SFS 1992:858

920858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:858 Lag

Utkom från trycket

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

den 29 juni 1992

�sterrike;

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter

på inkomst och förmögenhet som Sverige och �sterrike undertecknade
den 14 maj 1959, i den lydelse detta erhållit genom de protokoll om

ändring i avt alet som undertecknades den 6 april 1970 respektive den 5

november 1991, skall gälla som lag här i landet. Avtalet i dess genom,
protokollen ändrade lydelse är intaget som bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa

medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst, som enligt

bestämmelserna i artikel 7 eller artikel 16 para graf 1 i avtalet skall besk at­

tas endast i �sterrike, eller innehar förmögenhet som enligt artikel 18
paragraf 1 jämförd med artikel 7 skall beskattas endast i �sterrike, skall

sådan inkomst eller förmögenhet inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § Skattebefrielsen i artikel 10 paragraf 6 i avtalet är villkorad av

bestämmelserna i 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1 947:576) om statlig
inkomstskatt, dock skall ut delning i den mån den utgörs av inkomst som
hade varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av bolag
med hemvist i Sverige alltid vara undantagen från svensk skatt.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs kungörelsen (1970:769) om tillämpning av

avtal mellan Sverige och �sterrike för undvikande av dubbelbeskattning

beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

BO LUNDGREN

(Finansdepartementet)

1866

' Prop, 199]/92; 154, SkU28. rskr. 258.

¬

background image

SFS 1992:858

Avtal mellan Konungariket Sverige och Re­

publiken �sterrike för undvikande av dubbel­

beskattning beträffande skatter å inkomst och

förmögenhet

Hans Majestät Sveriges Konung oeh Re­

publiken �sterrikes President hava, föran­

ledda av önskan att såvitt möjligt undvika

dubbelbeskattning beträffande skatter å in­

komst och förmögenhet, överenskommit att
ingå ett avtal.

För detta ändamål hava till befullmäktiga-

de ombud utsett;

Hans Majestät Konungen av Sverige:

Ministern f�r u trikes ärendena �sten Un-

dén.

Republiken �sterrikes President:

Sitt utomordentliga och befullmäktigade

sändebud. Dr. Rudolf Krippl-Redlich-Re-

densbruck.

De befullmäktigade ombuden hava, efter

att hava utväxlat sina fullmakter som befun­

nits i god oeh behörig form, överenskommit

om följande bestä mmelser':

Artikel I

§ 1. Detta avtal är tillämpligt å fysiska och

juridiska personer, som enligt artikel 2 äga

hemvist i Konungariket Sverige eller i Re­
publiken �sterrike eller i båd a staterna.

§ 2. Avtalet är tillämpligt å skatter å in­

komst och förmögenhet (skatter, som utgå i

form av tilläggsskatter, härunder inbegrip­

na), vilka uppbäras av envar av de båda sta­
terna eller av deras delstater, kommuner eller

kommunalförbund, oberoende av sättet f�r

skatternas uttagande.

§ 3. Med skatter å in komst och f örmögen­

het förstås alla skatter, som utgå å inkomst

eller å förmögenhet i dess helhet eller å d elar

av inkomst eller förmögenhet (därunder in-

Bilaga

Abkommen zrvischen der Republik österreich

und dem Königreich Schweden zur Verm eid-

ung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete

der Steuern vom Einkommen und vem Ver-
mögen

Der Bundespräsident der Republik �ster­

reich und Seine Majestät, der König von

Schweden sind, von dem Wunsche geleitet,

auf dem Gebiete der Steuern vom Einkom­

men und vom Vermögen die Doppelbesteue­

rung nach Möglichkeit zu vermeiden, uber-

eingekommen ein Abkommen abzuschlie-

Ben. Zu diesem Zweck haben zu ihren Bevoll-
mächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik �ster­

reich:

Herrn Dr. Rudolf Krippl-Redlieh-Re-

densbruck, Seinen ausserordentlichen und

bevollmächtigten Botschafter.

Seine Majestät, der König von Schweden:

Herrn �sten Undén, Minister fiir Auswär-

tige Angelegenheiten.

Die Bevollmächtigten haben nach Aus-

tausch ihrer in guter und gehöriger Form be-

fundenen Vollmachten folgendes verein-

bart':

Artikel 1

(1) Dieses Abkommen findet Anwendung

auf naturliche und juristische Personen, die

ihren Wohnsitz im Sinne des Artikels 2 im

Königreich Schweden oder in der Republik

�sterreich oder in beid en Staaten haben.

(2) Dieses Abkommen gilt, ohne Riick-

sicht auf die Art der Erhebung, fiir Steuern

vom Einkommen und vom Vermögen, die

fiir Rechnung eines jeden der beiden Staaten,

seiner Länder, Gemeinden oder Gemein-

deverbände (auch in Form von Zuschlägen)

erhoben werden.

(3) Als Steuern vom Einkommen und vom

Vermögen gelten alle Steuern, die vom Ge-

samteinkommen, vom Gesamtvermögen

oder von Teilen des Einkommens oder des

' Avla lcl är i sin ursprungl iga lydelse intaget i SFS 1960: 116. 1 den nu återgivna avtalstexten har iakttagits de

ändringar och tilläg g, som ske tt genom protoko llet den 6 april 1970 oc h protokollet den 5 november 199 1,

1867

¬

background image

SFS 1992:858

begripna skatter å vinst genom avyttring av

lös eller fast egendom), ävensom skatter å

förmögenhetsökning.

§ 4. De skatter, å vilka avtalet skall äga

tillämpning, äro för närvarande särskilt:

1. i Konun gariket Sverige:

a) den statliga inkomstskatten,

b) kupongskatten,

c) sjömansskatten,

d) utskiftningsskatten och ersättningsskat­

ten.

e) den statliga förmögenhetsskatten,

O skogsvårdsavgiften,

g) den allmänna kommunalskatten,

h) bevillningsavgifterna för särskilda för­

måner och rättigheter;

2. i Republiken �sterrike:

a) inkomstskatten (med däri ingående

skatt å arbetsinkomst och skatt å kapitalin­

komst),

b) bolagsskatten (med däri ingående skatt

å kapitalinkomst),

c) förmögenhetsskatten,

d) avgiften till främjande av bostadsbyg­

gande samt till bestridande av bidrag till fa­

miljeförsörjare,

e) skatt å styrelsearvoden,

O näringsskatten (med däri ingående skatt

å u tbetalda löner),

g) fastighetsskatten.

§ 5. Avtalet skall likaledes tillämpas å

skatter av samma eller liknande slag, vilka

framdeles uttagas vid sidan av eller i stället

för de för närvarande utgående skatterna. De

högsta fmansmyndigheterna i de båda sta ter­

na skola vid slute t av varje år meddela var­

andra vilka ändringar som ägt rum beträffan­

de skattelagstiftningen i respektive sta ter.

§ 6. De högsta finansmyndigheterna i de

båda staterna skola i samförstånd avgöra

uppkommande tvivelsmål rörande vilka

skatter som inbegripas under avtalet.

§7. De i detta avtal åsyftade högsta fi­

nansmyndigheterna äro för Republiken �s­

terrikes vidkommande finansministeriet (das

Vermögens erhoben werden, einschlieBlich

der Steuern vom Gewinn aus der VeräuBe-

rung beweglichen oder unbewegiichen Ver­

mögens sowie der Steuern vom Vermögens-
zuwachs.

(4) Zu den Steuern, fur die dieses Abkom-

men gilt, gehören zur Zeit insbesondere:

1. im Königreich Sweden

a) die staatliche Einkommensteuer,

b) die Kuponsteuer,

c) die Seemannsteuer,

d) die Sondersteuern von Aktiengesell-

schaften auf Ausschiittungen bei Kapitalher-

absetzung und bei Nichtausschiittung vor-

handener Gewinne,

e) die staatliche Vermögensteuer,

0 die Waldpflegeabgabe,

g) die allgemeine Gemeindesteuer,

h) die Abgaben auf besondere Vorteile

und Gerechtigkeiten;

2. in der Republik �sterreich

a) die Einkommensteuer (einschlieBlich

der Lohnsteuer und der Kapitalertragsteuer),

b) die K�rperschaftsteuer (einschlieBlich

der Kapitalertragsteuer),

c) die Vermögensteuer,

d) der Beitrag vom Einkommen zur För-

derung des Wohnbaues und fiir Zwecke des

Familienlastenausgleiches,

e) die Aufsichtsratsabgabe,

f) die Gewerbesteuer (einschlieBlich der

Lohnsummensteuer),

g) die Grundsteuer.

(5) Dieses Abkommen gilt auch fiir alle

Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die kunf-

tig neben den geltenden Steuern oder an de-

ren Stelle erhoben werden. Die obersten Fi-

nanzbehörden der beiden Staaten werden

sich am Ende eines jeden Jahres die in ihren

Steuergesetzen eingetretenen �nderungen

mitteilen.

(6) Die obersten Finanzbehörden der bei­

den Staaten werden im beiderseitigen Ein ver-

nehmen etwaige Zweifel da riiber klären, fiir

welche Steuern dieses Abkommen zu gelt en

hat.

(7) Die in diesem Abkommen genannten

obersten Finanzbehörden sind auf seiten der

Republik �sterreich das Bundesministerium

1868

¬

background image

SFS 1992:858

Bundesministerium fur Finanzen) och for

Konungariket Sveriges vidkommande finans­

departementet eller den myndighet, åt vilken

uppdragits att i finansdepartementets ställe

handhava frågor enligt detta avtal.

Artikel 2

§ 1.' Då en person med hemvist i en av

staterna uppbär inkomst, beträffande vilken

ingen bestämmelse meddelats i detta avtal,

äger endast denna stat beskatta inkomsten i
fråga.

§ 2. Med utt rycket "person med hemvist i

en av staterna" förstås i det ta avtal en fysisk

eller juridisk person, som enligt den statens

lagstiftning är underkastad beskattning där­

städes på grund av att han där har sitt

hemvist eller där stadigvarande vistas eller

att dess verkliga ledning är där belägen eller

på grund av något a nnat därmed jämförbart

forhållande.

§ 3. Då på grund av bestämmelserna i pa­

ragraf 2 ovan en fysisk person äger hemvist i

båda staterna, skall följande gälla:

a) Han skall ans es äga hemvist i den stat, i

vilken han har ett hem som stadigvarande

står till hans förfogande. Om han har ett så­

dant hem i env ar av de båda staterna, anses

han äga hemvist i d en stat, med vilken han
har de starkare personliga och ekonomiska

förbindelserna (centrum for levnadsintresse­

na).

b) Kan det icke avgöras, i vilken stat cent­

rum for hans levnadsintressen befinner sig,

eller om han icke i någondera staten har ett

hem, som stadigvarande står till hans förfo­

gande, anses han äga he mvist i den stat, där

han stadigvarande vistas,

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han icke vi stas stadigvarande i

någon av dem, anses han äga hemvist i den

stat, i vilken han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna

eller om han icke är medborgare i någon av

fiir Finanzen und auf seiten des Königreiches

Schweden das Finanzministerium oder die

Behörde, der es iibertragen worden ist, an

Stelle des Finanzministeriums Fragen dieses

Abkommens zu behandeln.

