande anordning som re­

gelmässigt står till hans förfogande för att

utöva verksamheten, men endast så stor

del av den som är hänförlig till denna sta­
digvarande anordning, eller

b) den fysiska personen vistas i den andra

avtalsslutande staten under tidrymd eller

tidrymder som sammanlagt överstiger

183 dagar under en tolvmånadersperiod,

men endast så mycket av inkomsten som

är hänförlig till verksamhet som utövas
där.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst­

närlig verksamhet, uppfostrings- och undervis­
ningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar­
kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artide 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Artides 16, 18

and 19, salaries, wages and other similar remu­

neration derived by a resident of a Contracting

State in respect of an employment shall be tax­

able only in that State unless the employment
is exercised in th e other Contracting State. If
the employment is so exercised, such remu­
neration as is derived therefrom may be taxed
in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para­
graph (1), remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of an employ­
ment exercised in the other Contracting State

shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18

och 19 föranleder annat, beskattas lön och an­

nan liknande ersättning som person med hem­

vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte ar­
betet utförs i den andra avtalsslutande staten.

Om arbetet utförs i den na andra stat, får er­

sättning som uppbärs för arbetet beskattas

där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvis t
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som

utförs i den andra avtalsslutande staten, en­

dast i den förstnämnda staten, om

2857

¬

background image

SFS 1992:1196

(a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in

the aggregate 183 days within any period

of 12 months; and

(b) the remuneration is paid by, or on behal f

of, an employer who is not a resident of
the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base
which the employer has in the other

State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions
of this Article, remuneration derived in re­
spect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic

by an enterprise of a Contracting State may be

taxed in the Contracting State in which the

place of effective management of the enter­
prise is situated. Where a resident of Swed en
derives remuneration in respect o f an employ­
ment exercised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air transport con­
sortium Scandinavian Airlines Syst em (SAS),
such' remuneration shall be taxable only in
Sweden.

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som samman­

lagt inte överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare so m

inte har hemvist i den andra staten eller
på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som ar­

betsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel får ersättning för arbete, som ut­
förs ombord på skepp eller luftfartyg som an­

vänds i internationell trafik av ett företag i e n

avtalsslutande stat, beskattas i den avtalsslu­

tande stat där företaget har sin verkliga led ­
ning. Om person med hemvist i Sverige up p­
bär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på

ett luftfartyg som används i internationell tr a­
fik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airli­

nes System (SAS), beskattas inkomsten en­

dast i Sverige.

Artide 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments de­

rived by a resident of a Contracting State in his

capacity as a member of the board of directors
and in the case of Mexico in his capacity as a
"administrador" or a "comisario" of a
company which is a resident o f the other Con­

tracting State may be taxed in that other State.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning,
som person med hemvist i en avtalsslutande

stat uppbär i egensk ap av medlem i styre lse,
och i Mexikos fall i egenskap av "administra­
dor" eller "comisario", i bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna a ndra stat.

Artide 17

Entertainers and sportsfnen

(1) Notwithstanding the provisions of Artides

14 and 15, income derived by a resident of a

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i ar tiklarna
14 och 15 får inkomst, som person med hem -

2858

¬

background image

SFS 1992:1196

Contracting State as an entertainer, such as a

theatre, motion picture, radio or television ar­
tiste, or a musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such exercised in the

other Contracting State, may be taxed in that
other State. Income derived by an entertainer

or a sportsman who is a resident of a Contract­
ing State from that resident's personal acti­
vities relating to that resident's reputation as
an entertainer or athlete exercised in the other
Contracting State may be taxed in that other

State.

(2) Where income in respect of personal acti­
vities exercised by an entertainer or a sports­
man in his capacity as suc h accrues not to the
entertainer or sportsman himself but to an­

other person, that income may, notwithstand­
ing the provisions of Articles 7, 14 and 15, be

taxed in the Contracting State in which the ac­
tivities of the entertainer or sportsman are ex­

ercised.

(3) Notwithstanding the provisions of para­

graphs (1) and (2) income derived by an enter­

tainer or sportsman from his personal acti­
vities as such shall be exempt from tax in the

Contracting State in which these activities are
exercised if the activities are exercised within
the framework of a visit w hich is substantially

supported by the other Contracting State, a

political subdivision, a local authority or a

public institution thereof.

