SFS 1993:1164 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland

SFS 1993_1164 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1164
Utkom från trycket
den 30 november 1993

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Lettland;

utfärdad den 11 november 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatte-
flykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och

Lettland undertecknade den 5 april 1993, skall tillsammans med det proto-
koll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här
i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Lettland, skall sådan inkomst

inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § Den angivna begränsningen i artikel 23 punkt 1 d andra meningen
beträffande inkomster erhållna från tredje stat skall inte gälla.

5 § Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhål-
landet mellan Sverige och Lettland, nämligen

— lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Sovjetunionen,

— kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige

och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
och deras anställda,

— kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige

och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1992/93:252, bet. 1993/94:SkU2, rskr. 1993/94:4.

2895

background image

SFS 1993:1164

Bilaga
(Översättning)

CONVENTION BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND THE
REPUBLIC OF LATVIA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND ON CAPITAL

The Government of the Kingdom of Sweden

and the Government of the Republic of Lat-
via, desiring to conclude a Convention for the
avoidance of double taxation and the preven-
tion of fiscal evasion with respect to taxes on
income and on capital, have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the Convention

shall apply are:

a) in Sweden:

(i) the State income tax (den statliga

inkomstskatten), including the
sailors’ tax (sjömansskatten) and
the coupon tax (kupongskatten);

(ii) the real estate tax (den statliga

fastighetsskatten);

(iii) the special income tax for non-

residents (den särskilda inkomst-
skatten för utomlands bosatta);

(iv) the special income tax for non-

resident artistes and athletes
(den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta artister
m.fl.); and

2896

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH REPUBLIKEN LETTLAND
FÖR ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING OCH
FÖRHINDRA SKATTEFLYKT
BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

OCH PÅ FÖRMÖGENHET

Konungariket Sveriges regering och Republi-
ken Lettlands regering, som önskar ingå ett

avtal för att undvika dubbelbeskattning och
förhindra skatteflykt beträffande skatter på in-
komst och på förmögenhet, har kommit över-

ens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-

talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter på

vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö-

mansskatten och kupongskatten
däri inbegripna,

2) den statliga fastighetsskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta artister m. fl.,
och

background image

SFS 1993:1164

(v) the communal income tax (den

kommunala inkomstskatten);

(hereinafter referred to as ”Swedish
tax”);

b) in Latvia:

(i) the profits tax (pelnas nodoklis);
(ii) the personal income tax (iedzivo-

taju ienakuma nodoklis); and

(iii) the property tax (ipasuma no-

doklis);

(hereinafter referred to as ”Latvian
tax”).

2. Where a new tax on income or on capital is
introduced in a Contracting State after the

date of signature of the Convention, the Con-
vention shall apply also to such tax. The com-
petent authorities of the Contracting States
shall by mutual agreement determine whether

a tax which is introduced in either Contracting
State is one to which the Convention shall ap-
ply according to the preceding sentence.

3. The Convention shall apply also to any
taxes, being identical with or substantially si-
milar to those mentioned or referred to in pa-
ragraphs 1 and 2, which are imposed after the
date of signature of the Convention in addition
to, or in place of, the taxes to which the Con-
vention applies by virtue of those paragraphs.
The competent authorities of the Contracting
States shall notify each other of any significant

changes which have been made in their respec-
tive taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless

the context otherwise requires:

5) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda ”svensk

skatt”);

b) i Lettland:

1) vinstskatten,

2) skatten för fysiska personer, och

3) egendomsskatten

(i det följande benämnda ”lettisk
skatt”).

2. Avtalet tillämpas även beträffande nya
skatter på inkomst och på förmögenhet, som
efter undertecknandet av detta avtal införs i en
avtalsslutande stat. De behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna skall genom
ömsesidig överenskommelse besluta huruvida
en skatt som införs i någon av de avtalsslu-
tande staterna är en sådan skatt som avtalet
skall tillämpas på i enlighet med vad som anges
i föregående mening.

3. Avtalet tillämpas även på skatter av samma
eller i huvudsak likartat slag, som efter under-
tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punk-
terna 1 och 2. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna skall meddela var-
andra de väsentliga ändringar som vidtagits i
respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

2897

background image

SFS 1993:1164

a) the term ”Sweden” means the King-

dom of Sweden and, when used in a
geographical sense, includes the na-
tional territory, the territorial sea of
Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-

dance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;

b) the term ”Latvia” means the Republic

of Latvia and, when used in the geo-
graphic sense, means the territory of
Latvia and any other area adjacent to
the territorial waters of Latvia within
which under the laws of Latvia and in
accordance with international law, the
rights of Latvia may be exercised with
respect to the sea bed and its sub-soil
and their natural resources;

c) the term ”person” includes an indivi-

dual, a company and any other body
of persons;

d) the term ”company” means any body

corporate or any entity which is trea-
ted as a body corporate for tax purpo-
ses;

e) the terms ”enterprise of a Contracting

State” and ”enterprise of the other
Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident
of a Contracting State and an enter-
prise carried on by a resident of the
other Contracting State;

f) the term ”national” means:

(i) any individual possessing the na-

tionality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or

association deriving its status as
such from the laws in force in a
Contracting State;

g) the term ”international traffic” means

any transport by a ship or aircraft ope-

2898

a) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sve-

rige och innefattar, när uttrycket an-
vänds i geografisk betydelse, Sveriges
territorium, Sveriges territorialvatten

och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med

folkrättens regler, utövar suveräna
rättigheter eller jurisdiktion;

b) ”Lettland” åsyftar Republiken Lett-

land och innefattar, när uttrycket an-
vänds i geografisk betydelse, Lett-
lands territorium och varje annat an-

gränsande område till Lettlands terri-
torialvatten över vilket Lettland, i
överensstämmelse med lettisk lag och
folkrättens regler, äger utöva sina rät-
tigheter beträffande havsbotten, den-
nas underlag och naturtillgångar;

c) ”person” inbegriper fysisk person, bo-

lag och annan personsammanslutning;

d) ”bolag” åsyftar juridisk person eller

annan som vid beskattningen behand-
las såsom juridisk person;

e) ”företag i en avtalsslutande stat” och

”företag i den andra avtalsslutande

staten” åsyftar företag som bedrivs av
person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat respektive företag som be-
drivs av person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten;

f) ”medborgare” åsyftar:

1) fysisk person som har medbor-

garskap i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag

och annan sammanslutning som
bildats enligt den lagstiftning
som gäller i en avtalsslutande
stat;

g) ”internationell trafik” åsyftar trans-

port med skepp eller luftfartyg som

background image

SFS 1993:1164

rated by an enterprise of a Contrac-
ting State, except when the ship or
aircraft is operated solely between

places in the other Contracting State;

h) the term ”competent authority”

means:
(i) in Sweden, the Minister of Fi-

nance, his authorised representa-
tive or the authority which is des-
ignated as a competent authority

for the purposes of this Conven-
tion;

(ii) in Latvia, the Minister of Econo-

mic Reforms and the Head of
State Finance Inspectorate or
their authorised representatives.

2. As regards the application of the Conven-
tion by a Contracting State any term not defi-
ned therein shall, unless the context otherwise

requires, have the meaning which it has under

the law of that State concerning the taxes to
which the Convention applies.

Article 4

Residence

1. For the purposes of this Convention, the

term ”resident of a Contracting State” means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domi-

cile, residence, place of management, place of
incorporation or any other criterion of a simi-
lar nature. The term also includes a Contrac-
ting State itself, a political subdivision, a local
authority and a statutory body thereof. The
term does not include any person who is liable
to tax in that State in respect only of income
from sources in that State or capital situated
therein.

2. Where by reason of the provisions of para-
graph 1 an individual is a resident of both

används av företag i en avtalsslutande
stat utom då skeppet eller luftfartyget
används uteslutande mellan platser i

den andra avtalsslutande staten;

h) ”behörig myndighet” åsyftar:

1) i Sverige, finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras
att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

2) i Lettland, ministern för ekono-

miska reformer och chefen för
det statliga finansinspektoratet
eller deras befullmäktigade om-
bud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet
anses, såvida inte sammanhanget föranleder
annat, varje uttryck som inte definierats i avta-
let ha den betydelse som uttrycket har enligt
den statens lagstiftning i fråga om sådana skat-
ter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket ”person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat” person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning,
plats för bolags bildande eller annan liknande

omständighet. Uttrycket inbegriper också sta-
ten själv, politisk underavdelning, lokal myn-
dighet och offentligrättsligt organ. Uttrycket
inbegriper inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från källa i
denna stat eller för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande

2899

background image

SFS 1993:1164

Contracting States, then his status shall be de-
termined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent
home available to him; if he has a per-
manent home available to him in both
States, he shall be deemed to be a resi-
dent of the State with which his perso-
nal and economic relations are closer

(centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre

of vital interests cannot be determi-
ned, or if he has not a permanent
home available to him in either State,
he shall be deemed to be a resident of
the State in which he has an habitual
abode;

c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall
be deemed to be a resident of the
State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent autho-
rities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agree-
ment.

3. Where by reason of the provisions of para-
graph 1 a person other than an individual is a

resident of both Contracting States, the com-
petent authorities of the Contracting States
shall endeavour to settle the question by mu-
tual agreement and determine the mode of ap-

plication of the Convention to such person. In
the absence of such agreement, for the purpo-

ses of the Convention, the person shall in each
Contracting State be deemed not to be a resi-
dent of the other Contracting State.

2900

staterna, bestäms hans hemvist på följande
sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står
till hans förfogande. Om han har en
sådan bostad i båda staterna, anses
han ha hemvist i den stat med vilken
hans personliga och ekonomiska för-
bindelser är starkast (centrum för lev-

nadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsin-
tressen eller om han inte i någondera
staten har en bostad som stadigva-
rande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist i den stat där han sta-
digvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas sta-
digvarande i någon av dem, anses han
ha hemvist i den stat där han är med-
borgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i nå-
gon av dem, skall de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna
avgöra frågan genom ömsesidig över-
enskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga
myndigheterna söka avgöra frågan genom öm-
sesidig överenskommelse och bestämma avta-
lets tillämplighet på sådan person. I avsaknad
av överenskommelse mellan de behöriga myn-
digheterna skall sådan person, vid tillämpning
av avtalet, inte av någon av de avtalsslutande
staterna anses ha hemvist i den andra avtals-
slutande staten.

background image

SFS 1993:1164

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term ”permanent establishment” means a
fixed place of business through which the busi-
ness of an enterprise is wholly or partly carried
on.

