SFS 2006:1480 Lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike / SFS 2006:1480 Lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
061480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:858) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
�sterrike;

utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1992:858) om dubbel-

beskattningsavtal mellan Sverige och �sterrike och bilagan till lagen skall
ha följande lydelse.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som Sverige och �sterrike undertecknade den
14 maj 1959, i den lydelse detta erhållit genom de protokoll om ändring i av-
talet som undertecknades den 6 april 1970, den 5 november 1991 respektive
den 21 augusti 2006, skall gälla som lag här i landet. Avtalet i dess genom
protokollen ändrade lydelse är intaget som bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på inkomstskatt

som tas ut på grund av avyttring av tillgång som sker den dagen eller senare.
Bestämmelsen i artikel 8 paragraf 2 i avtalet gäller endast för person som en-
ligt artikel 2 paragraferna 2 och 3 i avtalet har fått hemvist i �sterrike den
21 augusti 2006 eller senare.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:14, bet. 2006/07:SkU6, rskr. 2006/07:44.

SFS 2006:1480

Utkom från trycket
den 22 december 2006

background image

2

SFS 2006:1480

Avtal mellan Konungariket Sverige och
Republiken �sterrike för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter å
inkomst och förmögenhet

Hans Majestät Sveriges Konung och Repu-

bliken �sterrikes President hava, föranledda
av önskan att såvitt möjligt undvika dubbel-
beskattning beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet, överenskommit att ingå ett av-
tal.

För detta ändamål hava till befullmäktigade

ombud utsett:

Hans Majestät Konungen av Sverige:

Ministern för utrikes ärendena �sten Un-

dén.

Republiken �sterrikes President:
Sitt utomordentliga och befullmäktigade

sändebud, Dr. Rudolf Krippl-Redlich-Redens-
bruck.

De befullmäktigade ombuden hava, efter att

hava utväxlat sina fullmakter som befunnits i
god och behörig form, överenskommit om föl-
jande bestämmelser:

Artikel 1

§ 1. Detta avtal är tillämpligt å fysiska och

juridiska personer, som enligt artikel 2 äga
hemvist i Konungariket Sverige eller i Repu-
bliken �sterrike eller i båda staterna.

§ 2. Avtalet är tillämpligt å skatter å in-

komst och förmögenhet (skatter, som utgå i
form av tilläggsskatter, härunder inbegripna),
vilka uppbäras av envar av de båda staterna el-
ler av deras delstater, kommuner eller kommu-
nalförbund, oberoende av sättet för skatternas
uttagande.

§ 3. Med skatter å inkomst och förmögenhet

förstås alla skatter, som utgå å inkomst eller å
förmögenhet i dess helhet eller å delar av in-

Abkommen zwischen der Republik �ster-
reich und dem Königreich Schweden zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen

Der Bundespräsident der Republik �ster-

reich und Seine Majestät, der König von
Schweden sind, von dem Wunsche geleitet, auf
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen die Doppelbesteuerung nach
Möglichkeit zu vermeiden, übereingekommen
ein Abkommen abzuschlie�xen. Zu diesem
Zweck haben zu ihren Bevollmächtigten er-
nannt:

Der Bundespräsident der Republik �ster-

reich:

Herrn Dr. Rudolf Krippl-Redlich-Redens-

bruck, Seinen ausserordentlichen und bevoll-
mächtigten Botschafter.

Seine Majestät, der König von Schweden:
Herrn �sten Undén, Minister für Auswär-

tige Angelegenheiten.

Die Bevollmächtigten haben nach Aus-

tausch ihrer in guter und gehöriger Form be-
fundenen Vollmachten folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Dieses Abkommen findet Anwendung

auf natürliche und juristische Personen, die ih-
ren Wohnsitz im Sinne des Artikels 2 im Kö-
nigreich Schweden oder in der Republik
�sterreich oder in beiden Staaten haben.

(2) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht

auf die Art der Erhebung, für Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen, die für
Rechnung eines jeden der beiden Staaten, sei-
ner Länder, Gemeinden oder Gemeindever-
bände (auch in Form von Zuschlägen) erhoben
werden.

(3) Als Steuern vom Einkommen und vom

Vermögen gelten alle Steuern, die vom Ge-
samteinkommen, vom Gesamtvermögen oder

Bilaga

background image

3

SFS 2006:1480

komst eller förmögenhet (därunder inbe-
gripna skatter å vinst genom avyttring av lös
eller fast egendom), ävensom skatter å förmö-
genhetsökning.

§ 4. De skatter, å vilka avtalet skall äga till-

lämpning, äro för närvarande särskilt:

1. i Konungariket Sverige:
a) den statliga inkomstskatten,
b) kupongskatten,
c) sjömansskatten,
d) utskiftningsskatten och ersättningsskat-

ten,

e) den statliga förmögenhetsskatten,
f) skogsvårdsavgiften,
g) den allmänna kommunalskatten,
h) bevillningsavgifterna för särskilda för-

måner och rättigheter;

2. i Republiken �sterrike:
a) inkomstskatten (med däri ingående skatt

å arbetsinkomst och skatt å kapitalinkomst),

b) bolagsskatten (med däri ingående skatt å

kapitalinkomst),

c) förmögenhetsskatten,
d) avgiften till främjande av bostadsbyg-

gande samt till bestridande av bidrag till fa-
miljeförsörjare,

e) skatt å styrelsearvoden,
f) näringsskatten (med däri ingående skatt å

utbetalda löner),

g) fastighetsskatten.
§ 5. Avtalet skall likaledes tillämpas å skat-

ter av samma eller liknande slag, vilka fram-
deles uttagas vid sidan av eller i stället för de
för närvarande utgående skatterna. De högsta
finansmyndigheterna i de båda staterna skola
vid slutet av varje år meddela varandra vilka
ändringar som ägt rum beträffande skattelag-
stiftningen i respektive stater.

§ 6. De högsta finansmyndigheterna i de

båda staterna skola i samförstånd avgöra upp-
kommande tvivelsmål rörande vilka skatter
som inbegripas under avtalet.

von Teilen des Einkommens oder des Vermö-
gens erhoben werden, einschlie�xlich der Steu-
ern vom Gewinn aus der Veräu�xerung beweg-
lichen oder unbeweglichen Vermögens sowie
der Steuern vom Vermögenszuwachs.

(4) Zu den Steuern, für die dieses Abkom-

men gilt, gehören zur Zeit insbesondere:

1. im Königreich Schweden
a) die staatliche Einkommensteuer,
b) die Kuponsteuer,
c) die Seemansteuer,
d)

die Sondersteuern von Aktiengesell-

schaften auf Ausschüttungen bei Kapitalher-
absetzung und bei Nichtausschüttung vorhan-
dener Gewinne,

e) die staatliche Vermögensteuer,
f) die Waldpflegeabgabe,
g) die allgemeine Gemeindesteuer,
h) die Abgaben auf besondere Vorteile und

Gerechtigkeiten;

2. in der Republik �sterreich
a) die Einkommensteuer (einschlie�xlich der

Lohnsteuer und der Kapitalertragsteuer),

b)

die Körperschaftsteuer (einschlie�xlich

der Kapitalertragsteuer),

c) die Vermögensteuer,
d) der Beitrag vom Einkommen zur Förde-

rung des Wohnbaues und für Zwecke des Fa-
milienlastenausgleiches,

e) die Aufsichtsratsabgabe,
f)

die Gewerbsteuer (einschlie�xlich der

Lohnsummensteuer),

g) die Grundsteuer.
(5) Dieses Abkommen gilt auch für alle

Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die künf-
tig neben den geltenden Steuern oder an deren
Stelle erhoben werden. Die obersten Finanz-
behörden der beiden Staaten werden sich am
Ende eines jeden Jahres die in ihren Steuerge-
setzen eingetretenen �nderungen mitteilen.

(6) Die obersten Finanzbehörden der beiden

Staaten werden im beiderseitigen Einverneh-
men etwaige Zweifel darüber klären, für wel-
che Steuern dieses Abkommen zu gelten hat.

background image

4

SFS 2006:1480

§ 7. De i detta avtal åsyftade högsta finans-

myndigheterna äro för Republiken �sterrikes
vidkommande finansministeriet (das Bundes-
ministerium für Finanzen) och för Konungari-
ket Sveriges vidkommande finansdepartemen-
tet eller den myndighet, åt vilken uppdragits
att i finansdepartementets ställe handhava frå-
gor enligt detta avtal.

Artikel 2

§ 1.

1 Då en person med hemvist i en av sta-

terna uppbär inkomst, beträffande vilken
ingen bestämmelse meddelats i detta avtal,
äger endast denna stat beskatta inkomsten i
fråga.

§ 2. Med uttrycket ⬝person med hemvist i

en av staterna⬝ förstås i detta avtal en fysisk
eller juridisk person, som enligt den statens
lagstiftning är underkastad beskattning därstä-
des på grund av att han där har sitt hemvist el-
ler där stadigvarande vistas eller att dess verk-
liga ledning är där belägen eller på grund av
något annat därmed jämförbart förhållande.

§ 3. Då på grund av bestämmelserna i para-

graf 2 ovan en fysisk person äger hemvist i
båda staterna, skall följande gälla:

a) Han skall anses äga hemvist i den stat, i

vilken han har ett hem som stadigvarande står
till hans förfogande. Om han har ett sådant
hem i envar av de båda staterna, anses han äga
hemvist i den stat, med vilken han har de star-
kare personliga och ekonomiska förbindel-
serna (centrum för levnadsintressena).

b) Kan det icke avgöras, i vilken stat cen-

trum för hans levnadsintressen befinner sig,
eller om han icke i någondera staten har ett
hem, som stadigvarande står till hans förfo-
gande, anses han äga hemvist i den stat, där
han stadigvarande vistas.

(7) Die in diesem Abkommen genannten

obersten Finanzbehörden sind auf seiten der
Republik �sterreich das Bundesministerium
für Finanzen und auf seiten des Königreiches
Schweden das Finanzministerium oder die Be-
hörde, der es übertragen worden ist, an Stelle
des Finanzministeriums Fragen dieses Ab-
kommens zu behandeln.

Artikel 2

(1)

1 Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten Einkünfte, für die in
diesem Abkommen keine Regelung getroffen
ist, so hat nur dieser Staat das Besteuerungs-
recht für diese Einkünfte.

(2) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet

der Ausdruck �~eine Person mit Wohnsitz in ei-
nem der beiden Staaten�S eine natürliche oder
juristische Person, die nach dem Rechte dieses
Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres
gewöhnlichen Aufenthaltes, des Ortes ihrer
tatsächlichen Leitung oder eines anderen ähn-
lichen Merkmals steuerpflichtig ist.