Artikel 2

(1)' Bezieht eine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten Einkiinfte, fiir die

in diesem Abkommen keine Regelung getrof-

fen ist, so hat nur dieser Staat das Besteue-

rungsrecht fur diese Einkiinfte.

(2) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet

der Ausdruck �~eine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten" eine naturliche

oder juristische Person, die nach dem Rechte
dieses Staates dort auf Grund ihres Wohn-

sitzes, ihres gewöhnlichen Aufenthaltes, des

�rtes ihrer tatsächlichen Leitung oder eines
anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig

ist.

(3) Ergibt sich nach den Bestimmungen

des Absatzes 2 Fiir eine naturliche Person ein

Wohnsitz in beiden Staaten, so ist der Wohn­

sitz im Sinne dieses Abkommens wie folgt zu

ermitteln:

(a) Der Wohnsitz einer natiirlichen Person

gilt als in dem Staat gelegen, in dem sie iiber

eine ständige Wohnstätte verfiigt. Verfiigt sie

in beiden Staaten iiber eine ständige Wohn­

stätte, so gilt ihr Wohnsitz als in dem Staat

gelegen, zu dem sie die engeren persönlichen

und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mit-

telpunkt der Lebensinteressen);

(b) kann nicht bestimmt werden, in wel-

chem der beiden Staaten die Person den Mit-

telpunkt der Lebensinteressen hat, oder ver­

fiigt sie in keinem der Staaten iiber eine stän­

dige Wohnstätte, so gilt ihr Wohnsitz als in

dem Staat gelegen, in dem sie ihren gewöhnli­

chen Aufenthalt hat;

(c) hat die Person ihren gewöhnlichen Auf­

enthalt in beiden oder in keinem der beiden

Staaten, so gilt ihr Wohnsitz als in dem Staat

gelegen, dessen Staatsangehörigkeit sie be-

sitzt;

(d) gehört die Person beiden oder keinem

der Staaten an, so werden die obersten Fi-

' Art. 2 § i har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

1869

¬

background image

SFS 1992:858

dem, skola d e högsta f inansmyndigheterna i

de båda staterna avgöra frågan genom öv er­

enskommelse.

§ 4. Då på grund av bestämmelserna i para­

graf 2 ovan en juridisk person äger hemvi st i

båda staterna, anses dess hemvist förefinnas i

den stat, där dess verkliga ledning är belägen.

Detsamma gäller i fråga om handelsbolag,

kommanditbolag, enkla bolag, partrederier

och gruvbolag (Personengesellschaften) sa mt

andra sammanslutningar, vilka enligt veder­

börande stats lagstiftning icke äro juridiska

personer.

Artikel 3

§ 1. Då en person med hemvist i en av

staterna uppbär inkomst av fast egendom

(varunder inbegripas tillbehör därtill även­

som levande och döda inventarier i lantbru k

eller skogsbruk), som är belägen i den andra

staten, äger denna andra stat beskatta in­

komsten i fråga. Rättigheter, å vilka privat­

rättsliga föreskrifter angående fastigheter äga

tillämpning, skola anses likställda med fast

egendom.

§ 2. Bestämmelsen i paragraf 1 gäller såväl

inkomst, som förvärvas genom den fasta

egendomens omedelbara nyttjande, som ock

inkomst genom uthyrning, utarrendering och

varje annat slags nyttjande av egendomen,

särskilt inkomst i form av fast a eller varieran­

de ersättningar för utnyttjandet av naturtill­

gångar, ävensom inkomst, som förvärvas ge­

nom avyttring av fast egendom.

§ 3. Paragraferna 1 och 2 tillämp as jämväl

då förmögenhetstillgångarna ingå i rörelse

(artikel 4 och 7).

§ 4. Vad som förstås med fast egendom

eller tillbehör därtill eller med rättigheter,

likställda med fast egendom, eller med nytt­

janderätt avgöres enligt lagstiftningen i den

stat, där den ifrågavarande tillgången � eller

den tillgång, till vilken ifrågavarande rättig­

heter hänför sig � är belägen.

nanzbehörden der beiden Staaten die Frage

im beiderseitigen Einvernehmen regeln.

(4) Ergibt sich nach den Bestimmungen des

Absatzes 2 fur eine juristische Person ein

Wohnsitz in beiden Staaten, so gilt ihr

Wohnsitz im Sinne dieses Abkommens als in

dem Staat gelegen, in dem sich der Ort ihrer

tatsächlichen Leitung befindet. Dasselbe gilt

för Personengesellschaften (handelsbolag,

kommanditbolag, enkelt bolag, partrederi,

gruvbolag) und andere Personenvereinigun-

gen, die nach den för sie maOgebenden inner-

staatlichen Gesetzen keine juristischen Per­

sonen sind.

Artikel 3

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten Einkiinfte aus un-

beweglichem Vermögen (einschliepiich des

Zubehörs sowie des einem land- oder

forstwirtschaftlichen Betrieb dienenden le-

benden und toten Inventars), das in dem an-

deren Staate liegt, so hat der andere Staat das

Besteuerungsrecht för diese Einkiinfte. Be-

rechtigungen, auf welche die privatrechtli-

chen Vorschriften iiber Grundstiicke Anwen-

dung finden, sind dem unbeweglichen Ver­

mögen gleichzustellen.

(2) Absatz 1 gilt sowohl för die durch un-

mittelbare Nutzung als auch för die durch

Vermietung, Verpachtung und jede andere

Art der Nutzung des unbeweglichen Vermö-

gens erzielten Einkiinfte, insbesondere aus

festen oder veränderlichen Vergiitungen för

die Ausbeutung von Grund und Boden sowie

för Einkiinfte, die bei der VeräuPerung vo n

unbeweglichem Vermögen erzielt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch dann,

wenn die genannten Vermögensgegenstände

zu einem gewerblichen Unternehmen (Arti­

kel 4 und 7) gehören.

(4) Was als unbewegliches Vermögen oder

als Zubehör gilt und was als dem unbewegli­

chen Vermögen gleichgestellte Berechtigung

oder als Nutzungsrecht anzusehen ist, beur-

teilt sich nach den Gesetzen des Staates, in

dem der betreffende Gegenstand oder der

Gegenstand, auf den sich das in Rede stehe n-

de Recht bezieht, liegt.

1870

¬

background image

SFS 1992:858

Artikel 4

§ 1. Då en person med hemvist i en av

staterna uppbär inkomst av en rörelse, vars

verksamhet sträcker sig in på den andra sta­

tens område, äger den andra staten beskatta

denna inkomst allenast i den mån inkomsten

är hänforlig till ett inom den staten beläget
fast driftställe för rörelsen.

§ 2. Bestämmelserna i paragraf 1 skola

även tillämpas i fråga om inkomst genom

delägarskap i företag, med undantag för del

ägarskap genom aktier, delaktighetsbevis

gruvföretag (Kuxe), vinstandelsbevis (Ge

nuBscheine), obligationer med rätt till andel

vinst, andra värdepapper ävensom andelar

ekonomiska föreningar (Genossenschaften)

samt i bolag med begränsad a nsvarighet (Ge-
sellschaften mit b eschränkter Haftung).

§ 3. Paragraferna 1 och 2 äro tillämpliga å

såväl inkomst, som förvärvas genom rörel­
sens omedelbara bedrivande, som ock in­

komst genom uthyrning, utarrendering och

varje annat slags nyttjande av rörelsen även­

som inkomst genom avyttring av en rörelse i

dess helhet, en andel i et t företag, en del av

rörelsen eller av föremål, som användas i rö­

relsen.

§ 4. Till det fasta driftstället skola hänföras

sådana inkomster, som det fasta driftstället

skulle hava uppburit, därest detsamma varit

ett självständigt företag med samma eller lik­

nande verksamhet, bedriven under samma

eller liknande villkor samt utövat verksamhe­

ten såsom ett oberoende företag.

§ 5. Vid bestämmandet av den genom

verksamheten vid det fasta driftstället förvär­

vade inkomsten skall i princip såsom ut­

gångspunkt tagas driftställets balansräkning.

Därvid skola beaktas alla till driftstället hän-

förliga omkostnader, härunder inbegripen en

andel i kostnaderna för företagets allmänna

förvaltning. Konstlade vinstdispositioner -

särskilt överenskommelser om ränta eller

royalty mellan e tt och samma företags drift­

ställe � skola lämnas utan avseende.

§ 6. I särskild a fall må vid inkomstens be-

Artikel 4

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten Einkiinfte aus ei-

nem gewerblichen Unternehmen, dessen

Wirkung sich auf das Gebiet des anderen

Staates erstreckt, so hat der andere Staat das

Besteuerungsrecht fiir diese Einkunfte nur in-

soweit, als sie auf eine dort befindliche Be-

triebstätte des Unternehmens entfallen.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 sind

auch auf Einkunfte aus offenen oder stillen

Beteiligungen an einem gesellschaftlichen

Unternehmen anzuwenden, mit Ausnahme

der Beteiligungen in Form von Aktien, Kux-

en, GenuBscheinen, Obligationen mit

Gewinnbeteiligung, sonstigen Wertpapieren

sowie der Anteile an Genossenschaften und
Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sowohl fur

die durch unmittelbare Nutzung als auch Fiir

die durch Vermietung, Verpachtung und jede
andere Art der Nutzung des gewerblichen

Unternehmens erzielten Einkunfte, sowie fur

Einkunfte aus der VeräuBerung eines Unter­

nehmens im ganzen, eines Anteiles am Un­

ternehmen, eines Teilbetriebes oder von Ge-

genständen, die im Unternehmen benutzt

werden.

(4) Der Betriebstätte sollen diejenigen Ein­

kiinfte zugewiesen werden, die sie erzielt hät-

te, wenn sie sich als selbständiges Unterneh­

men mit gleichen oder ähnlichen Geschäften

unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen

befaBte und Geschäfte wie ein unabhängiges

Unternehmen tätigte.

(5) Bei der Ermittlung der aus der Tätigkeit

einer Betriebstätte erzielten Einkunfte ist

grundsätzlich vom Bilanzergebnis der Be­

triebstätte auszugehen. Dabei sollen alle der

Betriebstätte

zurechenbaren

Ausgaben

einschlieBlich eines Anteils an den all-

gemeinen Verwaltungskosten des Unter­

nehmens beriicksichtigt, jedoch kiinstliche

Gewinnverlagerungen ausgeschlossen wer­

den; insbesondere ist die Vereinbarung von

Zinsen oder Lizenzgebiihren zwischen den

Betriebstätten desselben Unternehmens un-

beachtlich.

(6) In bes onders gelagerten Fällen kann bei

1871

¬

background image

SFS 1992:858

stämmande uppdelning ske av företagets hela

vinst. I fråga om försäkringsföretag må i så­

dana fall till grund för uppdelningen läggas

förhållandet mellan det fasta driftställets

bruttopremieintäkter och summan av företa­

gets bruttopremieintäkter. De båda staternas

högsta fmansmyndigheter skola - därest för

inkomstfördelningen i enskilt fall så erford­

ras � snarast möjligt överenskomma i frå­

gan.