2. The term ”permanent establishment” in-
cludes especially:

a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop; and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natu-
ral resources.

3. A building site, a construction, assembly or
installation project or a supervisory or consul-
tancy activity connected therewith constitutes
a permanent establishment only if such site,
project or activity lasts for a period of more

than six months.

4. Notwithstanding the preceding provisions
of this ArtiVCL e, the term ”permanent establish-
ment” shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage, display or delivery of
goods or merchandise belonging to
the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of storage,
display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of proces-
sing by another enterprise;

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar sär-
skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott

eller annan plats för utvinning av na-
turtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monte-
rings- eller installationsverksamhet eller verk-
samhet som består av övervakning eller råd-
givning i anslutning därtill utgör fast driftställe
endast om verksamheten pågår under en tid-
rymd som överstiger sex månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe”
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring, utställning eller ut-
lämnande av företaget tillhöriga va-
ror,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring, ut-
ställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning
eller förädling genom annat företags
försorg,

2901

background image

SFS 1993:1164

d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of
purchasing goods or merchandise or
of collecting information, for the
enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of car-
rying on, for the enterprise, any other
activity of a preparatory or auxiliary
character;

f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of
activities mentioned in sub-para-
graphs a) to e), provided that the
overall activity of the fixed place of
business resulting from this combina-
tion is of a preparatory or auxiliary
character.

5. Notwithstanding the provisions of para-
graphs 1 and 2, where a person - other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 6 applies - is acting on behalf of an
enterprise and has, and habitually exercises, in
a Contracting State an authority to conclude
contracts in the name of the enterprise, that
enterprise shall be deemed to have a perma-
nent establishment in that State in respect of

any activities which that person undertakes for
the enterprise, unless the activities of such per-
son are limited to those mentioned in para-
graph 4 which, if exercised through a fixed
place of business, would not make this fixed
place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have
a permanent establishment in a Contracting

State merely because it carries on business in
that State through a broker, general commis-
sion agent or any other agent of an indepen-

2902

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för in-
köp av varor eller inhämtande av upp-
lysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att
för företaget bedriva annan verksam-
het av förberedande eller biträdande
art,

f) innehavet av en stadigvarande plats

för affärsverksamhet uteslutande för
att kombinera verksamheter som an-
ges i punkterna a - e , under förutsätt-
ning att hela verksamheten som be-
drivs från den stadigvarande platsen
för affärsverksamhet på grund av
denna kombination är av förbere-
dande eller biträdande art.

5. Om en person - som inte är sådan obe-
roende representant på vilken punkt 6 tilläm-
pas - är verksam för ett företag samt i en av-
talsslutande stat har och där regelmässigt an-
vänder fullmakt att sluta avtal i företagets
namn, anses detta företag - utan hinder av be-
stämmelserna i punkterna 1 och 2 - ha fast
driftställe i denna stat beträffande varje verk-
samhet som denna person bedriver för företa-
get. Detta gäller dock inte om den verksamhet
som denna person bedriver är begränsad till
sådan som anges i punkt 4 och som - om den

bedrevs från en stadigvarande plats för affärs-
verksamhet - inte skulle göra denna stadigva-
rande plats för affärsverksamhet till fast drift-
ställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en av-
talsslutande stat endast på den grund att före-
taget bedriver affärsverksamhet i denna stat
genom förmedling av mäklare, kommissionär
eller annan oberoende representant, under

background image

SFS 1993:1164

dent status, provided that such persons are ac-
ting in the ordinary course of their business.
However, when the activities of such an agent

are devoted wholly or almost wholly on behalf
of that enterprise, he will not be considered an
agent of an independent status within the mea-
ning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident
of a Contracting State controls or is controlled
by a company which is a resident of the other
Contracting State, or which carries on business
in that other State (whether through a perma-
nent establishment or otherwise), shall not of
itself constitute either company a permanent
establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contrac-

ting State from immovable property (including
income from agriculture or forestry) situated
in the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. The term ”immovable property” shall have
the meaning which it has under the law of the
Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable pro-
perty, livestock and equipment used in agricul-

ture and forestry, rights to which the provi-
sions of general law respecting landed pro-
perty apply, buildings, any option or similar

right in respect of immovable property, usu-
fruct of immovable property and rights to va-
riable or fixed payments as consideration for
the working of, or the right to work, mineral

deposits, sources and other natural resources.
Ships, boats and aircraft shall not be regarded
as immovable property.

förutsättning att sådan person därvid bedriver
sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan re-
presentant bedriver sin verksamhet uteslu-
tande eller nästan uteslutande för det företa-
gets räkning, anses han emellertid inte såsom
sådan oberoende representant som avses i
denna punkt.

7. Den omständigheten att ett bolag med
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den

andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den bety-
delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är be-
lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe-

hör till fast egendom, levande och döda inven-
tarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, option eller
liknande rättighet att förvärva fast egendom,
nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till
föränderliga eller fasta ersättningar för nytt-
jandet av eller rätten att nyttja mineralföre-
komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp,
båtar och luftfartyg anses inte vara fast egen-
dom.

2903

background image

SFS 1993:1164

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to
income derived from the direct use, letting, or
use in any other form of immovable property,
as well as income from the alienation of immo-
vable property.

4. Where the ownership of shares or other
corporate rights in a company entitles the ow-
ner of such shares or corporate rights to the en-
joyment of immovable property held by the
company, the income from the direct use, let-
ting, or use in any other form of such right to
enjoyment may be taxed in the Contracting
State in which the immovable property is si-
tuated.

5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall
also apply to the income from immovable pro-
perty of an enterprise and to income from im-
movable property used for the performance of
independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contrac-

ting State shall be taxable only in that State un-
less the enterprise carries on business in the ot-

her Contracting State through a permanent es-
tablishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to:

a) that permanent establishment; or
b) sales in that other State of goods or

merchandise of the same or similar
kind as those sold through that perma-
nent establishment; or

c) other business activities carried on in

that other State of the same or similar
kind as those effected through that
permanent establishment.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-
komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom samt inkomst från för-
säljning av fast egendom.

4. Om innehav av aktier eller andra andelar i
bolag berättigar innehavaren av aktierna eller
andelarna att nyttja bolaget tillhörig fast egen-
dom, får inkomst, som förvärvas genom ome-
delbart nyttjande, genom uthyrning eller an-
nan användning av sådan nyttjanderätt, be-
skattas i den avtalsslutande stat där den fasta

egendomen är belägen.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm-
pas även på inkomst av fast egendom som till-
hör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtals-

slutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver

rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men en-
dast så stor del därav som är hänförlig till:

a) det fasta driftstället; eller
b) försäljning i denna andra stat av varor

av samma eller liknande slag som de
som säljs genom det fasta driftstället;
eller

c) annan affärsverksamhet i denna andra

stat av samma eller liknande slag som
den som bedrivs genom det fasta drift-
stället.

2904

background image

SFS 1993:1164

The provisions of sub-paragraphs b) and c)
shall not apply if the enterprise shows that
such sales or activities could not reasonably
have been undertaken by that permanent es-
tablishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,
where an enterprise of a Contracting State car-
ries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State
be attributed to that permanent establishment

the profits which it might be expected to make
if it were a distinct and separate enterprise en-
gaged in the same or similar activities under
the same or similar conditions and dealing

wholly independently with the enterprise of
which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent
establishment, there shall be allowed as de-
ductions expenses which are incurred for the
purposes of the permanent establishment, in-
cluding executive and general administrative

expenses so incurred, whether in the State in
which the permanent establishment is situated
or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Con-
tracting State to determine the profits to be at-
tributed to a permanent establishment on the
basis of an apportionment of the total profits
of the enterprise to its various parts, nothing
in paragraph 2 shall preclude that Contracting
State from determining the profits to be taxed
by such an apportionment as may be custo-
mary. The method of apportionment adopted
shall, however, be such that the result shall be
in accordance with the principles contained in
this Article.

5. No profits shall be attributed to a perma-
nent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

Bestämmelserna i b och c tillämpas inte om
företaget visar att sådan försäljning eller verk-
samhet inte rimligen hade kunnat bedrivas av
det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe hänförs, om inte be-
stämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett
fristående företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat affä-

rer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-
komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftstället, härunder in-
begripna utgifter för företagets ledning och all-
männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp-
kommit i den stat där det fasta driftstället är
beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast drift-
ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm-
mas på grundval av en fördelning av företagets
hela inkomst på de olika delarna av företaget,
hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i
denna avtalsslutande stat den skattepliktiga
inkomsten bestäms genom sådant förfarande.
Den fördelningsmetod som används skall dock
vara sådan att resultatet överensstämmer med
principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en-
dast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företa-
get.

2905

background image

SFS 1993:1164

6. For the purposes of the preceding para-
graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income
which are dealt with separately in other Artic-
les of this Convention, then the provisions of
those Artides shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in
that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also ap-
ply to profits from the participation in a pool,

a joint business, or an international operating
agency.

3. Whenever companies from different count-
ries have agreed to carry on an air transporta-
tion business together in the form of a consor-
tium, the provisions of paragraphs 1 and 2
shall apply only to such part of the profits of
the consortium as relates to the participation
held in that consortium by a company that is a
resident of a Contracting State.

Article 9

Associated enterprises

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in
the management, control or capital of
an enterprise of the other Contracting
State, or

2906

6. Vid tillämpningen av föregående punkter
bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta

driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föran-
leder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som
behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-

tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en

avtalsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik, be-
skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på
inkomst som förvärvas genom deltagande i en
pool, ett gemensamt företag eller en interna-
tionell driftsorganisation.