(3) Ergibt sich nach den Bestimmungen des

Absatzes 2 für eine natürliche Person ein
Wohnsitz in beiden Staaten, so ist der Wohn-
sitz im Sinne dieses Abkommens wie folgt zu
ermitteln:

a) Der Wohnsitz einer natürlichen Person

gilt als in dem Staat gelegen, in dem sie über
eine ständige Wohnstätte verfügt. Verfügt sie
in beiden Staaten über eine ständige Wohn-
stätte, so gilt ihr Wohnsitz als in dem Staat ge-
legen, zu dem sie die engeren persönlichen
und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittel-
punkt der Lebensinteressen);

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem

der beiden Staaten die Person den Mittelpunkt
der Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in
keinem der Staaten über eine ständige Wohn-
stätte, so gilt ihr Wohnsitz als in dem Staat ge-
legen, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat;

1 Art. 2 § 1 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

background image

5

SFS 2006:1480

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han icke vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han äga hemvist i den
stat, i vilken han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna el-

ler om han icke är medborgare i någon av
dem, skola de högsta finansmyndigheterna i
de båda staterna avgöra frågan genom över-
enskommelse.

§ 4. Då på grund av bestämmelserna i para-

graf 2 ovan en juridisk person äger hemvist i
båda staterna, anses dess hemvist förefinnas i
den stat, där dess verkliga ledning är belägen.
Detsamma gäller i fråga om handelsbolag,
kommanditbolag, enkla bolag, partrederier
och gruvbolag (Personengesellschaften) samt
andra sammanslutningar, vilka enligt vederbö-
rande stats lagstiftning icke äro juridiska per-
soner.

Artikel 3

§ 1. Då en person med hemvist i en av sta-

terna uppbär inkomst av fast egendom (var-
under inbegripas tillbehör därtill ävensom le-
vande och döda inventarier i lantbruk eller
skogsbruk), som är belägen i den andra staten,
äger denna andra stat beskatta inkomsten i
fråga. Rättigheter, å vilka privaträttsliga före-
skrifter angående fastigheter äga tillämpning,
skola anses likställda med fast egendom.

§ 2. Bestämmelsen i paragraf 1 gäller såväl

inkomst, som förvärvas genom den fasta egen-
domens omedelbara nyttjande, som ock in-
komst genom uthyrning, utarrendering och
varje annat slags nyttjande av egendomen, sär-
skilt inkomst i form av fasta eller varierande
ersättningar för utnyttjandet av naturtill-
gångar, ävensom inkomst, som förvärvas ge-
nom avyttring av fast egendom.

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Auf-

enthalt in beiden oder in keinem der beiden
Staaten, so gilt ihr Wohnsitz als in dem Staat
gelegen, dessen Staatsangehörigkeit sie be-
sitzt;

d) gehört die Person beiden oder keinem der

Staaten an, so werden die obersten Finanzbe-
hörden der beiden Staaten die Frage im bei-
derseitigen Einvernehmen regeln.

(4) Ergibt sich nach den Bestimmungen des

Absatzes 2 für eine juristische Person ein
Wohnsitz in beiden Staaten, so gilt ihr Wohn-
sitz im Sinne dieses Abkommens als in dem
Staat gelegen, in dem sich der Ort ihrer tat-
sächlichen Leitung befindet. Dasselbe gilt für
Personengesellschaften (handelsbolag, kom-
manditbolag, enkelt bolag, partrederi, gruvbo-
lag) und andere Personenvereinigungen, die
nach den für sie ma�xgebenden innerstaatli-
chen Gesetzen keine juristischen Personen
sind.

Artikel 3

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten Einkünfte aus unbe-
weglichem Vermögen (einschlie�xlich des Zu-
behörs sowie des einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dienenden lebenden und
toten Inventars), das in dem anderen Staate
liegt, so hat der andere Staat das Besteue-
rungsrecht für diese Einkünfte. Berechtigun-
gen, auf welche die privatrechtlichen Vor-
schriften über Grundstücke Anwendung fin-
den, sind dem unbeweglichen Vermögen
gleichzustellen.

(2) Absatz 1 gilt sowohl für die durch un-

mittelbare Nutzung als auch für die durch Ver-
mietung, Verpachtung und jede andere Art der
Nutzung des unbeweglichen Vermögens er-
zielten Einkünfte, insbesondere aus festen
oder veränderlichen Vergütungen für die Aus-
beutung von Grund und Boden sowie für Ein-
künfte, die bei der Veräu�xerung von unbeweg-
lichem Vermögen erzielt werden.

background image

6

SFS 2006:1480

§ 3. Paragraferna 1 och 2 tillämpas jämväl

då förmögenhetstillgångarna ingå i rörelse (ar-
tikel 4 och 7).

§ 4. Vad som förstås med fast egendom el-

ler tillbehör därtill eller med rättigheter, lik-
ställda med fast egendom, eller med nyttjan-
derätt avgöres enligt lagstiftningen i den stat,
där den ifrågavarande tillgången � eller den
tillgång, till vilken ifrågavarande rättigheter
hänför sig � är belägen.

Artikel 4

§ 1. Då en person med hemvist i en av sta-

terna uppbär inkomst av en rörelse, vars verk-
samhet sträcker sig in på den andra statens
område, äger den andra staten beskatta denna
inkomst allenast i den mån inkomsten är hän-
förlig till ett inom den staten beläget fast drift-
ställe för rörelsen.

§

2.

Bestämmelserna i paragraf

1 skola

även tillämpas i fråga om inkomst genom del-
ägarskap i företag, med undantag för delägar-
skap genom aktier, delaktighetsbevis i gruvfö-
retag (Kuxe), vinstandelsbevis (Ge-
nu�xscheine), obligationer med rätt till andel i
vinst, andra värdepapper ävensom andelar i
ekonomiska föreningar (Genossenschaften)
samt i bolag med begränsad ansvarighet (Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung).

§ 3. Paragraferna 1 och 2 äro tillämpliga å

såväl inkomst, som förvärvas genom rörelsens
omedelbara bedrivande, som ock inkomst ge-
nom uthyrning, utarrendering och varje annat
slags nyttjande av rörelsen ävensom inkomst
genom avyttring av en rörelse i dess helhet, en
andel i ett företag, en del av rörelsen eller av
föremål, som användas i rörelsen.

§ 4. Till det fasta driftstället skola hänföras

sådana inkomster, som det fasta driftstället
skulle hava uppburit, därest detsamma varit ett
självständigt företag med samma eller lik-

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch dann,

wenn die genannten Vermögensgegenstände
zu einem gewerblichen Unternehmen (Artikel
4 und 7) gehören.

(4) Was als unbewegliches Vermögen oder

als Zubehör gilt und was als dem unbewegli-
chen Vermögen gleichgestellte Berechtigung
oder als Nutzungsrecht anzusehen ist, beurteilt
sich nach den Gesetzen des Staates, in dem
der betreffende Gegenstand oder der Gegen-
stand, auf den sich das in Rede stehende Recht
bezieht, liegt.

Artikel 4

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten Einkünfte aus einem
gewerblichen Unternehmen, dessen Wirkung
sich auf das Gebiet des anderen Staates er-
streckt, so hat der andere Staat das Besteue-
rungsrecht für diese Einkünfte nur insoweit,
als sie auf eine dort befindliche Betriebstätte
des Unternehmens entfallen.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 sind

auch auf Einkünfte aus offenen oder stillen
Beteiligungen an einem gesellschaftlichen
Unternehmen anzuwenden, mit Ausnahme der
Beteiligungen in Form von Aktien, Kuxen,
Genu�xscheinen, Obligationen mit Gewinnbe-
teiligung, sonstigen Wertpapieren sowie der
Anteile an Genossenschaften und Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung.

(3) Die Absätze l und 2 gelten sowohl für

die durch unmittelbare Nutzung als auch für
die durch Vermietung, Verpachtung und jede
andere Art der Nutzung des gewerblichen Un-
ternehmens erzielten Einkünfte, sowie für Ein-
künfte aus der Veräu�xerung eines Unterneh-
mens im ganzen, eines Anteiles am Unterneh-
men, eines Teilbetriebes oder von Gegenstän-
den, die im Unternehmen benutzt werden.

(4) Der Betriebstätte sollen diejenigen Ein-

künfte zugewiesen werden, die sie erzielt
hätte, wenn sie sich als selbständiges Unter-
nehmen mit gleichen oder ähnlichen Geschäf-

background image

7

SFS 2006:1480

nande verksamhet, bedriven under samma el-
ler liknande villkor samt utövat verksamheten
såsom ett oberoende företag.

§ 5. Vid bestämmandet av den genom verk-

samheten vid det fasta driftstället förvärvade
inkomsten skall i princip såsom utgångspunkt
tagas driftställets balansräkning. Därvid skola
beaktas alla till driftstället hänförliga omkost-
nader, härunder inbegripen en andel i kostna-
derna för företagets allmänna förvaltning.
Konstlade vinstdispositioner � särskilt över-
enskommelser om ränta eller royalty mellan
ett och samma företags driftställe � skola läm-
nas utan avseende.

§ 6. I särskilda fall må vid inkomstens be-

stämmande uppdelning ske av företagets hela
vinst. I fråga om försäkringsföretag må i så-
dana fall till grund för uppdelningen läggas
förhållandet mellan det fasta driftställets brut-
topremieintäkter och summan av företagets
bruttopremieintäkter. De båda staternas högsta
finansmyndigheter skola � därest för inkomst-
fördelningen i enskilt fall så erfordras � sna-
rast möjligt överenskomma i frågan.

§ 7. Paragraf 1 skall äga motsvarande till-

lämpning i fråga om den näringsskatt, vilken
utgår på annat beskattningsunderlag än in-
komst.

Artikel 5

§ 1. Med uttrycket ⬝fast driftställe⬝ förstås

en stadigvarande affärsanordning, i vilken fö-
retagets verksamhet helt eller delvis utövas.

§ 2. Såsom fast driftställe anses särskilt:
a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad,

ten unter gleichen oder ähnlichen Bedingun-
gen befa�xte und Geschäfte wie ein unabhängi-
ges Unternehmen tätigte.

(5) Bei der Ermittlung der aus der Tätigkeit

einer Betriebstätte erzielten Einkünfte ist
grundsätzlich vom Bilanzergebnis der Be-
triebstätte auszugehen. Dabei sollen alle der
Betriebstätte zurechenbaren Ausgaben ein-
schlie�xlich eines Anteils an den allgemeinen
Verwaltungskosten des Unternehmens be-
rücksichtigt, jedoch künstliche Gewinnverla-
gerungen ausgeschlossen werden; insbeson-
dere ist die Vereinbarung von Zinsen oder Li-
zenzgebühren zwischen den Betriebstätten
desselben Unternehmens unbeachtlich.