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom

sin personliga verksamhet i den andra avtals­
slutande staten i egenskap av artist, såsom tea­

ter- eller filmskådespelare, radio- eller televi­

sionsartist eller musiker, eller av id rottsman,

beskattas i denna andra stat. Inkomst förvär­

vad av en artist eller en idrottsman med hem­

vist i en avtalsslutande stat från dennes per­

sonliga verksamhet utförd i den andra avtals­
slutande staten och som är relaterad till den­

nes renommé som artist eller idrottsman, får
beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksam­

het, som artist eller idrottsman utövar i denna

egenskap, inte tillfaller artisten eller idrotts­

mannen själv utan annan person, får denna in­
komst, utan hinder av bestämmelserna i artik­

larna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslu­
tande stat där artisten eller idrottsmannen ut­

övar verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna

1 och 2 skall inkomst som förvärvats av en ar­
tist eller idrottsman genom dennes personliga

verksamhet som sådan undantas från beskatt­

ning i den avtalsslutande stat där denna verk­

samhet utövas om verksamheten utövas inom

ramen för ett besök vilket till avsevärd del fi­
nansieras av den andra avtalsslutande staten,

en politisk underavdelning, lokal myndighet

eller annan allmän institution i denna s tat.

Artide 18

Pensions, annuities and similar payments

(1) Subject to the provisions of paragr aph (2)
of Article 19, pensions and other similar remu­
neration, disbursements under the Social Se­
curity legislation and annuities arising in a

Contracting State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed in the
first-mentioned Contracting State.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättningar

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt

2 föranleder annat får pension och annan lik­

nande ersättning, utbetalning enligt socialför­

säkringslagstiftningen och livränta, vilka här­

rör från en avtalsslutande stat och betalas till
person med hemvist i den andra avtalsslutande

staten, beskattas i den förstnämnda staten.

2859

¬

background image

SFS 1992:1196

(2) The term "annuity" means a stated sum
payable periodically at stated times during life

or during a specified or ascertainable period of

time under an obligation to make the pay­
ments in return for adequate and full consider­
ation in money or money's w orth.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett fastställt
belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda
tider under en persons livstid eller under angi­
ven eller fastställbar tidsperiod och so m utgår

på grund av förpliktelse att verkställa dessa ut­
betalningar som ersättning för däremot fullt

svarande vederlag i penningar eller penningars

värde.

Artide 19

Government service

(1)(a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a political

subdivision or a local authority thereof

to an individual in respect of services

rendered to that State or subdivision or

authority shall be taxable only in that
State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting

State if the services are rendered in that

other State and the individual is a resi­

dent of that Stat e who;

(i) is a national o f that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of ren­

dering the services.

(2)(a) Any pension paid by, or out of funds cre­

ated by, a Contracting State or a

political subdivision or a loca l authority

thereof to an individual in respect of

services rendered to that State or subdi­

vision or authority shall be taxab le only

in that State.

(b)

However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the
individual is a resident of, and a national
of, that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18

shall apply to remuneration and pensions in

Artikel 19

Offentlig tjänst

l.a) Ersättning (med undantag för pension),

som betalas av en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller dess

lokala myndigheter till fysis k person på
grund av arbete som utförs i denna stats,
dess politiska underavdelningars eller lo­
kala myndigheters tjänst, beskattas en­
dast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten, om

arbetet utförs i denna andra stat och per­
sonen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu­

tande för att utföra arbetet.

2.a) Pension, som betalas av, eller från fonder

inrättade av, en avtalsslutande stat, dess

politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till fysisk person på grund av
arbete som utförts i denna stats, politiska
underavdelningars eller myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten om

personen i fråga har hemv ist och är med­
borgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18

tillämpas på ersättning och pensio n som beta-

2860

¬

background image

SFS 1992:1196

respect of services rendered in connection with
a business carried on by a Contracting State or
a political subdivision or a local authority
thereof.

las på grund av arbete som utförts i samband

med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande

stat, dess politiska und eravdelningar eller lo­

kala myndigheter.