§ 7. Paragraf 1 skall äga motsvarande till-

lämpning i fråga om den näringsskatt, vilken

utgår på annat beskattningsunderlag än in­

komst.

Artikel 5

§ 1. Med uttrycket "fast driftställe" förstås

en stadigvarande affärsanordning, i vilken

företagets verksamhet helt eller delvis ut­

övas.

§ 2. Såsom fast drifts tälle anses särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, stenbrott eller annan plats för ut­

nyttjandet av naturtillgångar,

g) plats för byggnadsföretag eller anlägg­

nings- eller insta llationsarbete, vars utföran­

de överskrider en tidrymd av tolv månader.

§ 3. Uttrycket "fast driftställe" skall icke

anses innefatta:

a) användningen av anordningar, avsedda

uteslutande för lagring, utställning eller ut­

lämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager, avsett uteslutande för lagring, ut­

ställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager, avsett uteslutande för bearbetning eller

förädling genom ett annat företags försorg.

d) innehavet av en stadigvarande affars-

der Ermittlung der Einkiinfte der Gesamt-

gewinn des Unternehmens aufgeteilt werden.

Bei Versicherungsunternehmen kann in sol-

chen Fällen als MaBstab das Verhältnis der

Rohprämieneinnahmen der Betriebstätte zu

den gesamten Rohprämieneinnahmen des

Unternehmens zu Grunde gelegt werden. Die

obersten Finanzbehörden der beiden Staaten

sollen sich zu einem möglichst friihen Zeit-

punkt verständigen, wenn dies för die Auftei-

lung der Einkiinfte im einzelnen Fall erfor-

derlich ist.

(7) Absatz 1 ist entsprechend auf die

Gevverbesteuer anzuwenden, die von einer

anderen Bemessungsgrundlage als den Ein-

klinften erhoben wird.

Artikel 5

(1) Der BegrifF ,,Betriebstätte" bedeutet

eine feste Geschäftseinrichtung, in der die

Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teil-

weise ausgeubt wird.

(2) Als Betriebstätten gelten insbesondere:

(a) ein Ort der Leitung,

(b) eine Zweigniederlassung,

(c) eine Geschäftsstelle,

(d) eine Fabrikationsstätte,

(e) eine Werkstätte,

(f) ein Bergwerk, ein Steinbruch oder eine

andere Stätte der Ausbeutung von Boden-

schätzen,

(g) eine Bauausföhrung oder Montage, de-

ren Dauer zwölf Monate iiberschreitet.

(3) Als Betriebstätten gelten nicht:

(a) die Benutzung von Einrichtungen

ausschlieBlich zur Lagerung, Ausstellung

oder Auslieferung von dem Unternehmen ge-

hörenden Gutern oder Waren;

(b) das Unterhalten eines Bestandes von

dem Unternehmen gehörenden Gutern oder

Waren ausschlieBlich zur Lagerung, Ausstel­

lung oder Auslieferung;

(c) das Unterhalten eines Bestandes von

dem Unternehmen gehörenden Gutern oder

Waren ausschlieBlich zur Bearbeitung Oder

Verarbeitung durch ein anderes Unterneh­

men;

(d) das Unterhalten einer festen Geschäfts-

1872

¬

background image

SFS 1992:858

anordning, avsedd uteslutande för inköp av

varor eller införskaffande av upplysningar

för företagets räkning,

e) innehavet av en stadigvarande affars-

anordning, avsedd uteslutande för ombe­

sörjande av reklam, meddelande av upplys­

ningar, bedrivande av vetenskaplig forskning

eller utövande av liknande verksamhet, un­

der förutsättning att verksamheten inom fö­

retagets ram är av förberedande eller biträ­

dande art.

§ 4. En person, som är verksam i en av

staterna för ett företag i de n andra staten �

härunder icke inbegripen sådan oberoende
representant som av ses i paragraf 5 nedan �

behandlas såsom ett fast driftställe i den

förstnämnda staten i sådana fall, då personen

innehar och i den förstnämnda staten regel­

bundet använder en fullmakt att sluta avtal i

företagets namn; dock att personen ej heller i

dessa fall behandlas såsom ett fast driftställe,

därest verksamheten begränsas till inköp av

varor för företagets räkning.

§ 5. Ett företag i en av staterna anses icke

hava ett fast driftställe i den andra staten

allenast å den grund, att företaget uppehåller

affärsförbindelser i den andra staten genom

förmedling av en mäklare, kommissionär el­

ler annan fullständigt oberoende represen­

tant, under förutsättning att dessa personer

fullgöra uppdrag, vilka til lhöra deras vanliga

affärsverksamhet.

§ 6. Den omständigheten, att en juridisk

person med hemvist i en av st aterna kontrol­

lerar eller kontrolleras av en juridisk person,

som har sitt hemvist i den andra staten eller

som uppehåller affärsförbindelser i denna

andra stat (antingen genom ett fast driftställe

eller annorledes), skall icke i och för sig med­

föra att någondera juridiska personen betrak­

tas såsom ett fast driftställe för den andra

juridiska personen.

Artikel 6

§ 1. Därest ett företag i en av staterna del­

tager i ledningen av ett företag i den andra

staten eller äger inflytande å detta företag i

ekonomiskt hänseende och på grund härav

med detta andra företag avtalar eller för det­

samma föreskriver sådana villkor i fråga om

einrichtung ausschlieBlich zum Einkauf von

Giitern oder Waren oder zur Beschaffung

von Informationen fur das Unternehmen;

(e) das Unterhalten einer festen Geschäfts-

einrichtung ausschlieBlich zur Werbung, zur

Erteilung von Auskiinften, zur wissenschaft-

lichen Forschung oder zur Ausiibung ähnli-

cher Tätigkeiten, die fur das Unternehmen

vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätig-

keit darstellen.

(4) Eine Person, die in einem der beiden

Staaten fur ein Unternehmen des anderen

Staates tätig ist � mit Ausnahme eines unab-

hängigen V ertreters im Sinne des Absatzes 5
- gilt als eine in dem erstgenannten Staat

belegene Betriebstätte, wenn sie eine Voll-

macht besitzt, im Namen des Unternehmens

in diesem Staat Verträge abzuschlieBen, und
diese Vollmacht dort gewöhnlich ausiibt, es

sei denn, daB sich ihre Tätigkeit auf den Ein­

kauf von Giitern oder Waren fur das Unter­

nehmen beschränkt.

(5) Ein Unternehmen eines der beiden

Staaten wird nicht schon deshalb so behan-

delt, als habe es eine Betriebstätte in dem

anderen Staat, weil es d ort Geschäftsbezieh-

ungen durch einen Makler, Kommissionär

oder einen anderen unabhängigen Vertreter

unterhält, sofern diese Personen im Rahmen

ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit han­

deln.

(6) Die Tatsache, daB eine juristische Per­

son mit Wohnsitz in ein em der beiden Staa­

ten eine juristische Person beherrscht oder

von einer solchen beherrscht wird, die in

dem anderen Staat ihren Wohnsitz hat oder

dort (entweder durch eine Betriebstätte oder

in anderer Weise) Geschäftsbeziehungen un­

terhält, macht fiir sich allein keine dieser ju-

ristischen Personen zur Betriebstätte der an­

deren.

Artikel 6

(1) Wenn ein Unternehmen eines der bei­

den Staaten vermöge seiner Beteiligung an

der Geschäftsfiihrung oder am finanziellen

Aufbau eines Unternehmens des anderen

Staates mit diesem Unternehmen wirtschaft-

liche oder finanzieile Bedingungen verein-

1873

¬

background image

SFS 1992:858

företagens handelsförbindelser eller andra

ekonomiska förbindelser, vilka avvika från

de villkor, som skulla hava avtalats med ett

oberoende företag, må inkomst, som under

normala förhållanden skulle hava tillkommit

ettdera företaget men som på grund av villko­

ren i fråga icke tillkom mit detta företag, in­

räknas i det ta företags inkomst och beskattas

i överensstämmelse därmed.

§ 2. Paragraf 1 äger motsvarande till-

lämpning i förhållandet mellan två företag i

sådana fall, då s amma person eller personer,

direkt eller i ndirekt, deltaga i företagets led­

ning eller äga del i deras kapital.

Artikel 7

§ 1. Då en person med hemvist i en av

staterna uppbär inkomst genom u tövande av

sjöfart eller luftfart i internationell trafik,

äger � oberoende av bestämmelserna i art i­

kel 4 � allenast den av de båda staterna

beskatta inkomsten, i vilken orten för det

ifrågavarande företagets verkliga ledning är

belägen. Det sagda gäller oavsett huruvida

rörelsen bedrives med egna eller chartrade

fartyg eller luftfartyg.

§ 2. Paragraf 1 tillämpas även då ett sjö­

farts- eller luftfartsföretag i den ena staten

bedriver agenturverksamhet på den andra

statens område för transport av personer eller

varor. Det sagda gäller dock allenast för så

vitt verksamheten har omedelbart samband

med sjöfarts- eller luftfartsrörelsen, härunder

inbegripen transporten till och från fartygen

eller luftfartygen.

§ 3. Bestämmelserna i paragraferna 1 o ch 2

tillämpas även i fall då luftfartsföretag delta­

ga i en pool eller en gemensam trafikorgani­

sation, särskilt beträffande Aktiebolaget Ae-

rotransports deltagande i konsortiet Scandi­

navian Airlines System.

§ 4. Paragraf 1 skall äga motsvarande till-

lämpning i fråg a om den näringsskatt, vilken

utgår på annat beskattningsunderlag än in­

komst.

bart Oder ihm solche auferlegt, die von denje-

nigen abweichen, die mit einem unab-

hängigen Unternehmen vereinbart wiirden,

so diirfen Einkunfte, die eines der beiden

Unternehmen iiblicherweise erzielt hätte,

aber wegen die ser Bedingungen nicht erzielt

hat, den Einkiinften dieses Unternehmens

zugerechnet und entsprechend besteuert wer-
den.

(2) Absatz 1 gilt sinngemäB im Verhältnis

zweier Unternehmen, an deren Geschäfts-

fiihrung oder Vermögen dieselben Personen

unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind.

Artikel 7

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten Einkunfte aus dem

Betrieb der Schiffahrt oder der Luftfahrt im

internationalen Verkehr, so steht das Besteu-

erungsrecht abweichend von Artikel 4 fur di -

ese Einkunfte nur jenem der beiden Staaten

zu, in dem sich der Ort der tatsächlichen

Leitung des betreffenden Unternehmens be-

findet, gleichgiiltig, ob der Betrieb mit eige-

nen oder gecharterten Fahrzeugen durchge-

fiihrt wird.

(2) Absatz I gilt auch, wenn ein Unterneh­

men der Schiffahrt oder der Luftfahrt eines

der beiden Staaten im Gebiet des anderen

Staates eine Agentur för die Beförderung von

Personen oder Waren betreibt. Dies gilt je-

doch nur för Tätigkeiten, die unmittelbar mit

dem Betrieb der Schiffahrt oder der Luftfahrt

einschlieBlich des Zubringerdienstes zusam-

menhängen.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 u nd 2

gelten auch för Beteiligungen von Unterneh­

men der Luftfahrt an einem Pool oder einer

Betriebsgemeinschaft und insbesondere fiir

die Beteiligung der Gesellschaft ,,Aktiebola­

get Aerotransport" an dem Konsortium

,,Scandinavian Airlines System".