3. När bolag från olika länder har överens-
kommit att bedriva internationell luftfart i
konsortium, tillämpas bestämmelserna i punkt

1 och 2 beträffande inkomst som förvärvas av

luftfartskonsortiet endast i fråga om den del av
inkomsten som motsvarar den andel i konsor-
tiet som innehas av bolag med hemvist i en av-
talsslutande stat.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat di-

rekt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av ett företag i den
andra avtalsslutande staten eller äger
del i detta företags kapital, eller

background image

SFS 1993:1164

b) the same persons participate directly

or indirectly in the management, con-
trol or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of
the other Contracting State,

and in either case conditions are made or im-
posed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State - and
taxes accordingly - profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the pro-
fits so included are by the first-mentioned
State claimed to be profits which would have
accrued to the enterprise of the first-mentio-
ned State if the conditions made between the
two enterprises had been those which would
have been made between independent enter-
prises, then that other State shall make an ap-
propriate adjustment to the amount of tax
charged therein on those profits, where that
other State considers the adjustment justified.
In determining such adjustment, due regard

shall be had to the other provisions of this
Convention and the competent authorities of
the Contracting States shall if necessary con-
sult each other.

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av
såväl ett företag i en avtalsslutande
stat som ett företag i den andra avtals-
slutande staten eller äger del i båda
dessa företags kapital, iakttas föl-
jande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-
bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker frän dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat inräknar i in-
komsten för ett företag i denna stat och i över-
ensstämmelse därmed beskattar inkomst för
vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat samt den

sålunda inräknade inkomsten enligt den först-
nämnda staten är sådan som skulle ha tillkom-
mit företaget i denna stat om de villkor som av-
talats mellan företagen hade varit sådana som
skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, skall denna andra stat, om den
anser att det är berättigat att inkomsten inräk-
nats på angivet sätt, genomföra vederbörlig ju-
stering av det skattebelopp som påförts för in-
komsten i denna stat. Vid sådan justering iakt-
tas övriga bestämmelser i detta avtal och de
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna skall vid behov överlägga med var-

andra.

2907

background image

SFS 1993:1164

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a re-

sident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, such dividends may also be taxed
in the Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident and accor-
ding to the laws of that State, but if the reci-
pient is the beneficial owner of the dividends
the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a
company (other than a partnership)
which holds directly at least 25 per
cent of the capital of the company
paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting
States may by mutual agreement settle the
mode of application of these limitations.

The provisions of this paragraph shall not af-
fect the taxation of the company in respect of
the profits out of which the dividends are paid.

3. The term ”dividends” as used in this Article
means income from shares, or other rights, not
being debt-claims, participating in profits, as
well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat-
ment as income from shares by the laws of the
State of which the company making the distri-
bution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
not apply if the beneficial owner of the divi-
dends, being a resident of a Contracting State,

2908

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i
den avtalsslutande stat där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen
i denna stat, men om mottagaren har rätt till
utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobe-

lopp, om den som har rätt till utdel-
ningen är ett bolag (med undantag för
handelsbolag), som direkt innehar
minst 25 procent av det utbetalande
bolagets kapital,

b) 15 procent av utdelningens bruttobe-

lopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna får träffa ömsesidig överens-
kommelse om sättet att genomföra dessa be-

gränsningar.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bo-
lagets beskattning för den vinst av vilken ut-
delningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna
artikel inkomst av aktier eller andra rättighe-
ter som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av ak-
tier.

4. Bestämmelserna i punkt 1 och 2 tillämpas
inte, om den som har rätt till utdelningen har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver

background image

SFS 1993:1164

carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the divi-
dends is a resident, through a permanent es-
tablishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the hol-
ding in respect of which the dividends are paid
is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a
Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such di-
vidends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively con-
nected with a permanent establishment or a
fixed base situated in that other State, nor sub-
ject the company’s undistributed profits to a
tax on the company’s undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or in-
come arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and
paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed
in the Contracting State in which it arises and
according to the laws of that State, but if the
recipient is the beneficial owner of the interest
the tax so charged shall not exceed 10 per cent

of the gross amount of the interest.

rörelse i den andra avtalsslutande staten, där
bolaget som betalar utdelningen har hemvist,
från där beläget fast driftställe eller utövar
självständig yrkesverksamhet i denna andra

stat från där belägen stadigvarande anordning,
samt den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna

i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget betalar, utom
i den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas

äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,
och ej heller beskatta bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke utde-
lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst
som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den
avtalsslutande stat från vilken den härrör, en-
ligt lagstiftningen i denna stat, men om motta-
garen har rätt till räntan får skatten inte över-
stiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

2909

background image

SFS 1993:1164

The competent authorities of the Contracting

States may by mutual agreement settle the

mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of para-
graphs 1 and 2,

a) interest arising in Latvia shall be ex-

empt from Latvian tax if the interest is
paid to:
(i) the State of Sweden, a political

subdivision, a local authority or a
statutory body thereof;

(ii) the Central Bank of Sweden;
(iii) SWEDECORP; or
(iv) any other institution, similar to

that mentioned in subdivision
(iii), as may be agreed from time
to time between the competent
authorities of the Contracting
States;

b) interest arising in Sweden shall be ex-

empt from Swedish tax if the interest
is paid to:
(i) the State of Latvia, a political

subdivision, a local authority or a
statutory body thereof;

(ii) the Bank of Latvia;
(iii) any organisation established in

the State of Latvia after the date
of signature of this Convention
and which is of a similar nature as
any organisation established in .
Sweden and referred to in sub-
paragraph a) (iii) (the competent
authorities of the Contracting
States shall by mutual agreement
determine whether such organi-
sations are of a similar nature);

or

(iv) any institution similar to any of

those referred to in sub-para-
graph a) (iv), as may be agreed

2910

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna får träffa ömsesidig överens-
kommelse om sättet att genomföra denna be-
gränsning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
och 2 skall,

a) ränta som härrör från Lettland undan-

tas från lettisk skatt om räntan beta-
las till:
(i) svenska staten, dess politiska un-

deravdelning, lokala myndighet
eller offentligrättsliga organ;

(ii) Sveriges Riksbank;
(iii) SWEDECORP; eller

(iv) annan institution liknande den

som angetts under (iii) som de
avtalsslutande staternas behöriga
myndigheter från tid till annan
kommer överens om;

b) ränta som härrör från Sverige undan-

tas från svensk skatt om räntan betalas
till:
(i) lettiska staten, dess politiska un-

deravdelning, lokala myndighet
eller offentligrättsliga organ;

(ii) Lettlands Riksbank;
(iii) annan organisation som efter un-

dertecknandet av detta avtal bil-
das i Lettland och som är likartad
med sådan organisation som bil-
dats i Sverige och som anges i a
(iii) (de behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskom-
melse avgöra om sådan organisa-
tion är likartad); eller

(iv) annan institution liknande sådan

som angetts under a (iv) som de
avtalsslutande staternas behöriga

background image

SFS 1993:1164

from time to time between the
competent authorities of the
Contracting States;

c) interest arising in a Contracting State

on a loan guaranteed by any of the bo-
dies mentioned or referred to in sub-
paragraph a) or sub-paragraph b) and
paid to a resident of the other Con-
tracting State shall be taxable only in
that other State;

d) interest arising in a Contracting State

shall be taxable only in the other
Contracting State if:
(i) the recipient is a resident of that

other State; and

(ii) such recipient is an enterprise of

that other State and is the benefi-
cial owner of the interest; and

(iii) the interest is paid with respect to

indebtedness arising on the sale
on credit, by that enterprise, of
any merchandise or industrial,
commercial or scientific equip-
ment to an enterprise of the first-

mentiond State, except where
the sale or indebtedness is bet-
ween related persons.

4. The term ”interest” as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage, and in
particular, income from government securities

and income from bonds or debentures, inclu-
ding premiums and prizes attaching to such se-
curities, bonds or debentures. Penalty charges
for late payment shall not be regarded as inte-
rest for the purpose of this Article.

myndigheter från tid till annan
kommer överens om;

c) ränta som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten med anledning av ett lån
som garanteras av organ som anges i a
eller b beskattas endast i denna andra
stat;

d) ränta som härrör från en avtalsslu-

tande stat beskattas endast i den andra
avtalsslutande staten om:
(i) mottagaren har hemvist i den

andra avtalsslutande staten; och

(ii) mottagaren är ett företag i den

andra avtalsslutande staten som
har rätt till räntan; samt

(iii) räntan betalas med anledning av

skuld som uppkommit vid detta
företags försäljning på kredit av
varor eller industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig utrustning
till ett företag i den förstnämnda
staten utom i fall då försälj-
ningen sker mellan närstående
personer eller fordran uppkom-
mer mellan närstående personer.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna arti-
kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt in-
komst av värdepapper, som utfärdats av sta-
ten, och inkomst av obligationer eller deben-
tures, däri inbegripna agiobelopp och vinster
som hänför sig till sådana värdepapper, obliga-
tioner eller debentures. Straffavgift på grund
av sen betalning anses inte som ränta vid till-
lämpningen av denna artikel.

2911

background image

SFS 1993:1164

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
not apply if the beneficial owner of the inte-
rest, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent per-
sonal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of which
the interest is paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed

base. In such case the provisions of Article 7
or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Con-
tracting State when the payer is a resident of
that State. Where, however, the person paying
the interest, whether he is a resident of a Con-
tracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment or a fixed base in
connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent es-
tablishment or fixed base, then such interest
shall be deemed to arise in the State in which
the permanent establishment or fixed base is

situated.

7. Where, by reason of a special relationship
between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to
the debt-claim for which it is paid, exceeds the

amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of
this Artide shall apply only to the last-mentio-

ned amount. In such case, the excess part of
the payments shall remain taxable according
to the laws of each Contracting State, due re-
gard being had to the other provisions of this
Convention.

2912

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till räntan har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken räntan härrör, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-

stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande
stat om utbetalaren är person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som be-
talar räntan, antingen han har hemvist i en av-
talsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande
stat har fast driftställe eller stadigvarande an-
ordning i samband med vilken den skuld upp-

kommit för vilken räntan betalas, och räntan
belastar det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen, anses räntan härröra från
den stat där det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till räntan
eller mellan dem båda och annan person rän-
tebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga be-
stämmelser i detta avtal.

background image

SFS 1993:1164

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed
in the Contracting State in which they arise

and according to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial owner of the
royalties, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of

royalties paid for the use of industrial,
commercial or scientific equipment;

b) 10 per cent of the gross amount of the

royalties in all other cases.

The competent authorities of the Contracting

States may by mutual agreement settle the
mode of application of these limitations.