Artide 20

Students

Payments which a student or business ap­

prentice who is or was immediately before vis­
iting a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the
first-mentioned State solely for the purpose of
his education or training receives for th e pur­

pose of his maintenance, education or training

shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise from sources outside that
State.

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har el­

ler omedelbart före visteisen i en avtalsslu­

tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu­
tande staten och som vistas i den förstnämnda

staten uteslutande för sin undervisning eller

utbildning, beskattas inte i denna stat för be­

lopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin

undervisning eller utbildning, under förutsätt­

ning att beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

Artide 21

Other income

(1) Items of income of a resident of a Contract­

ing State, wherever arising, not dealt with in

the foregoing Articles of this Convention shall
be taxable only in that Sta te.

(2) The provisions of para graph (1) shall not
apply to income, other than income from im­
movable property as defined in p aragraph (2)
of Article 6, if t he recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde­
pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the right or property in

respect of which the income is paid is effect­

ively connected with such permanent estab­

lishment or fixed base. In such case the provi­

sions of Article 7 or Article 14, as the case may

be, shall apply.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av­

talsslutande stat förvärvar och som inte be­
handlas i föregående artiklar av detta avtal,
beskattas endast i denn a stat oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på
inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om

mottagaren av inkomsten har hemvist i en av­
talsslutande stat och bedriver rörelse i den

andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes­

verksamhet i den na andra stat från där belä­

gen stadigvarande anordning, samt den rättig­

het eller egendom i fråga om vilken inkomsten
betalas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord­

ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

2861

¬

background image

SFS 1992:1196

(3) Notwithstanding the provisions of para­

graphs (1) and (2), items of income of a resi­
dent of a Contracting State not dealt with in

the foregoing Articles of this Convention and

arising in the other Contracting State may be

taxed in that other State.

3. Inkomst vilken inte behandlas i för egående

artiklar i detta avtal, som perso n med hem vist
i en avtalsslutande stat förvärvar och som här­

rör från den andra avtalsslutande staten, får,
utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1

och 2, beskattas i denna andra sta t.

Artide 22

Elimination of double taxation

(1) In the case of Mexico double taxation shall

be avoided, subject to the conditions under
the Mexican law, as follows:

(a) Residents of Mexico may credit the

Swedish tax in any amount not exceeding

the tax payable in Mexico on such in­
come; and

(b) companies which are residents of Mexico

may credit against the Mexican tax on di­
vidends, the Swedish tax on the profits
out of which the company resident in
Sweden paid the dividends.

However, where a resident of Mexi co derives

payments referred to in Article 18, Mexico
may, according to its internal legislation, limit
the creditable amount to 15 per cent of the
gross amount received.

(2) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as f ollows:

(a) Where a resident of Sweden derives in­

come which under the laws of Mexico and
in accordance with the provisions of this
Convention may be taxed in Mexico,
Sweden shall allow - subject to the provi­
sions of the law of Sweden concerning

credit for foreign tax (as it may be
amended from time to time without chan­
ging the general principle hereof) - as a

deduction from the tax on such income.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Mexiko skall, i enlighet med de

villkor som föreskrivs i mexikansk lagstiftning,
dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

a) Personer med hemvist i Mexiko får av­

räkna svensk skatt till ett belopp inte

överstigande den skatt som skall betalas i
Mexiko på sådan inkomst; och

b) bolag med hemvist i Mexiko får från den

mexikanska skatten på utdelning avräkna

den svenska skatten på den vinst av vil ­

ken bolaget med hemvist i Sverige be ta­

lade utdelningen.

Då en person med hemvist i Mexiko förvärvar
inkomst som avses i artikel 18, får Mexiko en­
ligt intern lagstiftning begränsa det avräk-
ningsbara beloppet till 15 procent av det er­
hållna bruttobeloppet.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt­
ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvis t i Sverige förvär­

var inkomst som enligt mexikansk lag­
stiftning och i enlighet med bestämmel­

serna i detta avtal får beskattas i Mexiko,

skall Sverige - med beaktande av bestäm­

melserna i svensk lagstiftning beträffande

avräkning av utländsk skatt (även i den
lydelse de framdeles kan få genom att

ändras utan att den allmänna princ ip som
anges här ändras) - från den svenska

2862

¬

background image

SFS 1992:1196

l JIÉ

an amount equal to the Mexican tax paid
in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives in­

come which, in accordance with the pro­
visions of Article 19, shall be taxable only

in Mexico, Sweden may, when determin­
ing the graduated rate of Swedish tax,
take into account the income which sh all

be taxable only in Mexico.