(6) In besonders gelagerten Fällen kann bei

der Ermittlung der Einkünfte der Gesamtge-
winn des Unternehmens aufgeteilt werden.
Bei Versicherungsunternehmen kann in sol-
chen Fällen als Ma�xstab das Verhältnis der
Rohprämieneinnahmen der Betriebstätte zu
den gesamten Rohprämieneinnahmen des Un-
ternehmens zu Grunde gelegt werden. Die
obersten Finanzbehörden der beiden Staaten
sollen sich zu einem möglichst frühen Zeit-
punkt verständigen, wenn dies für die Auftei-
lung der Einkünfte im einzelnen Fall erforder-
lich ist.

(7) Absatz 1 ist entsprechend auf die Ge-

werbesteuer anzuwenden, die von einer ande-
ren Bemessungsgrundlage als den Einkünften
erhoben wird.

Artikel 5

(1)

Der Begriff �~Betriebstätte�S bedeutet

eine feste Geschäftseinrichtung, in der die
Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teil-
weise ausgeübt wird.

(2) Als Betriebstätten gelten insbesondere:
a) ein Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,

background image

8

SFS 2006:1480

f) gruva, stenbrott eller annan plats för ut-

nyttjandet av naturtillgångar,

g) plats för byggnadsföretag eller anlägg-

nings- eller installationsarbete, vars utförande
överskrider en tidrymd av tolv månader.

§ 3. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ skall icke

anses innefatta:

a) användningen av anordningar, avsedda

uteslutande för lagring, utställning eller utläm-
nande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager, avsett uteslutande för lagring, utställ-
ning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager, avsett uteslutande för bearbetning eller
förädling genom ett annat företags försorg,

d) innehavet av en stadigvarande affärsan-

ordning, avsedd uteslutande för inköp av varor
eller införskaffande av upplysningar för före-
tagets räkning,

e) innehavet av en stadigvarande affärsan-

ordning, avsedd uteslutande för ombesörjande
av reklam, meddelande av upplysningar, be-
drivande av vetenskaplig forskning eller utö-
vande av liknande verksamhet, under förut-
sättning att verksamheten inom företagets ram
är av förberedande eller biträdande art.

§ 4. En person, som är verksam i en av sta-

terna för ett företag i den andra staten � här-
under icke inbegripen sådan oberoende repre-
sentant som avses i paragraf 5 nedan � be-
handlas såsom ett fast driftställe i den först-
nämnda staten i sådana fall, då personen
innehar och i den förstnämnda staten regel-
bundet använder en fullmakt att sluta avtal i
företagets namn; dock att personen ej heller i
dessa fall behandlas såsom ett fast driftställe,
därest verksamheten begränsas till inköp av
varor för företagets räkning.

§ 5. Ett företag i en av staterna anses icke

hava ett fast driftställe i den andra staten alle-

f) ein Bergwerk, ein Steinbruch oder eine

andere Stätte der Ausbeutung von Boden-
schätzen,

g) eine Bauausführung oder Montage, deren

Dauer zwölf Monate überschreitet.

(3) Als Betriebstätten gelten nicht:

a) die Benutzung von Einrichtungen aus-

schlie�xlich zur Lagerung, Ausstellung oder
Auslieferung von dem Unternehmen gehören-
den Gütern oder Waren;

b) das Unterhalten eines Bestandes von dem

Unternehmen gehörenden Gütern oder Waren
ausschlie�xlich zur Lagerung, Ausstellung oder
Auslieferung;

c) das Unterhalten eines Bestandes von dem

Unternehmen gehörenden Gütern oder Waren
ausschlie�xlich zur Bearbeitung oder Verarbei-
tung durch ein anderes Unternehmen;

d) das Unterhalten einer festen Geschäfts-

einrichtung ausschlie�xlich zum Einkauf von
Gütern oder Waren oder zur Beschaffung von
Informationen für das Unternehmen;

e) das Unterhalten einer festen Geschäfts-

einrichtung ausschlie�xlich zur Werbung, zur
Erteilung von Auskünften, zur wissenschaftli-
chen Forschung oder zur Ausübung ähnlicher
Tätigkeiten, die für das Unternehmen vorbe-
reitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit dar-
stellen.

(4) Eine Person, die in einem der beiden

Staaten für ein Unternehmen des anderen
Staates tätig ist � mit Ausnahme eines unab-
hängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5 �
gilt als eine in dem erstgenannten Staat bele-
gene Betriebstätte, wenn sie eine Vollmacht
besitzt, im Namen des Unternehmens in die-
sem Staat Verträge abzuschlie�xen, und diese
Vollmacht dort gewöhnlich ausübt, es sei
denn, da�x sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf
von Gütern oder Waren für das Unternehmen
beschränkt.

(5) Ein Unternehmen eines der beiden Staa-

ten wird nicht schon deshalb so behandelt, als

background image

9

SFS 2006:1480

nast å den grund, att företaget uppehåller af-
färsförbindelser i den andra staten genom för-
medling av en mäklare, kommissionär eller
annan fullständigt oberoende representant, un-
der förutsättning att dessa personer fullgöra
uppdrag, vilka tillhöra deras vanliga affärs-
verksamhet.

§ 6. Den omständigheten, att en juridisk

person med hemvist i en av staterna kontrolle-
rar eller kontrolleras av en juridisk person,
som har sitt hemvist i den andra staten eller
som uppehåller affärsförbindelser i denna an-
dra stat (antingen genom ett fast driftställe el-
ler annorledes), skall icke i och för sig med-
föra att någondera juridiska personen betrak-
tas såsom ett fast driftställe för den andra juri-
diska personen.

Artikel 6

§ 1. Därest ett företag i en av staterna delta-

ger i ledningen av ett företag i den andra staten
eller äger inflytande å detta företag i ekono-
miskt hänseende och på grund härav med detta
andra företag avtalar eller för detsamma före-
skriver sådana villkor i fråga om företagens
handelsförbindelser eller andra ekonomiska
förbindelser, vilka avvika från de villkor, som
skulle hava avtalats med ett oberoende före-
tag, må inkomst, som under normala förhål-
landen skulle hava tillkommit ettdera företaget
men som på grund av villkoren i fråga icke
tillkommit detta företag, inräknas i detta före-
tags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

§ 2. Paragraf 1 äger motsvarande tillämp-

ning i förhållandet mellan två företag i sådana
fall, då samma person eller personer, direkt el-
ler indirekt, deltaga i företagets ledning eller
äga del i deras kapital.

Artikel 7

§ 1. Då en person med hemvist i en av sta-

terna uppbär inkomst genom utövande av sjö-
fart eller luftfart i internationell trafik, äger �

habe es eine Betriebstätte in dem anderen
Staat, weil es dort Geschäftsbeziehungen
durch einen Makler, Kommissionär oder einen
anderen unabhängigen Vertreter unterhält, so-
fern diese Personen im Rahmen ihrer ordentli-
chen Geschäftstätigkeit handeln.

(6) Die Tatsache, da�x eine juristische Per-

son mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten
eine juristische Person beherrscht oder von ei-
ner solchen beherrscht wird, die in dem ande-
ren Staat ihren Wohnsitz hat oder dort (entwe-
der durch eine Betriebstätte oder in anderer
Weise) Geschäftsbeziehungen unterhält,
macht für sich allein keine dieser juristischen
Personen zur Betriebstätte der anderen.

Artikel 6

(1) Wenn ein Unternehmen eines der beiden

Staaten vermöge seiner Beteiligung an der Ge-
schäftsführung oder am finanziellen Aufbau
eines Unternehmens des anderen Staates mit
diesem Unternehmen wirtschaftliche oder fi-
nanzielle Bedingungen vereinbart oder ihm
solche auferlegt, die von denjenigen abwei-
chen, die mit einem unabhängigen Unterneh-
men vereinbart würden, so dürfen Einkünfte,
die eines der beiden Unternehmen üblicher-
weise erzielt hätte, aber wegen dieser Bedin-
gungen nicht erzielt hat, den Einkünften die-
ses Unternehmens zugerechnet und entspre-
chend besteuert werden.


(2) Absatz 1 gilt sinngemä�x im Verhältnis

zweier Unternehmen, an deren Geschäftsfüh-
rung oder Vermögen dieselben Personen un-
mittelbar oder mittelbar beteiligt sind.

Artikel 7

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten Einkünfte aus dem
Betrieb der Schiffahrt oder der Luftfahrt im

background image

10

SFS 2006:1480

oberoende av bestämmelserna i artikel 4 � al-
lenast den av de båda staterna beskatta inkom-
sten, i vilken orten för det ifrågavarande före-
tagets verkliga ledning är belägen. Det sagda
gäller oavsett huruvida rörelsen bedrives med
egna eller chartrade fartyg eller luftfartyg.

§ 2. Paragraf 1 tillämpas även då ett sjö-

farts- eller luftfartsföretag i den ena staten be-
driver agenturverksamhet på den andra statens
område för transport av personer eller varor.
Det sagda gäller dock allenast för så vitt verk-
samheten har omedelbart samband med sjö-
farts- eller luftfartsrörelsen, härunder inbegri-
pen transporten till och från fartygen eller luft-
fartygen.

§ 3. Bestämmelserna i paragraferna 1 och 2

tillämpas även i fall då luftfartsföretag deltaga
i en pool eller en gemensam trafikorganisa-
tion, särskilt beträffande Aktiebolaget Aero-
transports deltagande i konsortiet Scandina-
vian Airlines System.

§ 4. Paragraf 1 skall äga motsvarande till-

lämpning i fråga om den näringsskatt, vilken
utgår på annat beskattningsunderlag än in-
komst.

Artikel 8

1

§ 1. Då en person med hemvist i en av sta-

terna förvärvar inkomst genom att avyttra en
andel i ett sådant bolag med hemvist i den an-
dra staten, vars delägare icke personligen an-
svara för bolagets förbindelser (Kapitalgesell-
schaft), äger endast den förstnämnda staten
beskatta inkomsten. Om inkomsten förvärvas
genom ett fast driftställe i den andra staten,
äger även denna andra stat beskatta inkom-
sten.

§ 2. Utan hinder av bestämmelserna i para-

graf 1 i denna artikel och artikel 2 paragraf 1 i
detta avtal får inkomst från avyttring av aktie
eller annan andel eller rättighet i bolag (Kapi-

internationalen Verkehr, so steht das Besteue-
rungsrecht abweichend von Artikel 4 für diese
Einkünfte nur jenem der beiden Staaten zu, in
dem sich der Ort der tatsächlichen Leitung des
betreffenden Unternehmens befindet, gleich-
gültig, ob der Betrieb mit eigenen oder ge-
charterten Fahrzeugen durchgeführt wird.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn ein Unterneh-

men der Schiffahrt oder der Luftfahrt eines der
beiden Staaten im Gebiet des anderen Staates
eine Agentur für die Beförderung von Perso-
nen oder Waren betreibt. Dies gilt jedoch nur
für Tätigkeiten, die unmittelbar mit dem Be-
trieb der Schiffahrt oder der Luftfahrt ein-
schlie�xlich des Zubringerdienstes zusammen-
hängen.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2

gelten auch für Beteiligungen von Unterneh-
men der Luftfahrt an einem Pool oder einer
Betriebsgemeinschaft und insbesondere für
die Beteiligung der Gesellschaft �~Aktiebola-
get Aerotransport�S an dem Konsortium �~Scan-
dinavian Airlines System�S.