3. The term ”royalties” as used in this Article
means payments of any kind received as a con-
sideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films, and films
or tapes for television or radio broadcasting,

any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for the use of, or
the right to use, industrial, commercial, or

scientific equipment, or for information con-
cerning industrial, commercial or scientific ex-
perience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
not apply if the beneficial owner of the royal-
ties, being a resident of a Contracting State,

carries on business in the other Contracting

92-SFS 1993

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i
den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot-
tagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte
överstiga:

a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp

om royaltyn avser betalning för nytt-
jandet av industriell, kommersiell el-
ler vetenskaplig utrustning;

b) 10 procent av royaltyns bruttobelopp i

övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna får träffa ömsesidig överens-
kommelse om sättet att genomföra dessa be-
gränsningar.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna ar-
tikel varje slags betalning som tas emot såsom
ersättning för nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt el-
ler vetenskapligt verk, häri inbegripet biograf-
film och film eller band för radio- eller televi-
sionsutsändning, patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hem-

lig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av
eller för rätten att nyttja industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig utrustning eller för upp-
lysning om erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till royaltyn har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från

2913

background image

SFS 1993:1164

State in which the royalties arise, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent per-
sonal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of

which the royalties are paid is effectively con-
nected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Ar-
ticle 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a
Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person
paying the royalties, whether he is a resident
of a Contracting State or not, has in a Contrac-
ting State a permanent establishment or a
fixed base in connection with which the liabi-
lity to pay the royalties was incurred, and such
royalties are borne by such permanent estab-
lishment or fixed base, then such royalties
shall be deemed to arise in the State in which
the permanent establishment or fixed base is
situated.

6. Where, by reason of a special relationship
between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Artide shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each Contrac-
ting State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

7. If in any convention for the avoidance of
double taxation concluded by Latvia with a
third State, being a member of the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Develop-

2914

vilken royaltyn härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen. I så-

dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-
tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den per-
son som betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta-
digvarande anordning i samband varmed skyl-
digheten att betala royaltyn uppkommit, och
royaltyn belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses royaltyn
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till royal-
tyn eller mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-

jande, den rätt eller den upplysning för vilken
royaltyn betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana förbindel-
ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-

ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

7. Om Lettland i ett avtal för att undvika dub-
belbeskattning med tredje stat, som vid tid-
punkten för undertecknandet av detta avtal är
medlem i Organisationen för ekonomiskt sam-

background image

SFS 1993:1164

ment (OECD) at the date of signature of this
Convention, Latvia after that date would ag-
ree to exclude any kind of rights or property

from the definition contained in paragraph 3
of this Article or exempt royalties arising in
Latvia from Latvian tax on royalties or to limit
the rates of tax provided in paragraph 2, such
definition or exemption or lower rate shall au-
tomatically apply as if it had been specified in
paragraph 3 or paragraph 2, respectively.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contrac-

ting State from the alienation of immovable
property referred to in paragraph 2 of Article
6 and situated in the other Contracting State or
shares in a company the assets of which consist
mainly of such property may be taxed in that
other State.

2. Gains from the alienation of movable pro-
perty forming part of the business property of
a permanent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable property per-

taining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing indepen-
dent personal services, including such gains

from the alienation of such a permanent estab-
lishment (alone or with the whole enterprise)
or of such fixed base, may be taxed in that
other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Cont-
racting State from the alienation of ships or
aircraft operated in international traffic or mo-

vable property pertaining to the operation of
such ships or aircraft, shall be taxable only in
that State.

arbete och utveckling (OECD), efter nämnda
tidpunkt överenskommer att undanta någon
rättighet eller tillgång från definitionen i punkt

3 i denna artikel eller att undanta royalty som
härrör från Lettland från lettisk skatt eller att
begränsa de skattesatser som anges i punkt 2,
skall denna definition av royalty, denna skat-
tebefrielse eller lägre skattesats tillämpas au-
tomatiskt som om detta hade föreskrivits i
punkt 3 eller 2.

Artikel 13

Realisations vinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av sådan fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2 och som är belägen i den andra avtals-
slutande staten eller vinst vid överlåtelse av
andelar i ett bolag vars tillgångar huvudsakli-

gen består av sådan egendom, får beskattas i
denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-
dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i
fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu-
tande stat har i den andra avtalsslutande sta-
ten, eller av lös egendom, hänförlig till stadig-
varande anordning för att utöva självständig
yrkesverksamhet, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna andra
stat. Detsamma gäller vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller

tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av skepp el-
ler luftfartyg som används i internationell tra-

fik eller av lös egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i denna stat.

2915

background image

SFS 1993:1164

4. Gains from the alienation of any property
other than that referred to in the preceding pa-
ragraphs of this Article, shall be taxable only
in the Contracting State of which the alienator
is a resident.

5. With respect to gains derived by an air
transport consortium formed by companies
from different countries, the provisions of pa-
ragraph 3 shall apply only to such part of the
gains as relate to the participation held in that
consortium by a company that is a resident of
a Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of para-
graph 4, gains from the alienation of any pro-
perty derived by an individual who has been a
resident of a Contracting State and who has
become a resident of the other Contracting
State, may be taxed in the first-mentioned
State if the alienation of the property occurs at
any time during the ten years following the
date on which the individual has ceased to be
a resident of the first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a

resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in
that State unless he has a fixed base regularly

available to him in the other Contracting State
for the purpose of performing his activities. If
he has such a fixed base, the income may be
taxed in that other State, but only so much of
the income as is attributable to that fixed base.
For this purpose, where an individual who is a
resident of a Contracting State stays in the
other Contracting State for a period or periods
exceeding in the aggregate 183 days in any
twelve-month period commencing or ending

2916

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan
egendom än sådan som avses i föregående
punkter i denna artikel beskattas endast i den
avtalsslutande stat där överlåtaren har hem-
vist.

5. Beträffande vinst som förvärvas av
luftfartskonsortium bestående av bolag från
olika länder tillämpas bestämmelserna i punkt
3 endast i fråga om den del av vinsten som
motsvarar den andel av konsortiet som inne-
has av bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4
får vinst, som fysisk person som har haft hem-
vist i en avtalsslutande stat och som erhållit
hemvist i den andra avtalsslutande staten för-
värvar på grund av överlåtelse av egendom,
beskattas i den förstnämnda staten om överlå-
telsen av egendomen sker vid något tillfälle
under en tioårsperiod efter det datum då den
fysiska personen upphört att ha hemvist i den
förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut-
öva fritt yrke eller annan självständig verk-
samhet, beskattas endast i denna stat om han
inte i den andra avtalsslutande staten har en
stadigvarande anordning som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verksam-

heten. Om han har en sådan stadigvarande an-
ordning, får inkomsten beskattas i denna
andra stat men endast så stor del av den som är
hänförlig till denna stadigvarande anordning.
Fysisk person som har hemvist i en avtalsslu-
tande stat och som vistas i den andra avtalsslu-
tande staten under tidrymd eller tidrymder

som sammanlagt överstiger 183 dagar under

background image

SFS 1993:1164

in the tax year concerned, he shall be deemed
to have a fixed base regularly available to him
in that other State and the income that is deri-
ved from his activities referred to above that
are performed in that other State shall be attri-
butable to that fixed base.

2. The term ”professional services” includes
especially independent scientific, literary, ar-
tistic, educational or teaching activities as well
as the independent activities of physicians,
lawyers, engineers, architects, dentists and ac-
countants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18

and 19, salaries, wages and other similar remu-
neration derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment shall be
taxable only in that State unless the employ-
ment is exercised in the other Contracting
State. If the employment is so exercised, such
remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-
graph 1, remuneration derived by a resident of

a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned

State if:

a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not ex-
ceeding in the aggregate 183 days in
any twelve-month period commen-
cing or ending in the tax year concer-
ned, and

b) the remuneration is paid by, or on be-

half of, an employer who is not a resi-
dent of the other State, and

en tolvmånadersperiod, som börjar eller slutar
under beskattningsåret i fråga, skall anses ha
en stadigvarande anordning som regelmässigt
står till hans förfogande i denna andra stat och
den inkomst som uppbärs från verksamhet be-
driven i denna andra stat skall hänföras till den
stadigvarande anordningen.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt
självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-
kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,18

och 19 föranleder annat, beskattas lön och an-
nan liknande ersättning som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte ar-
betet utförs i den andra avtalsslutande staten.
Om arbetet utförs i denna andra stat, får er-
sättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
beskattas ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, en-
dast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten

under tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt inte överstiger 183 dagar
under en tolvmånadersperiod som
börjar eller slutar under beskattnings-
året i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare

som inte har hemvist i den andra sta-
ten eller på dennes vägnar, samt

2917

background image

SFS 1993:1164

c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed
base which the employer has in the
other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions
of this Article, remuneration derived in re-
spect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by a resident of a Contracting State, may be
taxed in that State.

4. Where a resident of a Contracting State de-
rives remuneration in respect of an employ-
ment exercised aboard an aircraft operated in
international traffic by an air transport consor-
tium formed by companies from different
countries including a company that is a resi-
dent of that State, such remuneration shall be
taxable only in that State.

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments de-
rived by a resident of a Contracting State in his

capacity as a member of the board of directors
or any other similar organ of a company which
is a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles
14 and 15, income derived by a resident of a
Contracting State as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or television ar-
tiste, or a musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such exercised in the

other Contracting State, may be taxed in that
other State.

c) ersättningen inte belastar fast drift-

ställe eller stadigvarande anordning
som arbetsgivaren har i den andra sta-
ten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel får ersättning för arbete som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg, som an-
vänds i internationell trafik av en person med
hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i
denna stat.

4. Om person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär inkomst av arbete, vilket utförs
ombord på ett luftfartyg som används i inter-
nationell trafik av ett luftfartskonsortium bil-
dat av bolag från olika länder inklusive bolag
med hemvist i denna stat, beskattas sådan er-
sättning endast i denna stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning,
som person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse el-
ler annat liknande organ i bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna
14 och 15 får inkomst, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den andra avtals-
slutande staten i egenskap av artist, såsom tea-
ter- eller filmskådespelare, radio- eller televi-
sionsartist eller musiker, eller av idrottsman,
beskattas i denna andra stat.