(c) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph (a) of this paragraph, divi­

dends paid by a company wh ich is a resi­
dent of Mexico to a company which is a

resident of Sweden shall be exempt from
Swedish tax according to the provisions

of Swedish law governing the exemption

of tax on dividends paid to Swedish
companies by subsidiaries abroad.

(3) For the purpose of sub -paragraph (a) of
paragraph (2) the Mexican assets tax men­
tioned in paragraph (l)(a) of Article 2 shall be

considered an income tax.

(4) For the purpose of sub-paragraph (a) of
paragraph (2) of this Article the Mexican tax
paid in respect of royalties received as a con­

sideration for the use of any patent, trade

mark, design or model, plan, secret formula or
process, or for information concerning indus­
trial, commercial or scientific experience,

shall, where it has been used in landtransport

activities carried out within the Mexican terri­
tory, as well as in an industrial process,

manufacturing activities, agriculture (includ­

ing cattle raising), forestry, fishing, tourism

(including restaurants and hotels) and tele­

communications, provided that the activities

have been carried out in Mexico, in addition to

the Mexican tax actually paid be considered to
have been paid with 5 per cent more, or if no

such tax has been charged be considered to

have been paid with 5 per c ent, of the gross

amount of the royalties.

skatten på inkomsten avräkna ett belopp

motsvarande den skatt som erlagts i
Mexiko för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst, som enligt bestämmel­

serna i artikel 19 beskattas endast i

Mexiko, får Sverige - vid bestämmandet

av svensk progressiv skatt - beakta in­

komsten som skall beskattas endast i
Mexiko.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a ovan

är utdelning från bolag med hemvist i
Mexiko till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk sk att enligt be­

stämmelserna i svensk lag om skattebefri­
else för utdelning som erhålles av svenska

bolag från dotterbolag utomlands.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 a skall den i
artikel 2 punkt 1 a omnämnda mexikanska "as­
sets tax" anses som en inkomstskatt.

4. Vid tillämpningen av punkt 2 a i denna arti­
kel skall mexikansk skatt, som betalas med an­

ledning av att royalty erhållits såsom e rsätt­

ning för nyttjandet av patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept

eller tillverkningsmetod eller för upplysning
om erfarenhetsrön av industriell, komm ersiell

eller vetenskaplig natur, när denna har an­

vänts inom ramen för landtransporter inom

mexikanskt territorium, likväl som i en indu­

striell process, tillverkningsverksamhet, lant­

bruk (boskapsuppfödning däri inbegripen),

skogsbruk, fiske, turism (restaurang- och ho­

tellverksamhet däri inbegripen) och telekom­
munikationer under förutsättning att verksam­
heten har bedrivits i Mexiko, förutom den
mexikanska skatt som faktiskt erlagts , anses
ha erlagts med ytterligare 5 procen t, eller om
någon sådan skatt inte har debiterats, anses ha

erlagts med 5 procent, av royaltyns bruttobe­

lopp.

2863

¬

background image

SFS 1992:1196

(5) For the purpose of sub-paragraph (c) of
paragraph (2) of this Article, a tax of 15 per

cent should be considered to have been paid
on the profits out of which the dividends are

paid, if the company which is a resident of

Mexico has derived the profits principally

from landtransport activities carried out

within the Mexican territory, as well as in an

industrial process, manufacturing activities,
agriculture (including cattle raising), forestry,
fishing, tourism (including restaurants and ho­

tels), provided that the activities have been

carried out in Mexico.

(6) The provisions of paragraphs (4) and (5)

should apply only for the first ten years during

which this Convention is effective. This period

may be extended by a mutual agreement be­
tween the competent authorities.