(4) Absatz 1 ist entsprechend auf die Ge-

werbesteuer anzuwenden, die von einer ande-
ren Bemessungsgrundlage als den Einkünften
erhoben wird.

Artikel 8

1

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten Einkünfte aus der Ver-
äu�xerung einer Beteiligung an einer Kapital-
gesellschaft, die ihren Wohnsitz in dem ande-
ren Staat hat, so hat nur der erstgenannte Staat
das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte.
Werden diese Einkünfte durch eine in dem an-
deren Staat gelegene Betriebstätte erzielt, so
steht das Besteuerungsrecht auch diesem an-
deren Staat zu.

(2) Ungeachtet der Bestimmungen des Ab-

satzes 1 dieses Artikels und des Absatzes 1
von Artikel 2 dürfen Einkünfte aus der Veräu-
�xerung von Aktien oder anderen Anteilen oder

1 Art. 8 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 21 augusti 2006.

background image

11

SFS 2006:1480

talgesellschaft) som förvärvas av en fysisk
person som har fått hemvist i en av staterna
och som har haft hemvist i den andra staten
beskattas i denna andra stat, men endast för
den värdeökning som uppkommit innan den
fysiska personen fick hemvist i den först-
nämnda staten. Såvitt avser avyttring av hela
eller delar av ett sådant innehav som avses i
föregående mening, vilket innehav understiger
en procent av kapitalet i bolaget, skall bestäm-
melserna i denna paragraf tillämpas endast om
avyttringen sker vid något tillfälle under de
fem år som följer närmast efter den tidpunkt
då den fysiska personen har fått hemvist i den
förstnämnda staten.

Artikel 9

§ 1.

1 Då en person med hemvist i en av sta-

terna från den andra staten uppbär royalty eller
annan ersättning för nyttjandet av eller rätten
att nyttja litterära eller konstnärliga verk, pa-
tent, mönster, fabrikationsmetoder, varumär-
ken eller annan liknande egendom (med un-
dantag av rätten att nyttja naturtillgångar),
äger endast hemviststaten beskatta inkomsten.
�verstiger emellertid den för egendomen i
fråga erlagda ersättningen ett skäligt belopp,
gäller vad nu sagts endast den del av ersätt-
ningen som motsvarar ett sådant skäligt be-
lopp. I sådant fall må den överskjutande delen
av utbetalningen beskattas enligt lagstift-
ningen i vardera staten med iakttagande av öv-
riga bestämmelser i detta avtal.

§ 2.

2 Då royalty, som avses i paragraf 1, ut-

betalas av ett sådant bolag med hemvist i en av
staterna, vars delägare icke personligen an-
svara för bolagets förbindelser (Kapitalgesell-
schaft), till en person med hemvist i den andra
staten, vilken person äger mer än 50 procent

Rechten an einer Kapitalgesellschaft bei einer
natürlichen Person, die ihren Wohnsitz in ei-
nem der beiden Staaten begründet hat, auch
im anderen Staat besteuert werden; dies je-
doch nur in Bezug auf jenen Einkünfteteil, der
auf die Zeit vor der Begründung des Wohnsit-
zes im erstgenannten Staat entfällt. Wird eine
Beteiligung im Sinn des vorstehenden Satzes
zur Gänze oder teilweise veräu�xert und beträgt
die Beteiligung weniger als 1 vom Hundert
des Kapitals der Kapitalgesellschaft, sind die
Bestimmungen dieses Absatzes nur dann an-
zuwenden, wenn die Veräu�xerung innerhalb
von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt erfolgt,
an dem die natürliche Person ihren Wohnsitz
im erstgenannten Staat begründet hat.

Artikel 9

(1)

1 Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten aus dem anderen Staat
Einkünfte aus Lizenzgebühren oder anderen
Vergütungen für die Benützung oder das
Recht auf Benützung von Urheberrechten, Pa-
tenten, Gebrauchsmustern, Herstellungsver-
fahren, Warenzeichen oder ähnlichen Rechten
(au�xer Rechten, die die Ausbeutung von
Grund und Boden betreffen), so hat nur der
Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht für diese
Einkünfte. Sind jedoch derartige Vergütungen
unverhältnismä�xig hoch, so gilt der erste Satz
lediglich für den Teil der Vergütungen, der ei-
ner angemessenen Gegenleistung entspricht.
In diesem Fall kann der übersteigende Betrag
nach dem Recht jedes Staates und unter Be-
rücksichtigung der anderen Bestimmungen
dieses Abkommens besteuert werden.

(2)

2 Lizenzgebühren im Sinne des Absatzes

1, die von einer Kapitalgesellschaft mit
Wohnsitz in einem der beiden Staaten an eine
Person mit Wohnsitz im anderen Staat bezahlt
werden, die zu mehr als 50 vom Hundert am
Grund- oder Stammkapital der auszahlenden

1 Art. 9 § 1 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

2 Art. 9 § 2 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

background image

12

SFS 2006:1480

av aktie- eller insatskapitalet i det utbetalande
bolaget, må dock royaltyn, oberoende av be-
stämmelserna i nämnda paragraf, beskattas i
den förstnämnda staten. Skattesatsen får dock
icke överstiga 10 procent av royaltyns brutto-
belopp.

§ 3. Paragraf 1 är även tillämplig å inkomst,

som förvärvas genom avyttring av i paragra-
fen angiven egendom.

§ 4. Med royalty likställas hyresavgifter och

liknande ersättningar för överlåtelse av kine-
matografisk film, för nyttjande av utrustning
avsedd för industriell, kommersiell eller ve-
tenskaplig verksamhet eller för överlåtelse av i
rörelse gjorda erfarenhetsrön.

§ 5. Paragraferna 1�4 äga icke tillämpning i

sådana fall, då en person med hemvist i en av
staterna innehar ett fast driftställe i den andra
staten och förvärvar inkomsten genom detta
driftställe. I dylikt fall äger denna andra stat
beskatta inkomsten.

Artikel 10

§ 1.

1 Då en person med hemvist i en av sta-

terna uppbär utdelning, som utbetalas av ett
bolag (Kapitalgesellschaft) med hemvist i den
andra staten, äger endast utdelningsmottaga-
rens hemviststat beskatta utdelningen, såvida
icke paragraf 2 föranleder annat.

§ 2.

2 Utdelningen får emellertid beskattas

även i den stat där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist, enligt lagstiftningen i
denna stat, men om mottagaren har rätt till ut-
delningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett bo-
lag (med undantag för handelsbolag) som di-

Kapitalgesellschaft beteiligt ist, können ab-
weichend von den Bestimmungen des Absat-
zes 1 in dem erstgenannten Staat besteuert
werden: die Steuer darf jedoch 10 vom Hun-
dert des Rohbetrages der Lizenzgebühren
nicht übersteigen.

(3) Absatz 1 gilt auch für die Einkünfte aus

der Veräu�xerung der dort genannten Rechte.


(4) Wie Lizenzgebühren werden Mietge-

bühren und ähnliche Vergütungen für die
�Sberlassung kinematographischer Filme, für
die Benützung gewerblicher, kaufmännischer
oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für
die �Sberlassung gewerblicher Erfahrungen
behandelt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn

eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden
Staaten eine Betriebstätte in dem anderen
Staat hat und die Einkünfte durch diese Be-
triebstätte erzielt. In diesem Fall hat der an-
dere Staat das Besteuerungsrecht für diese
Einkünfte.

Artikel 10

(1)

1 Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten Dividenden, die von
einer Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in dem
anderen Staat gezahlt werden, so hat vorbe-
haltlich des Absatzes 2 nur der Wohnsitzstaat
des Dividendenempfängers das Besteuerungs-
recht für diese Einkünfte.

(2)

2 Diese Dividenden dürfen jedoch auch

in dem Staat, in dem die Dividenden zahlende
Gesellschaft ihren Wohnsitz hat, nach dem
Recht dieses Staates besteuert werden; die
Steuer darf aber, wenn der Empfänger der Di-
videnden der Nutzungsberechtigte ist, nicht
übersteigen:

a) 5 % des Bruttobetrags der Dividenden,

wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesell-
schaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist,

1 Art. 10 § 1 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

2 Art. 10 § 2 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 5 november 1991.

background image

13

SFS 2006:1480

rekt behärskar minst 25 procent av det utbeta-
lande bolagets kapital;

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

§ 3. Om i en av staterna skatt på inländsk

utdelning uttages genom avdrag vid källan,
beröres ej rätten att verkställa sådant skatteav-
drag med fullt belopp av paragraferna 1 och 2.
Om skatt uttages genom sådant avdrag, skall
på ansökan av utdelningsmottagare med hem-
vist i den andra staten skatten restitueras i den
mån den överstiger 10 procent av utdelningens
bruttobelopp. Ansökan om restitution skall
inges till vederbörande myndighet i den stat, i
vilken utdelningsmottagaren äger hemvist,
inom två år efter utgången av det kalenderår,
under vilket det beskattningsbara beloppet bli-
vit tillgängligt för lyftning.

§ 4. De högsta finansmyndigheterna i de

båda staterna skola träffa överenskommelse
om tillämpningen av paragraferna 2 och 3.
Härvid skall ingendera staten vara förpliktad
att vidtaga åtgärder som icke stå i överens-
stämmelse med dess lagstiftning.

§ 5. Beträffande de rättigheter, som enligt

paragraf 3 må tillkomma personal vid beskick-
ningar och konsulat ävensom internationella
organisationer, deras organ och tjänstemän,
skola följande bestämmelser äga tillämpning:

a) Då en person tillhör en av staternas be-

skickning eller konsulat och i denna sin egen-
skap är stationerad i den andra staten eller i en
tredje stat samt personen är medborgare i den
förstnämnda staten, anses han äga hemvist i
denna förstnämnda stat om han är skattskyldig
där för utdelning.

b) Internationella organisationer och deras

organ ävensom sådana organisationers tjänste-

die unmittelbar über mindestens 25 vom Hun-
dert des Kapitals der die Dividenden zahlen-
den Gesellschaft verfügt;

b) 10 % des Bruttobetrags der Dividenden

in allen anderen Fällen.

(3) Soweit in einem der beiden Staaten die

Steuer von inländischen Dividenden im Ab-
zugsweg an der Quelle erhoben wird, wird das
Recht dieses Staates, den Steuerabzug in vol-
ler Höhe vorzunehmen, durch die Absätze 1
und 2 nicht berührt. Wenn die Steuer im Ab-
zugsweg erhoben wird, ist sie auf Antrag des
Dividendenempfängers mit Wohnsitz in dem
anderen Staat rückzuerstatten, soweit sie 10
vom Hundert des Bruttobetrages der Dividen-
den übersteigt. Der Antrag auf Rückerstattung
mu�x innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die der Steuer un-
terliegende Leistung fällig geworden ist, bei
der zuständigen Behörde des Staates einge-
bracht werden, in dem der Dividendenempfän-
ger seinen Wohnsitz hat.