2918

background image

SFS 1993:1164

2. Where income in respect of personal activi-
ties exercised by an entertainer or a sportsman
in his capacity as such accrues not to the enter-
tainer or sportsman himself but to another
person, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in
the Contracting State in which the activities of
the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
not apply to income derived from activities ex-
ercised in a Contracting State by an entertai-
ner or a sportsman if the visit to that State is
wholly or mainly supported by public funds of
the other Contracting State, or a political sub-
division, or a local authority thereof. In such

case, the income shall be taxable in accor-
dance with the provisions of Artides 7, 14 or

15, as the case may be.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration in

respect of past private employment and annui-
ties paid to a resident of a Contracting State
shall be taxable only in that State. However,
if that State does not levy a substantial tax in
respect of such pension, remuneration or an-
nuities such pension, remuneration and an-
nuity may be taxed in the Contracting State in
which they arise.

2. Notwithstanding the provisions of para-
graph 1, pensions paid and other benefits,
whether periodic or lump-sum compensation,

granted under the social security legislation of
a Contracting State or under any public
scheme organised by a Contracting State for
social welfare purposes or as compensation for
services rendered in respect of public services
may be taxed in that State.

2. I fall då inkomst genom personlig verksam-
het, som artist eller idrottsman utövar i denna
egenskap, inte tillfaller artisten eller idrotts-
mannen själv utan annan person, får denna in-

komst, utan hinder av bestämmelserna i artik-
larna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslu-
tande stat där artisten eller idrottsmannen ut-
övar verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall
inte tillämpas på inkomst som förvärvas på
grund av verksamhet utövad i en avtalsslu-
tande stat av en artist eller idrottsman om be-
söket i denna stat uteslutande eller huvudsak-

ligen finansierats genom allmänna medel av
den andra avtalsslutande staten, dess politiska
underavdelning eller lokala myndighet. I så-
dana fall skall inkomsten beskattas i enlighet
med artiklarna 7, 14 eller 15.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättningar

1. Pension och annan liknande ersättning på

grund av tidigare privat tjänst och livränta som
betalas till person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat, beskattas endast i denna stat. Om
emellertid skatteuttaget i denna stat på pensio-
nen, ersättningen eller livräntan inte är bety-

dande, får dock pensionen, ersättningen och
livräntan beskattas i den avtalsslutande stat
från vilken den härrör.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
får utbetald pension och andra förmåner, an-
tingen de utbetalas periodiskt eller i form av

engångsersättning, enligt socialförsäkrings-
lagstiftningen eller annan i offentlig regi orga-
niserad ordning i en avtalsslutande stat för väl-
färdsändamål eller på grund av tidigare offent-

lig tjänst, beskattas i denna stat.

2919

background image

SFS 1993:1164

3. The term ”annuity” as used in this Artide
means a stated sum payable periodically at sta-
ted times during life, or during a specified or
ascertainable period of time, under an obliga-
tion to make the payments in return for ade-
quate and full consideration in money or mo-
ney's worth (other than services rendered).

Article 19

Government service

1. a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State, or a poli-
tical subdivision, or a local authority,
or a statutory body thereof, to an indi-
vidual in respect of dependent perso-

nal services rendered to that State,
subdivision, authority or body shall be
taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be

taxable only in the Contracting State
of which the individual is a resident if
the services are rendered in that State
and the individual:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of
rendering the services.

2. The provisions of Articles 15 and l6 and pa-
ragraph 1 of Artide 18 shall apply to remune-

ration and pensions in respect of services ren-
dered in connection with a business carried on
by a Contracting State, or a political subdivi-
sion, or a local authority, or a statutory body
thereof.

2920

3. Med uttrycket ”livränta” förstås i denna ar-
tikel ett fastställt belopp, som utbetalas perio-
diskt på fastställda tider under en persons livs-
tid eller under angiven eller fastställbar tidspe-
riod och som utgår på grund av förpliktelse att
verkställa dessa utbetalningar som ersättning

för däremot fullt svarande vederlag i pen-
ningar eller penningars värde (med undantag
för utförda tjänster).

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen-

sion), som betalas av en avtalsslu-
tande stat, dess politiska underavdel-
ning eller lokala myndighet eller dess
offentligrättsliga organ till fysisk per-
son på grund av arbete som utförs i
denna stats, politiska underavdelnings
eller lokala myndighets eller offentlig-
rättsliga organs tjänst, beskattas en-
dast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den avtalsslutande stat i vil-
ken den fysiska personen har hemvist,
om arbetet utförs i denna stat och per-
sonen i fråga:

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat ute-

slutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15,16 och arti-
kel 18 punkt 1 tillämpas på ersättning och pen-
sion som betalas på grund av arbete som ut-
förts i samband med rörelse som bedrivs av en
avtalsslutande stat, dess politiska underavdel-
ning eller lokala myndighet eller dess offent-
ligrättsliga organ.

background image

SFS 1993:1164

Article 20

Students

Payments which a student, or an apprentice or
trainee, who is or was immediately before visi-

ting a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the
first-mentioned State solely for the purpose of
his education or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education or training
shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise from sources outside that

State.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Contrac-
ting State not dealt with in the foregoing Artic-
les of this Convention shall be taxable only in
that State. However, such items of income,
arising in the other Contracting State, may

also be taxed in that other State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not ap-
ply to income, other than income from immo-
vable property as defined in paragraph 2 of
Article 6, if the recipient of such income, being
a resident of a Contracting State, carries on

business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base si-
tuated therein, and the right or property in re-
spect of which the income is paid is effectively
connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Artide 14, as the case may be,
shall apply.

Artikel 20

Studerande

Studerande, affärspraktikant eller lärling, som
har eller omedelbart före vistelsen i en avtals-
slutande stat hade hemvist i den andra avtals-
slutande staten och som vistas i den först-
nämnda staten uteslutande för sin undervis-
ning eller utbildning, beskattas inte i denna
stat för belopp som han erhåller för sitt uppe-
hälle, sin undervisning eller utbildning, under

förutsättning att beloppen härrör från källa
utanför denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal,
beskattas endast i denna stat. Inkomst som
härrör från den andra avtalsslutande staten får
emellertid även beskattas i denna andra stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på
inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget

fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belä-
gen stadigvarande anordning, samt den rättig-
het eller egendom i fråga om vilken inkomsten
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

2921

background image

2922

SFS 1993:1164

Artide 22

Capital

1. Capital represented by immovable pro-

perty referred to in paragraph 2 of Artide 6,
owned by a resident of a Contracting State and
situated in the other Contracting State, or by
shares in a company the assets of which consist
mainly of such property may be taxed in that
other State.

2. Capital represented by movable property
forming part of the business property of a per-
manent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting
State or by movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of a Contrac-
ting State in the other Contracting State for
the purpose of performing independent perso-
nal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft
operated in international traffic by an enter-
prise of a Contracting State, and by movable
property pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable only in that
State.

4. All other elements of capital of a resident
of a Contracting State shall be taxable only in
that State.

5. Notwithstanding the provisions of para-
graph 4, capital consisting of shares of a com-
pany resident of a Contracting State owned by

an individual who has been a resident of that
State and who has become a resident of the
other Contracting State, may be taxed in the
first-mentioned State at any time during the
five years following the date on which the indi-
vidual has ceased to be a resident of the first-
mentioned State.

Artikel 22

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast

egendom som avses i artikel 6 punkt 2, vilken
person med hemvist i en avtalsslutande stat in-
nehar och vilken är belägen i den andra avtals-
slutande staten, eller förmögenhet bestående
av andelar i bolag vars tillgångar huvudsakli-
gen utgörs av sådan egendom, får beskattas i
denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom,
som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, eller
av lös egendom, hänförlig till stadigvarande
anordning för att utöva självständig yrkes-
verksamhet, som person med hemvist i en av-
talsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luft-
fartyg som används i internationell trafik av
företag i en avtalsslutande stat samt av lös
egendom som är hänförlig till användningen
av sådana skepp och luftfartyg beskattas en-
dast i denna stat.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som per-

son med hemvist i en avtalsslutande stat inne-
har, beskattas endast i denna stat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4
får förmögenhet bestående av andelar i bolag
med hemvist i en avtalsslutande stat som inne-
has av fysisk person som haft hemvist i denna
stat och erhållit hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, beskattas i den förstnämnda sta-
ten under de första fem åren som följer efter
det datum då den fysiska personen upphört att
ha hemvist i den förstnämnda staten.

background image

SFS 1993:1164

6. With respect to capital owned by an air
transport consortium formed by companies
from different countries, the provisions of pa-
ragraphs 3 and 4 shall apply only to such part
of the capital as relates to the participation
held in that consortium by a company that is a
resident of a Contracting State.

Article 23

Elimination of double taxation

1. In Sweden double taxation shall be elimina-

ted as follows:

a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of Latvia
and in accordance with the provisions
of this Convention may be taxed in
Latvia, Sweden shall allow - subject
to the provisions of the law of Sweden
concerning credit for foreign tax (as it
may be amended from time to time
without changing the general prin-
ciple hereof) - as a deduction from the
tax on such income, an amount equal
to the Latvian tax paid in respect of

such income.

b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the
provisions of Article 19, shall be
taxable only in Latvia, Sweden may,

when determining the graduated rate
of Swedish tax, take into account the

income which shall be taxable only in
Latvia.

c) Notwithstanding the provisions of

sub-paragraph a), dividends paid by a
company which is a resident of Latvia
to a company which is a resident of
Sweden shall be exempt from Swedish
tax to the extent that the dividends
would have been exempt under Swe-

6. Beträffande förmögenhet som innehas av
ett luftfartskonsortium bestående av bolag
från olika länder, tillämpas bestämmelserna i
punkt 3 och 4 endast i fråga om sådan förmö-
genhet som motsvarar den andel i konsortiet
som innehas av bolag med hemvist i en avtals-
slutande stat.