5. Vid tillämpningen av punkt 2 c i denna arti­

kel, skall en skatt om 15 procent anses ha er-

lagts på den vinst av vilke n utdelning betalas,

om bolaget som har sin hemvist i Mexik o har

förvärvat vinsten huvudsakligen från land­

transporter inom mexikanskt territorium,

likväl som i en industriell process, tillverk­

ningsverksamhet, lantbruk (boskapsuppföd­
ning däri inbegripen), skogsbruk, fiske, tu­
rism (restaurang- och hotellverksamhet däri

inbegripen), under förutsättning att verksam­
heten har bedrivits i Mexiko.

6. Bestämmelserna i punkterna 4 och 5 gäller
endast i fråga om de tio första åren under vilka
detta avtal tillämpas. Denna period kan för ­
längas genom en ömsesidig överenskommelse

mellan de behöriga myndigheterna.

Artide 23

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not
be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected

therewith, which is other or more burdensome

than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the

same circumstances are or may be subjected.

(2) The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that

other State carrying on the same activities.

This provision should not be construed as obli­

ging a Contracting State to grant to residents
of the other Contracting State any personal al­

lowances, reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or family re­

sponsibilities which it grants to its own resi­
dents.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall
inte i den andra avtalsslutande staten bli före­

mål för beskattning eller därmed samman­
hängande krav som är av annat slag eller m er

tyngande än den beskattning och därmed sam­
manhängande krav som medborgare i denna

andra stat under samma förhållanden är elle r

kan bli unde rkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö re­

tag i en avtalsslutande stat har i den andra a v­

talsslutande staten, skall i denna andra stat

inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestäm­
melse anses inte medföra skyldighet för en av­
talsslutande stat att medge person med he m­
vist i den andra avtalsslutande staten sådant

personligt avdrag vid beskattningen, sådan

skattebefrielse eller skattenedsättning på

grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj, som medges person med he mvist i d en
egna staten.

2864

¬

background image

(3) Except where the provisions of paragraph
(1) of Article 9, paragraph (8) of Article 11,
or paragraph (6) of Article 12, apply, interest,

royalties and other disbursements paid by an

enterprise of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State shall, for the

purpose of determining the taxable profits of

such enterprise, be deductible under the same

conditions as if they had been paid to a resi­
dent of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the cap­
ital of which i s wholly or partly owned or con­
trolled, directly or indirectly, by one or more
residents of th e other Contracting State, shall
not be subjected in the first-mentioned State
to any taxation or any req uirement connected
therewith which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which other similar enterprises of the first-
mentioned State are or may be subjected.

(5) The provisions of this Article shall, not­

withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

SFS 1992:1196

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9
punkt 1, artikel 11 punkt 8 eller artikel 12

punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till

person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital

helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt

eller indirekt, av en eller flera personer med

hemvist i den andra avtalsslutande staten,

skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhäng­

ande krav som är av annat slag eller mer tyng­
ande än den beskattning och därmed samman­
hängande krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli under­

kastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i förev arande arti­
kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artide 24

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord­
ance with the provisions of this C onvention,

he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those States, present his

case to the competent authority of the Con­

tracting State of which he is a resident or, if his

case comes under paragraph (1) of Article 23,

to that of the Contracting State of which he is

a national. The case must be pre sented within
four and a half year from the expiry of the year
in which the action resulting in taxation not in

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande
stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit

åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be­

stämmelserna i de tta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de

rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, framlägga saken för den behö­
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
han har hemvist eller, om fråga är om till ämp­
ning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande

stat där han är me dborgare. Saken skall fram­

läggas inom fyra och ett halvt år från utgången

2865

¬

background image

SFS 1992:1196

accordance with the provisions of the Conven­
tion was taken.

(2) The competent authority shall endeavour,
if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree­

ment with the competent authority of the

other Contracting State, with a view to the

avoidance of taxation which is not in accord­
ance with the Convention.

(3) The competent authorities of the Contract­
ing States shall endeavour to resolve by mu­

tual agreement any difficulties or doubts aris­
ing as to the interpretation or application of
the Convention.

(4) The competent authorities of the Contract­
ing States may communicate with each other
directly for the purpose of reaching an agree­

ment in the sense of the preceding paragraphs.