(4) Die obersten Finanzbehörden der beiden

Staaten regeln in gegenseitigem Einverneh-
men, wie die Bestimmungen der Absätze 2
und 3 durchzuführen sind. Hierbei soll keiner
der beiden Staaten verpflichtet werden, Ma�x-
nahmen zu treffen, die seiner Gesetzgebung
nicht entsprechen.

(5) Bezüglich der Ansprüche, die nach Ab-

satz 3 den Angehörigen diplomatischer oder
konsularischer Vertretungen sowie den inter-
nationalen Organisationen, ihren Organen und
Beamten zustehen, sind die folgenden Regeln
anzuwenden:

a) Bei Angehörigen einer diplomatischen

oder konsularischen Vertretung des einen
Staates, die im anderen Staat oder in einem
dritten Staat residieren und die Staatsangehö-
rigkeit des Entsendestaates besitzen, gilt der
Wohnsitz als in diesem letzteren Staat gele-
gen, sofern sie dort zur Entrichtung direkter
Steuern von Dividenden verpflichtet sind;

b) internationale Organisationen und ihre

Organe sowie die Beamten solcher Organisa-

background image

14

SFS 2006:1480

män samt personer tillhörande en tredje stats
beskickning eller konsulat, vilka uppehålla sig
eller i sin berörda egenskap äro stationerade i
en av de båda staterna och i denna stat äro be-
friade från skatt på utdelning, äro ej berätti-
gade till nedsättning av skatt som uttagits i den
andra staten.

§ 6.

1 Utdelning, som utbetalas av ett bolag

(Kapitalgesellschaft) med hemvist i en av sta-
terna till ett bolag (Kapitalgesellschaft) med
hemvist i den andra staten, skall vara undanta-
gen från beskattning i denna andra stat i den
utsträckning som utdelningen enligt lagstift-
ningen i denna stat skulle ha varit undantagen
från beskattning, om båda bolagen hade ägt
hemvist i denna stat. Vid tillämpning av denna
bestämmelse skall i Sverige ett österrikiskt bo-
lag med begränsad ansvarighet (Gesellschaft
mit beschränkter Haftung) anses såsom ett ak-
tiebolag. Skattebefrielsen är villkorad av be-
stämmelser i intern lagstiftning som syftar till
att förhindra skatteflykt.

§ 7. Paragraferna 1 och 2 äro icke tillämp-

liga, om mottagaren av utdelningen äger hem-
vist i en av staterna och innehar ett fast drift-
ställe i den andra staten, i vilken det utbeta-
lande bolaget äger hemvist, samt den andel, av
vilken utdelningen i fråga härflyter, äger verk-
ligt samband med det fasta driftstället. I sådant
fall tillämpas artikel 4.

§

8.

Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i

denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis
eller andra liknande bevis med rätt till andel i
vinst, delaktighetsbevis i gruvföretag, stiftar-
andelar eller andra rättigheter, fordringar ej in-
begripna, med rätt till deltagande i vinst även-
som inkomst av andra andelar i bolag, som en-
ligt skattelagstiftningen i den stat, i vilken det
utdelande bolaget äger hemvist, jämställes
med inkomst av aktier.

tionen und das Personal diplomatischer oder
konsularischer Vertretungen eines dritten
Staates, die sich in einem der beiden Staaten
aufhalten oder dort residieren und in diesem
Staat von der Entrichtung direkter Steuern von
Dividenden befreit sind, haben keinen An-
spruch auf Entlastung von den im anderen
Staat erhobenen Steuern.

(6)

1 Dividenden, die von einer Kapitalge-

sellschaft mit Wohnsitz in einem der beiden
Staaten an eine Kapitalgesellschaft mit
Wohnsitz in dem anderen Staat ausgeschüttet
werden, sollen in diesem anderen Staat steuer-
befreit sein, aber nur insofern die Dividenden
gemä�x den Gesetzen dieses Staates von der
Besteuerung ausgenommen wären, wenn die
beiden Gesellschaften ihren Wohnsitz in die-
sem Staat gehabt hätten. Bei der Anwendung
dieser Vorschrift wird in Schweden eine öster-
reichische Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung wie eine Aktiengesellschaft behandelt.
Die Steuerbefreiung gilt vorbehaltlich der zur
Verhinderung von Steuerumgehungen erlasse-
nen innerstaatlichen Gesetze.

(7) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzu-

wenden, wenn der Empfänger der Dividenden
mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten in
dem anderen Staat, in dem die die Dividenden
zahlende Gesellschaft ihren Wohnsitz hat,
eine Betriebstätte hat und die Beteiligung, für
die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich
zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall
ist Artikel 4 anzuwenden.

(8) Der in diesem Artikel verwendete Be-

griff �~Dividenden�S bedeutet Einkünfte aus
Aktien, Genu�xaktien oder Genu�xcheinen,
Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten
� ausgenommen Forderungen � mit Gewinn-
beteiligung sowie aus sonstigen Gesellschafts-
anteilen stammende Einkünfte, die nach dem
Steuerrecht des Staates, in dem die ausschüt-
tende Kapitalgesellschaft ihren Wohnsitz hat,
den Einkünften aus Aktien gleichgestellt sind.

1 Art. 10 § 6 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 5 november 1991.

background image

15

SFS 2006:1480

Med uttrycket ⬝bolag (Kapitalgesellschaft)⬝

förstås i denna artikel juridisk person eller
rättssubjekt, som i beskattningshänseende be-
handlas som juridisk person.

§ 9. Om ett bolag (Kapitalgesellschaft) med

hemvist i en av staterna uppbär inkomst från
den andra staten, får icke i denna andra stat
påföras någon skatt på utdelning, som av bola-
get utbetalas till personer, som ej äga hemvist
i denna andra stat, och ej heller någon skatt på
bolagets icke utdelade vinst; detta gäller även
om utdelningen eller den icke utdelade vinsten
helt eller delvis utgöres av inkomst, som här-
rör från den andra staten.

Artikel 10 A

1

§ 1. Då en person med hemvist i en av sta-

terna uppbär ränta från den andra staten, äger
endast hemviststaten beskatta räntan, såvida
icke paragraf 2 föranleder annat. Om räntan
förvärvas genom ett fast driftställe i den andra
staten, äger denna andra stat beskatta räntan.

§ 2. Bestämmelserna i paragraferna 3�5 av

artikel 10 äga motsvarande tillämpning. An-
språket på restitution avser dock hela det be-
lopp med vilket skatteavdrag verkställts.

§ 3. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i denna

artikel inkomst av värdepapper som utfärdats
av staten, av obligationer eller debentures,
vare sig de utfärdats mot säkerhet i fastighet
eller icke och vare sig de representera en rätt
till andel i vinst eller icke, samt av varje annat
slags fordran ävensom all annan inkomst som
enligt skattelagstiftningen i den stat från vil-
ken inkomsten härrör jämställes med inkomst
av försträckning.

Der in diesem Artikel verwendete Begriff

�~Kapitalgesellschaft�S, bedeutet juristische
Personen oder Rechtsträger, die für die Be-
steuerung wie juristische Personen behandelt
werden.

(9)

Bezieht eine Kapitalgesellschaft mit

Wohnsitz in einem der beiden Staaten Ge-
winne oder Einkünfte aus dem anderen Staat,
so darf dieser andere Stat weder die Dividen-
den besteuern, die die Kapitalgesellschaft an
Personen zahlt, die nicht in diesem anderen
Staat ihren Wohnsitz haben, noch Gewinne
der Kapitalgesellschaft einer Steuer für nicht-
ausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst
wenn die gezahlten Dividenden oder die nicht
ausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise
aus in diesem anderen Staat erzielten Gewin-
nen oder Einkünften bestehen.

Artikel 10 A

1

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten Zinsen aus dem ande-
ren Staat, so hat vorbehaltlich des Absatzes 2
nur der Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht
für diese Einkünfte. Werden diese Einkünfte
durch eine im anderen Staat gelegene Betrieb-
stätte erzielt, so steht das Besteuerungsrecht
diesem anderen Staat zu.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 10 Ab-

sätze 3 bis 5 sind sinngemä�x anzuwenden. Der
Anspruch auf Rückerstattung bezieht sich je-
doch auf den Gesamtbetrag der von Zinsen im
Abzugsweg an der Quelle erhobenen Steuer.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Be-

griff �~Zinsen�S bedeutet Einkünfte aus öffentli-
chen Anleihen, aus Obligationen, auch wenn
sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesi-
chert oder mit einer Gewinnbeteiligung ausge-
stattet sind, und aus Forderungen jeder Art,
sowie alle anderen Einkünfte, die nach dem
Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen,
den Einkünften aus Darlehen gleichgestellt
sind.

1 Art. 10 A har tillagts genom protokollet den 6 april 1970.

background image

16

SFS 2006:1480

§ 4. Beträffande sådana fall, då särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och mottaga-
ren eller mellan dem båda och annan person
föranleda att det utbetalade räntebeloppet med
hänsyn till den skuld, för vilken räntan erläg-
ges, överstiger det belopp som skulle ha avta-
lats mellan utbetalaren och mottagaren om så-
dana förbindelser icke förelegat, skall denna
artikel gälla endast för sistnämnda belopp. I
sådant fall må överskjutande räntebelopp be-
skattas enligt lagstiftningen i vardera staten
med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 11

§ 1. Då en fysisk person med hemvist i en

av staterna förvärvar inkomst av fritt yrke,
äger den andra staten beskatta inkomsten alle-
nast i den mån personen där utövar sin verk-
samhet under användande av en stadigvarande
anordning, som regelmässigt står till hans för-
fogande.

§ 2. Artikel 4 paragraf 3 skall äga motsva-

rande tillämpning.

§ 3. Till fria yrken räknas särskilt självstän-

digt bedriven vetenskaplig, konstnärlig, litte-
rär, undervisande och uppfostrande förvärvs-
verksamhet samt självständigt bedriven för-
värvsverksamhet som läkare, advokat, arki-
tekt, ingenjör, revisor och patentombud.

Artikel 12

1

Då en fysisk person med hemvist i en av

staterna i sin egenskap av ledamot av styrelsen
(Aufsichtsrat) eller direktionen (Verwaltungs-
rat) i ett sådant bolag med hemvist i den andra
staten, vars delägare icke personligen ansvara
för bolagets förbindelser (Kapitalgesellschaft),
uppbär styrelsearvode eller liknande ersätt-
ning, äger denna andra stat beskatta inkomsten
i fråga.