(4) Absatz 1 ist entsprechend auf die

Gewerbesteuer anzuwenden, die von einer

anderen Bemessungsgrundlage als den Ein­

kiinften erhoben wird.

1874

¬

background image

SFS 1992:858

Artikel 5'

Då en person med hemvist i en av stat erna

förvärvar inkomst genom att avyttra en andel

i ett sådant bolag med hemvist i den andra

staten, vars delägare icke personligen ansvara

för bolagets förbindelser

(Kapitalgesell-

schaft), äger endast den förstnämnda staten

beskatta inkomsten. Om inkomsten förvär­

vas genom ett fast d riftställe i den andra sta­

ten, äger även denna andra stat beskatta in­

komsten.

Artikel 9

§1.^ Då en person med hemvist i en av

staterna från den andra staten uppbär royalty

eller annan ersättning för nyttjandet av eller

rätten att nyttja litterära eller konstnärliga

verk, patent, mönster, fabrikationsmetoder,
varumärken eller annan liknande egendom

(med undantag av rätten att nyttja naturtill­

gångar), äger endast hemviststaten beskatta

inkomsten. �verstiger emellertid den för

egendomen i fråga erlagda ersättningen ett

skäligt belopp, gäller vad nu sagts e ndast den

del av ersättningen som motsvarar ett sådant

skäligt belopp. I sådant fall må den överskju­

tande delen av utbet alningen beskattas enligt

lagstiftningen i varde ra staten med iakttagan­

de av övriga bestämmelser i detta avtal.

§2.' Då royalty, som avses i paragraf 1,

utbetalas av ett sådant bolag med hemvist i

en av staterna, vars delägare icke personligen

ansvara för bolagets förbindelser (Kapitalge-

sellschaft), till en person med hemvist i de n

andra staten, vilken person äger mer än 50

procent av aktie- eller insatskapitalet i det

utbetalande bolaget, må dock royaltyn, obe­

roende av bestämmelserna i nämnda para­

graf, beskattas i den förstnämnda staten.

Skattesatsen får dock icke över stiga 10 pro­

cent av royaltyns bruttobelopp.

§ 3. Paragraf 1 är även tillämplig å in-

ArtikelS'

Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem

der beiden Staaten Einkiinfte aus der Ver-

äuBerung einer Beteiligung an einer Kapital-

gesellschaft, die ihren Wohnsitz in dem ande-

ren Staat hat, so hat nur der erstgenannte

Staat das Besteuerungsrecht fiir diese Ein­

kiinfte. Werden diese Einkiinfte durch eine in

dem anderen Staat gelegene Betriebstätte er-

zielt, so steht das Besteuerungsrecht auch

diesem anderen Staat zu.

Artikel 9

(1)^ Bezieht eine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten aus dem anderen

Staat Einkiinfte aus Lizenzgebiihren oder an­

deren Vergutungen fiir die Beniitzung oder

das Recht auf Beniitzung von Urheberrech-

ten. Patenten, Gebrauchsmustern, Herstel-

lungsverfahren, Warenzeichen oder ähnli-

chen Rechten (auBer Rechten, die die Aus-

beutung von Grund und Boden betreffen), so

hat nur der Wohnsitzstaat das Besteuerungs­

recht fiir diese Einkiinfte. Sind jedoch derar-

tige Vergutungen unverhältnismäBig hoch, so

gilt der erste Satz lediglich fiir den Teil der

Vergutungen, der einer angemessenen Ge-

genleistung entspricht. In diesem Fall kann

der iibersteigende Betrag nach dem Recht je-

des Staates und unter Beriicksichtigung der

anderen Bestimmungen dieses Abkommens

besteuert werden.

(2)^ Lizenzgebiihren im Sinn e des Absatzes

1, die von einer Kapitalgesellschaft mit

Wohnsitz in einem der beiden Staaten an

eine Person mit Wohnsitz im anderen Staat

bezahlt werden, die zu mehr als 50 vom Hun-

dert am Grund- oder Stammkapital der

auszahlenden Kapitalgesellschaft beteiligt

ist, können abweichend von den Bestim­

mungen des Absatzes 1 in dem erstgena nnten

Staat besteuert werden; die Steuer darf je­

doch 10 vom Hundert des Rohbetrages der

Lizenzgebiihren nicht iibersteigen.

(3) Absatz I gilt auch fur die Einkunfte aus

' Art. 8 har erhå llit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

' Art. 9 i ) 1 h ar erhållit denna lydels e genom protokollet den 6 april 1970 .

' Art. 9 § 2 har erhå llit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

1875

¬

background image

SFS 1992:858

komst, som förvärvas genom avyttring av i

paragrafen angiven egendom.

§ 4. Med royalty likställas hyresavgifter

och liknande ersättningar for överlåtelse av

kinematografisk film, för nyttjande av utrust­

ning avsedd f�r industriell, kommersiell eller

vetenskaplig verksamhet eller för överlåtelse

av i rörelse gjorda erfaren hetsrön.

§ 5. Paragraferna 1 -4 äga icke tillämpning

i sådana fall, då en person med hemvist i en

av staterna innehar ett fast driftställe i den

andra staten och förvärvar inkomsten genom

detta driftställe. I dylikt fa ll äger denna andra

stat beskatta inkomsten.

der VeräuBerung der dort genannten Rechte.

(4) Wie Lizenzgebiihren werden Mietge-

biihren und ähnliche Vergiitungen fur die

iiberlassung kinematographischer Filme, fiir

die Benutzung gewerblicher, kaufmännischer

oder wissenschaftlicher Ausriistungen öder

fiir die Uberlassung gewerblicher Erfahrun-

gen behandelt .

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn

eine Person mit Wohnsitz in einem der

beiden Staaten eine Betriebstätte in dem an-

deren Staat hat und die Einkiinfte durch die-

se Betriebstätte erzielt. In diesem Fall hat der

andere Staat das Besteuerungsrecht fiir die se

Einkiinfte.

Artikel 10

§ 1.' Då en person med hemvist i en av

staterna uppbär utdelning, som utbetalas av

ett bolag (Kapitalgesellschaft) med hemvist i

den andra staten, äger endast utdelningsmot­

tagarens hemviststat beskatta utdelningen,

såvida icke paragraf 2 föranled er annat.

§ 2} Utdelningen får emellertid beskattas

även i den sta t där bolaget som beta lar utdel­

ningen har hemvist, enligt lagstiftningen i

denna stat, men om mottagaren har rätt till

utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett

bolag (med undantag f�r handelsbolag) som

direkt behärskar minst 25 procent av det ut­

betalande bolagets kapital;

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall .

§ 3.^ Om i en av staterna skatt på inländsk

utdelning uttages genom avdrag vid källan,

beröres ej rätten att verkställa sådant skatte­

avdrag med fullt belopp av paragraferna 1

och 2. Om skatt uttages genom sådant av­

drag. skall på ansökan av utdelningsmottaga-

Artikel 10

(1)' Bezieht e ine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten Dividenden, die

von einer Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz

in dem anderen Staat gezahlt werden, so hat

vorbehaltlich des Absatzes 2 nur der Wohn-

sitzstaat des DividendenempFängers das Be ­

steuerungsrecht fiir diese Einkiinfte.

(2)^ Diese Divi denden diirfen jedoch auch

in dem Staat, in dem die Dividenden zahlen-

de Gesellschaft ihren Wohnsitz hat, nach

dem Recht dieses Staates besteuert werden;

die Steuer darf aber, wenn der Empfänger der

Dividenden der Nutzungsberechtigte ist,

nicht ubersteigen:

a) 5 % des Bruttobetrags der Dividenden,

wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesell­

schaft (jedoch keine Personengesellschaft)

ist, die unmittelbar iiber mindestens 25 vom

Hundert des Kapitals der die Dividenden

zahlenden Gesellschaft verfiigt;

b) 1 0% des Bruttobetrags der Dividenden

in allén anderen Fällen.

(3)^ Soweit in einem der beiden Staaten die

Steuer von inländischen Dividenden im

Abzugsweg an der Quelle erhoben wird, wird

das Recht dieses Staates, den Steuerabzug in

voller Höhe vorzunehmen, durch die Absätze

I und 2 nicht beriihrt. Wenn die Steuer im

' Art, 10 I h ar erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

'Art. IO i) 2 har erh ållit denna lydelse genom protokollet den 5 nov ember 1991.

' Art. 10 § 3 tillämpas jämväl i det fall som avses i art . 10 § 2 a.

1876

¬

background image

SFS 1992:858

re med hemvist i den andra staten skatten

restitueras i den mån den överstiger 10 pro­

cent av utdelningens bruttobelopp. Ansökan

om restitution skall inges till vederbörande

myndighet i den sta t, i vilken utd elningsmot­

tagaren äger hemvist, inom två år efter ut­

gången av det kalenderår, under vilket det

beskattningsbara beloppet blivit tillgängligt
för lyftning.

§ 4. De högsta finansmyndigheterna i de

båda staterna skola träffa överenskommelse

om tillämpningen av paragraferna 2 och 3.

Härvid skall ingendera staten vara förpliktad

att vidtaga å tgärder som icke stå i ö verens­

stämmelse med dess lagstiftning.

§ 5. Beträffande de rättigheter, som enligt

paragraf 3 må tillkomma personal vid be­

skickningar och konsulat ävensom interna­
tionella organisationer, deras organ och

tjänstemän, skola följande bestämmelser äga

tillämpning:

a) Då en person tillhör en av staternas be­

skickning eller konsulat och i den na sin egen­

skap är stationerad i den andra staten eller i

en tredje stat sam t personen är medborgare i

den förstnämnda

staten, anses han äga

hemvist i d enna förstnämnda stat om han är

skattskyldig där för utdelning.

b) Internationella organisationer och deras

organ ävensom såd ana organisationers tjäns­

temän samt personer tillhörande en tredje

stats beskickning eller konsulat, vilka uppe­

hålla sig eller i sin berörda egenskap äro sta-

,

tionerade i en av de båda staterna och i den­

na stat ä ro befriade från skatt på utdelning,

, äro ej berättigade till nedsättning av skatt

j som uttagits i den and ra staten.

§ 6.' Utdelning, som utbetalas av ett bolag

(Kapitalgesellschaft) med he mvist i en av sta-

j terna till ett bolag (Kapitalgesellschaft) med

hemvist i den andr a staten, skall vara undan­

tagen från beskattning i denna andra stat i

Abzugsweg erhoben wird, ist sie auf Antrag

des Dividendenempfangers mit Wohnsitz in

dem anderen Staat riickzuerstatten, soweit

sie 10 vom Hundert des Bruttobetrages der

Dividenden iibersteigt. Der Antrag auf

Ruckerstattung muB innerhalb von zwei Jah-

ren nach Ablauf des Kalendegahres, in dem

die der Steuer unterliegende Leistung fällig

geworden ist, bei der zuständigen Behörde

des Staates eingebracht werden, in dem der

Dividendenempfänger seinen Wohnsitz hat.