The competent authorities, through consulta­

tions, shall develop appropriate bilateral
procedures, conditions, methods and tech­
niques for the implementation of the mutual
agreement procedure.

av det år då den åtgärd vidtogs som givit upp­

hov till beskattning som strider mot bestäm­
melserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in­
vändningen grundad men in te själv kan få til l

stånd en tillfredsställande lösning, skall my n­
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig­

heten i den andra avtalsslutande staten i syfte

att undvika beskattning som strider mot avt a­

let.

3. De behöriga myndigheterna i de avtal sslu­

tande staterna skall genom ömsesidig överens­
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi­

velsmål som uppkommer i fråga om tolk­

ningen eller tillämpningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­
tande staterna kan träda i direkt förbindelse

med varandra i syfte att träffa överenskom­
melse i de fall som angivits i föregående punk­
ter. De behöriga myndigheterna skall geno m

överläggningar utveckla lämpliga bilaterala
förfaringssätt, betingelser, metoder och tekni­

ker för att underlätta förfarandet vid ömsesi­

diga överenskommelser.

Artide 25

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Contract­
ing States shall exchange su ch information as
is necessary for carrying out the provisions of
this Convention or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes estab­
lished by the Contracting States insofar as the

taxation thereunder is not contrary to the Con­
vention. The exchange of information is not
restricted by Article 1. Any information re­

ceived by a Contracting State shal l be treated
as secret in the same manner as information

Artikel 25
Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avta lsslu­

tande staterna skall utbyta sådana upplys­
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be­

stämmelserna i detta avtal eller i de avta lsslu­

tande staternas interna lagstiftning beträf­

fande skatter som fastställts av de avtalsslu­

tande staterna, i den mån beskattningen enligt
denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Ut­

bytet av upplysningar begränsas inte av artikel
1. Upplysningar som en avtalsslutande stat

mottagit skall behandlas såsom hemliga på

2866

¬

background image

SFS 1992:1196

obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to persons or auth­
orities (including courts and administrative

bodies) involved in the assessment or collec­
tion of, the e nforcement or prosecution in re­

spect of, or the determination of appeals in re­

lation to, the taxes imposed on behalf of that

State. Such persons or authorities shall use the

information only for tax purposes. They may

disclose the information in public court pro­
ceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of paragraph
(1) be construed so as to impose on a Contract­
ing State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contract­

ing State;

(b) to supply information which is not obtain­

able under the laws or in the normal
course of the a dministration of that or of
the other Contracting State;

(c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade
process, or information, the disclosure of
which would be contrar y to public policy

(ordre public).

samma sätt som upplysningar som erhållits en­

ligt den inter na lagstiftningen i denna st at och

får yppas endast för personer eller myndighe­
ter (däri inbegripet domstolar och administra­
tiva myndigheter) som fastställer, uppbär eller
indriver eller handlägger åtal eller besvär i
fråga om s katter som påförs för en avtalsslu­

tande stat. Dessa personer eller myndigheter

skall använda upplysningarna endast f ör skat­

teändamål. De får yppa upplysningarna vid of­
fentliga rättegångar eller i domstolsavgöran­

den.

2. Bestämmelserna i punk t 1 anses inte med­
föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den

andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig ad­

ministrativ praxis i denna avtalsslutande

stat eller i de n andra avtalsslutande sta­

ten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller

yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet
nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot all­
männa hänsyn (ordre public).

Artide 26

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or consu­

lar officers under the general rules of interna­
tional law or under the provisions of special

agreements.

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri­

vilegier vid beskattningen som enligt folkrät­
tens allmänna regler eller bestämmelser i sär­

skilda överenskommelser tillkommer diplo­

matiska företrädare eller konsulära tjänste­
män.

2867

¬

background image

SFS 1992:1196

Article 27

Entry into force

(1) Each Contracting State shall notify the

other in writing that the procedures required

by its legislation for the entry into force of this

Convention have been complied with. The
Convention enters into force with the recep­

tion of the last notification.

(2) The provisions of this Convention shall
have effect on income derived on or afte r the
first day of January following the dat e of the

entry into force of this Convention.