(4) Bestehen zwischen Schuldner und Gläu-

biger oder zwischen jedem von ihnen und ei-
nem Dritten besondere Beziehungen und über-
steigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemes-
sen an der zugrunde liegenden Forderung, den
Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne
diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird
dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag an-
gewendet. In diesem Fall kann der überstei-
gende Betrag nach dem innerstaatlichen Recht
der beiden Staaten und unter Berücksichti-
gung der anderen Bestimmungen dieses Ab-
kommens besteuert werden.

Artikel 11

(1)

Bezieht eine natürliche Person mit

Wohnsitz in einem der beiden Staaten Ein-
künfte aus freien Berufen, so hat der andere
Staat das Besteuerungsrecht für diese Ein-
künfte nur insoweit, als die Person ihre Tätig-
keit in dem anderen Staat under Benützung ei-
ner ihr dort regelmä�xig zur Verfügung stehen-
den ständigen Einrichtung ausübt.

(2) Artikel 4 Absatz 3 gilt sinngemä�x.

(3) Als freier Beruf gilt insbesondere die

selbständige wissenschaftliche, künstlerische,
schriftstellerische, unterrichtende oder erzie-
herische Erwerbstätigkeit und die selbständige
Erwerbstätigkeit der �rzte, Rechtsanwälte,
Architekten, Ingenieure, Wirtschaftstreuhän-
der und Patentanwälte.

Artikel 12

1

Bezieht eine natürliche Person mit Wohn-

sitz in einem der beiden Staaten in ihrer Ei-
genschaft als Mitglied des Aufsichts- oder
Verwaltungsrates einer Kapitalgesellschaft
mit Wohnsitz in dem anderen Staat Aufsichts-
rats- oder Vervaltungsratsvergütungen und
ähnliche Zahlungen, so steht das Besteue-
rungsrecht für diese Einkünfte diesem anderen
Staat zu.

1 Art. 12 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

background image

17

SFS 2006:1480

Artikel 13

§ 1. Då en fysisk person med hemvist i en

av staterna förvärvar inkomst av arbetsanställ-
ning (löner, arvoden och liknande ersätt-
ningar), som utövas i den andra staten, äger
denna andra stat beskatta inkomsten i fråga.

§ 2. Oberoende av vad i paragraf 1 stadgas

må inkomst av arbetsanställning beskattas al-
lenast i den stat, i vilken arbetstagaren äger
hemvist därest han antingen

a) uppehåller sig i den andra staten allenast

tillfälligtvis � sammanlagt högst 183 dagar un-
der ett och samma kalenderår � samt uppbär
ersättning för sin under denna tid utövade
verksamhet av en arbetsgivare, som äger hem-
vist i förstnämnda stat, under sådana förhål-
landen att ersättningen icke belastar ett av ar-
betsgivaren i den andra staten innehaft fast
driftställe eller en av denne där innehavd sta-
digvarande anordning, eller

b) helt och hållet eller till huvudsaklig del

fullgör arbete ombord å luftfartyg, som nyttjas
av ett luftfartsföretag i en av staterna (särskilt
konsortiet Scandinavian Airlines System).

§ 3. Då arbetet helt och hållet eller till hu-

vudsaklig del fullgöres ombord å fartyg och
den verkliga ledningen för det företag, som
nyttjar fartygen, är belägen å en ort inom en av
staterna, anses arbetet vid tillämpningen av
paragraf 1 vara utfört i denna stat.

§ 4. Paragraf 1 är icke tillämplig i fråga om

studerande vid högskola, teknisk skola eller
liknande undervisningsanstalt i en av staterna,
vilka mot ersättning äro anställda vid ett före-
tag i den andra staten under högst 100 dagar
under ett och samma kalenderår i syfte att er-
hålla praktisk utbildning.

Artikel 13

(1)

Bezieht eine natürliche Person mit

Wohnsitz in einem der beiden Staaten Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit (Löhne,
Gehälter und ähnliche Vergütungen), die in
dem anderen Staat ausgeübt wird, so hat der
andere Staat das Besteuerungsrecht für diese
Einkünfte.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Ein-

künfte aus nichtselbständiger Arbeit nur in
dem Staat besteuert werden, in dem der Ar-
beitnehmer seinen Wohnsitz hat, wenn dieser
Arbeitnehmer entweder

a) sich vorübergehend, insgesamt nicht län-

ger als 183 Tage während eines Kalender-
jahres, in dem anderen Staat aufhält und für
seine während dieser Zeit ausgeübte Tätigkeit
von einem Arbeitgeber entlohnt wird, der sei-
nen Wohnsitz nur in dem erstgenannten Staat
hat, und für seine Tätigkeit nicht zu Lasten ei-
ner in dem anderen Staat befindlichen Betrieb-
stätte oder ständigen Einrichtung des Arbeit-
gebers entlohnt wird, oder

b) ausschlie�xlich oder vorwiegend an Bord

von Flugzeugen eines Unterhehmens der Luft-
fahrt eines der beiden Staaten (insbesondere
bei dem Konsortium �~Scandinavian Airlines
System�S) tätig ist.

(3) Wenn die Arbeit ausschlie�xlich oder

vorwiegend an Bord von Schiffen ausgeübt
wird und der Ort der tatsächlichen Leitung des
Unternehmens, das die Fahrzeuge betreibt,
sich in einem der beiden Staaten befindet, so
gilt im Sinne des Absatzes 1 die Arbeit als in
diesem Staat augeübt.

(4) Absatz 1 gilt nicht für Studenten einer

Hochschule, technischen Schule oder ähnli-
chen Lehranstalt eines der beiden Staaten, die
gegen Entgelt bei einem Unternehmen in dem
anderen Staat nicht länger als 100 Tage wäh-
rend eines Kalenderjahres beschäftigt werden,
um eine praktische Ausbildung zu erhalten.

background image

18

SFS 2006:1480

Artikel 14

1

Då en fysisk person med hemvist i en av

staterna förvärvar inkomst i den andra staten �
antingen under utövande av fritt yrke eller på
grund av arbetsanställning � genom verksam-
het, vars ändamål är att bereda underhållning,
t.ex. såsom teater-, radio-, televisions- eller
filmartist, skådespelare, musiker och professi-
onell idrottsman, äger � oberoende av bestäm-
melserna i artikel 11 och artikel 13 paragraf 2
� denna andra stat beskatta inkomsten. Be-
stämmelserna i artikel 9 paragraf 1 beröras
icke härav.

Artikel 15

2

Då en fysisk person med hemvist i en av

staterna uppbär från den andra staten pensio-
ner, änke- och pupillpensioner inbegripna,
ävensom andra belopp eller i pengar uppskatt-
bara förmåner på grund av förutvarande ar-
betsanställning, äger endast hemviststaten be-
skatta denna inkomst.

Artikel 16

§ 1.

3 Då en person med hemvist i en av sta-

terna uppbär lön, arvode eller liknande ersätt-
ning eller pension, änke- och pupillpensioner
inbegripna, av den andra staten eller av del-
stat, kommun, kommunalförbund eller annan
offentligrättslig juridisk person i den staten på
grund av förhandenvarande eller tidigare ar-
betsanställning, äger � oberoende av bestäm-
melserna i artiklarna 13 och 15 � endast denna
andra stat beskatta inkomsten. Detta gäller
även i fråga om belopp, som utbetalas på
grund av lagstadgad socialförsäkring i denna
andra stat.

Artikel 14

1

Bezieht eine natürliche Person mit Wohn-

sitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus
freiberuflicher oder nichtselbständiger Arbeit
für Tätigkeiten, die in dem anderen Staat für
Unterhaltungsdarbietungen ausgeübt werden,
wie zum Beispiel als Bühnen-, Radio-, Fern-
seh-, Filmkünstler und Schauspieler, Musiker,
Artist und Berufssportler, so steht das Be-
steuerungsrecht für diese Einkünfte abwei-
chend von den Bestimmungen des Artikels 11
und des Artikels 13 Absatz 2 diesem anderen
Staat zu. Die Bestimmungen des Artikels 9
Absatz 1 bleiben unberührt.

Artikel 15

2

Bezieht eine natürliche Person mit Wohn-

zitz in einem der beiden Staaten aus dem an-
deren Staat Ruhegehälter, Witwen- oder Wai-
senpensionen sowie andere Bezüge oder geld-
werte Vorteile für frühere Dienstleistungen, so
hat nur der Wohnsitzstaat das Besteuerungs-
recht für diese Einkünfte.

Artikel 16

(1)

3 Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten Einkünfte aus Gehäl-
tern, Löhnen und ähnlichen Vergütungen oder
aus Ruhegehältern, Witwen- und Waisenpen-
sionen, die der andere Staat oder die Länder,
Gemeinden oder Gemeindeverbände oder an-
dere juristische Personen des öffentlichen
Rechtes jenes anderen Staates für gegenwär-
tige oder frühere Dienst- oder Arbeitsleistun-
gen gewähren, so hat abweichend von den Be-
stimmungen der Artikel 13 und 15 nur dieser
andere Staat das Besteuerungsrecht für diese
Einkünfte. Das gleiche gilt auch für Bezüge
aus der gesetzlichen Sozialversicherung dieses
anderen Staates.

1 Art. 14 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

2 Art. 15 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

3 Art. 16 § 1 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

background image

19

SFS 2006:1480

§ 2. Paragraf 1 äger icke tillämpning å
a) ersättningar till personer, som äga med-

borgarskap i den förstnämnda staten,

b) ersättningar för tjänster, vilka utföras el-

ler utförts i samband med rörelse, som den i
paragraf 1 åsyftade juridiska personen bedrivit
i förvärvssyfte.

§ 3. Frågan, huruvida en juridisk person är

offentligrättslig, skall bedömas enligt lagstift-
ningen i den stat, i vilken densamma tillkom-
mit.

Artikel 17

Studerande, lärlingar, praktikanter och vo-

lontärer från en av staterna, vilka allenast i
studie- eller utbildningssyfte uppehålla sig i
den andra staten, underkastas icke någon be-
skattning i denna andra stat för belopp, som de
mottaga för sitt underhåll, sina studier eller sin
utbildning, därest beloppen i fråga utbetalas
till dem från förstnämnda stat eller eljest från
utlandet.

Artikel 18

§ 1. Förmögenhet, som äges av en person

med hemvist i en av staterna, beskattas alle-
nast i den stat, vilken enligt detta avtal äger
beskatta inkomst av samma förmögenhet, så-
framt förmögenheten består av

a) fast egendom (artikel 3),
b) egendom, som nyttjas i rörelse (artikel 4

och 7),

c) egendom, som nyttjas vid utövningen av

fritt yrke (artikel 11).

§ 2.

1 Annan förmögenhet som äges av en

person med hemvist i en av staterna, beskattas
endast i denna stat.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung
a) auf Zahlungen, die an Personen geleistet

werden, welche die Staatsangehörigkeit des
erstgenannten Staates besitzen,

b) auf Zahlungen für Dienste, die im Zu-

sammenhang mit einer in Gewinnerzielungs-
absicht durchgeführten gewerblichen Tätig-
keit einer der in Absatz 1 genannten juristi-
schen Personen geleistet werden oder geleistet
worden sind.