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt lettisk lag-
stiftning och i enlighet med bestäm-

melserna i detta avtal får beskattas i
Lettland, skall Sverige - med beak-
tande av bestämmelserna i svensk lag-
stiftning beträffande avräkning av ut-
ländsk skatt (även i den lydelse de
framdeles kan få genom att ändras
utan att den allmänna princip som an-
ges här ändras) - från den svenska
skatten på inkomsten avräkna ett be-
lopp motsvarande den lettiska skatt

som erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst, som enligt bestäm-
melserna i artikel 19 beskattas endast
i Lettland, får Sverige - vid bestäm-

mandet av svensk progressiv skatt -
beakta sådan inkomst.

c) Utan hinder av bestämmelserna i

punkt a är utdelning från bolag med
hemvist i Lettland till bolag med hem-
vist i Sverige undantagen från svensk
skatt i den mån utdelningen skulle ha
varit undantagen från beskattning en-
ligt svensk lagstiftning om båda bola-

2923

background image

SFS 1993:1164

dish law if both companies had been
Swedish companies. This exemption
shall not apply unless:
(i) the profits out of which the divi-

dends are paid have been subjec-
ted to the normal corporate tax
in Latvia or an income tax com-
parable thereto, or

(ii) the dividends paid by the com-

pany which is a resident of Latvia
consist wholly or almost wholly
of dividends which that company
has received, in the year or pre-
vious years, in respect of shares
held by it in a company which is
a resident of a third State and
which would have been exempt
from Swedish tax if the shares in
respect of which they are paid
had been held directly by the
company which is a resident of

Sweden.

d) For the purposes of sub-paragraphs a)

and c), the terms ”the Latvian tax
paid” and ”the normal corporate tax
in Latvia or an income tax comparable
thereto” shall be deemed to include
Latvian income tax which would have
been paid but for any time-limited ex-
emption or reduction of tax granted
under incentive provisions contained
in Latvian laws designed to promote
economic development to the extent
that such tax that would have been
paid relates to profits other than pro-
fits from activities in the financial sec-
tor and that no more than 25 per cent
of such profits consist of interest and
gains from the alienation of shares and
bonds or consist of profits derived
from third States.

2924

gen hade varit svenska. Sådan skatte-
befrielse medges dock endast om

1) den vinst av vilken utdelningen

betalas underkastats den nor-
mala bolagsskatten i Lettland el-
ler en inkomstskatt jämförlig

därmed, eller

2) utdelningen som betalas av bolag

med hemvist i Lettland uteslu-
tande eller nästan uteslutande
består av utdelning som detta bo-

lag under ifrågavarande år eller
tidigare år mottagit på aktier som
bolaget innehar i bolag med

hemvist i tredje stat, vilken ut-
delning skulle ha varit skattebe-

friad i Sverige om de aktier för
vilka utdelningen betalas hade
innehafts direkt av bolaget med
hemvist i Sverige.

d) Vid tillämpningen av punkterna a och

c anses uttrycken ”den lettiska skatt
som erlagts” och ”den normala bo-
lagsskatten i Lettland eller en in-
komstskatt jämförlig därmed” inne-
fatta lettisk inkomstskatt som skulle
ha erlagts, men som på grund av tids-
begränsade bestämmelser i lettisk lag-
stiftning avsedd att främja ekonomisk

utveckling inte erlagts eller erlagts
med lägre belopp. Det angivna gäller
dock endast för det fall skattebefrielse
medgivits eller lägre skatt erlagts i
fråga om andra inkomster än sådana
som härrör från den finansiella sek-
torn samt att inte mer än 25 procent av
inkomsterna härrör från ränteintäkter
eller realisationsvinster vid försäljning
av aktier, andra andelar eller obliga-
tioner eller består av inkomster er-
hållna från tredje stat.

background image

SFS 1993:1164

e) The provisions of sub-paragraph d)

shall apply only for the first ten years
of which this Convention is appli-
cable. The competent authorities shall
consult each other in order to deter-
mine whether the provisions of sub-
paragraph d) shall be applicable after
that date.

f) Where a resident of Sweden owns ca-

pital which, in accordance with the
provisions of this Convention, may be
taxed in Latvia, Sweden shall allow as
a deduction from the tax on the capital
of that resident, an amount equal to
the capital tax paid in Latvia. Such de-
duction shall not, however, exceed
that part of the capital tax as compu-
ted before the deduction is given,
which is attributable to the capital
which may be taxed in Latvia.

2. In Latvia double taxation shall be elimina-
ted as follows:

a) Where a resident of Latvia derives in-

come or owns capital which in accor-
dance with this Convention, may be
taxed in Sweden, unless a more favou-
rable treatment is provided in its do-
mestic law, Latvia shall allow:
i) as a deduction from the tax on

the income of that resident, an
amount equal to the income tax
paid thereon in Sweden;

ii) as a deduction from the tax on

the capital of that resident, an
amount equal to the capital tax
paid thereon in Sweden.

Such deduction in either case shall not, how-
ever, exceed that part of the income or capital

e) Bestämmelserna i punkt d gäller en-

dast i fråga om de tio första åren under
vilka detta avtal tillämpas. De behö-
riga myndigheterna skall överlägga
med varandra för att avgöra om dessa

bestämmelser skall tillämpas efter
denna tidpunkt.

f) Om en person med hemvist i Sverige

innehar förmögenhet som i enlighet
med bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Lettland, skall Sverige från
skatten på denna persons förmögen-
het avräkna ett belopp motsvarande

den förmögenhetsskatt som erlagts i
Lettland. Avräkningsbeloppet skall
emellertid inte överstiga den del av
förmögenhetsskatten, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den

förmögenhet som får beskattas i Lett-
land.

2. Beträffande Lettland skall dubbelbeskatt-
ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Lettland

förvärvar inkomst eller innehar för-
mögenhet som enligt detta avtal får
beskattas i Sverige skall Lettland, så-
vida inte förmånligare behandling ges
enligt intern lagstiftning,

1) från den lettiska skatten på in-

komsten avräkna ett belopp mot-
svarande den inkomstskatt som
erlagts i Sverige för inkomsten;

2) från den lettiska skatten på för-

mögenheten avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhets-
skatt som erlagts i Sverige för
förmögenheten.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i nå-
gotdera fall överstiga den del av inkomst- eller

2925

background image

SFS 1993:1164

tax in Latvia as computed before the deduc-
tion is given, which is attributable, as the case
may be, to the income or the capital which may
be taxed in Sweden.

b) For the purpose of sub-paragraph a),

where a company that is a resident of
Latvia receives a dividend from a
company that is a resident of Sweden
in which it owns at least 10 per cent of
its shares having full voting rights, the
tax paid in Sweden shall include not
only the tax paid on the dividend but

also the tax paid on the underlying
profits of the company out of which
the dividend was paid.

c) For the purposes of sub-paragraphs 1

f) and 2 a) the terms ”the capital tax
paid in Latvia” and ”the capital tax
paid in Sweden” shall not include any
capital tax paid therein that is covered
by paragraph 5 of Article 22.

Article 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances, in particular with respect
to residence, are or may be subjected. This
provision shall, notwithstanding the provisions
of Article 1, also apply to persons who are not
residents of one or both of the Contracting
States.

2. Stateless persons who are residents of a
Contracting State shall not be subjected in

2926

förmögenhetsskatten i Lettland, beräknad
utan sådan avräkning, som belöper på den in-
komst eller förmögenhet som får beskattas i
Sverige.

b) Vid tillämpningen av punkt a gäller

följande. När bolag med hemvist i
Lettland mottar utdelning från bolag
med hemvist i Sverige i vilket det äger
minst 10 procent av de aktier som har
full rösträtt, skall den skatt som er-
lagts i Sverige inkludera inte endast
den skatt som erlagts på utdelningen
utan också den skatt som erlagts på
bolagets bakomliggande vinst av vil-
ken utdelningen betalas.

c) Vid tillämpningen av punkterna 1 f

och 2 a skall uttrycken ”den förmö-
genhetsskatt som erlagts i Lettland”
och ”den förmögenhetsskatt som er-
lagts i Sverige” inte innefatta förmö-
genhetsskatt som tas ut med stöd av
bestämmelserna i artikel 22 punkt 5.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden, särskilt
med hänsyn till hemvist, är eller kan bli under-

kastad. Utan hinder av bestämmelserna i arti-
kel 1 tillämpas denna bestämmelse även på
person som inte har hemvist i en avtalsslu-
tande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Statslös person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat skall inte i någondera avtalsslutande

background image

SFS 1993:1164

either Contracting State to any taxation or any
requirement connected therewith which is
other or more burdensome than the taxation
and connected requirements to which natio-
nals of the State concerned in the same cir-

cumstances, in particular with respect to resi-
dence, are or may be subjected.

3. The taxation on a permanent establishment
which an enterprise of a Contracting State has
in the other Contracting State shall not be less
favourably levied in that other State than the
taxation levied on enterprises of that other

State carrying on the same activities. This pro-
vision shall not be construed as obliging a
Contracting State to grant to residents of the
other Contracting State any personal allowan-
ces, reliefs and reductions for taxation purpo-
ses on account of civil status or family respon-
sibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of paragraph 1
of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or para-
graph 6 of Artide 12, apply, interest, royalties
and other disbursements paid by an enterprise
of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of de-
termining the taxable profits of such enter-
prise, be deductible under the same conditions
as if they had been paid to a resident of the
first-mentioned State. Similarly, any debts of

an enterprise of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State shall, for
the purpose of determining the taxable capital
of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been contracted
to a resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the ca-
pital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,

staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag
eller mer tyngande än den beskattning och
därmed sammanhängande krav som medbor-
gare i staten i fråga under samma förhållan-
den, särskilt med hänsyn till hemvist, är eller
kan bli underkastad.

3. Beskattningen av fast driftställe, som före-
tag i en avtalsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver

verksamhet av samma slag. Denna bestäm-

melse anses inte medföra skyldighet för en av-
talsslutande stat att medge person med hem-

vist i den andra avtalsslutande staten sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsättning på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj, som medges person med hemvist i den
egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel
9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12
punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be-
stämmandet av sådant företags beskattnings-
bara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-
tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di-
rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

2927

background image

SFS 1993:1164

shall not be subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises

of the first-mentioned State are or may be sub-
jected.