(4) Die obersten Finanzbehörden der bei-

den Staaten regeln in gegenseitigem Einver-

nehmen, wie die Bestimmungen der Absätze

2 und 3 durchzufiihren sind. Hierbei soil kei-

ner der beiden Staaten verpflichtet werden,

MaBnahmen zu treffen, die seiner Gesetzge-

bung nicht entsprechen.

(5) Beziiglich der Anspriiche, die nach Ab-

satz 3 den Angehörigen diplomatischer oder

konsularischer Vertretungen sowie den inter-

nationalen Organisationen, ihren Organen

und Beamten zustehen, sind die folgenden

Regeln anzuwenden:

a) Bei Angehörigen einer diplomatischen

oder konsularischen Vertretung des einen

Staates, die im anderen Staat oder in einem

dritten Staat residieren und die Staatsange-
hörigkeit des Entsendestaates besitzen, gilt

der Wohnsitz als in diesem letzteren Staat

gelegen, sofern sie dort zur Entrichtung di-

rekter Steuern von Dividenden verpflichtet

sind;

b) internationale Organisationen und ihre

Organe sowie die Beamten solcher Organisa­

tionen und das Personal diplomatischer oder

konsularischer Vertretungen eines dritten

Staates, die sich in einem der beiden Staaten

aufhalten oder dort residieren und in diesem

Staat von der Entrichtung direkter Steuern

von Dividenden befreit sind, haben keinen

Anspruch auf Entlastung von den im anderen

Staat erhobenen Steuern.

(6)' Dividenden, die von einer Kapitalge­

sellschaft mit Wohnsitz in einem der beiden

Staaten an eine Kapitalgesellschaft mit

Wohnsitz in dem anderen Staat ausgeschut-

tet werden, sollen in diesem anderen Staat

' Art, 10 § 6 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 5 november 19 91

1877

¬

background image

SFS 1992:858

den utsträckning som utdelningen enligt lag­

stiftningen i denna stat skulle ha varit undan­

tagen från beskattning, om båda bolagen

hade ägt hemvist i denna stat. Vid tillämp­

ning av denna bestämmelse skall i Sverige ett

österrikiskt bolag med begränsad ansvarighet

(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) an­

ses såsom ett aktiebolag. Skattebefrielsen är

villkorad av bestämmelser i intern lagstift­

ning som syftar till att förhindra skatteflykt.

§ 7. Paragraferna 1 och 2 äro icke tillämpli­

ga, om mottagaren av utdelningen äger

hemvist i en av staterna och innehar ett fast

driftställe i den andra staten, i vilken det

utbetalande bolaget äger hemvist, samt den

andel, av vilken utdelningen i fråga härflyter,

äger verkligt samband med det fasta driftstäl­

let. 1 sådant fall tillämpas artikel 4.

§ 8. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis

eller andra liknande bevis med rätt till andel i

vinst, delaktighetsbevis i gruvföretag, stiftar -

andelar eller andra rättigheter, fordringar ej

inbegripna, med rätt till deltagande i vinst

ävensom inkomst av andra andelar i bolag,

som enligt skattelagstiftningen i den stat, i

vilken det utdelande bolaget äger hemvist,

jämställes med inkomst av aktier.

Med uttrycket "bolag (Kapitalgesell-

schaft)" forstås i denna artikel juridisk per­

son eller rättssubjekt , som i beskattn ingshän­

seende behandlas som juridisk person.

§ 9. Om ett bolag (Kapitalgesellschaft) med

hemvist i en av staterna uppbär inkomst från

den andra staten, får icke i denna andra stat

påföras någon skatt på utdelning, som av bo­

laget utbetalas till personer, som ej äga

hemvist i denna andra stat, och ej heller nå­

gon skatt på bolagets icke utdelade vinst; det­

ta gäller även om utdelningen eller den icke

utdelade vinsten helt eller delvis utgöres av

inkomst, som härrör från den andra staten.

steuerbefreit sein, aber nur insofern die Divi­

denden gemäB den Gesetzen dieses Staates

von der Besteuerung ausgenommen wären,

wenn die beiden Gesellschaften ihren Wohn-

sitz in diesem Staat gehabt hätten. Bei der

Anwendung dieser Vorschrift wird in Schwe-

den eine österreichische Gesellschaft mit be­

schränkter Haftung wie eine Aktiengesell-

schaft behandelt. Die Steuerbefreiung gilt

vorbehaltlich der zur Verhinderung von

Steuerumgehungen erlassenen innerstaatli-

chen Gesetze.

(7) Die Absätze 1 und 2 sind nicht an-

zuwenden, wenn der Empfänger der Divi­

denden mit Wohnsitz in einem der beiden

Staaten in dem anderen Staat, in dem die die

Dividenden zahlende Gesellschaft ihren

Wohnsitz hat, eine Betriebstätte hat und die

Beteiligung, fiir die die Dividenden gezahlt

werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte

gehört. In diesem Fall ist Artikel 4 anzu wen-

den.

(8) Der in diesem Artikel verwendete Be-

grilF �~D ividenden" bedeutet Einkiinfte aus

Aktien, GenuBaktien oder GenuBscheinen,

Kuxen, Griinderanteilen oder anderen Rech-

ten - ausgenommen Forderungen - mit

Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Ge-

sellschaftsanteilen stammende Einkiinfte, die

nach dem Steuerrecht des Staates, in dem die

ausschiittende

Kapitalgesellschaft

ihren

Wohnsitz hat, den Einkiinften aus Aktien

gleichgestellt sind.

Der in diesem Artikel verwendete Begriff

,,Kapitalgesellschaft", bedeutet juristische

Personen oder Rechtsträger, die fur die Be­

steuerung wie juristische Personen behandelt

werden.

(9) Bezieht eine Kapitalgesellschaft mit

Wohnsitz in einem der beiden Staaten

Gewinne oder Einkiinfte aus dem anderen

Staat, so darf dieser andere Staat weder die

Dividenden besteuern, die die Kapitalgesell­

schaft an Personen zahlt, die nicht in diese m

anderen Staat ihren Wohnsitz haben, noch

Gewinne der Kapitalgesellschaft einer Steuer

fiir nichtausgeschiittete Gewinne unterwer-

fen, selbst wenn die gezahlten Dividenden

oder die nicht ausgeschiittcten Gewinne ganz

oder teilweise aus in diesem anderen Staat

1878

¬

background image

SFS 1992:858

erzielten Gewinnen oder Einkiinften beste-

hen.

Artikel 10 A'

§ 1. Då en person med hemvist i en av

staterna uppbär ränta från den andra staten,

äger endast hemviststaten beskatta räntan,

såvida icke paragraf 2 för anleder annat. Om

räntan förvärvas genom ett fast driftställe i

den andra staten, äger denna andra stat be­
skatta rä ntan.

§2. Bestämmelserna i paragraferna 3 � 5

av artikel 10 äga motsvarande tillämpning.

Anspråket på restitution avser dock hela det

belopp med vilket skat teavdrag verkställts.

§ 3. Med uttrycket "ränta" förstås i de nna

artikel inkomst av värdepapper som utfär­
dats av staten, av obligationer eller debentu­

res, vare sig de utfärdats mot säkerhet i fas­

tighet eller icke och vare sig de representera

en rätt till andel i vinst eller icke, samt av

varje annat slags fordran ävensom all annan

inkomst som enligt skattelag stiftningen i den

stat från vilken inkomsten härrör jämställes

med inkomst av jförsträckning.

§ 4. Beträffande sådana fall, då särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och mottaga­

ren eller mellan dem båda och annan person

föranleda att det utbetalade räntebeloppet

med hänsyn till den skuld, för vilken räntan

erlägges, överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och mottagaren

om sådana förbindelser icke förelegat, skall

denna artikel gälla enda st för sistnämnda be­

lopp. I sådant fall må öv erskjutande räntebe­
lopp beskattas enligt lagstiftningen i vardera

staten med iakttagande av övriga bestämmel­

ser i detta avtal.

Artikel 11

§ 1. Då en fysisk person med hemvist i en

av staterna förvärvar inkomst av fritt yrke,

äger den andra staten beskatta inkomsten al­

lenast i den mån personen där utövar sin

Artikel 10 A^

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten Zinsen aus dem

anderen Staat, so hat vorbehaltlich des Ab-

satzes 2 nur der Wohnsitzstaat das Be-

steuerungsrecht fiir diese Einkiinfte. Werden

diese Einkiinfte durch eine im anderen Staat

gelegene Betriebstätte erzielt, so steht das Be-

steuerungsrecht diesem anderen Staat zu.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 10 Ab-

sätze 3 bis 5 sind sinngemäB anzuwenden.

Der Anspruch auf Riickerstattung bezieht

sich jedoch auf den Gesamtbetrag der von

Zinsen im Abzugsweg an der Quelle erho-

benen Steuer.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Be-

griff,,Zinsen" bedeutet Einkiinfte aus öffent-

lichen Anleihen, aus Obligationen, auch

wenn sie durch Pfandrechte an Grundstiic-
ken gesichert oder mit einer Gewinnbeteili-

gung ausgestattet sind, und aus Forderungen

jeder Art, sowie alle anderen Einkiinfte, die

nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem

sie stammen, den Einkiinften aus Darlehen

gleichgestellt sind.

(4) Bestehen zwischen Schuldner und

Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen

und einem Dritten besondere Beziehungen

und iibersteigen deshalb die gezahlten Zin­

sen, gemessen an der zugrunde liegenden

Forderung, den Betrag, den Schuldner und

Gläubiger ohne diese Beziehungen verein-

bart hätten, so wird dieser Artikel nur auf

diesen letzten Betrag angewendet. In diesem

Fall kann d er iibersteigende Betrag nach dem

innerstaatlichen Recht der beiden Staaten

und unter Beriicksichtigung der anderen Be­

stimmungen dieses Abkommens besteuert

werden.

Artikel 11

(1) Bezieht eine natiirliche Person mit

Wohnsitz in einem der beiden Staaten Ein­

kiinfte aus freien Berufen, so hat der andere

Staat das Besteuerungsrecht fiir diese Ein-

' A rt. 10 A har tillagts genom p rotokollet de n 6 april 1970.

1879

¬

background image

SFS 1992:858

verksamhet under användande av en stadig­

varande anordning, som regelmässigt står till

hans förfogande.

§ 2. Artikel 4 paragraf 3 skall äga motsva­

rande tillämpning.

§ 3. Till fria yrken räknas särskilt självstän­

digt bedriven vetenskaplig, konstnärlig, litte­

rär,

undervisande

och

uppfostrande

förvärvsverksamhet samt självständigt bedri­

ven förvärvsverksamhet som läkare, advo­

kat, arkitekt, ingenjör, revisor och patentom­

bud.