Artikel 27
Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall skriftligen

underrätta varandra när de åtgärder vidtagits

som enligt respektive stats lagstiftning kräv s

för att detta avtal skall träda i kraft. Avtalet

träder i kraft den dag då den sista av dessa un­

derrättelser tas emot.

2. Avtalets bestämmelser tillämpas på inkomst

som förvärvas från och med den 1 januari året

närmast efter det då avtalet träder i kraft.

Artide 28

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Conven­

tion, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination at least six

months before the end of any calend ar year
after the expiration of a period of five years

from the date of its entry into force. In such
case, the Convention shall cease to have effect

on income derived on o r after the first day of
January of the year next following that in

which the notice of termination is given .

Done at Washington D.C., this 21st day of

September 1992, in duplicate in the Spanish

and English languages, both being equally au­

thentic.

Artikel 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det upp -

sägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtals­
slutande staten kan på diplomatisk väg, skrift­

ligen uppsäga avtalet genom underrättelse

härom minst sex månader före utgången av nå­

got kalenderår som följer efter en tidrymd av
fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I

händelse av sådan uppsägning upphör avtalet
att gälla beträffande inkomst som förvärvats
från och med den 1 januari året närmast efter

uppsägningen.

Som skedde i Washington D .C. den 21 sep­

tember 1992, i två exemplar på spanska och
engelska språken, varvid båda texterna äge r
lika vitsord.

For the Kingdom o f

Sweden

For the United
Mexican States

Anders Thunborg

Pedro Aspe

För Konungariket

Sverige

För Mexikos Förenta

Stater

Anders Thunborg

Pedro Aspe

2868

¬

background image

SFS 1992:1196

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention be­

tween the Kingdom of Sweden and the United
Mexican States for the Avoidance of Double

Taxation and the Prevention of Fisca l Evasion

with respect to Taxes on Income, the under­
signed have agreed that the following provi­
sions shall form an integral part of the Conven­
tion.

To Article 4

In respect of paragraph (1) of Article 4, it is
understood that in the case of a partnership,

an estate or a trust the term "resident of a Con­

tracting State" applies only to the extent that
the income derived by such partnership, estate

or trust is subject to tax in that State as the in­
come of a resident, either in its hands or in the

hands of its partners or its beneficiaries.

To Articles 8 and 13

If the Contracting State that has been given
the right to tax the income according to para­
graph (1) of Article 8 or paragraph (5) of Art­
icle 13 is unable, under its law, to tax such in­
come in its entirety, the income shall be tax­
able only in the Contracting State in which the
person concerned is a resident.

To Article 11

In respect of paragraph (4) of Article 11 it is

understood that the term "financial institution

of a public character", in the case of Swede n,
includes SWEDECORP (Styrelsen för inter­

nationellt näringslivsbistånd) and Swedfund
International AB or any Swedish institution
that may be founded by the Swedish Govern­
ment to fulfill the same purposes as the said in­

stitutions, as well as, in the case of Mexico,

BANCOMEXT, S.N.C. (Banco Nacional de
Comercio Exterior, Sociedad Nacional de

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan Ko­

nungariket Sverige och Mexikos För enta Sta­
ter för att undvika dubbelbeskattning och för­
hindra skatteflykt beträffande skatter på in­
komst har undertecknade kommit överens om

att följande bestämmelser skall utgöra en inte­

grerande del av avtalet.

Till artikel 4

Beträffande artikel 4 punkt 1 är de avtalsslu­
tande staterna överens om att vad avser han­
delsbolag, dödsbo eller stiftelse inbegriper ut­

trycket "person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat" sådan person endast i den mån dess

inkomst är skattepliktig i denna stat på samma

sätt som inkomst som förvärvas av person med

hemvist där, antingen hos handelsbolaget,

dödsboet eller stiftelsen eller hos dess delägare

respektive destinatärer.

Till artiklarna 8 och 13

Om en avtalsslutande stat som har rätt att be­

skatta inkomst enligt artikel 8 punkt 1 eller ar­

tikel 13 punkt 5 enligt sin lagstiftning är för­
hindrad att i dess helhet beskatta sådan in­

komst, beskattas sådan inkomst endast i den

avtalsslutande stat där den skattskyldige har
hemvist.