6. The provisions of this Article shall, not-
withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accor-
dance with the provisions of this Convention,
he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph 1 of Artide 24, to
that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within
three years from the first notification of the ac-
tion resulting in taxation not in accordance

with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour,
if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-

ment with the competent authority of the
other Contracting State, with a view to the av-
oidance of taxation which is not in accordance
with the Convention. In the event the compe-
tent authorities reach an agreement, refund or
credit of taxes shall be allowed by the Contrac-
ting States in accordance with such agreement.

skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli under-
kastat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2
tillämpas bestämmelserna i förevarande arti-
kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, framlägga saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
han har hemvist eller, om fråga är om tillämp-
ning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande
stat där han är medborgare. Saken skall fram-
läggas inom tre år från den tidpunkt då perso-
nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi-
vit upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-
vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig

överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. Om överenskommelse träffas mellan de
behöriga myndigheterna skall återbetalning
eller avräkning av skatt medges i enlighet med
denna överenskommelse. Överenskommelse

2928

background image

SFS 1993:1164

Any agreement reached shall be implemented
notwithstanding any time limits in the domes-
tic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contrac-
ting States shall endeavour to resolve by mu-
tual agreement any difficulties or doubts ari-
sing as to the interpretation or application of
the Convention. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation
in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contrac-
ting States may communicate with each other
directly for the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding paragraphs.
When it seems advisable in order to reach
agreement to have an oral exchange of opi-
nions, such exchange may take place through
a Commission consisting of representatives of
the competent authorities of the Contracting

States.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contrac-

ting States shall exchange such information as
is necessary for carrying out the provisions of
this Convention or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes covered
by the Convention insofar as the taxation
thereunder is not contrary to the Convention.
The exchange of information is not restricted
by Article 1. Any information received by a

Contracting State shall be treated as secret in
the same manner as information obtained un-
der the domestic laws of that State and shall be
disclosed only to persons or authorities (inclu-

ding courts and administrative bodies) in-
volved in the assessment or collection of, the
enforcement or prosecution in respect of, or
the determination of appeals in relation to, the

som träffats skall genomföras utan hinder av
tidsgränser i de avtalsslutande staternas in-
terna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter. Om muntliga överläggningar anses under-
lätta en överenskommelse, kan sådana över-
läggningar äga rum inom en kommission som

består av representanter för de behöriga myn-
digheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning beträf-
fande skatter som omfattas av avtalet, i den
mån beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys-
ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys-
ningar som en avtalsslutande stat mottagit
skall behandlas såsom hemliga på samma sätt

som upplysningar som erhållits enligt den in-
terna lagstiftningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndigheter (däri in-
begripet domstolar och administrativa myn-
digheter) som fastställer, uppbär eller indriver
eller handlägger åtal eller besvär i fråga om

2929

background image

SFS 1993:1164

taxes covered by the Convention. Such per-
sons or authorities shall use the information
only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in
judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph

1 be construed so as to impose on a Contrac-

ting State the obligation:

a) to carry out administrative measures

at variance with the laws and admi-
nistrative practice of that or of the
other Contracting State;

b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the nor-
mal course of the administration of
that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would

disclose any trade, business, indust-
rial, commercial or professional secret
or trade process, or information, the
disclosure of which would be contrary
to public policy (ordre public).

Article 27

Assistance in collection

1. The Contracting States undertake to lend

assistance to each other in the collection of the
taxes owed by a taxpayer to the extent that the
amount thereof has been finally determined
according to the laws of the Contracting State
making the request for assistance.

2. In the case of a request by a Contracting
State for the collection of taxes which has been

accepted for collection by the other Contrac-
ting State, such taxes shall be collected by that
other State in accordance with the laws appli-
cable to the collection of its own taxes and as if
the taxes to be so collected were its own taxes.

skatter som omfattas av avtalet. Dessa perso-
ner eller myndigheter skall använda upplys-
ningarna endast för sådana ändamål. De får
yppa upplysningarna vid offentliga rätte-
gångar eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte med-
föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avvi-

ker från lagstiftning och administrativ
praxis i denna avtalsslutande stat eller
i den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är till-

gängliga enligt lagstiftning eller sed-
vanlig administrativ praxis i denna av-
talsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja

affärshemlighet, industri-, handels-
eller yrkeshemlighet eller i närings-
verksamhet nyttjat förfaringssätt eller

upplysningar, vilkas överlämnande
skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

Artikel 27

Bistånd med indrivning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att

lämna varandra bistånd med indrivning av en
skattskyldigs skatteskulder i den mån beloppet
har slutligen fastställts enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat som gör framställ-
ningen.

2. Efter framställning av en avtalsslutande
stat om indrivning av skatter vilka godkänts
för indrivning av den andra avtalsslutande sta-
ten, skall sådana skatter drivas in av den andra
staten i enlighet med lagstiftning som är till-
lämplig på indrivning av dess egna skatter.

2930

background image

SFS 1993:1164

3. Any request for collection by a Contracting
State shall be accompanied by such certificate
as is required by the laws of that State to estab-
lish that the taxes owed by the taxpayer have
been finally determined.

4. Where the tax claim of a Contracting State
has not been finally determined by reason of it
being subject to appeal or other proceedings,
that State may, in order to protect its reve-
nues, request the other Contracting State to
take such interim measures for conservancy on
its behalf as are available to the other State un-
der the laws of that other State. If such request
is accepted by the other State, such interim
measures shall be taken by that other State as
if the taxes owed to the first-mentioned State
were the own taxes of that other State.

5. A request under paragraphs 3 or 4 shall
only be made by a Contracting State to the ex-
tent that sufficient property of the taxpayer
owing the taxes is not available in that State for
recovery of the taxes owed.

6. The Contracting State in which tax is reco-

vered in accordance with the provisions of this
Article shall forthwith remit to the Contrac-
ting State on behalf of which the tax was col-
lected the amount so recovered less, where
appropriate, the amount of extraordinary
costs referred to in sub-paragraph b) of para-

graph 7.

7. It is understood that unless otherwise
agreed by the competent authorities of both
Contracting States,

a) ordinary costs incurred by a Contrac-

ting State in providing assistance shall
be borne by that State,

b) extraordinary costs incurred by a

Contracting State in providing assis-
tance shall be borne by the other State
and shall be payable regardless of the
amount collected on its behalf by that
other State.

3. Framställning om indrivning av en avtals-
slutande stat skall åtföljas av sådant bevis som
krävs enligt lagstiftningen i den staten för att
styrka att den skattskyldiges skatteskuld slutli-
gen har fastställts.

4. Om ett skattekrav från en avtalsslutande
stat inte slutligen har fastställts på grund av
överklagande eller annat förfarande får den
staten för att skydda sina intressen begära att
den andra avtalsslutande staten vidtar sådana
interimistiska säkringsåtgärder som är till-
gängliga i den andra staten enligt dess egen
lagstiftning. Om en sådan framställan god-
känns av den andra staten, skall sådana interi-
mistiska åtgärder vidtas av den andra staten
som om skatteskulden till den förstnämnda
staten avsåg dess egna skatter.

5. En framställan enligt punkt 3 eller 4 skall
bara göras av en avtalsslutande stat i den mån
den skattskyldige som har skatteskulden inte
har tillräckligt med tillgångar i den staten för
indrivning av skatteskulden.

6. Den avtalsslutande stat i vilken skatt drivs
in enligt bestämmelserna i denna artikel skall
skyndsamt överföra indriven skatt till den av-
talsslutande stat för vars räkning indrivning
skett med avräkning för, i förekommande fall,
sådana extraordinära kostnader som anges i
punkt 7 b.

7. Om inte de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna kommer överens om
annat skall,

a) normala kostnader som en avtalsslu-

tande stat åsamkas vid lämnande av
bistånd bäras av denna stat,

b) extraordinära kostnader som en av-

talsslutande stat åsamkas vid läm-
nande av bistånd bäras av den andra
staten oavsett indrivet belopp.

2931

background image

SFS 1993:1164

As soon as a Contracting State anticipates that
extraordinary costs may be incurred, it shall so
advise the other Contracting State and indi-
cate the estimated amount of such costs.

8. In this Article, the term ”taxes” means the
taxes to which the Convention applies and in-
cludes any interest and penalties relating
thereto.

Article 28

Excluded companies

Notwithstanding any other provision of this
Convention, where

a) a company that is a resident of a Con-

tracting State derives its income pri-
marily from other States
(i) from activities such as banking,

shipping, financing or insurance
or

(ii) from being the headquarters, co-

ordination centre or similar en-
tity providing administrative ser-
vices or other support to a group

of companies which carry on
business primarily in other Sta-
tes; and

b) except for the application of the met-

hod of elimination of double taxation
normally applied by that State, such
income would bear a significantly lo-
wer tax under the laws of that State

2932

Så snart en avtalsslutande stat har anledning
anta att extraordinära kostnader kommer att
uppstå skall den andra avtalsslutande staten

underrättas om detta samt upplysas om den
beräknade storleken av sådana kostnader.

8. I denna artikel betyder uttrycket ”skatter”
skatter som omfattas av detta avtal inklusive
ränta och straffavgifter hänförliga till sådana

skatter.

Artikel 28

Undantagna bolag

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta av-
tal skall, med undantag av fall då tillämpning

sker av den metod för att undvika dubbelbe-
skattning som normalt tillämpas av hemvist-
staten, artikel 23 punkt 1 d och övriga bestäm-

melser i detta avtal som medger undantag från
eller reduktion av skatt inte tillämpas på in-
komst som bolag med hemvist i en avtalsslu-
tande stat förvärvar och inte heller på utdel-
ning som betalas av sådant bolag när,

a) bolaget förvärvar sina inkomster hu-

vudsakligen från andra stater

(i) från aktiviteter sådana som

bank-, sjöfarts-, finans- eller för-
säkringsverksamhet eller

(ii) genom att vara huvudkontor,

coordination centre eller en lik-
nande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjäns-
ter till en grupp av bolag som be-
driver rörelse huvudsakligen i
andra stater, och

b) sådan inkomst beskattas påtagligt

lägre enligt den statens lagstiftning än
inkomst av liknande verksamhet som
bedrivs inom denna stat eller inkomst
från verksamhet som huvudkontor,

background image

SFS 1993:1164

than income from similar activities
carried out within that State or from
being the headquarters, co-ordination

centre or similar entity providing ad-
ministrative services or other support
to a group of companies which carry
on business in that State, as the case
may be,

sub-paragraph 1 d) of Article 23 and any other
provisions of this Convention conferring an
exemption or a reduction of tax shall not apply
to the income of such company and to the divi-

dends paid by such company.

Article 29

Members of diplomatic missions and consular

posts

Nothing in this Convention shall affect the fis-
cal privileges of members of diplomatic mis-
sions or consular posts under the general rules
of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 30

Entry into force

1. The Governments of the Contracting Sta-

tes shall notify each other that the constitutio-
nal requirements for the entry into force of this
Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force thirty
days after the date of the later of the notifica-
tions referred to in paragraph 1 and its provi-
sions shall have effect in both Contracting Sta-
tes:

a) in respect of taxes withheld at source,

on income derived on or after 1 Ja-
nuary in the calendar year next follo-
wing the year in which the Convention
enters into force;

coordination centre eller en liknande
enhet som tillhandahåller administra-
tiva eller andra tjänster till en grupp
av bolag som bedriver rörelse i denna

stat.