Artikel 12'

Då en fysisk person med hemvist i en av

staterna i sin egenskap av ledamot av styrel­

sen ( Aufsichtsrat) eller direktionen (Verwal-

tungsrat) i ett sådant bolag med hemvist i den

andra staten, vars delägare icke personligen

ansvara för bolagets förbindelser (Kapitalge-

sellschaft), uppbär styrelsearvode eller lik­

nande ersättning, äger denna andra stat be­

skatta inkomsten i fråga.

Artikel 13

§ 1. Då en fysisk person med hemvist i en

av staterna förvärvar inkomst av arbetsan-

ställning (löner, arvoden och liknande ersätt­

ningar), som utövas i den andra staten, äger

denna andra stat beskatta inkomsten i fråga.

§ 2. Oberoende av vad i paragraf 1 stadgas

må inkomst av arbetsanställning beskattas al­

lenast i den stat, i vilken arbe tstagaren äger

hemvist därest han antingen

a) uppehåller sig i den andra staten allenast

tillfälligtvis � sammanlagt högst 183 da gar

under ett och samma kalenderår � samt upp­

bär ersättning f�r sin u nder denna tid utöva­

de verksamhet av en arbetsgivare, som äger

hemvist i förstnämnda stat, under sådana

förhållanden att ersättningen icke belastar ett

av arbetsgivaren i den andra staten innehaft

fast driftställe eller en av denne där innehavd

stadigvarande anordning, eller

kiinfte nur insoweit, als die Person ihre Tä-

tigkeit in dem anderen Staat unter Beniitzung

einer ihr dort regelmäCig zur Verfugung ste-

henden ständigcn Einrichtung ausiibt.

(2) Artikel 4 Absatz 3 gilt sinngemäB.

(3) Als freier Beruf gilt insbesondere die

selbständige wissenschaftliche, kiinstlerische,

schriftstellerische, unterrichtende öder er-

zieherische Enverbstätigkeit und die selb­

ständige Erwerbstätigkeit der �rzte, Rechts-

anwälte, Architekten, Ingenieure, Wirt-

schaftstreuhänder und Patentanwälte.

Artikel 12'

Bezieht eine natiirliche Person mit Wohn-

sitz in eine m der beiden Staaten in ihrer Ei-

genschaft als Mitglied des Aufsichts- öder

Verwaltungsrates einer Kapitalgesellschaft

mit Wohnsitz in dem anderen Staat Auf-

sichtsrats- oder Verwaltungsratsvergiitungen

und ähnliche Zahlungen, so steht das Be-

steuerungsrecht fur diese Einkiinfte diesem

anderen Staat zu.

Artikel 13

(1) Bezieht eine natiirliche Person mit

Wohnsitz in einem der beiden Staaten Ein­

kiinfte aus nichtselbständiger Arbeit (Löhne,

Gehälter und ähnliche Vergiitungen), die in

dem anderen Staat ausgeiibt wird, so hat der

andere Staat das Besteuerungsrecht fur diese

Einkiinfte.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Ein ­

kiinfte aus nichtselbständiger Arbeit nur in

dem Staat besteuert werden, in dem der Ar-

beitnehmer seinen Wohnsitz hat, wenn

dieser Arbeitnehmer entweder

a) sich voriibergehend, insgesamt nicht

länger als 183 Tage während eines Kalen-

derjahres, in dem anderen Staat aufhält und

fiir seine während dieser Zeit ausgeiibte Tä-

tigkeit von einem Arbeitgeber e ntlohnt wird,

der seinen Wohnsitz nur in dem erstgenann-

ten Staat hat, und fiir seine Tätigkeit nicht zu

Lasten einer in dem anderen Staat befindli-

chen Betriebstätte oder ständigen Einrich­

tung des Arbeitgebers entlohnt wird, oder

'Art. 12 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

1880

¬

background image

SFS 1992:858

b) helt och hållet eller till huvudsaklig del

fullgör arbete ombord å luftfartyg, som nytt­

jas av ett luftfartsföretag i en av staterna (sär­

skilt konsortiet Scandinavian Airlines Sy­
stem).

§ 3. Då ar betet helt och hållet eller till h u­

vudsaklig del fullgöres o mbord å fartyg och

den verkliga ledningen för det företag, som

nyttjar fartygen, är belägen å en ort inom en

av staterna, anses arbetet vid tillämpningen
av paragraf 1 vara utfört i denna stat.

§ 4. Paragraf 1 är icke tilläm plig i fråga om

studerande vid högskola, teknisk skola eller

liknande undervisningsanstalt i en av stater­

na, vilka mot e rsättning äro anställda vid ett

företag i den andra staten under högst 100
dagar under ett och samma kalenderår i syfte

att erhålla praktisk utbildning.

Artikel /4'

Då en fysisk p erson med hemvist i e n av

staterna förvärvar inkomst i den andr a staten

- antingen under utövande av fritt yrke eller

på grund av arbetsanställning � genom verk­

samhet, vars ändamål är att bereda under­

hållning, t. ex. såsom teater-, radio-, televi­

sions- eller film artist, skådespelare, musiker

och professionell idrottsman, äger � obero­

ende av bestämmelserna i artikel 11 och arti­

kel 13 paragraf 2 � denna andra stat beskatta

inkomsten. Bestä mmelserna i artik el 9 para­

graf 1 beröra s icke härav.

Artikel 15^

Då en fysisk person med hemvist i en av

staterna uppbär från den andra staten pen­

sioner, änke- och pupillpensioner inbegripna,

ävensom andra belopp eller i pengar upp­

skattbara förmåner på grund av förutvarande

arbetsanställning, äger endast hemviststaten

beskatta denna inkomst.

b) ausschliepiich oder vorwiegend an Bord

von Flugzeugen eines Untemehmens der

Luftfahrt eines der beiden Staaten (insbeson-

dere bei dem Konsortium �~Scandinavian

Airlines System") tätig ist.

(3) Wenn die Arbeit ausschliepiich oder

vorwiegend a nd Bord von Schiffen ausgeiibt

wird und der Ort der tatsächlichen Leitung

des Untemehmens, das die Fahrzeuge be-

treibt, sich in einem der beiden Staaten be-

findet, so gilt im Sinne des Absatzes 1 die

Arbeit als in di esem Staat ausgeiibt.

(4) Absatz 1 gilt nicht fur Studenten einer

Hochschule, technischen Schule oder ähn-

lichen Lehranstalt eines der beiden Staaten,

die gegen Entgelt bei einem Untemehmen in
dem anderen Staat nicht länger als 100 Tage

während eines Kalenderjahres beschäftigt

werden, um eine praktische Ausbildung zu

erhalten.

Artikel 14^

Bezieht eine natiirliche Person mit Wohn-

sitz in einem der beiden Staaten Einkiinfte

aus freiberuflicher oder nichtselbständiger

Arbeit för Tätigkeiten, die in dem anderen

Staat för Unterhaltungsdarbietungen ausge­

iibt werden, wie zum Beispiel als Biihnen-,

Radio-, Femseh-, Filmkiinstler und Schau-

spieler. Musiker, Artist und Berufssportler,

so steht das Besteuerungsrecht för diese Ein­

kiinfte abweichend von den Bestimmungen

des Artikels II und des Artikels 13 Absatz 2

diesem anderen Staat zu. Die Bestimmungen

des Artikels 9 Absatz 1 bleiben unb eruhrt.

Artikel 15^

Bezieht eine natiirliche Person mit Wohn-

sitz in einem der beiden Staaten aus dem

anderen Staat Ruhegehälter, Witwen- oder

Waisenpensionen sowie andere Beziige oder

geldwerte Vorteile för friihere Dienstleis-

tungen, so hat nur der Wohnsitzstaat das Be­

steuerungsrecht för diese Einkunfte.

'Art. 14 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 197 0,

' Art. 15 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970 .

1881

¬

background image

SFS 1992:858

Artikel 16

§ 1.' Då en person med hemvist i en av

staterna uppbär lön, arvode eller liknande

ersättning eller pension, änke- och pupillpen­

sioner inbegripna, av den andra staten eller

av delstat, kommun, kommunalförbund eller

annan offentligrättslig juridisk person i den

staten på grund av förhandenvarande eller

tidigare arbetsanställning, äger � oberoende

av bestämmelserna i artik larna 13 och 15 �

endast denna andra stat beskatta inkomsten.

Detta gäller även i fråga om belopp, som

utbetalas på grund av lagstadgad socialför­

säkring i denna andra stat.

§ 2. Paragraf 1 äger icke tillämpnin g å

a) ersättningar till personer, som äga med­

borgarskap i den förs tnämnda staten,

b) ersättningar för tjänster, vilka utforas

eller utförts i samband med rörelse, som den i

paragraf 1 åsyftade juridiska personen bedri­

vit i förvärvssyfte.

§ 3. Frågan, huruvida en juridisk person är

offentligrättslig, skall bedömas enligt lagstift­

ningen i den stat, i vilken densamma ti llkom­

mit.

Artikel 17

Studerande, lärlingar, praktikanter och vo-

lontärer från en av staterna, vilka allenast i

studie- eller utbildningssyfte uppehålla sig i

den andra staten, underkastas icke någon be­

skattning i denna andra stat f�r belopp, som

de mottaga för sitt underhåll, sina studier

eller sin utbildning, därest beloppen i fråga

utbetalas till dem från förstnämnda stat eller

eljest från utlandet.

Artikel 18

§ 1. Förmögenhet, som äges av en person

med hemvist i en av staterna, beskattas alle­

nast i den stat, vilken enligt detta avtal äger

Artikel 16

(1)' Bezieht eine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten Einkiinfte aus Ge-

hältern, Löhnen und ähnlichen Vergiitungen

Oder aus Ruhegehältern, Witwen- und Wai-

senpensionen, die der andere Staat öder die

Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbän-

de oder andere juristische Personen des öf-

fentlichen Rechtes jenes anderen Staates fiir

gegenwärtige oder friihere Dienst- oder Ar-

beitsleistungen gewähren, so hat abweichend

von den Bestimmungen der Artikel 13 und

15 nur dieser andere Staat das Besteuerungs-

recht fiir diese Einkiinfte. Das gleiche gilt

auch fiir Beziige aus der gesetzlichen Sozi-

alversicherung dieses anderen Staates.

(2) Absatz 1 fmdet keine Anwendung

a) auf Zahlungen, die an Personen geleistet

werden, welche die Staatsangehörigkeit des

erstgenannten Staates besitzen,

b) auf Zahlungen fur Dienste, die im Zu -

sammenhang mit einer in Gewinnerzielungs-

absicht durchgefuhrten gewerblichen Tätig-

keit e iner der in Absatz 1 genannten juristi-

schen Personen geleistet werden oder geleis­

tet worden s ind.

(3) Ob eine juristische Person eine solche

des öffentlichen Rechtes ist, wird nach de n

Gesetzen des Staates entschieden, in dem sie

errichtet ist.

Artikel 17

Studenten, Lehrlinge, Praktikanten und

Volontäre eines der beiden Staaten, die sich

nur zu Studien- oder Ausbildungszwecken in

dem anderen Staat aufbalten, werden von

den fiir ihren Lebensunterhalt, ihre Studien

und ihre Ausbildung empfangenen Beziigen

in diesem anderen Staat nicht besteuert,

wenn ihnen diese Beziige aus dem erstge­

nannten Staat oder sonst aus dem Ausland

zuflieBen.