(3) Ob eine juristische Person eine solche

des öffentlichen Rechtes ist, wird nach den
Gesetzen des Staates entschieden, in dem sie
errichtet ist.

Artikel 17

Studenten, Lehrlinge, Praktikanten und Vo-

lontäre eines der beiden Staaten, die sich nur
zu Studien- oder Ausbildungszwecken in dem
anderen Staat aufhalten, werden von den für
ihren Lebensunterhalt, ihre Studien und ihre
Ausbildung empfangenen Bezügen in diesem
anderen Staat nicht besteuert, wenn ihnen
diese Bezüge aus dem erstgenannten Staat
oder sonst aus dem Ausland zuflie�xen.

Artikel 18

(1) Das Besteuerungsrecht für Vermögen

einer Person mit Wohnsitz in einem der bei-
den Staaten, soweit es besteht aus:

a) unbeweglichem Vermögen (Artikel 3),
b) Vermögen, das einem gewerblichen Un-

ternehmen dient (Artikel 4 und 7),

c) Vermögen, das der Ausübung freier Be-

rufe dient (Artikel 11),
hat der Staat, dem das Besteuerungsrecht für
die Einkünfte aus diesem Vermögen zusteht.

(2)

1

Das Besteuerungsrecht für anderes

Vermögen einer Person hat nur der Staat, in
dem diese Person ihren Wohnsitz hat.

1 Art. 18 § 2 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

background image

20

SFS 2006:1480

§ 3. Med avseende å fall, som angives i pa-

ragraferna 1 och 2, skola bestämmelserna i
artikel 10 paragraf 6 äga motsvarande tillämp-
ning.

§ 4. Förmögenhet, som äges av en juridisk

person med hemvist i en av staterna, må i den
andra staten icke underkastas någon beskatt-
ning, som är högre eller mera tyngande än den
beskattning, som åvilar förmögenhet tillkom-
mande en juridisk person av samma eller lik-
nande slag med hemvist i denna andra stat.

Artikel 19

De svenska författningarnas bestämmelser

om inkomst- och förmögenhetsbeskattning av
oskifta dödsbon tillämpas icke i den mån
dödsbodelägare för i dödsboet ingående in-
komst eller däri ingående förmögenhet direkt
beskattas i �sterrike enligt bestämmelserna i
detta avtal.

Artikel 20

1

§ 1. Då en person med hemvist i en av sta-

terna uppbär inkomst eller innehar förmögen-
het får inkomsten eller förmögenheten � om
icke paragraf 2 föranleder annat � beskattas i
denna stat, även om beskattningsrätten enligt
föregående artiklar i detta avtal tillkommer
den andra staten. Den stat, i vilken personen i
fråga äger hemvist, skall dock

a) från skatten på sådan persons inkomst av-

räkna ett belopp motsvarande den inkomst-
skatt som erlagts i den andra staten;

b) från skatten på sådan persons förmögen-

het avräkna ett belopp motsvarande den för-
mögenhetsskatt som erlagts i den andra staten.

Avräkningsbeloppet skall emellertid icke

överstiga beloppet av den del av skatten som
utan sådan avräkning belöper på inkomst eller

(3) Hinsichtlich der in den Absätzen 1 und

2 angeführten Fälle finden die Bestimmungen
des Artikels 10 Absatz 6 sinngemä�x Anwen-
dung.

(4) Das Vermögen einer juristischen Per-

son mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten
darf in dem anderen Staat keiner Besteuerung
unterworfen werden, die höher oder belasten-
der ist als die Besteuerung des Vermögens ei-
ner juristischen Person derselben oder ähnli-
cher Art mit Wohnsitz im anderen Staat.

Artikel 19

Die Vorschriften der schwedischen Ge-

setze über die Einkommens- und Vermögens-
besteuerung ruhender Erbschaften finden in-
soweit keine Anwendung, als für das aus der
Erbschaft herrührende Einkommen und Ver-
mögen der Erwerber in �sterreich nach den
Bestimmungen dieses Abkommens unmittel-
bar zur Steuer herangezogen wird.

Artikel 20

1

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten Einkünfte oder hat sie
Vermögen, so können diese Einkünfte oder
dieses Vermögen � auch wenn das Besteue-
rungsrecht nach den vorstehenden Artikeln
dieses Abkommens dem anderen Staat zusteht
� vorbehaltlich des Absatzes 2 im erstgenann-
ten Staat besteuert werden. Der Staat, in dem
die Person ihren Wohnsitz hat, rechnet jedoch

a) auf die vom Einkommen dieser Person zu

erhebende Steuer den Betrag an, der der im
anderen Staat gezahlten Steuer vom Einkom-
men entspricht;

b) auf die vom Vermögen dieser Person zu

erhebende Steuer den Betrag an, der der im
anderen Staat gezahlten Steuer vom Vermö-
gen entspricht.

Der anzurechnende Betrag darf jedoch den

Teil der vor der Anrechnung ermittelten
Steuer nicht übersteigen, der auf Einkünfte

1 Art. 20 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 6 april 1970.

background image

21

SFS 2006:1480

förmögenhet som må beskattas i den andra
staten.

§ 2. Då en person med hemvist i en av sta-

terna uppbär inkomst, som enligt artikel 7 el-
ler artikel 16 paragraf 1 skall beskattas endast
i den andra staten, eller innehar förmögenhet,
som enligt artikel 18 paragraf 1 jämförd med
artikel 7 skall beskattas endast i den andra sta-
ten, skall sådan inkomst eller förmögenhet
vara undantagen från beskattning i den först-
nämnda staten. Den förstnämnda staten må
dock vid bestämmandet av skatten på sådan
persons återstående inkomst eller förmögenhet
tillämpa den skattesats, som skulle ha varit
tillämplig om inkomsten eller förmögenheten i
fråga icke undantagits från beskattning. Mot-
svarande gäller beträffande inkomst som avses
i artikel 10 paragraf 6 och förmögenhet som
avses i artikel 18 paragraf 3.

Artikel 21

Detta avtal påverkar icke rätten till eventu-

ella, längre gående befrielser, vilka enligt
folkrättens allmänna regler eller på grund av
särskilda överenskommelser tillkomma diplo-
matiska eller konsulära befattningshavare. I
den mån på grund av sådana längre gående be-
frielser inkomst och förmögenhet icke beskat-
tas i anställningsstaten, förbehålles beskatt-
ningen hemlandet.

Artikel 22

§ 1. Kan en person med hemvist i en av sta-

terna visa att av beskattningsmyndigheterna i
de båda staterna vidtagna åtgärder för honom
medföra eller kunna medföra dubbelbeskatt-
ning i strid mot principerna i detta avtal, äger
han � utan att hans rätt att använda sig av i den
interna rättsordningen givna rättsmedel därav
påverkas � göra framställning hos den högsta
finansmyndigheten i den stat, i vilken han äger
hemvist.

oder Vermögen entfällt, die der Besteuerung
im anderen Staat unterliegen.

(2) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten Einkünfte, die nach
Artikel 7 oder nach Artikel 16 Absatz 1 nur im
anderen Staat besteuert werden können, oder
hat sie Vermögen, das nach Artikel 18 Absatz
1 in Verbindung mit Artikel 7 der Besteuerung
nur im anderen Staat unterliegt, so nimmt der
erstgenannte Staat diese Einkünfte oder dieses
Vermögen von seiner Besteuerung aus; der
erstgenannte Staat kan aber bei der Festset-
zung der Steuer für das übrige Einkommen
oder Vermögen dieser Person den Steuersatz
anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die
betreffenden Einkünfte oder das betreffende
Vermögen nicht von der Besteuerung ausge-
nommen wären. Das gleiche gilt für Einkünfte
im Sinne des Artikels 10 Absatz 6 und für
Vermögen im Sinne des Artikels 18 Absatz 3.

Artikel 21

Dieses Abkommen berührt nicht den An-

spruch auf etwaige weitergehende Befreiun-
gen, die nach den allgemeinen Regeln des
Völkerrechtes oder besonderen Vereinbarun-
gen den Angehörigen der diplomatischen oder
konsularischen Vertretungen zustehen. Soweit
auf Grund solcher weitergehenden Befreiun-
gen Einkünfte und Vermögen im Empfangs-
staat nicht besteuert werden, bleibt die Be-
steuerung dem Entsendestaat vorbehalten.

Artikel 22

(1) Weist eine Person mit Wohnsitz in ei-

nem der beiden Staaten nach, da�x Ma�xnahmen
der Finanzbehörden der beiden Staaten für sie
die Wirkung einer Doppelbesteuerung haben
oder haben werden, die den Grundsätzen die-
ses Abkommens widerspricht, so kan sie sich,
unbeschadet eines innerstaatlichen Rechtsmit-
tels, an die oberste Finanzbehörde des Staates
wenden in dem sie ihren Wohnsitz hat.

background image

22

SFS 2006:1480

§ 2. Anses framställningen grundad, skall

den enligt paragraf 1 behöriga högsta finans-
myndigheten, såframt densamma icke vill av-
stå från sitt eget skatteanspråk, söka att med
den högsta finansmyndigheten i den andra sta-
ten träffa överenskommelse till undvikande av
dubbelbeskattning.

Artikel 23

§ 1. De högsta finansmyndigheterna i de

båda staterna skola utbyta de upplysningar,
vilka äro erforderliga för att genomföra detta
avtal eller för att förhindra skatteflykt. De
högsta finansmyndigheterna äro dock icke för-
pliktade att meddela sådana upplysningar, som
icke kunna lämnas på grundval av hos skatte-
myndigheterna tillgängligt material utan kräva
särskild undersökning. De sålunda utbytta
upplysningarna skola behandlas såsom hem-
liga, dock att desamma må göras tillgängliga
för personer och myndigheter (svenska för-
valtningsdomstolar härunder inbegripna),
vilka enligt i lag meddelade föreskrifter hand-
lägga taxering eller uppbörd av de skatter,
som avses i detta avtal. Samma förpliktelse,
som åvilar de högsta finansmyndigheterna,
åligger jämväl nyssnämnda personer och myn-
digheter.

§ 2. Paragraf 1 får icke i något fall anses

innebära, att någon av staterna är pliktig att

a) tillgripa verkställighetsåtgärder, som icke

stå i överensstämmelse med dess lagstiftning
eller administrativa praxis,

b) meddela upplysningar, vilka icke kunna

infordras enligt i lag meddelade föreskrifter i
den ena eller den andra avtalsslutande staten.

§ 3. Upplysningar, vilka skulle yppa en af-

färs- eller yrkeshemlighet, få icke utbytas.