Artikel 29

Medlem av diplomatisk beskickning eller av
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri-
vilegier vid beskattningen som enligt folkrät-
tens allmänna regler eller bestämmelser i sär-
skilda överenskommelser tillkommer medlem

av diplomatisk beskickning eller av konsulat.

Artikel 30

Ikraftträdande

1. Regeringarna i de avtalsslutande staterna

skall underrätta varandra när de konstitutio-
nella åtgärder som krävs för att detta avtal
skall träda i kraft har vidtagits.

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den
dag då den sista av dessa underrättelser enligt
punkt 1 tas emot och avtalets bestämmelser
tillämpas i båda avtalsslutande staterna:

a) beträffande källskatter, på inkomst

som förvärvas den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter det år
då avtalet träder i kraft eller senare;

2933

background image

SFS 1993:1164

b) in respect of other taxes on income,

and taxes on capital, for taxes char-
geable for any tax year beginning on
or after 1 January in the calendar year
next following the year in which the
Convention enters into force.

Article 31

Termination

This Convention shall remain in force until
terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Conven-
tion, through diplomatic channels, by giving
notice of termination in writing at least six
months before the end of any calendar year. In
such event, the Convention shall cease to have
effect in both Contracting States:

a) in respect of taxes withheld at source,

on income derived on or after 1 Ja-
nuary in the calendar year next follo-
wing the year in which the notice is gi-
ven;

b) in respect of other taxes on income,

and taxes on capital, for taxes char-
geable for any tax year beginning on

or after 1 January in the calendar year
next following the year in which the
notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly
authorised thereto, have signed this Conven-
tion.

Done in duplicate at Stockholm this fifth day
of April 1993, in the English language.

For the Government of For the Government of
the Kingdom of Sweden the Republic of Latvia

Bo Lundgren Imants Gross

2934

b) beträffande övriga skatter på inkomst

och skatter på förmögenhet, på skat-
ter som påförs för beskattningsår som
börjar den 1 januari det kalenderår
som följer närmast efter det år under
vilket avtalet träder i kraft eller se-
nare.

Artikel 31

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs
upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg, skrift-
ligen uppsäga avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av

varje kalenderår. I händelse av sådan uppsäg-
ning upphör avtalet att gälla i båda avtalsslu-
tande staterna

a) beträffande källskatter, på inkomst

som förvärvas den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter det år
under vilket underrättelsen lämnas el-
ler senare;

b) beträffande övriga skatter på in-

komst, och skatter på förmögenhet,
på skatter som påförs för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter
det år under vilket underrättelsen
lämnas eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade, undertecknat
detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 5 april 1993, i två
exemplar på engelska språket.

För Konungariket För Republiken
Sveriges regering Lettlands regering

Bo Lundgren Imants Gross

background image

SFS 1993:1164

PROTOCOL

At the signing today of the Convention bet-
ween the Kingdom of Sweden and the Repu-
blic of Latvia for the avoidance of double taxa-
tion and the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income and on capital (he-
reinafter referred to as ”the Convention”), the
undersigned have agreed upon the following

provisions which shall form an integral part of
the Convention:

1. With reference to the provisions of the

Convention

Where the term ”statutory body” appears, it

is understood that this term means any legal
entity of a public character created by the laws
of a Contracting State in which no person ot-

her than the State itself, a political subdivision
or a local authority thereof, has an interest.

2. With reference to Article 7, paragraph 3

It is understood that expenses to be allowed

as deductions by a Contracting State include
only expenses that are deductible under the

domestic laws of that State.

3. With reference to Article 8

It is understood that ”profits of an enter-

prise of a Contracting State from the operation
of ships in international traffic” shall be inter-
preted according to paragraphs 7 to 14 of the
Commentary on Artide 8 of the OECD Model
Tax Convention on Income and on Capital

(1992) and does not, in any event, include the
profits from the operation or ownership of
docks, warehouses, terminal facilities, steve-
doring equipment or other similar property lo-

cated on land, except where these profits are
directly related to the operation, by the enter-
prise, of such ships.

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet denna dag
mellan Konungariket Sverige och Republiken
Lettland för att undvika dubbelbeskattning
och förhindra skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och på förmögenhet (nedan be-
nämnt ”avtalet”), har undertecknade kommit
överens om att följande bestämmelser skall ut-
göra en del av avtalet.

1. Till samtliga bestämmelser i avtalet

När uttrycket ”offentligrättsligt organ” före-

kommer betyder detta varje juridisk enhet av
offentlig karaktär bildad enligt lagstiftningen i
en avtalsslutande stat och i vilken inte någon
annan än staten själv, politisk underavdelning
eller lokal myndighet har något inflytande.

2. Till artikel 7 punkt 3

Avdragsgilla utgifter innefattar endast utgif-

ter som är avdragsgilla i enlighet med intern
lagstiftning i en avtalsslutande stat.

3. Till artikel 8

”Inkomst som företag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom användningen av skepp i
internationell trafik” skall tolkas i enlighet
med punkterna 7-14 i kommentaren till arti-
kel 8 i OECD:s modell för dubbelbeskatt-
ningsavtal beträffande inkomst och förmögen-
het (1992). Uttrycket innefattar inte i något
fall inkomst från verksamhet som avser
ägande av hamnar, lagerlokaler, terminal-
anordningar, lastnings- eller lossningsutrust-

ning eller annan liknande egendom på land,
med undantag för de fall då inkomsten är di-
rekt hänförlig till företagets användning av så-
dana skepp.

2935

background image

SFS 1993:1164

4. With reference to Article 11, paragraph 3

d)

It is understood that a person is related to

another person where one person, alone or to-
gether with one or more related persons, has,
directly or indirectly, an interest of more than
50 per cent in the other person, or where one
or mcre persons, alone or together with one or
more related persons, have, directly or indi-
rectly, an interest of more than 50 per cent in
the two persons.

5. With reference to Article 12, paragraph 2

It is understood that the term ”royalties”

shall be deemed not to include payments for
the use of drilling rigs, or similar purpose
equipment, used for the exploration for or the
extraction of hydrocarbons.

6. With reference to Artide 12, paragraph 3

It is agreed that the income from leasing of

industrial, commercial or scientific equipment
shall be included in the term ”royalties” as de-
fined in Artide 12, paragraph 3.

7. With reference to Artide 15, paragraph 2

The provisions of Artide 15, paragraph 2,

shall not apply to an employee who is hired
out. For the purposes of the preceding sen-
tence, an employee who is a resident of a
Contracting State shall be deemed to be hired
out if he is placed at another person’s disposal
by a person (the hirer-out) to carry out work
in the business of such other person (the prin-
cipal) in the other Contracting State, provided
that the principal is a resident of, or has a per-
manent establishment in, that other State, and

that the hirer-out neither has any responsibi-
lity nor bears any risk in respect of the result
of the work.

In determining whether an employee shall

be deemed to be hired out, a comprehensive
review shall be carried out, with particular re-
ference to whether:

2936

4. Till artikel 11 punkt 3 d

En person anses som närstående till en an-

nan person när han ensam eller tillsammans
med en eller flera närstående personer direkt
eller indirekt har ett inflytande överstigande
50 procent i den andra personen, eller när en
eller flera personer, ensamma eller tillsam-
mans med en eller flera närstående personer
direkt eller indirekt har ett inflytande på mer
än 50 procent i båda dessa två personer.

5. Till artikel 12 punkt 2

Uttrycket ”royalty” innefattar inte betal-

ningar för nyttjandet av borrplattform eller
liknande anläggning som används för utfors-
kande eller utnyttjande av kolväteförekoms-
ter.

6. Till artikel 12 punkt 3

Leasing av industriell, kommersiell eller ve-

tenskaplig utrustning skall innefattas i ut-
trycket royalty.

7. Till artikel 15 punkt 2

Bestämmelserna i artikel 15 punkt 2 skall

inte tillämpas på en anställd som är uthyrd.
Vid tillämpningen av föregående mening an-
ses en anställd med hemvist i en avtalsslutande
stat som uthyrd när han av någon (uthyrare)
ställs till förfogande för att utföra arbete i an-
nans (uppdragsgivare) verksamhet i den andra
avtalsslutande staten, förutsatt att uppdragsgi-
varen har hemvist eller fast driftställe i denna
andra stat och att uthyraren inte har ansvar för
och inte heller står risken för arbetsresultatet.

Vid avgörandet av frågan om en arbetsta-

gare skall anses uthyrd, skall göras en samlad
bedömning varvid särskilt beaktas om:

background image

SFS 1993:1164

a) the overall supervision of the work

rests with the principal;

b) the work is carried out in a place of

work which is at the disposal of the
principal and for which he has respon-
sibility;

c) the remuneration to the hirer-out is

computed according to the time spent
or with reference to any other rela-
tionship between the remuneration
and the wages received by the em-
ployee;

d) the main part of the tools and mate-

rials are supplied by the principal; and

e) the hirer-out does not decide unilate-

rally on the number of employees or
their qualifications.

a) den övergripande arbetsledningen

åvilar uppdragsgivaren,

b) arbetet utförs på en arbetsplats som

disponeras av uppdragsgivaren och
för vilken han har ansvar,

c) ersättningen till uthyraren beräknas

efter den tid som gått åt eller med led-
ning av annat samband mellan ersätt-
ningen och den lön arbetstagaren får,

d) största delen av arbetsredskap och

material ställs till förfogande av upp-
dragsgivaren, och

e) uthyraren inte ensidigt bestämmer an-

talet arbetstagare och de kvalifikatio-
ner dessa skall ha.

In witness whereof the undersigned, duly
authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Stockholm this fifth day
of April 1993, in the English language.

For the Government For the Government
of the Kingdom of the Republic
of Sweden of Latvia

Bo Lundgren Imants Gross

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade, undertecknat
detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 5 april 1993, i två
exemplar på engelska språket.

För Konungariket För Republiken
Sveriges regering Lettlands regering

Bo Lundgren Imants Gross

2937

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.