Artikel 18

(1) Das Besteuerungsrecht fur Verm�gen

einer Person mit Wohnsitz in einem der bei­

den Staaten, soweit es besteht aus;

An. 16 ij 1 har er hållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

1882

¬

background image

SFS 1992:858

beskatta inkomst av samma förmögenhet,

såframt förmögenheten består av

a) fast egendom (artikel 3),

b) egendom, som nyttjas i rörelse (artikel 4

och 7),

c) egendom, som nyttjas vid utövningen av

fritt yrke (artikel 11).

§2.' Annan förmögenhet som äges av en

person med hem vist i en av staterna, beskat­
tas endast i d enna stat.

§ 3. Med avseende å fall, som angives i

paragraferna 1 och 2, skola bestä mmelserna i

artikel 10 paragraf 6 äga motsvarande till-

lämpning.

§ 4. Förmögenhet, som äges av en juridisk

person med hemvist i en av staterna, må i
den andra sta ten icke underkastas någon be­

skattning, som är högre eller mera tyngande

än den beskattning, som åvilar förmögenhet

tillkommande en juridisk person av samma

eller liknande slag med h emvist i denn a and­

ra stat.

Artikel 19

De svenska författningarnas bestämmelser

om inkomst- och förmögenhetsbeskattning

av oskifta dödsbon tillämpas icke i den mån

dödsbodelägare för i dödsboet ingående in­

komst eller däri ingående förmögenhet direkt

beskattas i �sterrike enligt be stämmelserna i

detta avtal.

Artikel 20^

§ 1. Då en person med hemvist i en av

staterna uppbär inkomst eller innehar förmö­

genhet får inkomste n eller förmögenheten �

om icke paragraf 2 föranleder annat � be ­

skattas i denna stat, även om beskattningsrät­

ten enligt föregående artiklar i detta avtal

tillkommer den andra staten. Den stat, i vil­

ken personen i fråga äger hem vist, skall dock

a) unbeweglichem Vermögen (Artikel 3),

b) Vermögen, da s einem gewerblichen Un-

ternehmen dient (Artikel 4 und 7),

c) Vermögen, das der Ausubung freier Be-

rufe dient (Artikel 11),
hat der Staat, dem das Besteuerungsrecht fur

die Einkiinfte aus diesem Vermögen zusteht.

(2)' Das Besteuerungsrecht fur anderes

Vermögen einer Person hat nur der Staat, in

dem diese Person ihren Wohnsitz hat.

(3) Hinsichtlich der in den Absätzen 1 und

2 angefiihrten Fälle finden die Bestimmung-

en des Artikels 10 Absatz 6 sinngemäB An-

wendung.

(4) Das Vermögen einer juristischen Per­

son mit Wohnsitz in einem der beiden Staa-

ten darf in dem anderen Staat keiner Besteue-

rung unterworfen werden, die höher oder be-

lastender ist als die Besteuerung des Vermö-

gens einer juristischen Person derselben oder

ähnlicher Art mit Wohnsitz im anderen

Staat.

Artikel 19

Die Vorschriften der schwedischen Ge-

setze iiber die Einkommens- und Vermögens-

besteuerung ruhender Erbschaften finden in-

soweit keine Anwendung, als fur das aus der

Erbschaft herriihrende Einkommen und Ver­

mögen d er Erwerber in �sterreich nach de n

Bestimmungen dieses Abkommens unmit-

telbar zur Steuer herangezogen wird.

Artikel 20^

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten Einkiinfte oder hat

sie Vermögen, so können diese Einkiinfte

oder dieses Vermögen � auch wenn das Be­

steuerungsrecht nach den vorstehenden Arti­

keln dieses Abkommens dem anderen Staat

zusteht � vorbehaltlich des Absatzes 2 im

erstgenannten Staat besteuert werden. Der

Staat, in dem die Person ihren Wohnsitz hat,

rechnet jedoch

' Ar t. 18 § 2 har erhållit denna lydels e genom protokoll et den 6 april 1970.

Art, 20 har erhållit denna lydels e genom protoko llet den 6 april 1970.

1883

¬

background image

SFS 1992:858

a) från skatten på sådan persons inkomst

avräkna ett belopp motsvarande den in­

komstskatt som erlagts i den an dra staten;

b) från skatten på sådan persons förmögen­

het avräkna ett belopp motsvarande den för­

mögenhetsskatt som erlagts i de n andra sta­

ten.

Avräkningsbeloppet skall emellertid icke

överstiga beloppet av den del av skatten som

utan sådan avräkning belöper på inkomst el­

ler förmögenhet som må beskattas i den a nd­

ra staten.

§ 2. Då en person med hemvist i en av

staterna uppbär inkomst, som enligt artikel 7

eller artikel 16 paragraf 1 ska ll beskattas en­

dast i den andra staten, eller innehar förmö­

genhet, som enligt artikel 18 paragraf 1 jäm­

förd med artikel 7 skall beskattas endast i den

andra staten, skall sådan inkomst eller för­

mögenhet vara undantagen från beskattning i

den förstnämnda staten. Den förstnämnda

staten må dock vid bestäm mandet av skatten

på sådan persons återstående inkomst eller

förmögenhet tillämpa den skattesats, som

skulle ha v arit tillämplig om inkomsten eller

förmögenheten i fråga icke undantagits från

beskattning. Motsvarande gäller beträffande

inkomst som avses i artikel 10 paragraf 6 och

förmögenhet som avses i artikel 18 paragraf

3.

Artikel 21

Detta avtal påverkar icke rätten till eventu­

ella, längre gående befrielser, vilka enligt

folkrättens allmänna regler eller på grun d av

särskilda överenskommelser tillkomma dip­

lomatiska eller konsulära befattningshavare.

I den mån på grund av s ådana längre gående

befrielser inkomst och förmögenhet icke be­

skattas i anställningsstaten, förbehålles be­

skattningen hemlandet.

Artikel 22

§ 1. Kan en person med hemvist i en av

staterna visa att av beskattningsmyndigheter­

na i de båda staterna vidtagna åtgärder för

a) auf die vom Einkommen dieser Person

zu erhebende Steuer den Betrag an, der der

im an deren Staat gezahlten Steuer vom Ein­

kommen entspricht;

b) auf die vom Vermögen dieser Person z u

erhebende Steuer den Betrag an, der der im

anderen Staat gezahlten Steuer vom Ver­

mögen entspricht.

Der anzurechnende Betrag darf jedoch den

Teil der vor der Anrechnung ermittelten

Steuer nicht iibersteigen, der auf Einkiinfte

oder Vermögen entfällt, die der Besteuerung

im anderen Staat unterliegen.

(2) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in

einem der beiden Staaten Einkiinfte, die

nach Artikel 7 oder nach Artikel 16 Absatz 1

nur im anderen Staat besteuert werden

können, oder hat sie Vermögen, das nach

Artikel 18 Absatz 1 in Verbindung mit Arti­

kel 7 der Besteuerung nur im anderen Staat

unterliegt, so nimmt der erstgenannte Staat

diese Einkiinfte oder dieses Vermögen von

seiner Besteuerung aus; der erstgenannte

Staat kann aber bei der Festsetzung der

Steuer Fiir das iibrige Einkommen oder Ver­

mögen die ser Person den Steuersatz anwen-

den, der anzuwenden wäre, wenn die betref-

fenden Einkiinfte oder das betreffende Ver­

mögen nicht von der Besteuerung ausgenom-

men wären. Das gleiche gilt fiir Einkiinfte im

Sinne des Artikels 10 Absatz 6 und fiir Ver­

mögen im Sin ne des Artikels 18 Absatz 3.

Artikel 21

Dieses Abkommen beriihrt nieht den An-

spruch auf etwaige weitergehende Befreiung-

en, die nach den allgemeinen Regeln des Völ-

kerrechtes oder besonderen Vereinbarungen

den Angehörigen der diplomatischen oder

konsularischen

Vertretungen

zustehen.

Soweit auf Grund solcher weitergehenden

Befreiungen Einkiinfte und Vermögen im

Empfangsstaat nicht besteuert werden, bleibt

die Besteuerung dem Entsendestaat vorbe-

halten.

Artikel 22

(1) Weist eine Person mit Wohnsitz in ei ­

nem der beiden Staaten nach, daO Ma Bnah-

men der Finanzbehörden der beiden Staaten

1884

¬

background image

SFS 1992:858

honom medföra eller kunna medföra dubbel­

beskattning i strid mot principerna i detta

avtal, äger han - utan att hans rätt att an­

vända sig av i den in terna rättsordningen giv­

na rättsmedel därav påverkas - göra fram­

ställning hos den högsta finans myndigheten i

den stat, i vilken han äger hemvist.

§ 2. Anses f ramställningen grundad, skall

den enligt paragraf 1 behöriga högsta finans-

myndigheten, såframt densamma icke vill

avstå från sitt eget skatteanspråk, söka att

med den högsta fmansmyndigheten i den

andra staten träffa överenskommelse till

undvikande av dubbelbeskattning.

. Artikel 23

§ 1. De högsta fmansmyndigheterna i de

! båda staterna skola utbyta de upplysningar,

i: vilka äro erforderliga för att genomföra detta

;i avtal eller for att förhindra skatteflykt. De
3 högsta finansmyndigheterna äro dock icke

3 förpliktade att meddela sådana upplysningar,

3 som icke kunna lämnas på grundval av hos

1 skattemyndigheterna tillgängligt material

lE utan kräva särskild undersökning. De sålun-
u da utbytta upplysningarna skola behandlas

'ji såsom hemliga, dock att desamma må göras

2 tillgängliga f�r personer och myndigheter

�0; (svenska förvaltningsdomstolar härunder in-

|j begripna), vilka enligt i lag meddelade före-

£ skrifter handlägga taxering eller uppbörd av

de skatter, som avses i detta avtal. Samma

förpliktelse, som åvilar de högsta finansmyn-

digheterna, åligger jämväl nyssnämnda per-

söner och mynd igheter.

jg

§ 2. Paragraf 1 får icke i något fall anses

innebära, att någon av s taterna är pliktig att

a) tillgripa verkställighetsåtgärder, som

^ icke stå i �verensstämmelse med dess lagstift­

ning eller administrativa praxis,

b) meddela upplysningar, vilka icke kunna

infordras enligt i lag medd elade föreskrifter i

den ena eller den andra avtalsslutande staten.

fiir sie die Wirkung einer Doppelbesteuerung

haben oder haben werden, die den Grundsät-

zen dieses Abkommens widerspricht, so kann

sie sich, unbeschadet eines innerstaatlichen

Rechtsmittels, an die oberste Finanzbehörde

des Staates wenden, in dem sie ihren Wohn-

sitz hat.

(2) Werden die Einwendungen fiir begriin-

det erachtet, so soil die nach Absatz 1 zustän-

dige oberste Finanzbehörde, wenn sie auf ih­

ren eigenen Steueranspruch nicht verzichten

will, versuchen, sich mit der obersten Fi­

nanzbehörde des anderen Staates zu verstän-

digen, um eine Doppelbesteuerung zu ver-

meiden.