(2) Werden die Einwendungen für begrün-

det erachtet, so soll die nach Absatz 1 zustän-
dige oberste Finanzbehörde, wenn sie auf ih-
ren eigenen Steueranspruch nicht verzichten
will, versuchen, sich mit der obersten Finanz-
behörde des anderen Staates zu verständigen,
um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden.

Artikel 23

(1) Die obersten Finanzbehörden der beiden

Staaten werden sich die Mitteilungen machen,
die zur Durchführung dieses Abkommens
oder zur Vermeidung von Steuerverkürzungen
notwendig sind. Die obersten Finanzbehörden
sind jedoch nicht verpflichtet, Auskünfte zu
erteilen, die nicht auf Grund der bei den Fi-
nanzbehörden vorhandenen Unterlagen gege-
ben werden können, sondern gesonderte Er-
mittlungen erfordern würden. Der Inhalt der
auf Grund dieses Artikels zur Kenntnis der
obersten Finanzbehörden gelangten Mitteilun-
gen ist geheim zu halten, unbeschadet der Be-
fugnis ihn Personen und Behörden (ein-
schlie�xlich der Verwaltungsgerichte in
Schweden) zugänglich zu machen, die nach
den gesetzlichen Vorschriften bei der Festset-
zung oder Einhebung der Steuern im Sinne
dieses Abkommens mitwirken. Diese Perso-
nen und Behörden haben die gleiche Ver-
pflichtung wie die obersten Finanzbehörden.

(2) Absatz 1 ist in keinem Falle so auszule-

gen, da�x einem der Staaten die Verpflichtung
auferlegt wird,

a) Verwaltungsma�xnahmen durchzuführen,

die seinen gesetzlichen Vorschriften oder sei-
ner Verwaltungspraxis widersprechen,

b) Einzelheiten mitzuteilen, deren Angabe

nach den gesetzlichen Vorschriften des einen
oder anderen Staates nicht gefordert werden
kann.

(3) Mitteilungen, die ein gewerbliches oder

berufliches Geheimnis offenbaren würden,
dürfen nicht gegeben werden.

background image

23

SFS 2006:1480

Artikel 24

§ 1. Då en av staterna tillämpar detta avtal,

skall, såvitt icke sammanhanget annorlunda
kräver, varje uttryck, vars innebörd icke angi-
vits i avtalet, anses hava den betydelse, som
uttrycket har enligt gällande lagar inom den
ifrågavarande staten rörande sådana skatter,
som avses i detta avtal.

§ 2. De högsta finansmyndigheterna i de

båda staterna må vid behandlingen av frågor,
vilka uppkomma i anledning av detta avtal,
träda i direkt förbindelse med varandra.

§ 3. De högsta finansmyndigheterna skola

träffa överenskommelse då så erfordras till un-
danröjande av svårigheter eller tvivelsmål,
som uppkomma vid detta avtals tolkning eller
tillämpning, ävensom till undanröjande av
obillighet på grund av dubbelbeskattning i
fall, som icke regleras i detta avtal, såvitt fråga
är om däri avsedda skatter.

Artikel 25

§ 1. Detta avtal skall ratificeras, för Sveri-

ges del av Hans Maj:t Konungen av Sverige
med riksdagens samtycke och för �sterrikes
del av Republiken �sterrikes President. Ratifi-
kationshandlingarna skola snarast möjligt ut-
växlas i Wien.

§ 2. Detta avtal träder i kraft i och med rati-

fikationshandlingarnas utväxling.

Artikel 26

§ 1. Efter utväxling av ratifikationshand-

lingarna skola avtalets bestämmelser tillämpas

a) i �sterrike:
beträffande skatter, som uttagas för tiden ef-

ter den 31 december 1958;

b) i Sverige:
beträffande statlig inkomstskatt och allmän

kommunalskatt, som utgå på grund av taxe-
ring under kalenderåret 1960 (avseende in-

Artikel 24

(1) Bei der Anwendung dieses Abkommens

durch einen der beiden Staaten ist, soweit sich
aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt,
jeder in diesem Abkommen nicht umschrie-
bene Begriff nach den Gesetzen dieses Staates
auszulegen, die sich auf die Steuern im Sinne
des Abkommens beziehen.

(2) Die obersten Finanzbehörden der beiden

Staaten können bei der Behandlung von Fra-
gen, die sich aus diesem Abkommen ergeben,
unmittelbar miteinander verkehren.

(3) Zur Beseitigung von Schwierigkeiten

und Zweifeln, die bei der Auslegung oder An-
wendung dieses Abkommens auftreten, sowie
zur Beseitigung von Härten auf Grund einer
Doppelbesteuerung bei den Steuern im Sinne
dieses Abkommens in Fällen, die in diesem
Abkommen nicht geregelt sind, werden sich
die obersten Finanzbehörden verständigen.

Artikel 25

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert wer-

den, und zwar schwedischerseits durch Seine
Majestät den König von Schweden mit Zu-
stimmung des Riksdags, österreichischerseits
durch den Bundespräsidenten der Republik
�sterreich. Die Ratifikationsurkunden sollen
so bald wie möglich in Wien ausgetauscht
werden.

(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Aus-

tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Artikel 26

(1) Nach Austausch der Ratifikationsurkun-

den finden die Bestimmungen des Abkom-
mens Anwendung:

a) in �sterreich:
auf die Steuern, die für die Zeit nach dem

31. Dezember 1958 erhoben werden;

b) in Schweden:
auf die staatliche Einkommensteuer und die

allgemeine Gemeindesteuer, die Gegenstand
der Veranlagungen des Kalenderjahres 1960

background image

24

SFS 2006:1480

komst under kalenderåret 1959 eller motsva-
rande räkenskapsår) och senare år;

beträffande kupongskatt å sådan utdelning,

som förfaller till betalning efter den 31 decem-
ber 1958;

beträffande sjömansskatt, som belöper å ti-

den efter den 31 december 1958;

beträffande bevillningsavgifter för särskilda

förmåner och rättigheter, som belöpa å tiden
efter den 31 december 1958;

beträffande statlig förmögenhetsskatt, som

utgår på grund av taxering under kalenderåret
1960 (avseende förmögenhet vid utgången av
kalenderåret 1959) och senare år;

beträffande övriga svenska skatter, som

utgå på grund av taxering under kalenderåret
1960 och senare år.

§ 2. Beträffande skatter, vilka uttagas för ti-

den före tillämpningen av detta avtal, skola
tillämpas de bestämmelser, som på grundval
av ömsesidighet till undvikande av dubbelbe-
skattning överenskommits genom noteväx-
lingen den 19 juli 1951 (kompletterad genom
noteväxlingen den 14 augusti 1956).

Artikel 27

Detta avtal förbliver i kraft, så länge det-

samma icke uppsäges av en av staterna. Envar
av staterna må � med iakttagande av en upp-
sägningstid av sex månader � uppsäga avtalet
att gälla vid slutet av ett kalenderår. I händelse
av sådan uppsägning skall avtalet sista gången
tillämpas:

a) i �sterrike:
beträffande skatter, som uttagas för tiden in-

till den 31 december det kalenderår, till vars
slut avtalet uppsagts (uppsägningsåret);

b) i Sverige:
beträffande statlig inkomstskatt, statlig för-

mögenhetsskatt och allmän kommunalskatt,
som utgå på grund av taxering under kalender-
året efter uppsägningsåret;

(hinsichtlich der Einkünfte des Kalenderjahres
1959 oder des entsprechenden Rechnungsjah-
res) und späterer Kalenderjahre bilden;

auf die Kuponsteuer von Dividenden, die

nach dem 31. Dezember 1958 fällig werden;

auf die Seemannsteuer, die für die Zeit nach

dem 31. Dezember 1958 erhoben wird;

auf die Abgaben auf besondere Vorteile und

Gerechtigkeiten, die für die Zeit nach dem 31.
Dezember 1958 erhoben werden;

auf die staatliche Vermögensteuer, die Ge-

genstand der Veranlagung des Kalenderjahres
1960 (hinsichtlich des Vermögens am Ende
des Kalenderjahres 1959) und späterer Kalen-
derjahre bildet;

auf die sonstigen schwedischen Steuern, die

Gegenstand der Veranlagungen des Kalender-
jahres 1960 und späterer Kalenderjahre bilden.

(2) Für die Steuern, die für die Zeit bis zur

Anwendung der Bestimmungen dieses Ab-
kommens erhoben werden, sind die Bestim-
mungen des durch den Notenwechsel vom 19.
Juli 1951 (ergänzt durch den Notenwechsel
vom 14. August 1956) zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung vereinbarten Gegenseitig-
keitsverhältnisses anzuwenden.

Artikel 27

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange

es nicht von einem der beiden Staaten gekün-
digt worden ist. Jeder Staat kann das Abkom-
men unter Einhaltung einer sechsmonatigen
Frist auf das Ende eines Kalenderjahres kündi-
gen. In diesem Falle wird das Abkommen
letztmals angewendet:

a) in �sterreich:
auf die Steuern, die für die Zeit bis zum 31.

Dezember des Jahres erhoben werden, zu des-
sen Ende die Kündigung erfolgt ist;

b) in Schweden:
auf die staatliche Einkommensteuer, die

staatliche Vermögensteuer und die allge-
meine Gemeindesteuer, die Gegenstand der

background image

25

SFS 2006:1480

beträffande kupongskatt å sådan utdelning,

som förfaller till betalning under uppsägnings-
året;

beträffande sjömansskatt, som belöper å

uppsägningsåret;

beträffande bevillningsavgifter för särskilda

förmåner och rättigheter, som belöpa å upp-
sägningsåret;

beträffande övriga svenska skatter, som

utgå på grund av taxering under kalenderåret
efter uppsägningsåret.

Till bekräftelse härå hava de båda avtalsslu-

tande staternas befullmäktigade ombud under-
tecknat detta avtal och försett detsamma med
sigill.

Som skedde i Stockholm den 14 maj 1959 i

vardera två originalexemplar å svenska och
tyska språken, vilka båda texter äga lika vits-
ord.

�sten Undén

Veranlagungen des Kalenderjahres, das auf
das Kündigungsjahr folgt, bilden;

auf die Kuponsteuer von Dividenden, die

während des Kündigungsjahres fällig werden;

auf die Seemannsteuer, die für das Kündi-

gungsjahr erhoben wird;

auf die Abgaben auf besondere Vorteile und

Gerechtigkeiten, die für das Kündigungsjahr
erhoben werden;

auf die sonstigen schwedischen Steuern, die

Gegenstand der Veranlagungen des Kalender-
jahres, das auf das Kündigungsjahr folgt, bil-
den.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmäch-

tigten der beiden Staaten dieses Abkommen
unerzeichnet und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Stockholm am 14. Mai 1959

in je zweifacher Ausfertigung in deutscher
und schwedischer Sprache, wobei beide Texte
authentisch sind.

Dr. Rudolf Krippl-Redlich-Redensbruck

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.