Till artikel 11

De avtalsslutande staterna är överens om att
beträffande artikel 11 punkt 4 in nefattar ut­

trycket "finansiell institution av statlig karak­

tär" i Sverige SWEDECORP (Styrelsen för in­
ternationellt näringslivsbistånd) och Swed­

fund International AB eller varje svensk insti­

tution som upprättas av den svenska rege­
ringen för att uppnå samma ändamål som de
förut nämnda institutionerna, och i Mexiko

BANCOMEXT S.N.C. (Banco Nacional de

Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Cré-

2869

¬

background image

SFS 1992:1196

Crédito),

NAFIN,

S.N.C,

(Nacional

Financiera, Sociedad Nacional de Crédito)

and BANOBRAS, S.N.C. (Banco Nacional
de Obras y Servicios, Sociedad Nacional de
Crédito).

dito), NAFIN, S.N.C. (Nacional Financiera,
Sociedad Nacional de Crédito) och BANO­

BRAS, S.N.C. (Banco Nacional de Obras y

Servicios, Sociedad Nacional de Crédito).

To Artides 11 and 12

In respect of paragraph (7) of Artide 11 and
paragraph (5) of Artide 12, it is agreed that
the Contracting States shall apply these provi­

sions in accordance with the legislation of the
States concerned and in accordance with the

Commentaries on the Articles of the 1977

Model Double Taxation Convention on In­

come and on Capital drawn up by t he OECD
Committee on Fiscal Affairs. It is also agreed

to extend the application of the provisions of

the said paragraphs to the case described in

paragraph 25 c) of the Commentaries on Art­

icle 11.

In respect of paragraph (9) of Article 11 and

paragraph (7) of Article 12, it is agreed that

when a Contracting State contemplates to
deny benefits to a resident of the other Con­

tracting State, the competent authorities of the

Contracting States should consult each other.

Till artiklarna 11 och 12

Beträffande artikel 11 punkt 7 och artikel 12

punkt 5 är de avtalsslutande staterna överens

om att tillämpa dessa bestämmelser i överens­
stämmelse med lagstiftningen i de berörda sta­

terna och i överensstämmelse med kommenta­
rerna till artiklarna i 1977 års Modell för dub­

belbeskattningsavtal beträffande inkomst och

förmögenhet upprättad av OECD:s kommitté
för skattefrågor. De avtalsslutande staterna är
också överens om att utsträcka tillämpningen

av bestämmelserna i nämnda punkter till för­
hållanden som anges i punkt 25 c i kommenta­
ren till artikel 11.

De avtalsslutande staterna är överens om att
beträffande artikel 11 punkt 9 och artikel 12

punkt 7 skall, när en avtalsslutande stat över­
väger att neka en person med hemvist i den,

andra avtalsslutande staten förmåner, de be­
höriga myndigheterna i d e avtalsslutande sta­

terna överlägga med varandra.

To Artide 22

In respect of paragraph (4) of Artide 22 it is
understood that the provisions of paragraph
(4) also apply to the activities of research and
development carried out in Mexico by an en­
terprise that is part of a group of companies

that carries out in Mexico to a substantial de­
gree activities specified in that paragraph.

Till artikel 22

De avtalsslutande staterna är överens om att

beträffande artikel 22 punkt 4 skall bestäm­
melserna i punkt 4 också äga tillämpning på

forsknings- och utvecklingsverksamhet som

utförs i Mexiko av ett företag som ingår i en

företagsgrupp vilken i Mexiko i betydande

omfattning bedriver verksamhet av sådant slag
som anges i nä mnda punkt.

2870

¬

background image

SFS 1992:1196

Done at Washington D.C., this 21st day of

September 1992, in duplicate in the Spanish

and English languages, both being equally au­

thentic.

Som skedde i Washington D.C. den 21 sep­

tember 1992, i två exemplar på spanska och

engelska språken, varvid båda texterna äger

lika vitsord.

For the Kingdom of

Sweden

For the United

Mexican States

För Konungariket

Sverige

För Mexikos Förenta

Stater

Anders Thunborg

Pedro Aspe

Anders Thunborg

Pedro Aspe

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.