Artikel 23

(1) Die obersten Finanzbehörden der bei-

den Staaten werden sich die Mitteilungen

machen, die zur Durchfiihrung dieses Ab­

kommens Oder zur Vermeidung von Steu-

erverkiirzungen notwendig sind. Die obers­

ten Finanzbehörden sind jedoch nicht ver-

plichtet, Auskiinfte zu erteilen, die nicht auf

Grund der bei de n Finanzbehörden vorhan-

denen Unterlagen gegeben werden können,

sondern gesonderte Ermittlungen erfordem

wiirden. Der Inhalt der auf Grund dieses Ar­

tikels zur Kenntnis der obersten Finanzbe­

hörden gelangten Mitteilungen ist geheim zu

halten, unbeschadet der Befugnis, ihn Perso­

nen und Behörden (einschlielBlich der Ver-

waltungsgerichte in Schweden) zugänglich zu

machen, die nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten bei der Festsetzung oder Einhebung der

Steuern im Sinne dieses Abkommens mitwir-

ken. Diese Personen und Behörden haben die

gleiche Verplichtung wie die obersten Fi­

nanzbehörden.

(2) Absatz 1 ist in keinem Falle so auszu-

legen, daB einem der Staaten die Verpflich-
tung auferlegt wird,

a) VerwaltungsmaBnahmen durchzufuh-

ren, die seinen gesetzlichen Vorschriften

Oder seiner Verwaltungspraxis widerspre-
chen,

b) Einzclheiten mitzuteilen, deren Angabe

nach den gesetzlichen Vorschriften des einen

Oder anderen Staates nicht gefordert werden

kann.

1885

¬

background image

SFS 1992:858

§ 3. Upplysningar, vilka skulle yppa en af­

färs- eller yrkeshemlighet, få icke utbyta s.

Artikel 24

§ 1. Då en av staterna tillämpar detta avtal,

skall, såv itt icke sammanhanget annorlunda

kräver, varje uttryck, vars innebörd icke an­

givits i avtalet, anses hava den betydelse, som

uttrycket har enligt gällande lagar inom den

ifrågavarande staten rörande sådana skatter,

som avses i detta avtal.

§ 2. De högsta flnansmyndighetema i de

båda staterna må vid behandlingen av frågor,

vilka u ppkomma i anl edning av detta avtal,

träda i direkt förbindelse med varandra.

§ 3. De högsta flnansmyndighetema skola

träffa överenskommelse då så erfordras till

undanröjande av svårigheter eller tvivelsmål,

som uppkomma vid d etta avtals tolkning el­

ler tillämpning, ävensom till undanröjande

av obillighet på grund av dubbelbeska ttning i

fall, som icke regleras i detta avtal, såvitt

fråga är om däri avsedda skatter.

Artikel 25

§ I . Detta avtal skall ratificera s, för Sveri­

ges del av hans Maj:t Konungen av Sverige

med riksdagens samtycke och för �sterrikes

del av Republiken �sterrikes President. Rati-

fikationshandlingama skola snarast möjligt

utväxlas i Wien.

§ 2. Detta avtal träder i kraft i och med

ratifikationshandlingarnas utväxling.'

Artikel 26

§ 1. Efter utväxling av ratifikationshand­

lingarna skola av talets bestämmelser tilläm­

pas

a) i �sterrike;

beträffande skatter, som uttagas för tiden

efter den 31 december 1958;

b) i S verige:

beträffande statlig inkomstskatt och all-

(3) Mitteilungen, die ein gewerbliches öder

berufliches Geheimnis offenbaren wiirden,

durfen nicht gegeben werden.

Artikel 24

(1) Bei der Anwendung dieses Abkommens

durch einen der beiden Staaten ist, sovveit

sich aus dem Zusammenhang nichts anderes

ergibt, jeder in diesem Abkommen nicht

umsehriebene Begriff nach den Gesetzen die­

ses Staates auszulegen, die sich auf die

Steuern im Sinne des Abkommens beziehen.

(2) Die obersten Finanzbehörden der bei­

den Staaten können bei der Behandlung von

Fragen, die sich aus diesem Abkommen erge-

ben, unmittelbar miteinander verkehren.

(3) Zur Beseitigung von Schwierigkeiten

und Zweifeln, die bei der Auslegung eder

Anwendung dieses Abkommens auftreten,

sowie zur Beseitigung von Härt en auf Grund

einer Doppelbesteuerung bei den Steuern im

Sinne dieses Abkommens in Fällen, die in

diesem Abkommen nicht geregelt sind, wer­

den sich die obersten Finanzbehörden ver-

ständigen.

Artikel 25

(1) Dieses Abkommen soil ratifiziert wer­

den, und zwar schwedischerseits durch Seine

Majestät den König von Schweden mit Zu -

stimmung des Riksdags, österreichischerseits

durch den Bundespräsidenten der Republik

�sterreich. Die Ratifikationsurkunden sollen

so bald wie möglich in Wien ausgetauscht

werden.

(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Au s-

tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.'

Artikel 26

(1) Nach Austausch der Ratifikationsur­

kunden finden die Bestimmungen des Ab­

kommens Anwendung:

a) in �sterreich:

auf die Steuern, die fiir die Zeit nach dem

31. Dezember 1958 erhoben werden;

b) in Schweden:

auf die staatliche Einkommensteuer und

Ralinkalionshandiingarna utväxla des den 29 decem ber 1959.

1886

¬

background image

SFS 1992:858

män kommunalskatt, som utgå på grund av

taxering under kalenderåret 1960 (avseende

inkomst under kalenderåret 1959 eller mot­

svarande räkenskapsår) och senare år;

beträffande kupongskatt å sådan utdel­

ning, som förfaller till betalning efter den 31

december 1958;

beträffande sjömansskatt, som belöper å

tiden efter den 31 december 1958;

beträffande bevillningsavgifter för särskil­

da förmåner och rättigheter, som belöpa å
tiden efter den 31 december 1958;

beträffande statlig förmögenhetsskatt, som

utgår på grund av taxering under kalender­

året 1960 (avseende förmögenhet vid utgång­

en av kalenderåret 1959) och senare år;

beträffande övriga svenska skatter, som

utgå på grund av taxering under kalenderåret

1960 och senare år.

§ 2. Beträffande skatter, vilka uttagas för

tiden före tillämpningen av detta avtal, skola

tillämpas de bestämmelser, som på grundval

av ömsesidighet till undvikande av dubbelbe­

skattning överenskommits genom noteväx­

lingen den 19 juli 1951 (kom pletterad genom

noteväxlingen den 14 augusti 1956).

Artikel 27

Detta avtal förbliver i kraft, så länge d et­

samma icke uppsäges av en av staterna. En­

var av staterna må - med iakttagande av en

uppsägningstid av sex månader � uppsäga

avtalet att gälla vid slutet av ett kalenderår. I

händelse av sådan uppsägning skall avtalet

sista gången tillämpas;

a) i �sterrike:

beträffande sk atter, som uttagas för tiden

intill den 31 december det kalenderår, till

vars slut avtalet uppsagts (uppsägningsåret);

b) i Sverige;
beträffande statlig inkomstskatt, statlig

förmögenhetsskatt och allmän kommunal­

skatt, som utgå på grund av taxering under

kalenderåret efter uppsägningsåret;

die allgemeine Gemeindesteuer, die Gegen-

stand der Veranlagungen des Kalenderjahres

1960 (hinsichtlich der Einkiinfte des Kalen­

derjahres 1959 oder des entsprechenden

Rechnungsjahres) und späterer Kalenderjah-

re bilden;

auf die Kuponsteuer von Dividenden, die

nach dem 31. Dezember 1958 fällig werden;

auf die Seemannsteuer, die fur die Zeit

nach den 31. Dezember 1958 erhoben wird;

auf die Abgaben auf besondere Vorteile

und Gerechtigkeiten, die fiir die Zeit nach

dem 31. Dezember 1958 erhoben werden;

auf die staatliche Vermögensteuer, die Ge-

genstand der Veranlagung des Kalenderjah­

res 1960 (hinsichtlich des Vermögens am
Ende des Kalenderjahres 1959) und späterer

Kalendeijahre biidet;

auf die sonstigen schwedischen Steuern,

die Gegenstand der Veranlagungen des Ka­

lenderjahres 1960 und späterer Kalendeijah­

re bilden.

(2) Fiir die Steuern, die fur die Zeit bis zur

Anwendung der Bestimmungen dieses Ab-

kommens erhoben werden, sind die Bestim­

mungen des durch den Notenwechsel vom

19. Juli 1951 (ergänzt durch den Notenwech­

sel vom 14. August 1956) zur Vermeidung

der Doppelbesteuerung vereinbarten Gegen-

seitigkeitsverhältnisses anzuwenden.

Artikel 27

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange

es nicht von einem der beiden Staaten gekiin-

digt worden ist. Jeder Staat kann das Abkom­

men unter Einhaltung einer sechsmonatigen

Frist auf das Ende eines Kalenderjahres kiin-

digen. In diesem Falle wird das Abkommen

letztmals angewendet;

a) in �s terreich;

auf die Steuern, die fiir die Zeit bis zum 31.

Dezember des Jahres erhoben werden, zu

dessen Ende die Kiindigung erfolgt ist;

b) in Schweden;

auf die staatliche Einkommensteuer, die

staatliche Vermögensteuer und die allge­

meine Gemeindesteuer, die Gegenstand der

Veranlagungen des Kalenderjahres, das auf

das Klindigungsjahr folgt, bilden;

1887

¬

background image

SFS 1992:858

beträffande kupongskatt å sådan utdel­

ning, som förfaller till betalning under upp­

sägningsåret;

beträffande sjömansskatt, som belöper å

uppsägningsåret;

beträffande bevillningsavgifter f or särskil­

da förmåner och rättigheter, som belöpa å

uppsägningsåret;

beträffande övriga svenska skatter, som

utgå på grund av taxering under kalenderåret

efter uppsägningsåret.

Till bekräftelse härå hava de båda avtals­

slutande staternas befullmäktigade ombud

undertecknat detta avtal och forsett detsam­

ma med sigill.

Som skedde i Stockholm den 14 maj 1959 i

vardera två originalexemplar å svenska och

tyska språken, vilka båda texter äga lika vits­

ord.

auf die Kuponsteuer von D ividenden, die

während des Kiindigungsjahres fällig werden;

auf die Seemannsteuer, die fur das Kundi-

gungsjahr erhoben wird;

auf die Abgaben auf besondere Vorteile

und Gerechtigkeiten, die fiir das Kundi-

gungsjahr erhoben werden;

auf die sonstigen schwedischen Steuern,

die Gegenstand der Veranlagungen des Ka-

lenderjahres, das auf das Kiindigungsjahr

folgt, bilden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmäch-

tigten der beiden Staaten dieses Abkommen

unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Stockholm am 14. Mai 1959

in je zweifacher Ausfertigung in deutscher

und schwedischer Sprache, wobei beide Tex-

te authentisch sind.

�sten Undén

Dr. Rudolf Kripp l-Redlich-Redensbruck

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.